42 thi online tổng ôn dạng bài so sánh – sắp xếp

42 thi online tổng ôn dạng bài so sánh sắp xếp

42 thi online  tổng ôn dạng bài so sánh – sắp xếp
... (3) Câu 55 [152392]Dãy chất sau xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi ? A HCOOH < CH3–CH2–OH < CH3–CH2–Cl < CH3COOH B C2H5Cl < C4H9Cl < CH3–CH2–OH < CH3–COOH C CH3–COOH < C4H9Cl < CH3CH2OH < HCOOCH3 ... tử: Amilopectin > amilozơ (7) Tính đàn hồi: Cao su buna > cao su thi n nhiên Số kết so sánh A B C D Câu 100 [152437]Cho kết so sánh sau: (1) Tính axit: CH3COOH > HCOOH (2) Tính bazơ: C2H5NH2 > ... (4) Nhiệt độ sôi: CH3COOH > CH3CHO (5) Tính tan nước: CH3NH2 > CH3CH2CH2NH2 Trong số so sánh trên, số so sánh là: A B C D Đáp án 1.A 2.D 3.D 4.D 5.D 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D 11.D 12.C 13.B 14.D 15.B...
 • 16
 • 111
 • 0

Sưu tầm 20 Đề thi Ngữ Văn 12 dạng bài So sánh

Sưu tầm 20 Đề thi Ngữ Văn 12 dạng bài So sánh
... tài nghệ thuật nhà văn So sánh ''Rừng xà nu'' và''Những đứa gia đình" Đề bài: So sánh giống khác hai tác phẩm "Rừng xà nu" Nguyễn Trung Thành "Những đứa gia đình"của Nguyễn Thi I Mở Tham khảo ... nối III Kết bài: – Đánh giá lại vấn đề Bài học nhận thức hành động cho hệ trẻ sống, xã hội Hình tượng đất nước hai thơ Nguyễn Đinh Thi Nguyễn Khoa Điềm ĐỀ BÀI: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH HÌNH TƯỢNG ... trẻ không 14 SO SÁNH NHÂN VẬT MỊ VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀNG CHÀI Đề bài: so sánh nhân vật Mị tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" với người đàn bà làng chài tác phẩm "Chiếc thuyền xa" I Đặt vấn đề Đại thi hào Nga...
 • 56
 • 457
 • 1

Ôn Thi Đại Học Văn: Bí Kíp Làm Dạng Bài So Sánh

Ôn Thi Đại Học Văn: Bí Kíp Làm Dạng Bài So Sánh
... ghềnh Để hiểu tài nghệ siêu phàm ông đò, trước hêt phải nói đến sông Đà – đối tượng mà ông chinh phục, tác giả miêu tả ông đò tương phản với lực thi n nhiên hùng hậu sông Đà - nhân vật vô sống động ... văn ông biến hóa khôn lường Ông mệnh danh “thầy phù thủy ngôn ngữ” Cả hai cảnh hai tác phẩm khẳng định tài nghệ ông Về nét khác nét đổi Nguyễn Tuân trước sau Cách mạng: Trong cánh cho chữ ông ... “Hắn thèm lương thi n, muốn làm hoà với người biết bao! Thị Nó mở đường cho Thị sống yên ổn với người khác lại Họ thấy không làm hại Họ nhận vào xã hội phẳng, thân thi n người lương thi n ” Đoạn...
 • 36
 • 252
 • 0

Dạng bài so sánh văn học trong ôn thi THPTQG

Dạng bài so sánh văn học trong ôn thi THPTQG
... tích) c Kết bài: - Khái quát nét giống khác tiêu biểu - Có thể nêu cảm nghĩ thân Những vấn đề so sánh văn học Đề số 1: Cảm nhận anh/ chị hai đoạn thơ sau: Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, Một người ... cần đảm bảo nội dung sau: a Mở bài: Giới thi u khái quát đối tượng so sánh Giới thi u khái quát hai nhân vật hai tác phẩm - Kim Lân nhà văn chuyên viết nông thôn sống người dân quê, có sở trường ... lập luận so sánh) - Lý giải tương đồng, khác biệt hai đối tượng dựa vào bình diện: bối cảnh xã hội, văn hóa mà đối tượng tồn tại; phong cách nhà văn; đặc trưng thi pháp thời kì văn học ( bước...
 • 11
 • 185
 • 0

07 thi online tổng ôn tập lý thuyết phản ứng hữu cơ p123

07 thi online  tổng ôn tập lý thuyết phản ứng hữu cơ p123
... [189864]Chất sau vừa phản ứng với dung dịch KOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl ? A C6H5NH2 B H2NCH(CH3)COOH C CH3COOH D C2H5OH Câu 24 [189865]Chất sau không tham gia phản ứng thủy phân ? A Protein ... Câu 28 [189872]Chất sau không tham gia phản ứng trùng hợp ? D tím A CH2=CH2 B CH2=CH–CH=CH2 C CH3–CH3 D CH2=CH–Cl Câu 29 [189874]Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất sau ? A Na B ... dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng, không xảy phản ứng tráng bạc ? A Fructozơ B Saccarozơ C Glucozơ D Mantozơ Câu 33 [189880]Dung dịch axit acrylic (CH2=CH–COOH) không phản ứng với chất sau ? A Na2CO3...
 • 6
 • 22
 • 0

08 thi online tổng ôn tập lý thuyết phản ứng hữu cơ p456

08 thi online  tổng ôn tập lý thuyết phản ứng hữu cơ p456
... tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74 ,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-1-en B xiclopropan Câu 32 [150933]Cho phản ứng: HBr + C2H5OH C2H4 + ... tử có phản ứng với AgNO3/NH3 Y1 có quan hệ với CH4 theo sơ đồ chuyển hoá sau: CH4 X Y1 Khi cho mol X mol Y2 phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3, khối lượng kết tủa thu lớn khối lượng X Y2 phản ứng ... AgNO3/NH3 thu 306 gam kết tủa Có công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất X ? A B C D Câu 20 [150915]X có công thức nguyên (CH)n Khi đốt cháy mol X không mol CO2 Biết X phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3...
 • 7
 • 47
 • 0

31 thi online tổng ôn dung dịch sự điện li p5

31 thi online  tổng ôn dung dịch – sự điện li p5
... thêm dung dịch HCl B Khi pha loãng dung dịch độ điện li axit fomic tăng C Khi pha loãng 10 lần dung dịch thu dung dịch có pH = D Độ điện li axit fomic dung dịch 14,29% Câu 30 [150444]Một dung dịch ... ml dung dịch Z Dung dịch Z có pH (bỏ qua điện li H2O) 13 12 A B C D Câu 42 [150456]Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch ... với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là: A 12 B 13 C 14 D 15 Câu [150422 ]Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh Trộn lẫn hai dung dịch...
 • 8
 • 78
 • 0

33 thi online tổng ôn phi kim p1

33 thi online  tổng ôn phi kim p1
... A dung dịch H2SO4 loãng B kim loại Cu dung dịch Na2SO4 C kim loại Cu dung dịch H2SO4 loãng D kim loại Cu Câu 24 [151300]Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dịch HCl không tác dụng với dung dịch ... dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu khí không màu T Axit X A H2SO4 đặc B HNO3 C H3PO4 D H2SO4 loãng Câu 21 [151297]Phát biểu sau không ? Muối AgI không tan nước, muối AgF tan nước Trong hợp chất, ... trắng giấy bột giấy công nghiệp A N2O B CO2 C SO2 D NO2 Câu 17 [151293]Cho phát biểu sau: (a) Tất nguyên tố halogen có số oxi hoá: -1, +1, +3, +5 +7 hợp chất (b) Trong công nghiệp, photpho sản...
 • 5
 • 72
 • 0

44 thi online tổng ôn phi kim p3

44 thi online  tổng ôn phi kim p3
... 3H2O Câu 17 [183586]Khí sau không bị oxi hóa nuớc Gia-ven A HCHO B H2S C CO2 D SO2 Câu 18 [185664]Không khí phòng thí nghiệm bị ô nhiễm khí clo Để khử độc, xịt vào không khí dung dịch sau đây? A ... bán kính nguyên tử lớn brom D Flo có tính oxi hoá yếu clo Câu 23 [194362]Phát biểu sau không ? A Muối AgI không tan nước, muối AgF tan nước B Flo có tính oxi hoá mạnh clo C Trong hợp chất, số oxi ... [194367]Khí sau có khả làm màu nước brom? A N2 B SO2 C CO2 D H2 Câu 29 [194368]Phát biểu không là: A Trong công nghiệp, photpho sản xuất cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát than cốc 1200oC lò...
 • 10
 • 81
 • 0

Thi online tổng ôn lý thuyết phản ứng trong hoá học vô cơ

Thi online  tổng ôn lý thuyết phản ứng trong hoá học vô cơ
... độ phản ứng tăng lên lần là: A B C D Câu 23 [149790]Khi tăng nhiệt độ lên 10oC, tốc độ phản ứng hóa học tăng lên a lần (a coi hệ số nhiệt phản ứng) Biết phản ứng có a = Ở toC, tốc độ phản ứng ... Tại cân hoá học, nồng độ chất giữ không đổi (b) Tại cân hoá học, nồng độ chất sản phẩm đạt cực đại (c) Sự chuyển dịch cân hoá học trình chuyển trạng thái cân (d) Phản ứng thuận nghịch phản ứng xảy ... trái ngược điều kiện (e) Tại cân hoá học, phản ứng xảy ra, tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch Số mệnh đề là: A B C D Câu 31 [149800]Xét cân hóa học số phản ứng: (1) Fe2O3(r) + 3CO(k) (3)...
 • 9
 • 24
 • 0

Thi online tổng ôn nguyên tử bảng tuần hoàn liên kết hoá học

Thi online  tổng ôn nguyên tử – bảng tuần hoàn – liên kết hoá học
... có nguyên tử X A B C D Câu 17 [148862 ]Liên kết hóa học phân tử Br2 thuộc loại liên kết A cộng hóa trị không cực B cộng hóa trị có cực C ion D hiđro Câu 18 [148863 ]Liên kết hóa học nguyên tử phân ... nguyên tử (c) Đơn chất X kết tinh mạng tinh thể lập phương tâm diện (d) Liên kết hoá học tạo nguyên tử X nguyên tử Y liên kết ion Số nhận định là: A B C D Câu 25 [148873]Chất hữu X (phân tử chứa ... thường chất Nguyên tử R (ở trạng thái bản) có electron A B rắn s Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, R C D Phân tử oxit cao R cực thuộc chu kì Câu 16 [148861]Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên...
 • 6
 • 61
 • 0

Thi online tổng ôn phi kim p3

Thi online  tổng ôn phi kim p3
... chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân là: A 16,03% B 25% C 7% D 35% Câu 18 [151821]Một loại phân Supephotphat kép có chứa 72,68% muối canxi đihiđrophotphat lại gồm chất không chứa ... tạp chất không chứa photpho), sản xuất từ quặng photphorit Độ dinh dưỡng phân lân A 14,34% B 8,30% C 16,00% D 19,00% Câu 20 [151823]Một loại phân kali có chứa 68,56% KCl, lại gồm chất không chứa ... bị thủy phân tạo môi trường trung tính Câu 13 [151816]Amophot có thành phần A NH4H2PO4 H3PO4 D không bị thủy phân B (NH4)2HPO4 NH4H2PO4 C (NH4)3PO4 (NH4)2HPO4 D NH3 (NH4)3PO4 Câu 14 [151817]Để...
 • 3
 • 69
 • 1

Thi online tổng ôn tập danh pháp hợp chất hữu cơ

Thi online  tổng ôn tập danh pháp hợp chất hữu cơ
... tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp gốc – chức A Etylmetylaminobutan B Butyletylmetylamin C Etylmetylbutylamin D metyletylbutylamin Câu 59 [190839]Gọi tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp ... nhựa phenol-fomanđehit, chất béo Số chất dãy polime A B C D Câu 27 [190796]Cho hợp chất: chất béo, tinh bột, protein, glucozơ, tơ tằm, xenlulozơ triaxetat, đường kính Có hợp chất thuộc loại polime ... hỗn hợp chất hữu cơ, Z có thành phần gồm A m-metylphenol o-metylphenol B benzyl bromua o-bromtoluen C o-bromtoluen p-bromtoluen D o-metylphenol p-metylphenol Câu 78 [190865]Hai hợp chất hữu X...
 • 13
 • 43
 • 0

Thi online tổng ôn tập danh pháp hợp chất hữu cơ

Thi online  tổng ôn tập danh pháp hợp chất hữu cơ
... tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp gốc – chức A Etylmetylaminobutan B Butyletylmetylamin C Etylmetylbutylamin D metyletylbutylamin Câu 59 [190839]Gọi tên hợp chất có CTCT sau theo danh pháp ... nhựa phenol-fomanđehit, chất béo Số chất dãy polime A B C D Câu 27 [190796]Cho hợp chất: chất béo, tinh bột, protein, glucozơ, tơ tằm, xenlulozơ triaxetat, đường kính Có hợp chất thuộc loại polime ... hỗn hợp chất hữu cơ, Z có thành phần gồm A m-metylphenol o-metylphenol B benzyl bromua o-bromtoluen C o-bromtoluen p-bromtoluen D o-metylphenol p-metylphenol Câu 78 [190865]Hai hợp chất hữu X...
 • 13
 • 30
 • 0

Gợi ý làm dạng bài so sánh văn học

Gợi ý làm dạng bài so sánh văn học
... Tốt thực dàn ý khái quát Như trình bày, kiểu so sánh văn học có yêu cầu so sánh phong phú, đa dạng khó tìm dàn khái quát thỏa mãn tất dạng đề Trong yêu cầu đề cụ thể thuộc kiểu này, học sinh cần ... hạn, đồng thời vừa phân tích làm rõ, vừa thực nhiệm vụ so sánh hai bình diện nội dung nghệ thuật, vừa lí giải nguyên nhân khác Hoặc bước so sánh, học sinh kết hợp vừa so sánh vừa lí giải Tuy nhiên, ... thao tác lập luận so sánh) Lý giải khác biệt: thực thao tác cần dựa vào bình diện: bối cảnh xã hội, văn hóa mà đối tượng tồn tại; phong cách nhà văn; đặc trưng thi pháp thời kì văn học ( bước vận...
 • 5
 • 2,763
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: cách làm dạng bài so sánh văn họcgợi ý làm dạng bài so sánh văn họcdạng bài so sánhdạng bài so sánh văngiao an day tre so sanh sap xep chieu dai 3 doi tuongtoan so sanh sap xep theo quy tacso sanh sap xep theo quy tacgiao an day tre so sanh sap xep thu tu cac doi tuong de hinh thanhb moi quan he cao nhat thap nhat lua tuoi mau giao nhogiao an day tre so sanh sap xep thu tu cac doi tuong de hinh thanh moi quan he cao nhat thap nha lua tuoi mau giao nho chu de dong vatbapoi so sanh sap xep chieu dai 3 đoi tuongjso sanh sap xep chieu dai cua 3 doi tuong mau giao behướng dẫn học sinh lớp 12 ôn thi đại học dạng đề so sánh phần văn xuôiskkn hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn thi đại học dạng đề so sánh phần văn xuôi trung học phổ thông triệu sơn 6tổng hợp dạng bài môn lýbai tap trac nghiem các dạng cau so sanhsinh học thực vật, lá cây, thân cây, rễ câyTiểu luận Công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp Top – DownĐồ án đọng cơ đốt trongKế hoạch kinh doanh khu vui chơi trẻ em Kool Kidz tại Thủ Đứcdự án kinh doanh sữa gạo rmilkSKKN HOANH LOP 3 2017chăm sóc người cao tuổi tại nhàHƯỚNG dẫn CHẤM môn vật lý(a,b)đáp án văn 9 bảng aTinySun công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ dưới 16 tuổi tại nhàĐỀ THI tiếng nhật n5 JLPT có đáp án (link tải file nằm ở trang cuối)Giải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhGiải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Quảng BìnhGiải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵngchuyên đề “Sử dụng nguyên lí Dirichlet và nguyên lí cực hạn trong việc giải các bài toán số học và hình họcNâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán việt nam astractCẩm nang tạo nhận xét hiệu quả trong đánh giá học sinh tiểu họcHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang LonHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk LăPhát triển thị trường mua bán nợ xấu tại việt nam astract
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập