Bài tập môn tiếng anh lớp 11 (44)

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (44)

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (44)
... 15 Bangkok is capital of Thailand A a B one C X D the 16 There are girls in his class A not B no C none D any 17 she plays the piano! A How beautiful ... 25 She has _ A a long black hair B a black long hair C A hair long black D long black hair 26 Many Asian animals are danger A in B on C at D of 27 I feel lonely because I have friends ... D to go 35 They play football in the afternoon They their homework A don't B C are D aren't 36 Ha usually lunch at school A having B has C have D is having 37 you get up at six o'clock...
  • 4
  • 24
  • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 7 (44)

Bài tập môn tiếng anh lớp 7 (44)
... What team does Mary join? What club is she a member of? Why does dhe join the school art club? Bài tập → does Ex: What Lan after school? People are living longer so there are more older people...
  • 3
  • 10
  • 0

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (44)

Bài tập môn tiếng anh lớp 9 (44)
... you are going to give me a good _ for doing what you did A purpose B reason C effect D cause 19 I remember _ you before, but I have forgotten your name A meeting B to meet C meet D met 20 ... D would know C unable D unimaginary 28 UFOs mean _ flying objects A unknown B unidentified 29 Daddy, it’s the weather forecast _ TV A in B to C on D at 30 Don’t worry, everything is _ ... you are not too tired, we can have a _ of tennis after lunch A match B play C game D party 39. We have _ of time to catch the train so there is no need to rush A enough B plenty C very much...
  • 6
  • 81
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn tiếng anh lớp 9bai tap on tieng anh lop 11bai tap nghe tieng anh lop 11bài tập unit 3 môn tiếng anh lớp 11bài tập trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 11bài tập unit 4 môn tiếng anh lớp 11 cơ bảnNghiên cứu công nghệ dập tạo hình đồng thời cặp chi tiết dạng tấm mỏng bằng nguồn chất lỏng áp suất caoTOAN p h u o n g p h a p t i m g i a t r i l o n n h a t, g i a t r i n h o n h a t IUHTOAN t a o h i n h c o b a n c h o m a i v a n g, m a i c h i e u t h u y IUHMột số đa thức có dạng đặc biệtTOAN t i n h n a m d i n h IUHBai 43 ankinTOAN t a o h i n h n h u a b a n g p h u o n g p h a p e p p h u n IUHTOAN r o b o c o n IUHTOAN t h a n h o a t t i n h IUHTOAN t h a y q u a n g h a m s o t o n g h o p t a t c a c a c d a n g t o a n h a y g a p IUHmau quy che tai chinhỨng dụng wordpress trong xây dựng website thương mại điện tử cho công ty cổ phần digitech – hà nộiLý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại quyển 3 phần 2Tìm hiểu công nghệ multi point mouseHệ thống điều khiển quá trình (phần 2)Xây dựng website đặt món ăn trực tuyến cho cửa hàng BBQ thái nguyênHệ thống điều khiển quá trìnhcác thành tố của mô hình kinh doanhNghiên cứu các phương pháp nhận dạng cây dựa trên hình ảnh các bộ phận của câyXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NF
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập