Sinh hoc quoc giaa ngay 2422006de d an

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 7 )

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 7 )
... transcribed into RNA, the sequence of the resulting RNA transcript will be A 5’-TCGGCAC-3’ B 5’-CUAAUGA-3’ C 5’-TGTAATC-3’ D 5’-UGUAAUC-3’ E 5’-GAUUACA’3’ 41 The endomembrane system is involved ... molecule of glycerol (C3H8O 3) with a dehydration synthesis reaction, the resulting neutral fat molecule would have the formula A C51H68O6 B C48H66O6 C C48H72O D C51H72O8 E C51H74O9 39 Excessive ... Page of 17 Which of the following statements is FALSE about a chemical reaction whose equilibrium constant (Keq) is greater than 10 at 37 C? A The reaction is spontaneous B Substrate concentration...
 • 9
 • 174
 • 0

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 6 )

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 6 )
... promote photosynthesis 3 6) Electrons move from water to PSII to the ETS to PSI to NADP+ to sugars eventually 3 7) Lysosomes contain degradative enzymes 3 8) X C16H22O2 = C48H66O6 Glycerol = C3H8O3 ... 3 2) Plant cells transfer via plasmodesmata 3 3) Water is split but also reformed Thus H is transferred to O2 to form water and also to reduce CO2 3 4) All of these properties ... and ribosomes 4 5) As O2 decreases photorespiration would be expected to decrease 4 6) C-4 plants use PEP carboxylase to fix the CO2 They add CO2 to PEP to form a 4C compound 4 7) In Mt FADH2 enters...
 • 2
 • 146
 • 0

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 5 )

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 5 )
... DNA? A) 5 -CGAT-3’ with 5 -GGTA-3’ B) 5 -TAAT-3’ with 5 -ATTG-3’ C) 5 -GGCC-3’ with 5 -AATT-3’ D) 5 -ATCG-3’ with 5 -CGAT-3’ E) 5 -ATAT-3’ with 5 -TATA-3’ 34 Allosteric inhibitors act by A) decreasing ... substrate level phosphorylation in your answer A) (NADH + H +), FADH2, CO2, eventually ATP B) (NADPH + H +), FADH2, CO2, eventually 10 ATP C) (NADH + H +), FADH2, CO2, eventually 11 .5 ATP D) (NADH ... energy of activation E) The enzyme makes the reaction more exergonic Polypeptides have a(n) _ and a(n) _ end A) start; stop B) +; – C) 5 ′; 3ʹ′ D) N terminus; C terminus E) A; Ζ If ΔG° = –9000...
 • 8
 • 156
 • 0

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 13 )

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 13 )
... the (NADH + H +) from pyruvate oxidation, the (NADH + H +) from the Krebs cycle along with the FADH2 from Krebs Each of the (NADH + H +) will yield 2.5 ATP X 2.5 = 10 The FADH2 will yield 1.5 ATP (less ... to increase the rate of the electron transport chain 33/35 DNA is double stranded, anti-parallel and must follow base pairing rules (A with T, C with G) 34/3 4) Allosteric effectors bind at sites ... either transmitting it or scattering that wavelength 36/32 The bilayer of the plasma membrane consists two layers This creates three areas- one layer can be considered outside (extracellular face),...
 • 2
 • 132
 • 0

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 4 )

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 4 )
... Water ) Sugars ) Glycolysis ) Calvin cycle ) Electron transport chain fE) Water ) Electron transport chain ) NADPH ) Calvin cycle ) Sugars 'p-NnOeH > NADPH )transport cycle ) ) Electron cycle ) Water ... lo4olA lQ41lC->B lo42lE lo43lA lo44lA lo45lc lQ46lD->C lo47lE lo48lc lo4elc tosolA As rnentioned on the syllabus we guarantee a score of 90 % or above is some fioJ,ff of an A, a score of 8 0-8 9% is ... enzyme? (A) I fi z to.: ll ,; t\ {) / Time ?o t? /z al (l rl - (B) 2" ia: @ 'f'r-* al I 10.5+ GI I () Time iE) 2t -t E- o.sl t u1 I t I-I+ 'tim.: 42 Which of the following statements about chloroplasts...
 • 9
 • 207
 • 0

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 3 )

Đề kiểm tra môn sinh học quốc tế - Ngôn ngữ tiếng anh ( Đề 3 )
... I -> Complex III -> Complex IV > O2 D NADH -> Complex III > Cytochrome c -> Complex IV > O2 E NADPH - > Complex II -> Complex III > Complex IV > O2 43 Substrate-level ... oxidative phosphorylation E many of the required enzymes are membrane-bound 35 The conversion of glyceraldehyde -3 - phospate to 1 , 3- diphosphoglyceric acid is an important step in glycolysis because ... only substrate-level phosphorylation occurs in an organelle B only substrate-level phosphorylation requires cytochromes C only oxidative phosphorylation requires O2 D only substrate-level phosphorylation...
 • 8
 • 152
 • 0

ĐỀ THI SINH HỌC QUỐC GIA 2016 CÓ ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN

ĐỀ THI SINH HỌC QUỐC GIA 2016 CÓ ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
... máu bệnh, tật hội chứng di truyền đột biến gen? A B C D ĐỀ THI SINH HỌC 2015 CÓ ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI 9 ĐỀ THI SINH HỌC 2015 CÓ ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sinh ... A 47 D 14 C 31 B 48 D 15 C 32 A 49 C 10 ĐỀ THI SINH HỌC 2015 CÓ ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI 16 C 33 D 17 B 50 B 34 B 11 ĐỀ THI SINH HỌC 2015 CÓ ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI ... gen hai alen (A a), tính trạng hình dạng quy định gen hai alen (B b), cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường không xảy đột biết Kiểu gen (I) ĐỀ THI SINH HỌC 2015 CÓ ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI 5 ĐỀ THI...
 • 11
 • 446
 • 0

Dạy tích hợp kỹ năng đọc và viết để nâng cao kỹ năng viết của sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đ.PDF

Dạy tích hợp kỹ năng đọc và viết để nâng cao kỹ năng viết của sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đ.PDF
... classroom: - Guided Reading (3 0-3 5 minutes daily) - Self-Selected Reading (3 0-3 5 minutes daily) - Word Study (3 0-3 5 minutes daily) - Writing (2 5-3 0 minutes daily) In the study Integrated Reading - Writing ... comprehension - Students‟ interest in, motivation for, and attitude toward reading are vital for success - Text is organized into super-ordinate, co-ordinate and sub-ordinate ideas - Text has a ... incorporating both top-down and bottom-up processes, provided they are given flexibility in choosing the reading tasks Haller (2000, p 2 1-2 4) modeled a number of school-based post-reading activities...
 • 101
 • 292
 • 1

Đề thi chọn đội tuyển dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2006 ngày thứ nhất

Đề thi chọn đội tuyển dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2006 ngày thứ nhất
... Tăng tâm trương C Giữ ổn định suốt chu kì tim SINH LÝ HỌC THỰC VẬT Câu 10: Hãy trình bày đường tạo thành ATP hô hấp thực vật ATP sử dụng vào trình sinh lý cây? Câu 11: Auxin xytokinin có vai trò ... diệp lục B Vi khuẩn lưu huỳnh màu đỏ (Chromatium) Diệp lục a, b C Vi khuẩn lam (Cyanobacteria) SINH LÝ HỌC ĐỘNG VẬT Câu 7: a Trình bày vai trò điều hoà thẩm áp máu điều hoà huyết áp b Em hiểu chế ... hoạt động thận Câu 8: Trình bày đặc điểm cấu tạo hoạt động sinh lý tim đảm bảo cho tim hoạt động theo chu kỳ cách nhịp nhàng Câu 9: Chọn phương án trả lời Về mối liên hệ áp suất phổi, áp suất...
 • 4
 • 1,441
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: sinh học quốc tếliên minh sinh học quốc tếchương trình khí sinh học quốc giasinh học 8 sách giáo khoa đáp án bài tậptrắc nghiệm sinh học 12 chương 2 có đáp ántrắc nghiệm sinh học 12 chương 1 có đáp ánđề thi olympic sinh học quốc tế 2010đề thi olympic sinh học quốc tế 2011đề thi olympic sinh học quốc tế 2012đề thi sinh học quốc tếđề thi olympic sinh học quốc tếđề thi olympic sinh học quốc tế 2013đề thi olympic sinh học quốc giabài tập sinh học 12 chương 1 có đáp ántrắc nghiệm sinh học 12 theo bài có đáp ánNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Các yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHoàn thiện hệ thống đo lường thành quả hoạt động trên cơ sở vận dụng bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnhLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng namĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ an
Đăng ký
Đăng nhập