HOA HUU CO 12

Trác nghiệm hóa hữu 12

Trác nghiệm hóa hữu cơ 12
... axit acrylic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng quỳ tím II/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Cu(OH)2 III/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Na A I, II ... nước,ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng quỳ tím thí nghiệm dùng phản ứng cháy II/ Thí nghiệm dùng CaCO3 vàø thí nghiệm dùng phản ứng cháy III/ Thí nghiệm dùng Cu(OH)2 thí nghiệm dùng phản ... saccarozơ, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng nước thí nghiệm dùng dd AgNO3/ NH3 II/ Thí nghiệm dùng dd Iot thí nghiệm dùng dd AgNO3/NH3 III/ Thí nghiệm dùng Iot thí nghiệm dùng nước A...
 • 25
 • 621
 • 23

HOÁ HỮU 12

HOÁ HỮU CƠ 12
... H2(xt Ni, to) cho poliancol D glucozơ, fructozơ, mantozơ bị oxi hoá Cu(OH)2 đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch Câu 12: Những phản ứng hoá học chứng minh glucozơ hợp chất tạp chức? A phản ứng tráng gương ... 1.28 gam Ngưng tụ hỗn hợp thu cho phản ứng hoàn toàn với Na dư có 1 .12 lít khí H2 (đkc) thoát Gía trị a hiệu suất cảu phản ứng oxi hoá là: A 3.68 g 100% B 4.6 g 80% C 2.3 g 50% D 46 g 40% Câu 24: ... Nung Y với CaO đến phản ứng hoàn toàn thu 1 .12 lít khí Y (đkc) Công thức axit X là: A C2H5COOH B CH3COOH C CH2=CH-COOH D C2H5COOH Câu 21: Cho dãy chuyển hoá: C6H5CH3 → X → Y → Z → C6H5COOH X, Y...
 • 5
 • 439
 • 9

trac nghiem hoa hữu 12

trac nghiem hoa hữu cơ 12
... axit no đa chức có dạng ( C3H4O3)n Vậy công thức phân tử axit no đơn chức là: A C6H8O6 B C9H12O9 C C12H16O12 D C3H4O3 Câu 102: Hợp chất sau este: A C2H5Cl B CH3-O-CH3 C CH3COOC2H5 D C2H5ONO2 Câu ... 116:Chọn câu câu sau: A Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử phải có chứa nhóm chức trở lên B Hợp chất hữu đa chức hợp chất phân tử có chứa nhiều nhóm chức C Hợp chất hữu tạp chức hợp chất phân tử ... gốc axit béo không no C Các lipit nặng nước, không tan chất hữu xăng, bezen… D Các lipit nhẹ nước , tan chât hữu xăng , bezen… Câu 126 : Trong công thức sau , công thức lipit: A C3H5(OCOC4H9)3...
 • 25
 • 285
 • 1

THI THU PHAN HOA HUU CO-12 (Kho, hay)

THI THU PHAN HOA HUU CO-12 (Kho, hay)
... kết mạch cacbon ta thu đợc CO H2O theo tỉ lệ mol nH2O : nCO2 = : công thức phân tử amin là: A: C3H6N B: C4H8N C: C4H9N D: C3H7N Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức no ta thu đợc CO2 H2O có ... hữu C4H7O2Cl (A) thu phân môi trờng kiềm đợc sản phẩm có chất có khả tráng gơng Công thức A là: A: HCOOCH2 -CHCl -CH3 B: CH3COOCH2CH2Cl C: C2H5COOCH2Cl D: HCOOCHCl -C2H5 Câu 39: Thu phân este ... B:Vinylaxetat C: Etylaxetat D: Vinylfomiat Đặng Tám Lê Văn Hu Thi thử- Phần Hữu Cơ -2009 Đề thi thử trắc nghiệm Môn: Hoá học Lớp 12 (Thời gian 90 phút)...
 • 12
 • 253
 • 12

Tài liệu ôn thi hóa hữu 12

Tài liệu ôn thi hóa hữu cơ 12
... chất hữu có cơng thức phân tử C 5H11O2N Đun X với dd NaOH thu hỗn hợp chất có cơng thức phân tử C2H4O2NNa chất hữu (Y), cho (Y) qua CuO/t0 thu chất hữu (Z) có khả cho phản ứng tráng gương Cơng ... CO2 0,81 gam H2O Tỷ khối gluxit so với heli 45 Công thức phân tử gluxit là: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H12O5 D (C6H10O5)n 48/ Một cacbonhidrat X có công thức đơn giản CH2O Cho 18 gam X tác dụng với ... công thức C3H9N có số đồng phân amin A B C D Câu : Ứng với công thức C4H11N có số đồng phân amin bậc là: A B C D 47/ Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc A B C D Câu : Ứng với công...
 • 13
 • 531
 • 15

BỒI DƯỠNG HSG- HÓA HỮU 12

BỒI DƯỠNG HSG- HÓA HỮU CƠ 12
... H / Pd C6H6 C6H12 C6H11Cl C6H10 HOOC-(CH2)4-COOH H O as t (A) (B) (C) (D) Công thức cấu tạo: Cl HOOC-(CH2)4-COOH 2 (A) (B) (C) (D) Câu Hợp chất hữu A chứa 79,59 % C; 12, 25 % H; lại O chiếm ... phẩm sinh thu đ ợc hai sản phẩm hữu cơ, số có xeton Đun nóng A với dung dịch axit dễ dàng thu đ ợc sản phẩm B có công thức phân tử nh A, song ozon phân B cho sản phẩm hữu GvPhan Trung B su tm Xác ... gọi tên A Tìm công thức cấu tạo B viết chế phản ứng chuyển hoá A thành B Hớng dẫn giải: 79,59 12 : 12, 25 : 8,16 16 = 13 : 24 : A có công thức phân tử C13H24O Từ sản phẩm ozon phân tìm công thức...
 • 6
 • 1,028
 • 50

4 CHUYÊN đề hóa hữu 12

4 CHUYÊN đề hóa hữu cơ 12
...  T + Na2CO3 → Cơng th c phân t c a X : A C12H20O6 B C12H14O4 C C11H10O4 D C11H12O4 Câu 84: H p ch t X có cơng th c phân t C6HyOz m ch h , m t lo i nhóm ch c Bi t X có 44 ,44 % O theo kh i lư ... khơng nhi u Cơng th c phân t c a X, Y, Z, T l n lư t B C6H12O6, C3H6O3, C2H4O2, CH2O A C6H12O6, C3H6O3, CH2O, C2H4O2 C C6H12O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O2 D C6H12O6, CH2O, C2H4O2, C3H6O3 Câu 121 : Thu ... thi u chun đ hóa h c 10 u chun đ hóa h c đ i cương vơ 11 u chun đ hóa h c h u 11 u chun đ hóa h c h u 12 u chun đ hóa h c đ i cương vơ 12 u 10 phương pháp gi i nhanh t p hóa h c u 43 đ luy n thi...
 • 92
 • 1,262
 • 7

tổng ôn tập hóa hữu 12 bản

tổng ôn tập hóa hữu cơ 12 cơ bản
... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 61 62 63 64 65 91 92 93 94 95 121 122 123 124 125 151 152 153 154 155 181 182 183 184 185 231 232 233 234 235 Trường PT Thái Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 C C2H2, C2H4, C2H6 D Glucozơ, C2H2, CH3CHO CÂU 85 Saccarozơ hợp chất hữu có cơng thức phân tử: A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C11H22O12 CÂU 86 Thực phản...
 • 69
 • 516
 • 6

Tuyển tập hóa Hữu 12

Tuyển tập hóa Hữu Cơ 12
... gam) Chn ỏp ỏn B DNG 3: Phn ng thy phõn saccaroz (C12H22O11) C12H22O11 (saccaroz) C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) C12H22O11 (mantoz) 2C6H12O6 (glucoz) VD 3: Mun cú 162 gam glucoz thỡ lng ... ng lờn men: C6H12O6 enzim ,30 C2H5OH + 2CO2 35 0 Húa tớnh ca saccaroz: Dung dch saccaroz + Cu(OH)2 dung dch ng saccarat mu xanh lam C12H22O11 + H2O H C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) ... Saccaroz C12H22O11 C6H11O5 O C6H11O5 - Cú nhiu nhúm OH k - Hai nhúm C6H12O5 Khụng(ng phõn mantoz cú p/) [C6H7O2(OH)3]n - Mchxon -Nhiunhúm C6H12O5 -Mch thng - Cú nhúm OH k - Nhiu nhúm C6H12O5 Khụng...
 • 35
 • 271
 • 3

Tổng hợp Ôn Hóa Hữu 12

Tổng hợp Ôn Hóa Hữu Cơ 12
... Cacbohiđrat hợp chất hữu đa chức đa số chúng có cơng thức chung C n(H2O)m B Cacbohiđrat hợp chất hữu tạp chức đa số chúng có cơng thức chung C n(H2O)m C Cacbohiđrat hợp chất hữu tạp chức D Cacbohiđrat hợp ... 3.20 Chọn phát biểu hợp chất tạp chức: A Hợp chất hữu có từ hai loại nhóm chức trở lên B Hợp chất hữu có từ hai nhóm chức trở lên C Hợp chất hữu có nhiều nhóm chức D Hợp chất hữu có hai nhóm chức ... Amino axit A hợp chất hữu đa chức, có chứa nhóm chức COOH NH B hợp chất hữu đa chức, có chứa loại nhóm chức COOH NH C hợp chất hữu tạp chức, có chứa nhóm chức COOH NH D hợp chất hữu tạp chức,...
 • 40
 • 240
 • 1

Bài soạn Tài liệu ôn thi Hóa hữu 12 (2010-2011) hay

Bài soạn Tài liệu ôn thi Hóa hữu cơ 12 (2010-2011) hay
... chất hữu có cơng thức phân tử C 5H11O2N Đun X với dd NaOH thu hỗn hợp chất có cơng thức phân tử C2H4O2NNa chất hữu (Y), cho (Y) qua CuO/t0 thu chất hữu (Z) có khả cho phản ứng tráng gương Cơng ... CO2 0,81 gam H2O Tỷ khối gluxit so với heli 45 Công thức phân tử gluxit là: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H12O5 D (C6H10O5)n 48/ Một cacbonhidrat X có công thức đơn giản CH2O Cho 18 gam X tác dụng với ... công thức C3H9N có số đồng phân amin A B C D Câu : Ứng với công thức C4H11N có số đồng phân amin bậc là: A B C D 47/ Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc A B C D Câu : Ứng với công...
 • 14
 • 274
 • 5

CHUYEN DE ON THI DAI HOC HOA HUU CO 12

CHUYEN DE ON THI DAI HOC HOA HUU CO 12
... CH2=CH-COONa, HCOONa v CH C-COONa B CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa C HCOONa, CH C-COONa v CH3-CH2-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa ( Trớch TSH A 2009 ) GII: CTTQ ca este l ( RCOO ... l A CH3COONa v C2H5OH B HCOONa v CH3OH C HCOONa v C2H5OH D CH3COONa v CH3OH Cõu 11: Este etyl fomiat cú cụng thc l A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Cõu 12: un núng este CH3COOC2H5 ... HD: Gly Ala v Ala Gly l hai cht khỏc H2NCH2CONHCH2COOH (Gly Gly); H2NCH2CONHCH(CH3)COOH ( Gly Ala); H2NCH(CH3)CONHCH(CH3) COOH; H2NCH(CH3)CONHCH2COOH ( Ala Gly); Chn ỏp ỏn D Bi tng hp: Vớ...
 • 47
 • 626
 • 39

PHƯƠNG PHÁP GIẢI hoá hữu 12

PHƯƠNG PHÁP GIẢI hoá hữu cơ 12
... CACBOHYDRAT I Cỏc dng toỏn v phng phỏp gii DNG 1: PHN NG TRNG GNG CA GLUCOZ (C6H12O6) C6H12O6 2Ag (glucoz ) Nh ( M C6 H12O6 = 180, M Ag = 108 ) Phng phỏp: + Phõn tớch xem cho gỡ v hi gỡ + Tớnh ... 6,48 gam bc Nng % ca dung dch glucoz l A 11,4 % B 14,4 % C 13,4 % D 12, 4 % DNG 2: PHN NG LấN MEN CA GLUCOZ (C6H12O6) : H% C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 Lu ý: Bi toỏn thng gn vi dng toỏn dn CO vo nc ... t 80% Giỏ tr ca m l: A 400 B 320 C 200 D.160 DNG 3: PHN NG THY PHN SACAROZ (C12H22O11) C12H22O11(Saccaroz) 342 C6H12O6 (glucoz) 180 2C2H5OH + 2CO2 Cõu 17 Thy phõn hon ton kg saccaroz thu c :...
 • 25
 • 381
 • 8

ĐỀ THI THỬ HÓA HỮU 12 potx

ĐỀ THI THỬ HÓA HỮU CƠ 12 potx
... HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH Câu 29: Tơ gồm loại là: A tơ tổng hợp tơ nhân tạo B tơ hóa học tơ thi n nhiên C tơ thi n nhiên tơ nhân tạo D tơ hóa học tơ tổng hợp Câu 30: Alanin phản ứng với dung dịch chứa chất ... caprolactam Câu 46: Chất dẻo PVC điều chế từ khí thi n nhiên theo sơ đồ sau (hs: hiệu suất) Để điều chế 17 kg PVC cần V m3 (đktc) khí thi n nhiên (biết khí thi n nhiên chứa 95% metan theo thể tích) ... anilin) Câu 44: Để xà phòng hóa 2,59 gam este X (no, đơn chức, mạch hở) cần 35 ml dung dịch NaOH 1M.Biết X tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo X (Na=23, O=16, C =12, H=1): A HCOOCH3 B HCOOC2H5...
 • 4
 • 209
 • 0

Trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu 12 doc

Trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu cơ 12 doc
... thu 13,4g muối axit hữu B 9,2g ancol X đơn chức Cho X bay 127 oC 600 mmHg tích 8,32 lít CTCT A là: A (COOC2H5)2 B C2H4(OCOCH3)2 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 23 Đốt cháy 3,7g chất hữu A phải dung 3,92 ... toàn 4,4g chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO (đktc) 3,6g nước Nếu cho 4,4g X tác dụng với dd NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thu 4,8g muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X là: ... H2SO4 đặc) thu m(g) hỗn hợp este ( hiệu suất phản ứng este hóa 80%) Giá trị m là: A.10,12g B 6,48g C 8,1g D 16,2g 30 Khi thực phản ứng este hóa mol CH 3COOH mol C2H5OH Lượng este lớn thu 2/3 mol...
 • 4
 • 685
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ 12cách giải nhanh hóa hữu cơ 12tài liệu hóa hữu cơ 12cách giải hóa hữu cơ 12giải hóa hữu cơ 12cách giải nhanh bài tập hóa hữu cơ 12công thức giải nhanh hóa hữu cơ 12phương pháp giải bài tập hóa hữu cơ 12phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ 12giải nhanh bài tập hóa hữu cơ 12phương pháp giải hóa hữu cơ 12phuong phap giai hoa huu co 12phuong phap giai nhanh hoa huu co 12ôn tập hoá hữu cơ 12hóa huu cơ 12 doÔn tập hóa hoc lớp 9Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệmGiáo trình tài liệu tự học Tiếng Hàn giao tiếp cơ bảnMột số kinh nghiệm giải quyết bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số bậc ba có chứa tham sốMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số phương pháp giải các bài toán về modun số phứcMột vài kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh khi học môn giải tích 12 thông qua việc tăng cường các bài toán liên hệ thực tếNâng cao kỹ năng giải toán tìm đạo hàm của hàm số cho học sinh khối 11 bằng máy tính cầm tayPhát hiện, sửa chữa các sai lầm và xây dựng hệ thống công thức để giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần cực trị của hàm sốPhát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Rèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện kỹ năng sử dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thứcRèn luyện kỹ năng sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình, bất phương trình vô tỷ 2Rèn luyện kỹ năng xác định hình chiếu của điểm trên mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toánRèn luyện một số kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua dạy học giải bài tập phần bất đẳng thức ở lớp 10 trường THPTỨng dụng của tỉ số thể tích trong một số bài toán hình học không gianỨng dụng đạo hàm giải một số bài toán thực tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho học sinh lớp 12Ứng dụng hệ thức lượng trong tam giác giải một số bài toán trong thực tếỨng dụng số phức để giải một số bài toán hình học và lượng giác 2Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tế 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập