54226 phrasal verbs test two

PHRASAL VERBS test 4 html

PHRASAL VERBS  test 4 html
... gone off 13 13 Does this jacket _ my trousers? A go with B go through with C go ahead D go off 14 14 He _ about his new car all the time A goes over B goes on C goes out D goes off 15 15 Do...
 • 4
 • 51
 • 0

PHRASAL VERBS test 5 html

PHRASAL VERBS  test 5 html
... _ your shoes when you are in a Japanese house A take care B take on C take over D take off 15 15. You can the new words in the dictionary A look for B look after C look at D look up 16...
 • 4
 • 47
 • 0

PHRASAL VERBS test 6 html

PHRASAL VERBS  test 6 html
... 15.Gertrude takes……….her mother; she has blue eyes and fair hair too A in B up C after D down 16 16. It took him a long time to ……… the death of his wife A take away B get over C take off D get ... on 12 12.I’ll be back in a minute, Jane I just want to try out my new tape recorder A resemble B test C arrive pdfcrowd.com D buy 13 13.She got angry when they started to……… her private life A ... C carry on D keep on 6. When the tenants failed to pay their bill, the authorities decided to _ the gas supply to the...
 • 4
 • 32
 • 0

PHRASAL VERBS test 7 html

PHRASAL VERBS  test 7 html
... your coat A Put on B Put down C Put off D Put into 16 17 Frank never turns up on time for a meeting A arrives B calls C prepares D got over 17 20 The bomb exploded with a loud bang which could be ... on 6.I don't know whether I'll go out tonight It depends how I feel A in B at C on D over 7. The police made an appeal the public to remain calm A by B to C at D for 8.These policies...
 • 4
 • 29
 • 0

PHRASAL VERBS test 8 html

PHRASAL VERBS  test 8 html
... with D in for 17 17 He felt he was badly let _ by his best friend A off B out C down D away 18 18 At first the children enjoyed the game but quite soon the novelty _ A went off B died out ... all need friends whom we can when we are in trouble A call on B break off C rely on D go by 8 Constantly staying in cold weather may bring _ pneumonia A in B about C up D on 9 Don’t let...
 • 4
 • 41
 • 0

PHRASAL VERBS test 9 html

PHRASAL VERBS  test 9 html
... A pleased B glad C sorry D amused 18 19 Can I return these tickets? I want to A give them back B give them in C give them up D give them up 19 20 You must give up fishing You must ...
 • 4
 • 25
 • 0

PHRASAL VERBS test 10 html

PHRASAL VERBS  test 10 html
... knocked him down with a sharp blow He A beat him B blew him over C knocked him D struck him 10 10 The policeman lost his temper He A got nervous B was in a bad mood C lost his nerve D was...
 • 4
 • 37
 • 1

PHRASAL VERBS test 11 html

PHRASAL VERBS  test 11 html
... B out C of D away 10 10 He will cross each item as it is depleted A away B off C up D with 11 11 He asked her , but she didn't have time to visit him just then A out B about C in D on 12...
 • 4
 • 45
 • 1

PHRASAL VERBS test 12 html

PHRASAL VERBS  test 12 html
... C away D over 11 11 They decided to name the new baby boy Grandpa A of B after C with D as 12 12 Robert and Bill argued over who would pick the dinner check pdfcrowd.com A up B out C in...
 • 4
 • 55
 • 1

PHRASAL VERBS test 13 html

PHRASAL VERBS  test 13 html
... away 12 12 I cut my calories in order to lose weight A in pdfcrowd.com B off C back D out 13 13 She will cut the number of cigarettes she smokes A off B in C up D down 14 14 Don't cut ... homework the day after it is assigned A out B on pdfcrowd.com C to D in 20 20 The teacher handed the test five minutes after class started A out B in C off D about pdfcrowd.com ...
 • 4
 • 102
 • 1

PHRASAL VERBS test 14 html

PHRASAL VERBS  test 14 html
... on B at C to D out 13 13 When the student got the test, he gave it to the teacher A over with B through with C through at D over 14 14 If you're going to give smoking, you must have a...
 • 4
 • 48
 • 0

PHRASAL VERBS test 15 html

PHRASAL VERBS  test 15 html
... 14 14 A corporation might write a debt if it looks uncollectible A away B out C over D off 15 15 My car broke on the way to work, I had to call a tow truck A down B up C off D away 16...
 • 4
 • 58
 • 1

PHRASAL VERBS test 16 html

PHRASAL VERBS  test 16 html
... read that sign?" "Just a minutes Let me my glasses." A put off B put on C put with D put away 16 16 This is Bob speaking I need my pocket calculator Can I have it back tomorrow? I can't _ it...
 • 4
 • 55
 • 0

PHRASAL VERBS test 17 html

PHRASAL VERBS  test 17 html
... because she thinks personal contact is important A calls on B visits on C drops for D depends on 17 17 I can't if it's a man or a woman over there A wear out B pour out C make out D turn out ... exam could be postponed?" "He said that it was out of because there's no time to reschedule the test. " A a question B the question C the solution D hand 13 13 "I think Mark was cheating on that ... That quiz only counted for 10 percent of the total grade, and I'm sure you'll better on the other tests." A Count up B Count out C Put out D Put down pdfcrowd.com ...
 • 4
 • 29
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiThiết kế và bảo mật web serverMối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtLL_Ngô Kiều Dâng_Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham những ở Việt NâmĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Namtính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà Tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập