Vat lieu dien hệ TCN đỗ minh hoàng

CHẾ TẠO HỢP KIM GỐC LaNi5 LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ÂM ĐỘ BỀN CAO ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĂCQUY Ni-MH

CHẾ TẠO HỢP KIM GỐC LaNi5 LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ÂM ĐỘ BỀN CAO ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĂCQUY Ni-MH
... pháp chế tạo hợp kim gốc LaNi5 nấu chảy hồ quang, đề tài luận án Chế tạo hợp kim gốc LaNi5 làm vật liệu điện cực âm độ bền cao để sử dụng ăcquy Ni-MH đề mục tiêu sau: - Chế tạo hợp kim gốc LaNi5 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU UÔNG VĂN VỸ CHẾ TẠO HỢP KIM GỐC LaNi5 LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ÂM ĐỘ BỀN CAO ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĂCQUY Ni-MH LUẬN ÁN TIẾN ... phương pháp chế tạo hợp kim, phương pháp phân tích, phương pháp chế tạo điện cực, nguyên lý ứng dụng phương pháp điện hóa vào nghiên cứu tính chất vật liệu điện cực Chương Chế tạo hợp kim LaNi4,3-xCoxMn0,4Al0,3...
 • 144
 • 209
 • 0

luận văn: CHẾ TẠO HỢP KIM GỐC LaNi5 LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ÂM ĐỘ BỀN CAO ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĂCQUY Ni-MH pot

luận văn: CHẾ TẠO HỢP KIM GỐC LaNi5 LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ÂM ĐỘ BỀN CAO ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĂCQUY Ni-MH pot
... pháp chế tạo hợp kim gốc LaNi5 nấu chảy hồ quang, đề tài luận án Chế tạo hợp kim gốc LaNi5 làm vật liệu điện cực âm độ bền cao để sử dụng ăcquy Ni-MH đề mục tiêu sau: - Chế tạo hợp kim gốc LaNi5 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU UÔNG VĂN VỸ CHẾ TẠO HỢP KIM GỐC LaNi5 LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ÂM ĐỘ BỀN CAO ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĂCQUY Ni-MH LUẬN ÁN TIẾN ... phương pháp chế tạo hợp kim, phương pháp phân tích, phương pháp chế tạo điện cực, nguyên lý ứng dụng phương pháp điện hóa vào nghiên cứu tính chất vật liệu điện cực Chương Chế tạo hợp kim LaNi4,3-xCoxMn0,4Al0,3...
 • 144
 • 225
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí doc
... chức công tác kế toán bán 2.2 thực tế tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty Vật Liệu Điện Dụng Cụ Khí Ta biết máy kế toán công ty ... nghiệp hàng Tổ chức công tác kế toán bán Phần I: lý luận chung tổ chức kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp ... đề tốt nghiệp hàng Tổ chức công tác kế toán bán điện- dụng cụ khí cung với lý luận kế toán mà em học,em lựa chọn đề tài: "Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu...
 • 82
 • 298
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà docx
... toán tổng hợp nguyên vật liệu Cùng với việc hạch toán chi tiết vật liệu hàng ngày kế toán tổng hợp nguyên vật liệu việc thiếu công tác kế toán vật liệu 4.1 Tài khoản sử dụng nghiệp may Minh ... Chương I: luận chung công tác kế toán vật liệu doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tình hình quản sử dụng nguyên vật liệu nghiệp may Minh Chương ... cáo tài Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Đối chiếu, kiểm tra II Tình hình thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu nghiệp may Minh Đặc điểm vật liệu công tác quản nghiệp may Minh nghiệp...
 • 80
 • 302
 • 0

Báo cáo vật liệu điện và cao áp- đo điện trở suất của vật liệu cách điện

Báo cáo vật liệu điện và cao áp- đo điện trở suất của vật liệu cách điện
... S h [Ω.cm] Rv - điện trở khối mẫu, [Ω] S - diện tích điện cực đo h - chiều dày khối điện môi - Điện trở suất mặt điện trở hình vuông bề mặt vật liệu dòng điện qua hai cạnh đối điện : ρ s = Rs ... hệ điện áp phóng điện với số lần phóng điện II KHÁI NIỆM Dầu cách điện loại điện môi lỏng có cường độ điện áp cao dùng rộng rãi máy biến áp, máy cách điện, tụ điện cao áp, cáp ngâm dầu, cách điện ... NGHIỆM NHẬN XÉT : loại điện môi có điện trở lớn nên cách diện tốt Vậy mica cách điện tốt TRẢ LỜI CÂU HỎI: Đo điện trở suất người ta sử dụng điện áp chiều : điện áp chiều, dòng điện phân cực tồn thời...
 • 44
 • 1,453
 • 5

Đồ án tốt nghiệp:"Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí" ppt

Đồ án tốt nghiệp:
... tổ chức công tác kế toán bán hàng& xác định kết bán hàng doanh nghiệp Phần II:thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ... sách kế toán toàn công ty. Vì vậy,để nghiên cứu công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty ta nghiên cưú công tác tổ chức bán hàng xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh, cụ thể Cửa ... trừ Công ty áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán, phần mềm kế toán công ty sử dụng phần mềm kế toán acsoft(acchv) 2.2 thực tế tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cửa hàng kinh doanh...
 • 79
 • 191
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p1 pps

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p1 pps
... K tn = Vn a F ( p1 − p )τ Vn - thãø têch nỉåïc tháúm qua máùu váût liãûu; m3 a - chiãưu dy tháúm ca máùu váût liãûu; m F - tiãút diãûn chëu tháúm; m2 τ - thåìi gian tháúm; h (p1- p2) - chãnh...
 • 10
 • 175
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p2 doc

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p2 doc
... Nhỉỵng váût liãûu cọ hãû säú mãưm låïn hån 0,75 âỉåüc gi l váût liãûu bãưn nỉåïc b Hãû säú an ton: - Trong toạn thiãút kã cäng trçnh, ngỉåìi ta chè kh nàng chëu lỉûc ca váût liãûu theo trë säú cỉåìng ... âäü l trë säú trung bçnh ca nhiãưu máùu thê nghiãûm, nhiãưu vng hồûc nhiãưu láưn thê nghiãûm - Trong qụa trçnh lm viãûc, váût liãûu thỉåìng cọ hiãûn tỉåüng mi hồûc â cọ biãún hçnh quạ låïn chỉa...
 • 10
 • 155
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p3 pdf

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p3 pdf
... 70%), mica (2 ÷ 20%) thỉåìng l mutcovit, ngoi cn mäüt säú khoạng váût mu sáùm mhỉ amfibon, piroxen Trong granit, t lãû octocla chiãúm nhiãưu nháút nãn quút âënh mu ca granit tỉì xạm sạng tåïi häưng ... âån gin hån - Âạ tráưm têch hỉỵu cå: cạc xạc âäüng thỉûc váût tảo thnh II CẠC KHOẠNG VÁÛT TẢO ÂẠ: Trong nhọm ny thỉåìng gàûp nháút l thảch anh, opan v limonit a Nhọm oxit silic: * Opan: - Cọ cáúu ... cỉåìng âäü cao nháút (Rn = 2000daN/cm2), cọ âäü cỉïng cao nháút v cọ giạ trë xáy dỉûng täút nháút - Trong xáy dỉûng dng sa thảch silic lm âạ dàm chãú tảo bãtäng v ri màût âỉåìng b Âạ tráưm têch hoạ...
 • 10
 • 98
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p4 doc

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p4 doc
... ráút quan trng vç hçnh thnh nãn bäü khung chëu lỉûc ca sn pháøm v lm cho sn pháøm cọ bãưn nhiãût Trong giai âoản âáưu ca vng dung kãút ny : + Nhiãût âäü > 1000oC: mäüt pháưn bàõt âáưu chy láúp ... ± 2mm - Viãn gảch phi bàòng phàóng, khäng âỉåüc cong, vãnh, sỉït m, mu phi âẻp v âãưu, tiãúng g trong, âäü läưi lm khäng quạ ± 3mm Trãn bãư màût khäng quạ vãút nỉït, mäùi âỉåìng di khäng quạ 15mm ... hoạ l phỉïc tảp dáưn dáưn âäng âàûc lải, tråí nãn ràõn chàõc v tråí thnh mäüt loải âạ nhán tảo Trong quạ trçnh ngỉng kãút v ràõn chàõc âọ, cọ kh nàng träün láùn våïi cạc váût liãûu khạc, gàõn...
 • 10
 • 132
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p5 docx

Giáo trình hình thành hệ thống điều chỉnh cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p5 docx
... täúc âäü täi: a Khại niãûm: -Nhiãût âäü täi l nhiãût âäü cao nháút âảt âỉåüc quạ trçnh täi väi Trong thê nghiãûm quy âënh nhiãût âäü täi l nhiãût âäü cao nháút âảt âỉåüc täi 10g väi củc våïi ... - 10 - 10 - 10 - 6 Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 102 VII CÄNG DỦNG V BO QUN: Cäng dủng: - Trong xáy dỉûng väi dng âãø sn xút vỉỵa xáy, vỉỵa trạt cho cạc bäü pháûn cäng trçnh åí trãn khä, ... cao cọ tạc dủng âiãưu chènh täúc âäü ngỉng kãút ca ximàng cho ph håüp våïi thåìi gian thi cäng - Trong quạ trçnh sn xút cọ thãø pha thãm phủ gia hoảt (< 15%) âãø ci thiãûn mäüt säú cháút hồûc phủ...
 • 10
 • 162
 • 0

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ CAO ÁP VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN CỦA BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN (ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI)

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ CAO ÁP VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN CỦA BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN (ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI)
... Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012 PHN I eBook for You CAO P V VT LIU IN B mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012 NGHIấN CU ... mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni 20 eBook for You Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012 B mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni 21 eBook for You Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012 ... mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni 22 eBook for You Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012 B mụn H thng in - i hc Bỏch Khoa H Ni 23 eBook for You Tng hp cỏc bi bỏo khoa hc giai on 2007-2012...
 • 82
 • 306
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phần i thực hành vật liệu điện tử và đo lường điện tửđồ án vật liệu điện điện tửđộ dốc ngang của hè đi bộ và đường đi bộ từ 1 3 tuỳ thuộc vào bề rộng và vật liệu làm hèđộ dốc ngang của hè đi bộ và đường đi bộ từ 1 3 tuỳ thuộc bề rộng và vật liệu làm hèsu là một loại vật liệu polyme vừa có độ bền cơ học cao và khả năng biến dạng đàn hồi lớn cao su có tính dẻo cao khả năng giảm chấn tốt độ cách điện cao cách âmđiều 53 mặt cắt ngang và vật liệu làm hệ thống chống đỡ bằng thépTổ chức xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà giang từ 1945 đến năm 2013 (LV thạc sĩ)equipment for distillation, gas adsorption, phase dispersPhân tích nguyên tắc xây dựng chương trình SGK Tiếng Việt Chủ điểm Cha MẹCHƯƠNG 7 CỬA SỔ CỬA ĐIgas solid operations and equipmentreactors of Author Perrymaterials of constructionTiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dụcthuyết trình lễ hội bằng tiếng anhĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7bài tập giải tích lớp 12Giáo án Hình Vuông Hình Chữ NhậtQuản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông lân Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )MỘT SỐ BÀI THƠ VĂN CÁCH MẠNG 1945 ĐẾN 1975Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dĐồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập