Bài 13 cách mạng XHCN ở miền bắc và cách mạng DTCND ở miền nam (1954 1975) lịch sử 12 lê ngọc đảm

Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa miền bắc kháng chiến chông mỹ cứu nước 1954- 1975

Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và kháng chiến chông mỹ cứu nước 1954- 1975
... đẩy mạnh cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc Hai là, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam, thực thống nớc nhà, hoàn thành độc lập dân chủ nớc Cách mạng miền Bắc cách mạng miền Nam ... kỹ thuật chủ nghĩa hội, thực bớc công nghiệp hóa hội chủ nghĩa hoàn thành công cải tạo hội chủ nghĩa, tiếp tục đa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững lên chủ nghĩa hội Để thực ... t Đảng ta nêu: Miền Bắc dốc vào chiến tranh cứu nớc giữ nớc toàn sức mạnh chế độ hội chủ nghĩa làm tròn cách xuất sắc nghĩa vụ địa cách mạng nớc, xứng đáng pháo đài vô địch chủ nghĩa hội1 ...
 • 36
 • 734
 • 8

cách mạng miền nam 1954-1975

cách mạng miền nam 1954-1975
... thức thành lập 1/1/1962 Đảng nhân dân cách mạng VN tuyên bố thành lập đứng vào hàng ngũ MTDTGPMN.Sự kiện củng cố uy tín lãnh đạo mặt trận với phong trào cách mạng MN 17/11/1961,MTDTGPMN kêu gọi ... vươn lên thành nước xuất lớn thị trường MN Mĩ Diệm thực sách “Cải cách điền địa” nông nghiệp tước đoạt ruộng đất mà quyền cách mạng đem lại cho nhân dân ,duy trì chế độ chiếm hữu ruộng đất cuả ... 1964-1965 Kế hoạch Johnson –Macnamara phá sản hoàn toàn;lực lượng nguỵ quân nguỵ quyền có nguy sụp đổ hoàn toàn,hệ thống ấp chiến lược tan rã 4/5 1965-1968 Miền Nam chiến đấu chống chiến lược...
 • 72
 • 184
 • 0

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN MIỀN NAM - Giáo án lịch sử lớp 9 pot

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM - Giáo án lịch sử lớp 9 pot
... đấu tranh nhân dân miền Nam nhảy vọt cách mạng miền thời gian ( 195 4 – 195 6; 195 7 – 195 9; 196 0 Nam trở đi) “Đồng khởi” giáng đòn nặng nề vào IV Miền Bắc xây dựng bước đầu sách thực dân miền Nam, ... ( 195 4 -1 96 0) tiến tới “Đồng Khởi” ( 195 4 – GV trình bày tình hình cách mạng miền Nam 196 0) sau Hiệp định Giơ-ne-vơ: - Chuyển đấu tranh vũ trang chống Pháp Đấu tranh chống chế độ – sang đấu tranh ... nhà Miền Bắc, thực nhiệm vụ cách mạng thời kì độ lên chủ nghĩa hội Miền Nam, thực nhiệm vụ CMDTDCND, tiến hành đấu tranh chống đế quốc xâm lược quyền Sài Gòn, chống chiến lược “Chiến tranh...
 • 16
 • 1,754
 • 1

Khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo đô thị miền Nam 1954 – 1975 potx

Khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo ở đô thị miền Nam 1954 – 1975 potx
... thị miền Nam thực thể phủ nhận Cùng với khuynh hướng phê bình ảnh hưởng tưởng Phật giáo, góp phần hình thành khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng tưởng tôn giáo đô thị miền Nam 19541 975 ... trở thành thực văn học đô thị miền Nam 1954- 1975 Đây tiền đề hình thành khuynh hướng phê bình văn học ảnh hưởng tưởng Thiên Chúa giáo đô thị miền Nam Khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng ... vậy, khuynh hướng phê bình khác, khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng tưởng tôn giáo có mặt tích cực hạn chế mà người làm lý luận phê bình cần nhận thức rõ Khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng...
 • 6
 • 147
 • 1

Về khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng quan điểm Mác-xít đô thị miền Nam 1954-1975 doc

Về khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng quan điểm Mác-xít ở đô thị miền Nam 1954-1975 doc
... so với nhà phê bình miền Nam Đó hệ qui chiếu kiểu phê bình xã hội học chịu ảnh hưởng mỹ học Mác-xít ông không giải mã Truyện Kiều theo quan điểm tâm siêu hình mà giải mã sở quan điểm vật Vì ... thành đội ngũ nhà lý luận - phê bình Trong đội ngũ có số bút lý luận - phê bình ảnh hưởng không khuynh hướng phê bình mác xít mà ảnh hưởng đời sống lý luận - phê bình văn học như: Vũ Hạnh, ... bền vững phân văn học Vì vậy, hình thành khuynh hướng lý luận - phê bình chịu ảnh hưởng tư tưởng Mác-xít đời sống văn học đô thị miền Nam lúc khẳng định trưởng thành phận văn học yêu nước cách mạng...
 • 9
 • 138
 • 0

Về khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng quan điểm Mác-xít đô thị miền Nam 1954-1975 potx

Về khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng quan điểm Mác-xít ở đô thị miền Nam 1954-1975 potx
... hướng phê bình khác đô thị miền Nam Sự thể rõ việc đối trọng ý thức hệ Nếu khuynh hướng phê bình khác xây dựng sở quan điểm tư tưởng tâm siêu hình khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng quan điểm Mác-xít ... luận - phê bình thuộc khuynh hướng lý luận - phê bình chịu ảnh hưởng Mác-xít đô thị miền Nam 1954-1975 Ngoài gương mặt tiêu biểu vừa nêu trên, khuynh hướng lý luận - phê bình ảnh hưởng Mác-xít ... nhiều khuynh hướng phê bình đô thị miền Nam, hoạt động hoàn cảnh vừa bí mật, vừa công khai, khuynh hướng phê bình chịu ảnh hưởng quan điểm Mác-xít thật trở thành lực lượng đối trọng với khuynh hướng...
 • 7
 • 116
 • 0

Cảm hứng lãng mạn trong truyện ngắn giải phóng miền nam (1954 - 1975 )

Cảm hứng lãng mạn trong truyện ngắn giải phóng miền nam (1954 - 1975 )
... 2.2 Cảm hứng lãng mạn số truyện ngắn miền Nam tiêu biểu Chơng Cảm hứng lãng mạn thể phơng Diện nghệ thuật Kết luận phần nội dung 12 Cảm hứng lãng mạn truyện ngắn giải phóng miền Nam 1954 - 1975 ... Khái niệm lãng mạn văn học 1.2 Cơ sở xã hội để hình thành cảm hứng lãng mạn văn học giải phóng miền Nam 1.3 Vài nét truyện ngắn cách mạng miền Nam Chơng cảm hứng lãng mạn truyện ngắn Miền nam thể ... 58 Cảm hứng lãng mạn truyện ngắn giải phóng miền Nam 1954 - 1975 Luận văn tốt nghiệp Kiều Thị Ngọc Hà Lời nói đầu Tiến hành nghiên cứu: Cảm hứng lãng mạn truyện ngắn giải phóng miền Nam 1945 1975...
 • 59
 • 320
 • 0

Vài nét tiểu thuyết đô thị miền Nam 1954-1975 pdf

Vài nét tiểu thuyết đô thị miền Nam 1954-1975 pdf
... hoa van nghe Nam Viet Nam 1954-1975 NXB Van hod Thong tin, H 2000 Vdi chdng dudng hon 20 ndm phdt Phan Cy De (chu bien) Van hoc Viet Nam the ki 20 NXB trien, van hoc cdc thj mien Nam, Gido due, ... tdc de Iqi mdt khodng trdng Vo Phien Hai muoi nam van hoc mien Nam (1954-1975) Id vdn hoc dd thj mien Nam giai doan NXB Van nghe, CA - USA, 1987.' 1954-1975 Dd den luc he tndng gido Nguyen Sa ... Day Id giai doan thdnh cdng nhdt cua tieu thuyet dd thj mien Nam 1954-1975 ndi rieng vd cua vdn hoc dd thj mien Nam ndi chung Tu nam 1961, tren vdn ddn dd cd sy gdp mat deu dan cua cdc cdy but...
 • 5
 • 202
 • 0

Quan niệm về thơ trong Lý luận Phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975 pot

Quan niệm về thơ trong Lý luận Phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975 pot
... biệt quan niệm thơ luận phê bình văn học cách mạng so với luận phê bình văn học đô thị miền Nam thời kỳ 1954-1975 Như quan niệm luận phê bình văn học đô thị miền Nam, ngôn ngữ thơ phương ... đọc vào giới màu nhiệm thơ ca Quan niệm ngôn ngữ, hình ảnh, âm điệu nhạc tính thơ luận phê bình văn học đô thị miền Nam tương hợp với quan niệm thơ phương Tây quan niệm thơ ca truyền thống dân ... đám đông mời dự” (Huỳnh Phan Anh)(71) Thế giới thơ giới không Đi vào thể thơ đường sâu thẳm Vì thế, hệ thống quan niệm thơ luận phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975 gợi mở mang tính lý...
 • 8
 • 235
 • 2

Quan niệm về thơ trong Lý luận Phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975 pdf

Quan niệm về thơ trong Lý luận Phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975 pdf
... Thơ ngự trị đâu cõi đời mênh mông này; thơ phần đời sống hay đứng đời sống vấn đề cần nhận rõ trình xác định yếu tính thơ Trong quan niệm luận phê bình văn học đô thị miền Nam, thực sống thơ ... muôn vẻ”(6) Trong quan niệm nhà luận phê bình văn học miền Nam, thơ ca không mộng ước, hình bóng cõi mị thường mà thơ ca tiếng gọi tha thiết từ sống Thơ từ sống Song sống thực bị đông cứng, ... tục”(24) Vì Thơ xúc động đặc biệt diễn tả ngôn ngữ đặc biệt sinh linh có khiếu đặc biệt mệnh danh thi sĩ”(25) Như vậy, quan niệm nhà luận phê bình văn học đô thị miền Nam, nhà thơ người bình thường...
 • 7
 • 150
 • 1

Ảnh hưởng phương Tây đến lý luận - phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975 pps

Ảnh hưởng phương Tây đến lý luận - phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975 pps
... nhập luận - phê bình văn học dân tộc vào luận - phê bình văn học giới Từ thực tiễn tình hình hoạt động luận - phê bình văn học đô thị miền Nam 195 4-1 975 yêu cầu đại hoá luận - phê bình ... luận - phê bình văn học phương Tây luận - phê bình văn học đô thị miền Nam giới hạn luận mà đem lại học kinh nghiệm luận - phê bình văn học hôm việc mở cửa tiếp nhận trào lưu luận ... triển Mặt khác, luận - phê bình văn học đô thị miền Nam tiếp thu luận - phê bình phương Tây từ sớm Vì thế, vấn đề nghiên cứu luận - phê bình văn học đô thị miền Nam 195 4-1 975 góp kinh...
 • 5
 • 160
 • 4

Ảnh hưởng phương Tây đến lý luận - phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975 doc

Ảnh hưởng phương Tây đến lý luận - phê bình văn học đô thị miền Nam 1954-1975 doc
... chúng tôi, dù luận - phê bình văn học đô thị miền Nam 195 4-1 975 nhà luận - phê bình chuyên nghiệp nghĩa Hoài Thanh, Vũ Ngọc Phan giai đoạn văn học 193 0-1 945, luận - phê bình mang tính ... Trong đội ngũ nhà luận - phê bình văn học đô thị miền Nam , nói Nguyễn Văn Trung nhà luận - phê bình văn học "có tầm ảnh hưởng lớn"(5) Bởi theo Nguyễn Trọng Văn ông người "có công ... năm, luận - phê bình văn học đô thị miền Nam từ bước ban đầu mang tính khai phá giai đoạn 195 4-1 963 với điểm sách, điểm tình hình thời văn học trao đổi, thảo luận số vấn đề luận - phê bình...
 • 5
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá chất lượng chè Trung Du, chè 777 và chè Vân Tiên trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Namdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Samsung BN44 00358b PSU schematicPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập