DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHO BÒ

Dinh dương Thức ăn cho part 10 pps

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 10 pps
... m T ng s Ca yêu c u cho c n s a n ng 600 kg vào kho ng 40 gam/ngày Nhìn chung, không nên cho c n s a ăn 0,4% Ca so v i VCK c a kh u ph n ð ng th i, tránh 12 cho ăn kh u ph n có hàm lư ... viêm (banamine hay aspirin), chuy n ñ ng c ñ tránh cho ñ ng n n bê tông hay s i ñá, ch cho ăn c khô t t m t vài ngày r i chuy n d n vào ch ñ th c ăn tinh thư ng ngày ðau móng mãn tính ... khuy n cáo v i th t: 1mg/ngày; s a: 2mg/ngày M c ñ c: th t: 103 0ppm; s a: 35ppm ð c molyden Th c ăn nghèo I, c ñ t nghèo I Thi u iode Nhu c u Mg: c n s a-10g/ngày, s a-30g/ngày,...
 • 27
 • 256
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 9 doc

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 9 doc
... 337 12477 1,81 70 486 12571 1,70 54 588 185 19 2,17 180 8 19 9878 2,75 452 1 199 7 294 3,15 1 09 927 26 798 VCK (kg) 5 49 880 1000 1778 3 297 292 1 Có nhi u cách ñ cân b ng kh u ph n ñi u ch nh kh u ph ... ng dinh dư ng mà thu nh n ñư c t th c ăn thô là: 4 ,94 kg TDN 442g DCP - Lư ng s a mà có kh s n xu t t th c ăn xơ thô là: (4 ,94 – 3,7)/ 0,33 = 3,7kg - Lư ng th c ăn tinh c n cung c p cho ... toán th c ăn b sung cho - Nhu c u trì c a (400kg) theo tính toán 3,88 UFL 291 g PDI - Căn c vào b ng giá tr dinh dư ng c a lo i th c ăn hi n có, lo i c voi có 15% VCK v i 0,78 UFL, 93 g PDIN...
 • 30
 • 290
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 8 pdf

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 8 pdf
... nên b sung vào kh u ph n th c ăn giá tr th p Vì v y, dâu ñư c thay th cho th c ăn tinh 217 s a cho k t qu t t Năng su t s a không b nh hư ng thay 75% th c ăn tinh b ng dâu ñ c ăn kh u ph ... 11,9 13,1 12,0 11,6 2,2 2,1 0,5 0,4 18, 7 18, 5 15,4 16 ,8 32,3 32 ,8 12,2 12,6 16,1 18, 4 1,6 1 ,8 0,4 0,4 15,2 16,9 17,7 18, 3 41,4 42 ,8 19,2 21,4 23,0 23,9 1 ,8 1 ,8 0,5 0,5 Ngu n: Nguy n Xuân B (2006) ... n ki m tra trư c cho ăn Không nên cho trâu ăn ñơn ñi u thân l c mà nên cho ăn v i lo i th c ăn khác 1.2.5 Ng n s n Ng n s n ñư c xem ngu n th c ăn b sung protein có giá tr cho gia súc nhai...
 • 30
 • 246
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 7 ppsx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 7 ppsx
... Nhi u thí nghi m b sung niacine vào kh u ph n cho s a m c mg/ngày ñã làm tăng s n lư ng s a t 3-10% Tuy nhiên nh hư ng ch rõ niacine b sung cho trư c ñ vài tu n hay ñ u kỳ ti t s a nh hư ... protein s a không tăng ñ so Thu nh n th c ăn c a không thay ñ i b sung axit folic M t thí nghi m khác cho bi t b sung axit folic b ng ñư ng tiêm b p v i li u 0, mg/kg th tr ng cho s a ñ d , ... nư c b t vào d c K c a th c ăn làm tăng pH d c ð ng c bón nhi u phân, c sinh trư ng m nh thư ng gi u NPN, vào d c NPN b phân gi i thành ammonia, t ñó làm tăng pH d c Ngư c l i, ăn kh u ph...
 • 30
 • 321
 • 2

Dinh dương Thức ăn cho part 6 ppt

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 6 ppt
... IU vitamin E/ kg CK ăn vào cho c n s a 25-50 IU vitamin E/kg CK ăn vào cho ti t s a làm tăng ñư c s c kho v s n lư ng s a c a N u hàm lư ng -tocoferol plasma c a s a trư c ñ dư i ... ñã g p 6, 7 1,7 nhu c u l n lư t cho c n s a ti t s a; n u tính theo n ng ñ trung bình c a αtocopherol th c ăn t ng m c b sung ñã g p 12 l n so v i nhu c u l n lư t cho hai ki u 163 N u ... viêm ru t, viêm ñư ng hô h p ð ng v t chăn th ñ ng c b thi u vitamin A ñ ng v t nuôi nh t cho ăn nhi u th c ăn tinh Trong mùa thi u c n u v t ñư c cho ăn th c ăn xanh hay c khô t t thư ng không b...
 • 30
 • 115
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 5 doc

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 5 doc
... 27 ,5 kg 133 UFL: 3 ,5 ( 35/ 100) = 1,2 25 UFL/ngày PDI: 2, 75 33 = 90, 75 gPDI/ngày Ca: 2, 75 = 11 g Ca/ngày P: 1,4 2, 75 = 3, 85 g P/ngày * T ng nhu c u dinh dư ng/ngày - UFL: 4 ,55 + 0,43 75 + 1,2 25 ... + 0, 15 x 3,7) = 10 ,50 5 lít s a v i t l m s a 4% NCNL: 10 ,50 5 0,44 = 4,6222 UFL/ngày 132 NCPR: 10 ,50 5 48 = 50 4,2 g PDI/ngày NC Ca: 10 ,50 5 4,2 = 44,12 g Ca/ngày NC P: 10 ,50 5 1,7 = 17, 858 g ... 30%; 3 ,5 x 1,30 = 4 ,55 UFL/ngày * Nhu c u dinh dư ng cho sinh trư ng m ñang mang thai l n th hai c n ph i ñ t tăng tr ng 1 25 g/ngày UFL: 3 ,5 (1 25/ 1000) = 0,43 75 UFL/ngày PDI: 280 (1 25/ 1000)...
 • 30
 • 180
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 4 pdf

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 4 pdf
... T ng lư ng tích lũy (MJ) (0, 34 + 3 ,47 ) T ng nhi t s n xu t (MJ) (13,95 - 3,81) Năng lư ng (MJ) 28 ,41 11 ,47 1,50 1 ,49 13,95 14, 4 7 ,4 65,9 88,3 0, 34 3 ,47 3,81 10, 14 1.3.5 ðo lư ng tích lũy b ng ... NE/ngày) - Cho trì ñ c 300 kg: 23,0 - Cho tăng tr ng 0,77 kg/ngày: 11,5 T ng nhu c u NE/ ngày: 34, 5 MJNE/ngày Tính toán th c ăn C khô Th c ăn tinh ME (MJ/ kg DM) 14 qm (8/18 ,4; 14/ 18 ,4) 0 ,43 5 0,760 ... u g n ñây cho th y tăng hàm lư ng xơ c a kh u ph n làm tăng t l trao ñ i ch t cho trì ăn kh u ph n nhi u xơ, ăn nhi u ñ có ñư c lư ng lư ng trao ñ i ăn vào tương ñương v i cho ăn kh u ph...
 • 30
 • 150
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 3 ppsx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 3 ppsx
... n ăn Tăng m t ñ nơi cho ăn s làm gi m ho t ñ ng ăn mà tăng s tranh giành gi a chúng, làm cho ti p xúc ñư c v i th c ăn Dùng róng ngăn ñ tách riêng bò, dùng rào ch n th c ăn phía ñ u bò, ... nhi u th c ăn tinh, cho ăn NaHCO3 s giúp gi m ñư c v n ñ tăng axit d c (rumen acid) Tuy nhiên, cho nhi u NaHCO3 vào kh u ph n s làm gi m tính ngon mi ng - Ch ñ cho ăn N u c n cho ăn m t lư ... th c ăn, gia súc ñư c cho ăn th c ăn ñó m c ME ăn vào nhi t s n xu t ñư c ño c m c S dĩ ph i ño hai m c ME ăn vào m t ph n nhi t s n xu t t th gia súc t trao ñ i b n Tăng lư ng th c ăn ăn vào...
 • 30
 • 162
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 2 potx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 2 potx
... Axit acetic: C6H12O6 + 2H2O 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 43 Axit propionic: C6H12O6 + 2H2 Axit butiric: C6H12O6 H2 Khớ mờtan: 4H2 + CO2 2CH3CH2COOH + 2H2O CH3-CH2CH2COOH + 2CO2 + CH4 + 2H2O M t s ủ c ủi ... ch t dinh d ng c b n c n cho s t ng h p vi sinh v t d c Ch t h u c Nit VSV Khung cac bon ATP Cỏc s n ph m lờn men VSV Khoỏng (P, S, Mg, ) Protein VSV S ủ 2. 2 Cỏc ch t dinh d ng c n thi t cho ... hoỏ 2. 3 Nhu c u dinh d ng c a vi sinh v t d c Vi sinh v t d c l vi sinh v t c ng sinh, chỳng c n cú cỏc ủi u ki n s ng v t ch t o d c nh ủó núi trờn (m c 2. 2.1) Ph n l n cỏc y u t c n thi t cho...
 • 30
 • 202
 • 1

Dinh dương Thức ăn cho part 1 potx

Dinh dương và Thức ăn cho bò part 1 potx
... toán nhu c u dinh dư ng cho 13 2 CHƯƠNG IV 13 6 DINH DƯ NG NƯ C, VITAMIN VÀ KHOÁNG 13 6 I DINH DƯ NG NƯ C 13 6 1. 1 Nư c ion hoà tan nư c 13 6 1. 2 Vai trò c a nư c 13 8 1. 3 Nhu c u nư c 14 0 1. 4 Tác h ... A BÒ THEO H TH NG UFL VÀ UFV 12 7 4 .1 Nhu c u dinh dư ng cho trì 12 7 4.2 Nhu c u dinh dư ng cho sinh trư ng 12 9 4.3 Nhu c u dinh dư ng cho mang thai 13 0 4.4 Nhu c u dinh dư ng cho ti t s a 13 1 ... u (Hoàng Kim Giao, 2007) B ng 1. 1 S lư ng ñàn trâu c a c nư c nh ng năm qua (10 00 con) Năm Trâu 19 80 313 664 19 85 590 598 19 90 854 12 1 19 95 963 638 2000 960 12 7 2005 920 540 Ngu n: FAO Statistics...
 • 30
 • 191
 • 2

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 6 doc

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 6 doc
... 32,0) 4 ,60 (2, 5- 14,1) 6, 70 (9, 0- 12,5) 0,85 (1, 8- 3 ,6) (2, 0- 2,3) (1, 3- 4,1) (1, 7- 3,3) (7, 9- 15,4) 2,33 (17, 2- 17,2) 3 36 13 12 22 - - (5, 4- 8,5) - - - - 1,50 - - - - - - - - - - - - - - 31,3 ... H u Văn Cơ s d li u d án, 20 06 V t ch t khô (%) mi n Trung 27 90 11 17 26 69 n2 Bi n ñ ng Sx1 n2 - - - - - - - - - - - - - - 23,0 (22, 5- 23,5) 0,71 32 ,6 (32, 3- 32,8) 0,35 - 71,5 (62 , 7- 76, 0) ... (31, 2- 31,3) 0,07 - - 7,7 - - - - - - - - - C t nhiên Th c ăn xanh I (%) DM 20,3 -Phơi n ng ngày 27,1 31,9 35,9 - C t lúc tu n - C t lúc tháng - C t lúc tháng - C t lúc tháng 13,0 15 ,6 23,2 29,9 -...
 • 34
 • 484
 • 3

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 5 docx

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 5 docx
... Urê 0 ,5 kg - Premix khoáng vitamin 0 ,5 kg + Công th c : - Cám g o (ho c t m, b t ngô)1 0-3 0 kg -B ts n - Khô d u lo i - 40 kg 10 - 20 kg - B t thân, lá, v l c - 10 kg -R m t - kg - Urê - kg - B ... 10 Mu i ăn 5 5 Vôi 5 5 Xi măng 5 10 10 B t xương/Pre 5 1 ð t sét 20 20 20 20 B t bã mía 20 B t dây l c 20 2 0-3 0 30 T ng s 100 100 100 100 100 100 100 Nư c(lít) 1 0-1 5 2 0-2 5 2 0-2 5 2 5- 3 0 2.4.2.4 ... Urê - kg - B t xương - kg - Mu i ăn 0 ,5 - kg + Công th c (ñã áp d ng t i trư ng ðHNL Hu ñ v béo th t) - B t ngô 45 kg - Cám g o 45 kg - B t cá kg - Mu i ăn kg - U rê kg - Premix khoáng vitamin...
 • 56
 • 164
 • 0

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 4 potx

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 4 potx
... c a α-tocopherol 100 c a β,γ δ l n lư t 45 , 13 0 ,4 1IU vitamin E = 1mg α-tocopherol acetate CH HO CH H3 C O CH - CH - CH -CH - CH - CH - CH - CH -CH -CH - CH - CH -CH CH CH CH CH + Ch c dinh ... B ng 4. 2 Nhu c u nư c u ng d ki n cho Nhóm Nhu c u d ki n (lít /bò/ ngày) ñ c ñang sinh trư ng 180 kg 1 5-2 2 c n s a mang thai 2 6 -4 9 ti t s a: 22,7 kg s a/ngày 9 1-1 02 45 ,4 kg ... caroten có ho t tính vitamin A (tính theo IU) sau: Chu t 1670 Gà 53 6-1 660 s a 33 3 -4 76 th t 40 0 -4 76 C u 40 0-5 78 L n 47 6-5 33 Ng a ñang sinh trư ng 555 Con v t tình tr ng thi u vitamin A hay...
 • 73
 • 138
 • 0

Dinh dưỡng thức ăn cho - chương 3 doc

Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 3 doc
... th c ăn, gia súc ñư c cho ăn th c ăn ñó m c ME ăn vào nhi t s n xu t ñư c ño c m c S dĩ ph i ño hai m c ME ăn vào m t ph n nhi t s n xu t t th gia súc t trao ñ i b n Tăng lư ng th c ăn ăn vào ... NE/ngày) - Cho trì ñ c 30 0 kg: 23, 0 - Cho tăng tr ng 0,77 kg/ngày: 11,5 T ng nhu c u NE/ ngày: 34 ,5 MJNE/ngày Tính toán th c ăn C khô Th c ăn tinh ME (MJ/ kg DM) 14 qm (8/18,4; 14/18,4) 0, 435 0,760 ... u ph n ñói ñ c Birelo CS, 1,2 l n trì 34 4 0,40 0 ,35 7 th t 1991 s a Birelo CS, 2,7 l n trì 34 4 0,40 0 ,38 3 1991 Hotovy G n trì 37 3 0,55 0 ,33 7 CS, 1991 Carsten Duy trì 236 0,40 0 ,35 0 CS, 1989...
 • 59
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dinh dưỡng và thức ăn cho dêdinh dưỡng và thức ăn cho thỏdinh dưỡng và thức ăn cho cádinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi bò sữadinh dưỡng và thức ăndinh dưỡng và thức ăndinh dưỡng và thức ăn vật nuôitài liệu dinh dưỡng và thức ăn vật nuôigiáo trình dinh dưỡng và thức ăn vật nuôibài giảng dinh dưỡng và thức ăn vật nuôibài tập dinh dưỡng và thức ăn vật nuôidinh dưỡng và thức ăn thủy sảndinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sảndinh dưỡng và thức ăn chăn nuôidinh dưỡng và thức ăn gia súcCHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EMĐỀ kiem tra co hoc co so 1Hướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcPhiếu đăng ký đề tài Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcGiai toan co loi vanĐề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Câu hỏi trắc nghiệm về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cực hay101_Lecture 7 CS 1813 – Discrete MathematicsTập hợp bài tập cả năm tiếng anh 9 p02AN ECONOMY FOR THE 99%Đề thi thử THPT quốc gia môn hoá họcBộ 9 đề 9 điểm môn toánGIÁO ÁN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Chủ đề 3 Đi bộ an toànBí kíp trắc nghiệm nhanh môn toánGIÁO ÁN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Chủ đề 4 Ngồi sau xe đạp xe máy an toànGiáo án khối 4 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCM114_Math Magic Dr. Josip Pumpkin Derado117_Math Vocabulary The number of square units that cover a surface with no overlaps122_Math Flash Measurement I125_Math and Art:Find the Connection
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập