Sự diệt vong của liên xô (tài liệu mật) lịch sử 12 nguyễn xuân hùng

Cực đại cực tiểu của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 2

Cực đại cực tiểu của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 2
... = 2, yCT = -6 x2 + x −1 x2 −1 Gi i y = TXð: D=R\ {−1;1} y’= − x2 − x −1 , y’=0 ( x − 1 )2 -x2 – 4x – 1=0 x = -2 ± B ng bi n thiên - x y’ 2 - y 2 + -1 + + − Hàm s ñ t c c ti u t i x = -2 - ... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương neu 2 x − y’=  2 x + neu  x= y’=0 C c ñ i, c c ti u c a hàm s x ≤ 1, x ≥ 1〈 x〈 B ng bi n thiên: x - y’ - + +∞ y - + +∞ Hàm ... c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương C c ñ i, c c ti u c a hàm s Gi i TXð: R y’= 1+ y’= 2x 2x2 + = x2 + + x 2x2 + x ≤  ↔x=−  x = ±   2 x ≥  2 2 x + = x x + = 2 x B ng bi n thiên: x - ...
 • 6
 • 205
 • 1

Cực đại cực tiểu của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 1

Cực đại cực tiểu của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 1
... = -6 x2 + x 1 x2 1 Gi i y = TXð: D=R\ { 1; 1} y’= − x2 − x 1 , y’=0 ( x − 1) 2 -x2 – 4x – 1= 0 x = -2 ± B ng bi n thiên - x y’ −2 − - y −2 + -1 + + − Hàm s ñ t c c ti u t i x = -2 - , yCT = Hàm ... n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương neu 2 x − y’= −2 x + neu  x= y’=0 C c ñ i, c c ti u c a hàm s x ≤ 1, x ≥ 1 x〈 B ng bi n thiên: x - y’ - + +∞ y - + ... t i x = +∞ - +∞ + -6 Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương C c ñ i, c c ti u c a hàm s Hàm s ñ t c...
 • 6
 • 194
 • 0

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 1

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 1
... n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương → y = x∈[ 1, 1] Giá tr l n nh t, nh nh t c a hàm s x = ± ; max y = x = x∈[ 1, 1] Bài Tìm giá tr l n nh t, nh nh t c a hàm ... ñài tư v n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương Giá tr l n nh t, nh nh t c a hàm s ð t t nghi p: ð 2 012 : Tìm giá tr c a tham s m ñ giá tr nh nh t c a hàm s f ( x) ... Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương Ta có: y ' = −2 < ∀x ∈ [ 1, 1] − 4x x -1 y’ y Giá tr l n nh t, nh nh t c a hàm s 1 y = x = ; max y = x = 1 x∈[ 1, 1] x∈[ 1, 1] y = + x − 2x +...
 • 4
 • 184
 • 0

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 2

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 2
... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương → y = x∈[ −1,1] Giá tr l n nh t, nh nh t c a hàm s x = ± ; max y = x = x∈[−1,1] Bài Tìm giá tr l n nh t, nh nh t c a hàm s 3cos ... t c a hàm s ð t t nghi p: ð 2 0 12: Tìm giá tr c a tham s m ñ giá tr nh nh t c a hàm s f ( x) = x − m2 + m ño n [0; 1] x +1 b ng -2 Gi i: Trên ño n [0; 1], ta có f '( x) = m2 − m + ( x + 1 )2 Mà ... x = ⇔ x = + k 2 , k ∈ Z x∈R t∈ − ;    Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương Giá tr l n nh t,...
 • 4
 • 219
 • 0

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 3

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 3
... tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương Giá tr l n nh t, nh nh t c a hàm s ð t t nghi p: ð 2 012: Tìm giá tr c a tham s m ñ giá tr nh nh t c a hàm s f ( x) = ... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương → y = x∈[ −1,1] Giá tr l n nh t, nh nh t c a hàm s x = ± ; max y = x = x∈[−1,1] Bài Tìm giá tr l n nh t, nh nh t c a hàm s 3cos ... t = 3( 1 − t )2 + 4t 3t − 2t + = [ 0,1] 3t + 2(1 − t ) 3t − 2t + π t = → y = ↔ sin2x = ↔ x = + kπ , k ∈ Z 3 x∈IR 1 + m axϕ (t ) = t = → max y = ↔ sin2x = ↔ x = arcsin + k 2π , k ∈ Z 3 3 x∈IR...
 • 4
 • 203
 • 0

Khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 1

Khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 1
... mãn c b ng 1; +) m -1 > m uc - Hocmai.vn m 2( m 1) m 2(m 1) + ng chung c a h c trò Vi t - + + T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 Th y Lê Bá Tr y' x Kho m 2(m 1) 1; m 2(m 1) ng bi n, ... ;1) (1; + n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 ), t ng bi n - Trang | - Khóa h c Toán 12 Th y Lê Bá Tr - N u m > y ' x2 Kho 2x m , y' ( x 1) x ng bi n, ngh ch bi n c a hàm s m Ta có b ng bi n thiên: x - + y' m - ... bi n y ' x hàm s + V i m -1 = id V y hàm s không th t qua ng bi n Bài Cho hàm s : y (m 1) x4 mx2 m ng bi n (1, hàm s ) Gi i y ' 4(m 1) x3 2mx x 2(m 1) x2 m Hàm s ng bi n (1; ) y' x 1; -2 x l => m...
 • 5
 • 302
 • 1

Khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 3

Khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số - Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 3
... chung c a h c trò Vi t - +∞ + T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương y ' ≥ ∀x ∈ (1; +∞ ) ⇔ Kho ng ñ ng bi n, ngh ch bi n c a hàm s m ≤ ⇔ m ≤ 2(m − ... - N u m ≤ y’ > ∀x ≠ ñó hàm s ñ ng bi n m i kho ng ( −∞;1) (1;+ ∞ ), t c ñ ng bi n TXð Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 ... - + - +∞ V y không th có y ' ≥ (1; +∞ ) ðáp s : m ≥ Bài Cho hàm s : y = −(m + 5m) x3 + 6mx + x − Tìm m ñ hàm s ñơn ñi u R Khi ñó hàm s ñ ng bi n hay ngh ch bi n? Gi i y ' = 3( m + 5m) x + 12mx...
 • 5
 • 256
 • 0

Khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số -Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 2

Khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số -Tài liệu tự luyện Toán 12 - Phần 2
... ñó ta có d u c a y’ sau: - - m 2( m − 1) m 2( m − 1) + Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t - +∞ + T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương ... ñài tư v n: 1900 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương Kho ng ñ ng bi n, ngh ch bi n c a hàm s Gi i TXð: R 2sin α ( x − 1) ; y ' = ⇔ x − = ⇔ x = ±1 2 ( x − x.cosα + 1) ... Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương - N u m > y ' = Kho ng ñ ng bi n, ngh ch bi n c a hàm s x2 − 2x + − m , y ' = ⇔ x = 1± m ( x − 1 )2 Ta có b ng bi n thiên: x y' - 1− m + 1+ m - - +∞ + y Hàm s...
 • 5
 • 268
 • 0

Biện luận số nghiệm của phương trình - Tài liệu tự luyện Toán 12

Biện luận số nghiệm của phương trình - Tài liệu tự luyện Toán 12
... 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương Các toán liên quan ñ n kh o sát hàm s Bài 4: Cho hàm s y = x − x + a Kh o sát v ñ th (C) c a hàm s b Bi n lu n s nghi m c a phương ... ±1 (m + 1)2 B ng bi n thiên : m - M’ M -1 - +∞ + 0 - -1 T b ng bi n thiên suy −1 ≤ M ≤ Khi ñó phương trình ñã cho ⇔ x − x = M , M ∈ [ −1;1] S nghi m c a phương trình ñúng b ng s nghi m c a ñ ... Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương Các toán liên quan ñ n kh o sát hàm s + L y ñ i x ng ñ th (C) bên trái...
 • 4
 • 176
 • 1

Tài liệu Chuyên đề toán 12-Nguyễn Thành Đô pptx

Tài liệu Chuyên đề toán 12-Nguyễn Thành Đô pptx
... Det (P(x)) = Det(Q(x)) + 1: Khơng có tiệm cận ngang; Tiệm cận xiên xác định cách phân tích hàm số thành dạng: f(x) = ax + b + với y = ax + b tiệm cận xiên Ví dụ Tìm tiệm cận hàm số: Hướng dẫn a ... Bm C m A B C 0 (3) Bước 3: Giải hệ (2) (3) ta tìm ( x0 ; y ) Bµi tËp 16 y0 f ( x , m) v 17 CHUN ĐỀ : PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VƠ TỈ I PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG Bình phương vế phương ... x 3x Dể dàng nhận thấy x=2 nghiệm phương trình x 12 x Bài Giải phương trình sau (OLYMPIC 30/4 đề nghị) : Giải: Để phương trình có nghiệm : x 12 x2 3x x x2 5 Ta nhận thấy : x=2 nghiệm phương...
 • 39
 • 165
 • 1

Báo cáo " Một số kết quả trong chính sách đối ngoại của Liên với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Á (1945 - 1985) qua nguồn sử liệu Liên Xô/Nga. " ppt

Báo cáo
... Tr 3 5-3 8, 6 4-6 9, 12 5-1 28, 130133, 14 5-1 48; CoeemcKUU Coios - BbemuoM: 30 jiem omHouteHuH (195 0-1 980).floKyMCHTbiH MaxepHajiw M., 1982 C 12 0-1 22, 156, 18 6-1 87, 21 2-2 13, 262266,32 5-3 26,35 1-3 54 ... doan "hum triet dl va nhit quan cua Lien Xd Ngay 1- nghi vT dai" giura Lien Xd va Trung QuIc 1 0-1 949, nude CHND Trung Hoa tuyen bl Trung QuIc tir dd tudt khdi anh hudng cua lap Ngay 1 4-2 -1 950, ... CoeemcKufi Com3 .- BpemhaM: 30 Jiem omHomeuuH r795 0-/ P5«>/.'.«.= '^34V^ ^-2 5 ;-5 2 6-5 27; CoeemcKan eHeuiHHH nonumuKa u lOao-eocmoHHO A3UH C 602; rpe6eHmHK0B Kumaii u ACEAH: 529; 53 0-5 32 yxodn om cmepeomunoe...
 • 10
 • 482
 • 5

Những vấn đề về sự phát triển kinh tế của Liên 1950 - 1970

Những vấn đề về sự phát triển kinh tế của Liên Xô 1950 - 1970
... phục kinh tế -> Liên nhanh chóng khôi phục đất nc, thực nhiều kế hoạch năm xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh giới thứ hai kết thúc nửa đầu năm 70 Những thành tựu chủ yếu Liên thời ... Như Liên nc chịu nhiều tổn thất nặng nề chiên tranh giới thứ : khoảng 27 triệu người chết, 1710 thành phố, vạn làng mạc, gần 32.000 xí nghiệp bị tàn phá nặng nề -> mục tiêu hàng ... 45 - 50 ), hoàn thành trước dự kiến tháng; sau trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới sau Mỹ, sản lượng nông nghiệp năm 60 tăng trung bình hàng năm 16%; khoa học kỹ thuật phát triển...
 • 3
 • 257
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sự sụp đổ của liên xô và đông âu nói lên điều gìket qua su sup do va khung hoang cua mo hinh chu nghia xa hoi cua lien xoket qua su khung hoang va sup do mo hinh chu nghia xa hoi cua lien xovai trò của liên xô trong chiến tranh thế giới thứ 2 4 sự kiệncác dạng tư liệu viễn thám của liên xô cũ và ngasơ đồ khái quát sự xuất hiện và diệt vong của khủng longsự sụp đổ của liên xô và đông âu là sự sụp đổ của 1 mô hình của cnxh và không đồng nghĩa với sự cáo chung hình thái kinh tế xã hội xhcncâu 2 sự sụp đổ của liên xô và đông âu làchuẩn bò của giáo viên tài liệu liên quan sgk giáo án họa đồ nghềchuẩn bò của giáo viên tài liệu liên quan sgk giáo ánsử sụp đổ của liên xôthành tựu của liên xôvai trò của liên xôchính sách đối ngoại của liên xôthành tựu chính của liên xôEnglish for starter 10 industrial ABCấu trúc bài thi IELTSEFS 12 commercial ABTìm hiểu VI điều KHIỂN PIC16F877Athanh niên với biển đảoCambridge english for schools 1 SB pdfCFA 2017 Level 1 Schweser Notes Book 5Macmillan foundation skills writing composition 1 students bookCompass listening to the news 1 pdfstudents bookCompass listening to the news 2 answer keyCompass listening to the news 3 pdf answer keyNghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc (TT)Q skills for success 3 reading and writing pdfQ skills for success 5 listening and speaking pdfStep by step listening 3 pdf answer key and scriptQ skills for success 4 listening and speaking pdfNâng cao chất lượng việc làm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)LUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN DỊCH vụ LOGISTICS ở THÀNH PHỐ hà nộiCamera IP và giám sát giao thông thông minh qua hình ảnhHệ quản trị nội dung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập