18885 galaxy 4 unit 3

Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 4 Unit 3 pot

Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 4 Unit 3 pot
... 16th, 2011 Unit three: Things We Can Do Section B: B4,5,6,7 Read and complete: Sunday, October 16th, 2011 Unit three: Things We Can Do Section B: B4,5,6,7 Sunday, October 16th, 2011 Unit three: ... 16th, 2011 Unit three: Things We Can Do Section B: B4,5,6,7 Read and complete: Let’s write: Let’s play: (warm – up) Sunday, October 16th, 2011 Unit three: Things We Can Do Section B: B4,5,6,7 Read ... Nha Quy o2 o3 o4 How/ weather? cloudy/ Da Lat o5 o6 windy/ Nha Trang sunny/ Vung Tau o7 o8 6.sunny/ Quy Nhon rainy/ Hue o9 n.t n.g n.d x.t Team X x1 x2 x3 cloudy/ windy/ Gia Lai x4 x5 sunny/...
 • 16
 • 1,627
 • 10

T anh 4 Unit 3 P14

T anh 4 Unit 3 P14
... What’s the date today? What’s the date today? It’s the third of October It’s the fourth of October Thursday, September 19th, 20 13 Unit 3: III.Write: Lesson3: Part 1 -3 (pages 22- 23) Thursday, September ... What’s the date today? It’s the first of October What’s the date today? It’s the second of October Thursday, September 19th, 20 13 Unit 3: Lesson3: Part 1 -3 (pages 22- 23) II Look and say: What’s ... Thursday, September 19th, 20 13 Unit 3: Lesson3: Part 1 -3 (pages 22- 23) II Look and say: What’s the date today? It’s ……………… Thursday, September 19th, 20 13 Unit 3: Lesson3: Part 1 -3 (pages 22- 23) II...
 • 11
 • 14
 • 0

NC BOOK 4 UNIT 3

NC BOOK 4 UNIT 3
... many elite12 colleges around the globe No .3 - Brightworks School, United States At Brightworks the cultivation 13 of creativity 14 is of the utmost15 importance, so there aren’t traditional classes ... whole time 24 EXPRESSION PRACTICE B Make Inferences Listen to the audio Check the appropriate inferences and include your reasons Use the expressions you’ve learned if possible ■  Inference Reason ... with the amount of support she received from the community  → Sharon must be pleased with the amount of support she received from the community 33 GRAMMAR WORKOUT Based on when snow began to fall...
 • 52
 • 165
 • 5

Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p. 32,33

Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p. 32,33
... 12/ a student Mother/ Nga/ 35/ a teacher Father/ Hµ/ 40/ a teacher Sister/ Lan/ 15/ a student Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 IV Practice: Picture drill: Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 IV Practice: ... Vocabulary: a family: Gia ®×nh a father: Bè a mother: MÑ a sister: ChÞ/em g¸i a brother: Anh/em trai Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 Listen to the tape: II Listen and repeat: Read the text: Ba ... mother This/that is Mai Ba Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 III Answer the questions: a) What’ s her name? Her name’ s Nga b) What’ s his name? His name’ s Ha c) Who’ s that? It’ s Ba How old is...
 • 16
 • 236
 • 0

Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37

Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37
... classrooms/ school/ 25 Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 II Practice: Picture drill: Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 II Practice: Picture drill: Lucky numbers 10 Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 III Play game: ... classroom? Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 Model sentences - How many doors are there ? - There is one - There are two - How many + plural noun + are there ? - There are + numbers + Unit 3: Lesson 4: B3-5/ ... Unit 3: Lesson 4: B3-5/ p.37 Look at the picture and make sentences with “There is/ are ” Eg: - There is a board...
 • 21
 • 206
 • 1

Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p. 47-48

Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p. 47-48
... … Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p 47-48 V Practice with a partner: Which grade are you in ? How many floors does your school have? Which class are you in ? Where is your classroom? Unit 4: Lesson 3: ... the sixth = 6th the seventh = 7th the eighth = 8th the nineth = 9th the tenth = 10th Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p 47-48 III Dialogue: Vocabulary: - grade: líp - floor : tÇng ( lÇu ) Listen to the tape: ... Grade Thu Phong Class 7c 6A Thu Phong Classroom’s floor On the second On the first Unit 4: Lesson 3: B1-5/ p 47-48 III Dialogue: Read the dialogue: Thu : Hello, Which grade are you in ? Phong:...
 • 9
 • 317
 • 1

Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p. 56-57

Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p. 56-57
... S2: He gets up at o’ clock Me Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 III Reading * B.1 My Routine / P.5 6 Answer the questions: Lucky numbers 10 Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 IV Practice: Free talk: ... S1: What time does Ba get up ? Eg : S2: He gets up at o’ clock Me Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 III Reading * B.1 My Routine / P.5 6 Listen to the tape: Read the text: * Hi I’ m Ba I get up at ... (to) start > < (to) finish: b¾t ®Çu > < kÕt thóc Unit 5: Lesson 4: B1-3/ p 56-57 II Complete the table Write the time in figures * Grid B.2 / P.5 7 Action Time Ba Get up 6.00 Go to school Classes...
 • 21
 • 315
 • 4

Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77

Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77
... Unit 7: Lesson 4: B2-3/ 77 II Look at the pictures and answer the questions: -Does Chilive in the country? -Does Ba live in the country? Yes, He lives in town No she does Unit 7: Lesson 4: B2-3/ ... city Unit 7: Lesson 4: B2-3/ p .77 Summary: The present simple: - Do/ Does + S + V? - Yes, S + do/ does - No, S + don’ t/ doesn’ t Homework: Do Ex B , /P 69 - 70 (Ex-book) Unit 7: Lesson 4: B2-3/ ... the country S1: Do you live near a lake ? S2: No I live near a river Unit 7: Lesson 4: B2-3/ p .77 IV Practice: *Grid B3 /P 77: Listen and check Complete this table in your exercise book Eg: ...
 • 11
 • 245
 • 0

Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102

Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102
... mµu ®á yellow: mµu vµng Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 I Vocabulary Matching green black white blue purple brown orange grey red yellow Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 II Describe the features ... Hoa Mai Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Model sentences - What color is her hair? - It’ s black adj - What color are her eyes? - They are brown adj IV Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Practice: ... X5 X6 X7 X8 X9 Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Summary Adjectives of color to describe features blue yellow red white grey green black brown Unit 9: Lesson 4: B2-3/ p.101- 102 Homework: -...
 • 13
 • 301
 • 1

Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109

Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109
... định (dùng câu +) - any dùng câu (- ) (?) Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 * Homework: - Learn by heart vocab - Do ex: B 1+3 Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 I Vocabulary: Picture drill Eg: ... bananas Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 III Practice: 2.Make sentences, using pictures B1 - There is an apple/ some rice - There are some vegetables - There isnt any bread Unit 10: Lesson 4: B1-3/ ... vegetables: rau - meat: thịt Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 I.Vocabulary: Matching an apple an orange a banana meat water bread milk rice vegetables Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 II Dialogue: Listen...
 • 14
 • 241
 • 1

Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120

Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120
... bananas Period 70: Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 Listen to the tape twice then number the food as you hear a b c d e f g h i l j k Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 II Dialogue: Read ... a soda Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 * Model sentences: - What would you like for breakfast? lunch dinner - I’d like some noodles and a soda Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 III ... lunch Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 III Practice: Make short dialogues, using pictures: A- What would you like for breakfast? B- I’d like some noodles Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120...
 • 13
 • 205
 • 0

Unit 4: A 3 - A 4

Unit 4: A 3 - A 4
... Thai To street - It / big It is big - There / 21 classrooms There are 21 classrooms - There / 750 students / school There are 750 students in the school Homework: - Read the text again - Learn ... 1.Warm – up: Jumbled words - salml  small - tryconu  country - coshol  school - ytic  city 2 Open Prediction: Phong’s school - in the country Thu‘s school  - It’s big  - 20 classrooms  -4 00 ... many students are there in Thu’s school? - There are nine hundred 6 Use the words given to write a passage about your school: - My school / in the city My school is in the city - It / Ly Thai...
 • 16
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên khai phá dữ liệuCau hoi bao quannâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần thương mại vận tải thanh phongKết nối mạngBÀI THỰC HÀNH THUẾSự tham gia của người dân trong quá trình chống ngậpPhát triển các dịch vụ của Agribank đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Đại Từ - Tỉnh Thái NguyênGIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KẾT CÂU THÉPTài liệu ôn tập đọc hiểu thpt quốc gia (hệ thống cập nhật mới nhất)Thiết kế chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào, trong dạy học sinh học 10 theo định hướng phát triển năng lực của học sinhHọc đại học như thế nào hả anh?Luận Văn Thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về gia nhập điều ước quốc tếnghiên cứu xử lý nước thải gia súc bằng quá trình sinh họcKiến thức các lái xe nên biết khi tham gia giao thôngđề tài 39 trần quang tạo sấy băng tảiPhát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đến năm 2016Phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020Tán xạ hai hạt trong điện động lực học lượng tử trong gần đúng một vòngTăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú ThọTăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập