18885 galaxy 4 unit 3

Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 4 Unit 3 pot

Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 4 Unit 3 pot
... 16th, 2011 Unit three: Things We Can Do Section B: B4,5,6,7 Read and complete: Sunday, October 16th, 2011 Unit three: Things We Can Do Section B: B4,5,6,7 Sunday, October 16th, 2011 Unit three: ... 16th, 2011 Unit three: Things We Can Do Section B: B4,5,6,7 Read and complete: Let’s write: Let’s play: (warm – up) Sunday, October 16th, 2011 Unit three: Things We Can Do Section B: B4,5,6,7 Read ... Nha Quy o2 o3 o4 How/ weather? cloudy/ Da Lat o5 o6 windy/ Nha Trang sunny/ Vung Tau o7 o8 6.sunny/ Quy Nhon rainy/ Hue o9 n.t n.g n.d x.t Team X x1 x2 x3 cloudy/ windy/ Gia Lai x4 x5 sunny/...
 • 16
 • 1,683
 • 10

T anh 4 Unit 3 P14

T anh 4 Unit 3 P14
... What’s the date today? What’s the date today? It’s the third of October It’s the fourth of October Thursday, September 19th, 20 13 Unit 3: III.Write: Lesson3: Part 1 -3 (pages 22- 23) Thursday, September ... What’s the date today? It’s the first of October What’s the date today? It’s the second of October Thursday, September 19th, 20 13 Unit 3: Lesson3: Part 1 -3 (pages 22- 23) II Look and say: What’s ... Thursday, September 19th, 20 13 Unit 3: Lesson3: Part 1 -3 (pages 22- 23) II Look and say: What’s the date today? It’s ……………… Thursday, September 19th, 20 13 Unit 3: Lesson3: Part 1 -3 (pages 22- 23) II...
 • 11
 • 16
 • 0

NC BOOK 4 UNIT 3

NC BOOK 4 UNIT 3
... many elite12 colleges around the globe No .3 - Brightworks School, United States At Brightworks the cultivation 13 of creativity 14 is of the utmost15 importance, so there aren’t traditional classes ... whole time 24 EXPRESSION PRACTICE B Make Inferences Listen to the audio Check the appropriate inferences and include your reasons Use the expressions you’ve learned if possible ■  Inference Reason ... with the amount of support she received from the community  → Sharon must be pleased with the amount of support she received from the community 33 GRAMMAR WORKOUT Based on when snow began to fall...
 • 52
 • 196
 • 5

Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p. 32,33

Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p. 32,33
... 12/ a student Mother/ Nga/ 35/ a teacher Father/ Hµ/ 40/ a teacher Sister/ Lan/ 15/ a student Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 IV Practice: Picture drill: Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 IV Practice: ... Vocabulary: a family: Gia ®×nh a father: Bè a mother: MÑ a sister: ChÞ/em g¸i a brother: Anh/em trai Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 Listen to the tape: II Listen and repeat: Read the text: Ba ... mother This/that is Mai Ba Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 III Answer the questions: a) What’ s her name? Her name’ s Nga b) What’ s his name? His name’ s Ha c) Who’ s that? It’ s Ba How old is...
 • 16
 • 243
 • 0

Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37

Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37
... classrooms/ school/ 25 Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 II Practice: Picture drill: Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 II Practice: Picture drill: Lucky numbers 10 Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 III Play game: ... classroom? Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 Model sentences - How many doors are there ? - There is one - There are two - How many + plural noun + are there ? - There are + numbers + Unit 3: Lesson 4: B3-5/ ... Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 Look at the picture and make sentences with “There is/ are ” Eg: - There is a board...
 • 21
 • 217
 • 1

Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p. 47-48

Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p. 47-48
... … Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p 47-48 V Practice with a partner: Which grade are you in ? How many floors does your school have? Which class are you in ? Where is your classroom? Unit 4: Lesson 3: ... the sixth = 6th the seventh = 7th the eighth = 8th the nineth = 9th the tenth = 10th Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p 47-48 III Dialogue: Vocabulary: - grade: líp - floor : tÇng ( lÇu ) Listen to the tape: ... Grade Thu Phong Class 7c 6A Thu Phong Classroom’s floor On the second On the first Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p 47-48 III Dialogue: Read the dialogue: Thu : Hello, Which grade are you in ? Phong:...
 • 9
 • 332
 • 1

Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p. 56-57

Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p. 56-57
... S2: He gets up at o’ clock Me Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 III Reading * B.1 My Routine / P.5 6 Answer the questions: Lucky numbers 10 Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 IV Practice: Free talk: ... S1: What time does Ba get up ? Eg : S2: He gets up at o’ clock Me Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 III Reading * B.1 My Routine / P.5 6 Listen to the tape: Read the text: * Hi I’ m Ba I get up at ... (to) start > < (to) finish: b¾t ®Çu > < kÕt thóc Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 II Complete the table Write the time in figures * Grid B.2 / P.5 7 Action Time Ba Get up 6.00 Go to school Classes...
 • 21
 • 349
 • 4

Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77

Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77
... Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77 II Look at the pictures and answer the questions: -Does Chilive in the country? -Does Ba live in the country? Yes, He lives in town No she does Unit 7: Lesson 4: B2-3/ ... city Unit 7: Lesson 4: B2-3/ p .77 Summary: The present simple: - Do/ Does + S + V? - Yes, S + do/ does - No, S + don’ t/ doesn’ t Homework: Do Ex B , /P 69 - 70 (Ex-book) Unit 7: Lesson 4: B2-3/ ... the country S1: Do you live near a lake ? S2: No I live near a river Unit 7: Lesson 4: B2-3/ p .77 IV Practice: *Grid B3 /P 77: Listen and check Complete this table in your exercise book Eg: ...
 • 11
 • 253
 • 0

Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102

Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102
... mµu ®á yellow: mµu vµng Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 I Vocabulary Matching green black white blue purple brown orange grey red yellow Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 II Describe the features ... Hoa Mai Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Model sentences - What color is her hair? - It’ s black adj - What color are her eyes? - They are brown adj IV Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Practice: ... X5 X6 X7 X8 X9 Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Summary Adjectives of color to describe features blue yellow red white grey green black brown Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Homework: -...
 • 13
 • 319
 • 1

Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109

Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109
... định (dùng câu +) - any dùng câu (- ) (?) Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 * Homework: - Learn by heart vocab - Do ex: B 1+3 Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 I Vocabulary: Picture drill Eg: ... bananas Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 III Practice: 2.Make sentences, using pictures B1 - There is an apple/ some rice - There are some vegetables - There isnt any bread Unit 10: Lesson 4: B1-3/ ... vegetables: rau - meat: thịt Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 I.Vocabulary: Matching an apple an orange a banana meat water bread milk rice vegetables Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 II Dialogue: Listen...
 • 14
 • 271
 • 1

Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120

Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120
... bananas Period 70: Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 Listen to the tape twice then number the food as you hear a b c d e f g h i l j k Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 II Dialogue: Read ... a soda Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 * Model sentences: - What would you like for breakfast? lunch dinner - I’d like some noodles and a soda Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 III ... lunch Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 III Practice: Make short dialogues, using pictures: A- What would you like for breakfast? B- I’d like some noodles Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120...
 • 13
 • 236
 • 0

Unit 4: A 3 - A 4

Unit 4: A 3 - A 4
... Thai To street - It / big It is big - There / 21 classrooms There are 21 classrooms - There / 750 students / school There are 750 students in the school Homework: - Read the text again - Learn ... 1.Warm – up: Jumbled words - salml  small - tryconu  country - coshol  school - ytic  city 2 Open Prediction: Phong’s school - in the country Thu‘s school  - It’s big  - 20 classrooms  -4 00 ... many students are there in Thu’s school? - There are nine hundred 6 Use the words given to write a passage about your school: - My school / in the city My school is in the city - It / Ly Thai...
 • 16
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp cas bản dịchPhân tích thống kê và dự báo doanh thu của công ty thương mại Hà NộiTổng quan về Staphylococcus Aureus và đề xuất biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trên thực phẩmTiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi LàmĐỀ THI ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN k25bảo quản thịt băng phương pháp chiếu xạBộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 có đáp ánnguyễn bá tuấnTHẢO LUẬN môn THỊT phương pháp CASTài liệu ôn tập môn ngữ văn lớp 12 (2)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện thạch thất thành phố hà nộiỨng cử viên vật chất tối trong mô hình phá vỡ siêu đối xứngẢnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio – điện trong hố lượng tử với cơ chế tán xạ điện tử phonon âmÔn Tập Hè Lớp 1 Lên Lớp 2 Toán Tiếng ViệtBáo Cáo Thanh Tra Nhân Dân TTND 2015 2016Phân tích các dạng thức và yêu cầu đối với dự án truyền thông thương hiệu. Hoạch định chiến lược truyền thông thương hiệụ dầu ăn NEPTUNE tết 2018DANH mục HINHPHU BIATAI LIEU TOM TAT NGU PHAP TIENG ANH THCSTrắc nghiệm Chuyên đề cực trị số phức có giải chi tiếtBài giảng Digital branding (Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số) Bài 1 Tổng quan về xây dựng thương hiệu kỹ thuật số
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập