giáo trình vi sinh đại cương

GIÁO TRÌNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG doc

GIÁO TRÌNH VI SINH ĐẠI CƯƠNG doc
... cũn cú y sinh vi sinh vt hc, vi sinh vt hc thỳ y, vi sinh vt cụng nghip, vi sinh vt hc nụng nghip [1] Ngay vi sinh vt hc nụng nghip cng cú rt nhiu chuyờn ngnh: vi sinh vt lng thc, vi sinh vt thc ... c, cũn cú vụ vi sinh vt nh bộ, mun nhỡn thy chỳng phi s dng kớnh hin vi, ngi ta gi chỳng l vi sinh vt Mụn khoa hc nghiờn cu v hot ng sng ca cỏc vi sinh vt c gi l Vi sinh vt hc Vi sinh vt hc phỏt ... nờn lnh lo [1] Vi sinh vt cũn l nhõn t tham gia vo vic gi gỡn tớnh bn vng ca cỏc h sinh thỏi t nhiờn i vi sn xut nụng nghip, vi sinh vt cú vai trũ rt ln, vi sinh vt tham gia vo vic phõn gii cỏc...
 • 156
 • 593
 • 11

Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG docx

Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG docx
... môn vi sinh đại cương, sinh vi n cần phải có kiến thức di truyền, sinh học sinh hóa học đại cương Phần lý thuyết giáo trình biên soạn tập trung vào hai phần phần vi sinh vật học đại cương vi sinh ... 2001 Giáo trình vi sinh đại cương Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần thơ Nguyễn Lân Dũng, 2000 Vi Sinh Vật học Nhà xuất giáo dục 29 Chương VI SINH VẬT NHÂN THẬT Vi sinh vật nhân thật bao gồm vi sinh ... học, sinh lý học, sinh hóa học, di truyền học vi sinh vật, v.v Vi sinh vật học có chuyên ngành ứng dụng nhiều lảnh vực vi sinh học y học, vi sinh học công nghiệp, vi sinh học thực phẩm, vi sinh...
 • 100
 • 327
 • 1

Giáo trình Vi sinh đại cương part 10 pot

Giáo trình Vi sinh đại cương part 10 pot
... hữu Tài liệu tham khảo: Phạm Văn Kim, 2001 Giáo trình vi sinh đại cương Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần thơ Nguyễn Lân Dũng, 2000 Vi Sinh Vật học Nhà xuất giáo dục Madigan, M.T., Martinko, J.M and ... BỆNH VI SINH VẬT 9.1.1 Mầm bệnh vi khuẩn Vi khuẩn có mặt hầu hết môi trường sống, đa số vi khuẩn có lợi, có số loài vi khuẩn có khả gây bệnh cho người động vật Để gây bệnh cho sinh vật vi khuẩn ... Do vi c sử dụng oxy lớn để phân giải chất thải làm xuất khu vực yếm khí thủy vực, trình thối rửa, phản ứng sunphat hoá H2S tạo 91 thành Gần toàn sinh vật bậc cao vi sinh vật chết, quần thể vi sinh...
 • 10
 • 203
 • 2

Giáo trình Vi sinh đại cương part 9 docx

Giáo trình Vi sinh đại cương part 9 docx
... Chương SINH CẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT NƯỚC 8.1 SINH CẢNH VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT NƯỚC 8.1.1 Sinh cảnh vi sinh vật nước Vi sinh vật tìm thấy hầu hết thủy vực, ... nhóm vi khuẩn sinh mêtan vi sinh vật tham gia tích cực vào vi c cố định lượng CO2 khổng lồ chu trình cabon trái đất Vi khuẩn sinh mêtan tham gia tích cực chu trình cacbon Trong tự nhiên chúng sinh ... nên thành phần loài vi sinh vật khác Ở loại hình thủy vực nào, bên cạnh vi sinh vật có nguồn gốc từ thủy vực có vi sinh vật bắt nguồn từ sinh cảnh khác Thành phần khu hệ vi sinh vật phụ thuộc...
 • 10
 • 178
 • 2

Giáo trình Vi sinh đại cương part 8 pdf

Giáo trình Vi sinh đại cương part 8 pdf
... đặc trưng 7.2 DI TRUYỀN Ở VIRUT Các hạt virut hay virion vật ký sinh nội bào bắt buộc Virut biểu gen chúng sinh sản bên tế bào khác Sự sinh sản virut sinh sôi nảy nở sinh vật khác mà chép, tổng ... CỦA VI SINH VẬT 7.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ DI TRUYỀN CỦA VI SINH VẬT Các đối tượng vi sinh vật bắt đầu sử dụng vào nghiên cứu di truyền học từ năm 40 Các nghiên cứu di truyền mặt tiến hành vi sinh ... hệ gen loại vi sinh vật Ở số virus có chất truyền ARN gen đoạn ARN đọc mã cho protein xác định nhờ máy phiên dịch tế bào chủ Phần lớn gen loài vi sinh vật nằm nhân tế bào Ở số vi sinh vật có...
 • 10
 • 175
 • 2

Giáo trình Vi sinh đại cương part 7 potx

Giáo trình Vi sinh đại cương part 7 potx
... Chương SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT Ở vi sinh vật, sinh trưởng tăng kích thước khối lượng tế bào, phát triển tăng số lượng tế bào Trong số vi sinh vật sinh trưởng phát triển vi khuẩn ... nghiên cứu sâu rộng Sinh trưởng phát triển vi sinh vật khác, chủ yếu vi sinh vật đơn bào, không khác so với vi khuẩn, kiến thức chung sinh trưởng phát triển vi khuẩn ứng dụng vào vi sinh vật khác Điều ... khô để bảo quản vi sinh vật Giới hạn nhiệt độ cực đại nhiệt độ cực tiểu vùng nhiệt sinh trưởng vi sinh vật Giới hạn khác loài vi khuẩn: tương đối rộng rãi sinh vật hoại sinh, hẹp vi khuẩn gây bệnh...
 • 10
 • 167
 • 1

Giáo trình Vi sinh đại cương part 6 docx

Giáo trình Vi sinh đại cương part 6 docx
... đòi hỏi chất sinh trưởng khác Vi c loại vi sinh vật không đòi hỏi chất sinh trưởng hai nguyên nhân: vi sinh vật không tự tổng hợp chất sinh trưởng đó, hai trình trao đổi chất loại vi sinh vật tham ... Nhà xuất giáo dục 54 Chương DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT 5.1 DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT Quá trình vi sinh vật hấp thụ chất dinh dưỡng để thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng phát triển chúng gọi trình dinh ... từ xác hữu Vi sinh vật kí sinh: lấy nguồn C chất hữu thể sinh vật sống từ tổ chức dịch thể thể sống thường thấy vi sinh vật 56 gây bệnh cho người, động vật thực vật Vi sinh vật gọi ký sinh bắt...
 • 10
 • 158
 • 3

Giáo trình Vi sinh đại cương part 5 pptx

Giáo trình Vi sinh đại cương part 5 pptx
... chúng ký sinh virut động vật, virut thực vật virut vi khuẩn Nhiều virut động vật nuôi cấy mô tế bào Nuôi cấy tế bào cần thiết cho vi c nghiên cứu virut Đối với virut vi khuẩn người ta dùng vi khuẩn ... thước hình thái virut đa dạng, tùy theo loại axitnuleic virut vật chủ virut (hình 55 ) (a) (b) Hình 55 (a) Hình thái virut ARN động vật; (b) Hình thái virut ADN động vật 46 4.3.4.3 Virut đối xứng ... Hình 52 (a) Virut đối xứng xoắn (b) Virut khảm thuốc 44 (a) (b) (c) Hình 53 .(a) Virut đối xứng khối; (b) Ảnh Adenovirus qua kính hiển vi điện tử (c) Cấu trúc Adenovirus (a) (d) (b) (c) (e) Hình 54 ...
 • 10
 • 198
 • 2

Giáo trình Vi sinh đại cương part 4 docx

Giáo trình Vi sinh đại cương part 4 docx
... tính - Nấm chu trình phát triển chung Có kiểu chu trình phát triển là: (1) chu trình lưỡng bội; (2) chu trình hai hệ; (3) chu trình đơn bội; (4) chu trình đơn bội - song nhân (5) chu trình vô tính ... (b) Sinh sản vô tính nấm sợi 34 3.1.3.2 Sinh sản nấm sợi a Nấm sợi sinh sản chủ yếu hình thức vô tính (hình 33a) hình thức sau: Bào tử đính (bào tử cành): sinh sợi nấm gọi đài/ cành (hình 34) ... NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT Nguyên sinh động vật vi sinh vật đơn bào, nhân thật, sống đáy dinh dưỡng dị dưỡng Thức ăn chúng sinh vật đơn bào khác, vi khuẩn mùn bả hữu Tế bào nguyên sinh động vật thường vách...
 • 10
 • 224
 • 1

Giáo trình Vi sinh đại cương part 3 ppsx

Giáo trình Vi sinh đại cương part 3 ppsx
... Tenth edition, Prenhall Phạm Văn Kim, 2001 Giáo trình vi sinh đại cương Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần thơ Nguyễn Lân Dũng, 2000 Vi Sinh Vật học Nhà xuất giáo dục 29 ... điều kiện môi trường đặc biệt mà sinh vật bình thường chịu đựng (hình 27) 2.2.1 Vi khuẩn sinh khí mêtan Vi khuẩn sinh metan vi khuẩn kị khí bắt buộc Vi khuẩn sinh mêtan thường thấy đáy thuỷ vực ... bên tế bào 2.2 VI KHUẨN CỔ Vi khuẩn cổ nhóm vi khuẩn lâu đời nhóm vi sinh vật nhân nguyên Chúng có sai khác rỏ rệt cấu tạo thành tế bào đặc tính sinh hóa so với nhóm vi khuẩn thật Vi khuẩn cổ sống...
 • 10
 • 150
 • 1

Giáo trình Vi sinh đại cương part 2 pps

Giáo trình Vi sinh đại cương part 2 pps
... J., 20 02 Biology of Microorganisms Tenth edition, Prenhall Phạm Văn Kim, 20 01 Giáo trình vi sinh đại cương Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần thơ Nguyễn Lân Dũng, 20 00 Vi Sinh Vật học Nhà xuất giáo ... Chương VI SINH VẬT NHÂN NGUYÊN Vi sinh vật nhân nguyên nhóm vi sinh vật màng nhân chia làm hai nhóm nhóm vi khuẩn thật nhóm vi khuẩn cổ 2. 1 VI KHUẨN THẬT Bao gồm nhóm chủ yếu vi khuẩn, xạ khuẩn, vi ... khuẩn lam nhóm vi khuẩn nguyên thủy Mycoplatma, Ricketxi Clamydia 2. 1.1 Vi khuẩn 2. 1.1.1 Kích thước hình dạng Đường kính vi khuẩn dao động từ 0 ,2- 2,0 μm, chiều dài thể khoảng 2, 0-8,0 μm Vi khuẩn có...
 • 10
 • 116
 • 2

Giáo trình Vi sinh đại cương part 1 potx

Giáo trình Vi sinh đại cương part 1 potx
... 79 Chương SINH CẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT NƯỚC 81 8 .1 SINH CẢNH VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT NƯỚC 81 8 .1. 1 Sinh cảnh vi sinh vật nước 81 8 .1. 2 Sự phân bố vi sinh vật thuỷ ... môn vi sinh đại cương, sinh vi n cần phải có kiến thức di truyền, sinh học sinh hóa học đại cương Phần lý thuyết giáo trình biên soạn tập trung vào hai phần phần vi sinh vật học đại cương vi sinh ... Chương VI SINH VẬT NHÂN NGUYÊN 14 2 .1 VI KHUẨN THẬT 14 2 .1. 1 Vi khuẩn 14 2 .1. 1 .1 Kích thước hình dạng 14 2 .1. 1.2 Cấu tạo tế bào 16 2 .1. 2 Xạ khuẩn...
 • 10
 • 187
 • 0

Giáo trình vi sinh đại cương TS. Đặng Thị Hoàng Anh

Giáo trình vi sinh đại cương TS. Đặng Thị Hoàng Anh
... môn vi sinh đại cương, sinh vi n cần phải có kiến thức di truyền, sinh học sinh hóa học đại cương Phần lý thuyết giáo trình biên soạn tập trung vào hai phần phần vi sinh vật học đại cương vi sinh ... 2001 Giáo trình vi sinh đại cương Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần thơ Nguyễn Lân Dũng, 2000 Vi Sinh Vật học Nhà xuất giáo dục 29 Chương VI SINH VẬT NHÂN THẬT Vi sinh vật nhân thật bao gồm vi sinh ... học, sinh lý học, sinh hóa học, di truyền học vi sinh vật, v.v Vi sinh vật học có chuyên ngành ứng dụng nhiều lảnh vực vi sinh học y học, vi sinh học công nghiệp, vi sinh học thực phẩm, vi sinh...
 • 104
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình vi sinh đại học y hà nộigiáo trình hóa sinh đại cươngphuc trinh vi sinh dai cuonggiao trinh hoa sinh dai cuonggiáo trình vi sinh vật học đại cươnggiáo trình vi sinh vật đại cươnggiáo trình vi sinh học đại cươnggiáo trình thực tập vi sinh đại cươnggiao trình vi sinh vật đại cươngvi sinh đại cươngcơ sở khoa học của quá trình lên men rượu etylicgiáo trình vật lý đại cươnggiáo trình cơ khí đại cươngvi sinh đại cươngvi sinh đại cươnggiáo trình vi sinh vật họcCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Nghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch cửa lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của bộ tài nguyên và môi trườngQuản lý dạy học môn địa lý theo hướng tích hợp ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biênphân tích tình hình tài chính CTCP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điềnđáp án tiếng anh phần đọc hiểu thi công chức quảng ngãi 2017đáp án tiếng anh thi công chức quảng ngãi 201 7Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trại giam bền vững nghiên cứu trường hợp trại giam quảng ninhNghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho nông dân để phát triển bền vững nông thôn tại huyện đông anh, hà nộiHiệu quả sản xuất khí biogas của công trình khí sinh học quy mô trung bình (200 250m3) ở trang trại chăn nuôi lợn tại bắc ninh góp phần vào giảm phát thải khí nhà kính
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập