54226 phrasal verbs test two

PHRASAL VERBS test 4 html

PHRASAL VERBS  test 4 html
... gone off 13 13 Does this jacket _ my trousers? A go with B go through with C go ahead D go off 14 14 He _ about his new car all the time A goes over B goes on C goes out D goes off 15 15 Do...
 • 4
 • 57
 • 0

PHRASAL VERBS test 5 html

PHRASAL VERBS  test 5 html
... _ your shoes when you are in a Japanese house A take care B take on C take over D take off 15 15. You can the new words in the dictionary A look for B look after C look at D look up 16...
 • 4
 • 50
 • 0

PHRASAL VERBS test 6 html

PHRASAL VERBS  test 6 html
... 15.Gertrude takes……….her mother; she has blue eyes and fair hair too A in B up C after D down 16 16. It took him a long time to ……… the death of his wife A take away B get over C take off D get ... on 12 12.I’ll be back in a minute, Jane I just want to try out my new tape recorder A resemble B test C arrive pdfcrowd.com D buy 13 13.She got angry when they started to……… her private life A ... C carry on D keep on 6. When the tenants failed to pay their bill, the authorities decided to _ the gas supply to the...
 • 4
 • 38
 • 0

PHRASAL VERBS test 7 html

PHRASAL VERBS  test 7 html
... your coat A Put on B Put down C Put off D Put into 16 17 Frank never turns up on time for a meeting A arrives B calls C prepares D got over 17 20 The bomb exploded with a loud bang which could be ... on 6.I don't know whether I'll go out tonight It depends how I feel A in B at C on D over 7. The police made an appeal the public to remain calm A by B to C at D for 8.These policies...
 • 4
 • 32
 • 0

PHRASAL VERBS test 8 html

PHRASAL VERBS  test 8 html
... with D in for 17 17 He felt he was badly let _ by his best friend A off B out C down D away 18 18 At first the children enjoyed the game but quite soon the novelty _ A went off B died out ... all need friends whom we can when we are in trouble A call on B break off C rely on D go by 8 Constantly staying in cold weather may bring _ pneumonia A in B about C up D on 9 Don’t let...
 • 4
 • 46
 • 0

PHRASAL VERBS test 9 html

PHRASAL VERBS  test 9 html
... A pleased B glad C sorry D amused 18 19 Can I return these tickets? I want to A give them back B give them in C give them up D give them up 19 20 You must give up fishing You must ...
 • 4
 • 33
 • 0

PHRASAL VERBS test 10 html

PHRASAL VERBS  test 10 html
... knocked him down with a sharp blow He A beat him B blew him over C knocked him D struck him 10 10 The policeman lost his temper He A got nervous B was in a bad mood C lost his nerve D was...
 • 4
 • 40
 • 1

PHRASAL VERBS test 11 html

PHRASAL VERBS  test 11 html
... B out C of D away 10 10 He will cross each item as it is depleted A away B off C up D with 11 11 He asked her , but she didn't have time to visit him just then A out B about C in D on 12...
 • 4
 • 52
 • 1

PHRASAL VERBS test 12 html

PHRASAL VERBS  test 12 html
... C away D over 11 11 They decided to name the new baby boy Grandpa A of B after C with D as 12 12 Robert and Bill argued over who would pick the dinner check pdfcrowd.com A up B out C in...
 • 4
 • 59
 • 1

PHRASAL VERBS test 13 html

PHRASAL VERBS  test 13 html
... away 12 12 I cut my calories in order to lose weight A in pdfcrowd.com B off C back D out 13 13 She will cut the number of cigarettes she smokes A off B in C up D down 14 14 Don't cut ... homework the day after it is assigned A out B on pdfcrowd.com C to D in 20 20 The teacher handed the test five minutes after class started A out B in C off D about pdfcrowd.com ...
 • 4
 • 109
 • 1

PHRASAL VERBS test 14 html

PHRASAL VERBS  test 14 html
... on B at C to D out 13 13 When the student got the test, he gave it to the teacher A over with B through with C through at D over 14 14 If you're going to give smoking, you must have a...
 • 4
 • 55
 • 0

PHRASAL VERBS test 15 html

PHRASAL VERBS  test 15 html
... 14 14 A corporation might write a debt if it looks uncollectible A away B out C over D off 15 15 My car broke on the way to work, I had to call a tow truck A down B up C off D away 16...
 • 4
 • 65
 • 1

PHRASAL VERBS test 16 html

PHRASAL VERBS  test 16 html
... read that sign?" "Just a minutes Let me my glasses." A put off B put on C put with D put away 16 16 This is Bob speaking I need my pocket calculator Can I have it back tomorrow? I can't _ it...
 • 4
 • 58
 • 0

PHRASAL VERBS test 17 html

PHRASAL VERBS  test 17 html
... because she thinks personal contact is important A calls on B visits on C drops for D depends on 17 17 I can't if it's a man or a woman over there A wear out B pour out C make out D turn out ... exam could be postponed?" "He said that it was out of because there's no time to reschedule the test. " A a question B the question C the solution D hand 13 13 "I think Mark was cheating on that ... That quiz only counted for 10 percent of the total grade, and I'm sure you'll better on the other tests." A Count up B Count out C Put out D Put down pdfcrowd.com ...
 • 4
 • 36
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển hoạt động tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài GònDạy học chủ đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở trường trung học phổ thông theo phương pháp khám phá có hướng dẫnDạy học Tọa độ trong không gian bằng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đềGiáo án mỹ thuật lớp 1SKKN đồ dùng và kỹ năng sử dụng đồ dùng trong dạy mĩ thuật ở trường tiểu họcSÁCH TIẾNG ANH CHO BÉ LỚP 1 NEW EDITIONBài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 thí điểm - Tập 1 (có đáp án)Môn chính trị và các câu hỏi ônĐơn yêu cầu tòa án hoãn phiên tòaĐề tài kinh tế thị trường với việc hình thành nhân cách con người mới ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐịnh hướng và giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp sau khi bàn giao đất cho khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương tài liệu, ebook, giáo trìnhBÁO cáo kết QUẢ THỬ VIỆC NHÂN VIÊN KCS CTY cổ PHẦN THỰC PHẨM AN LONGNGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ sản XUẤT HƯƠNG LIỆU và PHỤ GIA THỰC PHẨMKhảo sát về đồ lực của ổ đỡ thủy động trên máy BK tđ 2008 trong điều kiện p, v thay đổiChẩn đoán kỹ thuật động cơ bằng phương pháp ferrograph khi phân tích dầu bôi trơnCHƯƠNG 3 CHẾ tạo lớp PHỦ TRÊN CHI TIẾT KHUÔNĐiều khiển các thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu có tính dẻo cao trên máy tiện CNCĐiều khiển cơ cấu từ xa sử dụng sự trợ giúp của máy tínhKhai thác vận hành thiết bị ST8000 và oscilloscope để kiểm tra, đánh giá tình trạng làm việc của hệ thống điều khiển động cơ ô tôKhảo sát dao động xe khách
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập