DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHO BÒ

Dinh dương Thức ăn cho part 10 pps

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 10 pps
... m T ng s Ca yêu c u cho c n s a n ng 600 kg vào kho ng 40 gam/ngày Nhìn chung, không nên cho c n s a ăn 0,4% Ca so v i VCK c a kh u ph n ð ng th i, tránh 12 cho ăn kh u ph n có hàm lư ... viêm (banamine hay aspirin), chuy n ñ ng c ñ tránh cho ñ ng n n bê tông hay s i ñá, ch cho ăn c khô t t m t vài ngày r i chuy n d n vào ch ñ th c ăn tinh thư ng ngày ðau móng mãn tính ... khuy n cáo v i th t: 1mg/ngày; s a: 2mg/ngày M c ñ c: th t: 103 0ppm; s a: 35ppm ð c molyden Th c ăn nghèo I, c ñ t nghèo I Thi u iode Nhu c u Mg: c n s a-10g/ngày, s a-30g/ngày,...
 • 27
 • 236
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 9 doc

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 9 doc
... 337 12477 1,81 70 486 12571 1,70 54 588 185 19 2,17 180 8 19 9878 2,75 452 1 199 7 294 3,15 1 09 927 26 798 VCK (kg) 5 49 880 1000 1778 3 297 292 1 Có nhi u cách ñ cân b ng kh u ph n ñi u ch nh kh u ph ... ng dinh dư ng mà thu nh n ñư c t th c ăn thô là: 4 ,94 kg TDN 442g DCP - Lư ng s a mà có kh s n xu t t th c ăn xơ thô là: (4 ,94 – 3,7)/ 0,33 = 3,7kg - Lư ng th c ăn tinh c n cung c p cho ... toán th c ăn b sung cho - Nhu c u trì c a (400kg) theo tính toán 3,88 UFL 291 g PDI - Căn c vào b ng giá tr dinh dư ng c a lo i th c ăn hi n có, lo i c voi có 15% VCK v i 0,78 UFL, 93 g PDIN...
 • 30
 • 259
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 8 pdf

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 8 pdf
... nên b sung vào kh u ph n th c ăn giá tr th p Vì v y, dâu ñư c thay th cho th c ăn tinh 217 s a cho k t qu t t Năng su t s a không b nh hư ng thay 75% th c ăn tinh b ng dâu ñ c ăn kh u ph ... 11,9 13,1 12,0 11,6 2,2 2,1 0,5 0,4 18, 7 18, 5 15,4 16 ,8 32,3 32 ,8 12,2 12,6 16,1 18, 4 1,6 1 ,8 0,4 0,4 15,2 16,9 17,7 18, 3 41,4 42 ,8 19,2 21,4 23,0 23,9 1 ,8 1 ,8 0,5 0,5 Ngu n: Nguy n Xuân B (2006) ... n ki m tra trư c cho ăn Không nên cho trâu ăn ñơn ñi u thân l c mà nên cho ăn v i lo i th c ăn khác 1.2.5 Ng n s n Ng n s n ñư c xem ngu n th c ăn b sung protein có giá tr cho gia súc nhai...
 • 30
 • 215
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 7 ppsx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 7 ppsx
... Nhi u thí nghi m b sung niacine vào kh u ph n cho s a m c mg/ngày ñã làm tăng s n lư ng s a t 3-10% Tuy nhiên nh hư ng ch rõ niacine b sung cho trư c ñ vài tu n hay ñ u kỳ ti t s a nh hư ... protein s a không tăng ñ so Thu nh n th c ăn c a không thay ñ i b sung axit folic M t thí nghi m khác cho bi t b sung axit folic b ng ñư ng tiêm b p v i li u 0, mg/kg th tr ng cho s a ñ d , ... nư c b t vào d c K c a th c ăn làm tăng pH d c ð ng c bón nhi u phân, c sinh trư ng m nh thư ng gi u NPN, vào d c NPN b phân gi i thành ammonia, t ñó làm tăng pH d c Ngư c l i, ăn kh u ph...
 • 30
 • 276
 • 2

Dinh dương Thức ăn cho part 6 ppt

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 6 ppt
... IU vitamin E/ kg CK ăn vào cho c n s a 25-50 IU vitamin E/kg CK ăn vào cho ti t s a làm tăng ñư c s c kho v s n lư ng s a c a N u hàm lư ng -tocoferol plasma c a s a trư c ñ dư i ... ñã g p 6, 7 1,7 nhu c u l n lư t cho c n s a ti t s a; n u tính theo n ng ñ trung bình c a αtocopherol th c ăn t ng m c b sung ñã g p 12 l n so v i nhu c u l n lư t cho hai ki u 163 N u ... viêm ru t, viêm ñư ng hô h p ð ng v t chăn th ñ ng c b thi u vitamin A ñ ng v t nuôi nh t cho ăn nhi u th c ăn tinh Trong mùa thi u c n u v t ñư c cho ăn th c ăn xanh hay c khô t t thư ng không b...
 • 30
 • 106
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 5 doc

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 5 doc
... 27 ,5 kg 133 UFL: 3 ,5 ( 35/ 100) = 1,2 25 UFL/ngày PDI: 2, 75 33 = 90, 75 gPDI/ngày Ca: 2, 75 = 11 g Ca/ngày P: 1,4 2, 75 = 3, 85 g P/ngày * T ng nhu c u dinh dư ng/ngày - UFL: 4 ,55 + 0,43 75 + 1,2 25 ... + 0, 15 x 3,7) = 10 ,50 5 lít s a v i t l m s a 4% NCNL: 10 ,50 5 0,44 = 4,6222 UFL/ngày 132 NCPR: 10 ,50 5 48 = 50 4,2 g PDI/ngày NC Ca: 10 ,50 5 4,2 = 44,12 g Ca/ngày NC P: 10 ,50 5 1,7 = 17, 858 g ... 30%; 3 ,5 x 1,30 = 4 ,55 UFL/ngày * Nhu c u dinh dư ng cho sinh trư ng m ñang mang thai l n th hai c n ph i ñ t tăng tr ng 1 25 g/ngày UFL: 3 ,5 (1 25/ 1000) = 0,43 75 UFL/ngày PDI: 280 (1 25/ 1000)...
 • 30
 • 146
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 4 pdf

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 4 pdf
... T ng lư ng tích lũy (MJ) (0, 34 + 3 ,47 ) T ng nhi t s n xu t (MJ) (13,95 - 3,81) Năng lư ng (MJ) 28 ,41 11 ,47 1,50 1 ,49 13,95 14, 4 7 ,4 65,9 88,3 0, 34 3 ,47 3,81 10, 14 1.3.5 ðo lư ng tích lũy b ng ... NE/ngày) - Cho trì ñ c 300 kg: 23,0 - Cho tăng tr ng 0,77 kg/ngày: 11,5 T ng nhu c u NE/ ngày: 34, 5 MJNE/ngày Tính toán th c ăn C khô Th c ăn tinh ME (MJ/ kg DM) 14 qm (8/18 ,4; 14/ 18 ,4) 0 ,43 5 0,760 ... u g n ñây cho th y tăng hàm lư ng xơ c a kh u ph n làm tăng t l trao ñ i ch t cho trì ăn kh u ph n nhi u xơ, ăn nhi u ñ có ñư c lư ng lư ng trao ñ i ăn vào tương ñương v i cho ăn kh u ph...
 • 30
 • 135
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 3 ppsx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 3 ppsx
... n ăn Tăng m t ñ nơi cho ăn s làm gi m ho t ñ ng ăn mà tăng s tranh giành gi a chúng, làm cho ti p xúc ñư c v i th c ăn Dùng róng ngăn ñ tách riêng bò, dùng rào ch n th c ăn phía ñ u bò, ... nhi u th c ăn tinh, cho ăn NaHCO3 s giúp gi m ñư c v n ñ tăng axit d c (rumen acid) Tuy nhiên, cho nhi u NaHCO3 vào kh u ph n s làm gi m tính ngon mi ng - Ch ñ cho ăn N u c n cho ăn m t lư ... th c ăn, gia súc ñư c cho ăn th c ăn ñó m c ME ăn vào nhi t s n xu t ñư c ño c m c S dĩ ph i ño hai m c ME ăn vào m t ph n nhi t s n xu t t th gia súc t trao ñ i b n Tăng lư ng th c ăn ăn vào...
 • 30
 • 141
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 2 potx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 2 potx
... Axit acetic: C6H12O6 + 2H2O 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 43 Axit propionic: C6H12O6 + 2H2 Axit butiric: C6H12O6 H2 Khớ mờtan: 4H2 + CO2 2CH3CH2COOH + 2H2O CH3-CH2CH2COOH + 2CO2 + CH4 + 2H2O M t s ủ c ủi ... ch t dinh d ng c b n c n cho s t ng h p vi sinh v t d c Ch t h u c Nit VSV Khung cac bon ATP Cỏc s n ph m lờn men VSV Khoỏng (P, S, Mg, ) Protein VSV S ủ 2. 2 Cỏc ch t dinh d ng c n thi t cho ... hoỏ 2. 3 Nhu c u dinh d ng c a vi sinh v t d c Vi sinh v t d c l vi sinh v t c ng sinh, chỳng c n cú cỏc ủi u ki n s ng v t ch t o d c nh ủó núi trờn (m c 2. 2.1) Ph n l n cỏc y u t c n thi t cho...
 • 30
 • 172
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 1 potx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 1 potx
... toán nhu c u dinh dư ng cho 13 2 CHƯƠNG IV 13 6 DINH DƯ NG NƯ C, VITAMIN VÀ KHOÁNG 13 6 I DINH DƯ NG NƯ C 13 6 1. 1 Nư c ion hoà tan nư c 13 6 1. 2 Vai trò c a nư c 13 8 1. 3 Nhu c u nư c 14 0 1. 4 Tác h ... A BÒ THEO H TH NG UFL VÀ UFV 12 7 4 .1 Nhu c u dinh dư ng cho trì 12 7 4.2 Nhu c u dinh dư ng cho sinh trư ng 12 9 4.3 Nhu c u dinh dư ng cho mang thai 13 0 4.4 Nhu c u dinh dư ng cho ti t s a 13 1 ... u (Hoàng Kim Giao, 2007) B ng 1. 1 S lư ng ñàn trâu c a c nư c nh ng năm qua (10 00 con) Năm Trâu 19 80 313 664 19 85 590 598 19 90 854 12 1 19 95 963 638 2000 960 12 7 2005 920 540 Ngu n: FAO Statistics...
 • 30
 • 154
 • 2

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 6 doc

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 6 doc
... 32,0) 4 ,60 (2, 5- 14,1) 6, 70 (9, 0- 12,5) 0,85 (1, 8- 3 ,6) (2, 0- 2,3) (1, 3- 4,1) (1, 7- 3,3) (7, 9- 15,4) 2,33 (17, 2- 17,2) 3 36 13 12 22 - - (5, 4- 8,5) - - - - 1,50 - - - - - - - - - - - - - - 31,3 ... H u Văn Cơ s d li u d án, 20 06 V t ch t khô (%) mi n Trung 27 90 11 17 26 69 n2 Bi n ñ ng Sx1 n2 - - - - - - - - - - - - - - 23,0 (22, 5- 23,5) 0,71 32 ,6 (32, 3- 32,8) 0,35 - 71,5 (62 , 7- 76, 0) ... (31, 2- 31,3) 0,07 - - 7,7 - - - - - - - - - C t nhiên Th c ăn xanh I (%) DM 20,3 -Phơi n ng ngày 27,1 31,9 35,9 - C t lúc tu n - C t lúc tháng - C t lúc tháng - C t lúc tháng 13,0 15 ,6 23,2 29,9 -...
 • 34
 • 406
 • 2

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 5 docx

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 5 docx
... Urê 0 ,5 kg - Premix khoáng vitamin 0 ,5 kg + Công th c : - Cám g o (ho c t m, b t ngô)1 0-3 0 kg -B ts n - Khô d u lo i - 40 kg 10 - 20 kg - B t thân, lá, v l c - 10 kg -R m t - kg - Urê - kg - B ... 10 Mu i ăn 5 5 Vôi 5 5 Xi măng 5 10 10 B t xương/Pre 5 1 ð t sét 20 20 20 20 B t bã mía 20 B t dây l c 20 2 0-3 0 30 T ng s 100 100 100 100 100 100 100 Nư c(lít) 1 0-1 5 2 0-2 5 2 0-2 5 2 5- 3 0 2.4.2.4 ... Urê - kg - B t xương - kg - Mu i ăn 0 ,5 - kg + Công th c (ñã áp d ng t i trư ng ðHNL Hu ñ v béo th t) - B t ngô 45 kg - Cám g o 45 kg - B t cá kg - Mu i ăn kg - U rê kg - Premix khoáng vitamin...
 • 56
 • 145
 • 0

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 4 potx

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 4 potx
... c a α-tocopherol 100 c a β,γ δ l n lư t 45 , 13 0 ,4 1IU vitamin E = 1mg α-tocopherol acetate CH HO CH H3 C O CH - CH - CH -CH - CH - CH - CH - CH -CH -CH - CH - CH -CH CH CH CH CH + Ch c dinh ... B ng 4. 2 Nhu c u nư c u ng d ki n cho Nhóm Nhu c u d ki n (lít /bò/ ngày) ñ c ñang sinh trư ng 180 kg 1 5-2 2 c n s a mang thai 2 6 -4 9 ti t s a: 22,7 kg s a/ngày 9 1-1 02 45 ,4 kg ... caroten có ho t tính vitamin A (tính theo IU) sau: Chu t 1670 Gà 53 6-1 660 s a 33 3 -4 76 th t 40 0 -4 76 C u 40 0-5 78 L n 47 6-5 33 Ng a ñang sinh trư ng 555 Con v t tình tr ng thi u vitamin A hay...
 • 73
 • 117
 • 0

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 3 doc

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 3 doc
... th c ăn, gia súc ñư c cho ăn th c ăn ñó m c ME ăn vào nhi t s n xu t ñư c ño c m c S dĩ ph i ño hai m c ME ăn vào m t ph n nhi t s n xu t t th gia súc t trao ñ i b n Tăng lư ng th c ăn ăn vào ... NE/ngày) - Cho trì ñ c 30 0 kg: 23, 0 - Cho tăng tr ng 0,77 kg/ngày: 11,5 T ng nhu c u NE/ ngày: 34 ,5 MJNE/ngày Tính toán th c ăn C khô Th c ăn tinh ME (MJ/ kg DM) 14 qm (8/18,4; 14/18,4) 0, 435 0,760 ... u ph n ñói ñ c Birelo CS, 1,2 l n trì 34 4 0,40 0 ,35 7 th t 1991 s a Birelo CS, 2,7 l n trì 34 4 0,40 0 ,38 3 1991 Hotovy G n trì 37 3 0,55 0 ,33 7 CS, 1991 Carsten Duy trì 236 0,40 0 ,35 0 CS, 1989...
 • 59
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hướng dẫn đồ án Cầu bê tông cốt thép125_cau_hoi_tra_loi_khi_phong_van_xin_viec_bang_tieng_anhNHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ EMPhát triển các dịch vụ của Agribank đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Đại Từ - Tỉnh Thái NguyênTổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2-hiđroxynicotinat của một số nguyên tố đất hiếmViệc huy động vốn và sử dụng vốn tại công tyTài liệu ôn tập đọc hiểu thpt quốc gia (hệ thống cập nhật mới nhất)Lí luận văn học phần 2 ôn thi HSGbộ đề thi thử môn GDCD 12 có đáp ánKiến thức các lái xe nên biết khi tham gia giao thôngĐánh giá thực trạng quản lý và đề xuất giải pháp QLCTRSH trên địa bàn Q10 đến năm 2025Dự án Festival du thuyền Quốc tế Việt NamQuản Lý hoạt động kinh doanh Karaoke trên địa bàn quận Cầu giấy hiện nayTL Bài học kinh nghiệm thu hút vốn của một số doanh nhân trong và ngoài nướcYếu tố hữu hình trong văn hoá doanh nghiệp của tập đoàn viễn thông quân đội ViettelTăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vnh PhúcTăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thị xã Sông Công tỉnh Thái NguyênTăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên QuangTăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái NguyênNghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Thuyết minh về Đền Quán Thánh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập