DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHO BÒ

Dinh dương Thức ăn cho part 10 pps

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 10 pps
... m T ng s Ca yêu c u cho c n s a n ng 600 kg vào kho ng 40 gam/ngày Nhìn chung, không nên cho c n s a ăn 0,4% Ca so v i VCK c a kh u ph n ð ng th i, tránh 12 cho ăn kh u ph n có hàm lư ... viêm (banamine hay aspirin), chuy n ñ ng c ñ tránh cho ñ ng n n bê tông hay s i ñá, ch cho ăn c khô t t m t vài ngày r i chuy n d n vào ch ñ th c ăn tinh thư ng ngày ðau móng mãn tính ... khuy n cáo v i th t: 1mg/ngày; s a: 2mg/ngày M c ñ c: th t: 103 0ppm; s a: 35ppm ð c molyden Th c ăn nghèo I, c ñ t nghèo I Thi u iode Nhu c u Mg: c n s a-10g/ngày, s a-30g/ngày,...
 • 27
 • 246
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 9 doc

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 9 doc
... 337 12477 1,81 70 486 12571 1,70 54 588 185 19 2,17 180 8 19 9878 2,75 452 1 199 7 294 3,15 1 09 927 26 798 VCK (kg) 5 49 880 1000 1778 3 297 292 1 Có nhi u cách ñ cân b ng kh u ph n ñi u ch nh kh u ph ... ng dinh dư ng mà thu nh n ñư c t th c ăn thô là: 4 ,94 kg TDN 442g DCP - Lư ng s a mà có kh s n xu t t th c ăn xơ thô là: (4 ,94 – 3,7)/ 0,33 = 3,7kg - Lư ng th c ăn tinh c n cung c p cho ... toán th c ăn b sung cho - Nhu c u trì c a (400kg) theo tính toán 3,88 UFL 291 g PDI - Căn c vào b ng giá tr dinh dư ng c a lo i th c ăn hi n có, lo i c voi có 15% VCK v i 0,78 UFL, 93 g PDIN...
 • 30
 • 276
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 8 pdf

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 8 pdf
... nên b sung vào kh u ph n th c ăn giá tr th p Vì v y, dâu ñư c thay th cho th c ăn tinh 217 s a cho k t qu t t Năng su t s a không b nh hư ng thay 75% th c ăn tinh b ng dâu ñ c ăn kh u ph ... 11,9 13,1 12,0 11,6 2,2 2,1 0,5 0,4 18, 7 18, 5 15,4 16 ,8 32,3 32 ,8 12,2 12,6 16,1 18, 4 1,6 1 ,8 0,4 0,4 15,2 16,9 17,7 18, 3 41,4 42 ,8 19,2 21,4 23,0 23,9 1 ,8 1 ,8 0,5 0,5 Ngu n: Nguy n Xuân B (2006) ... n ki m tra trư c cho ăn Không nên cho trâu ăn ñơn ñi u thân l c mà nên cho ăn v i lo i th c ăn khác 1.2.5 Ng n s n Ng n s n ñư c xem ngu n th c ăn b sung protein có giá tr cho gia súc nhai...
 • 30
 • 235
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 7 ppsx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 7 ppsx
... Nhi u thí nghi m b sung niacine vào kh u ph n cho s a m c mg/ngày ñã làm tăng s n lư ng s a t 3-10% Tuy nhiên nh hư ng ch rõ niacine b sung cho trư c ñ vài tu n hay ñ u kỳ ti t s a nh hư ... protein s a không tăng ñ so Thu nh n th c ăn c a không thay ñ i b sung axit folic M t thí nghi m khác cho bi t b sung axit folic b ng ñư ng tiêm b p v i li u 0, mg/kg th tr ng cho s a ñ d , ... nư c b t vào d c K c a th c ăn làm tăng pH d c ð ng c bón nhi u phân, c sinh trư ng m nh thư ng gi u NPN, vào d c NPN b phân gi i thành ammonia, t ñó làm tăng pH d c Ngư c l i, ăn kh u ph...
 • 30
 • 303
 • 2

Dinh dương Thức ăn cho part 6 ppt

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 6 ppt
... IU vitamin E/ kg CK ăn vào cho c n s a 25-50 IU vitamin E/kg CK ăn vào cho ti t s a làm tăng ñư c s c kho v s n lư ng s a c a N u hàm lư ng -tocoferol plasma c a s a trư c ñ dư i ... ñã g p 6, 7 1,7 nhu c u l n lư t cho c n s a ti t s a; n u tính theo n ng ñ trung bình c a αtocopherol th c ăn t ng m c b sung ñã g p 12 l n so v i nhu c u l n lư t cho hai ki u 163 N u ... viêm ru t, viêm ñư ng hô h p ð ng v t chăn th ñ ng c b thi u vitamin A ñ ng v t nuôi nh t cho ăn nhi u th c ăn tinh Trong mùa thi u c n u v t ñư c cho ăn th c ăn xanh hay c khô t t thư ng không b...
 • 30
 • 110
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 5 doc

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 5 doc
... 27 ,5 kg 133 UFL: 3 ,5 ( 35/ 100) = 1,2 25 UFL/ngày PDI: 2, 75 33 = 90, 75 gPDI/ngày Ca: 2, 75 = 11 g Ca/ngày P: 1,4 2, 75 = 3, 85 g P/ngày * T ng nhu c u dinh dư ng/ngày - UFL: 4 ,55 + 0,43 75 + 1,2 25 ... + 0, 15 x 3,7) = 10 ,50 5 lít s a v i t l m s a 4% NCNL: 10 ,50 5 0,44 = 4,6222 UFL/ngày 132 NCPR: 10 ,50 5 48 = 50 4,2 g PDI/ngày NC Ca: 10 ,50 5 4,2 = 44,12 g Ca/ngày NC P: 10 ,50 5 1,7 = 17, 858 g ... 30%; 3 ,5 x 1,30 = 4 ,55 UFL/ngày * Nhu c u dinh dư ng cho sinh trư ng m ñang mang thai l n th hai c n ph i ñ t tăng tr ng 1 25 g/ngày UFL: 3 ,5 (1 25/ 1000) = 0,43 75 UFL/ngày PDI: 280 (1 25/ 1000)...
 • 30
 • 163
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 4 pdf

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 4 pdf
... T ng lư ng tích lũy (MJ) (0, 34 + 3 ,47 ) T ng nhi t s n xu t (MJ) (13,95 - 3,81) Năng lư ng (MJ) 28 ,41 11 ,47 1,50 1 ,49 13,95 14, 4 7 ,4 65,9 88,3 0, 34 3 ,47 3,81 10, 14 1.3.5 ðo lư ng tích lũy b ng ... NE/ngày) - Cho trì ñ c 300 kg: 23,0 - Cho tăng tr ng 0,77 kg/ngày: 11,5 T ng nhu c u NE/ ngày: 34, 5 MJNE/ngày Tính toán th c ăn C khô Th c ăn tinh ME (MJ/ kg DM) 14 qm (8/18 ,4; 14/ 18 ,4) 0 ,43 5 0,760 ... u g n ñây cho th y tăng hàm lư ng xơ c a kh u ph n làm tăng t l trao ñ i ch t cho trì ăn kh u ph n nhi u xơ, ăn nhi u ñ có ñư c lư ng lư ng trao ñ i ăn vào tương ñương v i cho ăn kh u ph...
 • 30
 • 142
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 3 ppsx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 3 ppsx
... n ăn Tăng m t ñ nơi cho ăn s làm gi m ho t ñ ng ăn mà tăng s tranh giành gi a chúng, làm cho ti p xúc ñư c v i th c ăn Dùng róng ngăn ñ tách riêng bò, dùng rào ch n th c ăn phía ñ u bò, ... nhi u th c ăn tinh, cho ăn NaHCO3 s giúp gi m ñư c v n ñ tăng axit d c (rumen acid) Tuy nhiên, cho nhi u NaHCO3 vào kh u ph n s làm gi m tính ngon mi ng - Ch ñ cho ăn N u c n cho ăn m t lư ... th c ăn, gia súc ñư c cho ăn th c ăn ñó m c ME ăn vào nhi t s n xu t ñư c ño c m c S dĩ ph i ño hai m c ME ăn vào m t ph n nhi t s n xu t t th gia súc t trao ñ i b n Tăng lư ng th c ăn ăn vào...
 • 30
 • 156
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 2 potx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 2 potx
... Axit acetic: C6H12O6 + 2H2O 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 43 Axit propionic: C6H12O6 + 2H2 Axit butiric: C6H12O6 H2 Khớ mờtan: 4H2 + CO2 2CH3CH2COOH + 2H2O CH3-CH2CH2COOH + 2CO2 + CH4 + 2H2O M t s ủ c ủi ... ch t dinh d ng c b n c n cho s t ng h p vi sinh v t d c Ch t h u c Nit VSV Khung cac bon ATP Cỏc s n ph m lờn men VSV Khoỏng (P, S, Mg, ) Protein VSV S ủ 2. 2 Cỏc ch t dinh d ng c n thi t cho ... hoỏ 2. 3 Nhu c u dinh d ng c a vi sinh v t d c Vi sinh v t d c l vi sinh v t c ng sinh, chỳng c n cú cỏc ủi u ki n s ng v t ch t o d c nh ủó núi trờn (m c 2. 2.1) Ph n l n cỏc y u t c n thi t cho...
 • 30
 • 189
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 1 potx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 1 potx
... toán nhu c u dinh dư ng cho 13 2 CHƯƠNG IV 13 6 DINH DƯ NG NƯ C, VITAMIN VÀ KHOÁNG 13 6 I DINH DƯ NG NƯ C 13 6 1. 1 Nư c ion hoà tan nư c 13 6 1. 2 Vai trò c a nư c 13 8 1. 3 Nhu c u nư c 14 0 1. 4 Tác h ... A BÒ THEO H TH NG UFL VÀ UFV 12 7 4 .1 Nhu c u dinh dư ng cho trì 12 7 4.2 Nhu c u dinh dư ng cho sinh trư ng 12 9 4.3 Nhu c u dinh dư ng cho mang thai 13 0 4.4 Nhu c u dinh dư ng cho ti t s a 13 1 ... u (Hoàng Kim Giao, 2007) B ng 1. 1 S lư ng ñàn trâu c a c nư c nh ng năm qua (10 00 con) Năm Trâu 19 80 313 664 19 85 590 598 19 90 854 12 1 19 95 963 638 2000 960 12 7 2005 920 540 Ngu n: FAO Statistics...
 • 30
 • 172
 • 2

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 6 doc

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 6 doc
... 32,0) 4 ,60 (2, 5- 14,1) 6, 70 (9, 0- 12,5) 0,85 (1, 8- 3 ,6) (2, 0- 2,3) (1, 3- 4,1) (1, 7- 3,3) (7, 9- 15,4) 2,33 (17, 2- 17,2) 3 36 13 12 22 - - (5, 4- 8,5) - - - - 1,50 - - - - - - - - - - - - - - 31,3 ... H u Văn Cơ s d li u d án, 20 06 V t ch t khô (%) mi n Trung 27 90 11 17 26 69 n2 Bi n ñ ng Sx1 n2 - - - - - - - - - - - - - - 23,0 (22, 5- 23,5) 0,71 32 ,6 (32, 3- 32,8) 0,35 - 71,5 (62 , 7- 76, 0) ... (31, 2- 31,3) 0,07 - - 7,7 - - - - - - - - - C t nhiên Th c ăn xanh I (%) DM 20,3 -Phơi n ng ngày 27,1 31,9 35,9 - C t lúc tu n - C t lúc tháng - C t lúc tháng - C t lúc tháng 13,0 15 ,6 23,2 29,9 -...
 • 34
 • 469
 • 3

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 5 docx

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 5 docx
... Urê 0 ,5 kg - Premix khoáng vitamin 0 ,5 kg + Công th c : - Cám g o (ho c t m, b t ngô)1 0-3 0 kg -B ts n - Khô d u lo i - 40 kg 10 - 20 kg - B t thân, lá, v l c - 10 kg -R m t - kg - Urê - kg - B ... 10 Mu i ăn 5 5 Vôi 5 5 Xi măng 5 10 10 B t xương/Pre 5 1 ð t sét 20 20 20 20 B t bã mía 20 B t dây l c 20 2 0-3 0 30 T ng s 100 100 100 100 100 100 100 Nư c(lít) 1 0-1 5 2 0-2 5 2 0-2 5 2 5- 3 0 2.4.2.4 ... Urê - kg - B t xương - kg - Mu i ăn 0 ,5 - kg + Công th c (ñã áp d ng t i trư ng ðHNL Hu ñ v béo th t) - B t ngô 45 kg - Cám g o 45 kg - B t cá kg - Mu i ăn kg - U rê kg - Premix khoáng vitamin...
 • 56
 • 154
 • 0

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 4 potx

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 4 potx
... c a α-tocopherol 100 c a β,γ δ l n lư t 45 , 13 0 ,4 1IU vitamin E = 1mg α-tocopherol acetate CH HO CH H3 C O CH - CH - CH -CH - CH - CH - CH - CH -CH -CH - CH - CH -CH CH CH CH CH + Ch c dinh ... B ng 4. 2 Nhu c u nư c u ng d ki n cho Nhóm Nhu c u d ki n (lít /bò/ ngày) ñ c ñang sinh trư ng 180 kg 1 5-2 2 c n s a mang thai 2 6 -4 9 ti t s a: 22,7 kg s a/ngày 9 1-1 02 45 ,4 kg ... caroten có ho t tính vitamin A (tính theo IU) sau: Chu t 1670 Gà 53 6-1 660 s a 33 3 -4 76 th t 40 0 -4 76 C u 40 0-5 78 L n 47 6-5 33 Ng a ñang sinh trư ng 555 Con v t tình tr ng thi u vitamin A hay...
 • 73
 • 130
 • 0

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 3 doc

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 3 doc
... th c ăn, gia súc ñư c cho ăn th c ăn ñó m c ME ăn vào nhi t s n xu t ñư c ño c m c S dĩ ph i ño hai m c ME ăn vào m t ph n nhi t s n xu t t th gia súc t trao ñ i b n Tăng lư ng th c ăn ăn vào ... NE/ngày) - Cho trì ñ c 30 0 kg: 23, 0 - Cho tăng tr ng 0,77 kg/ngày: 11,5 T ng nhu c u NE/ ngày: 34 ,5 MJNE/ngày Tính toán th c ăn C khô Th c ăn tinh ME (MJ/ kg DM) 14 qm (8/18,4; 14/18,4) 0, 435 0,760 ... u ph n ñói ñ c Birelo CS, 1,2 l n trì 34 4 0,40 0 ,35 7 th t 1991 s a Birelo CS, 2,7 l n trì 34 4 0,40 0 ,38 3 1991 Hotovy G n trì 37 3 0,55 0 ,33 7 CS, 1991 Carsten Duy trì 236 0,40 0 ,35 0 CS, 1989...
 • 59
 • 177
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập