Unit 9 to build a fire a summary from VOA special english tiếng anh 12 phạm thị mỹ lệ

Unit 9: To build a fire

Unit 9: To build a fire
... A Fire TO BUILD A FIRE Get twigs for fire - wood Build a fire Gold rush 1897 The call of adventure Who is he? His name contains 10 letters He was a famous writer in literary America.(1876 ... stories and novels of adventure, To Build A Fire, The Call Of The Wild and The Sea-Wolf Try to speak out one or two information about Jack London JACK LONDON -1876, San Francisco, California ... was born in San Francisco, California and quit school at fourteen to become a sailor Among his best novels are The Call of the Wild and The Sea- Wolf He is JACK Reading “ Jack London’s Biography”...
 • 18
 • 252
 • 2

UNIT 9: TO BUILD A FIRE

UNIT 9: TO BUILD A FIRE
... effort to go back toward the fire? - The dog made no effort to go back toward the fire because it was afraid of the whip-lashes e Why was there no keen personal relationsh between the man and the ... UNIT : TO BUILD A FIRE P77: comprehension I Toward interpretation Reread the text above and answer the following questions a In what condition was the man in the first paragraph? b How ... the man and the dog? a In what condition was the man in the first paragraph? - The man was a little frightened because of the cold b How did he feel in the second part of the first paragraph?...
 • 12
 • 203
 • 0

UNIT 9: TO BUILD A FIRE P1

UNIT 9: TO BUILD A FIRE P1
... the man feel in the first part of the first paragraph? Why did the man stamp his feet and thrash his arms? What did the man need to build a fire? What did the man after he had a roaring fire? ... followed the man a, because it wanted to be faithful to him b, because it didn’t want to go back toward the fire c, because the man spoke to it gently d, because it was afraid of the whip-lashes II ... go back toward fire The dog followed the man _ a, because it wanted to be faithful to him b, because it didn’t want to go back toward the fire c, because the man spoke to it gently d, because...
 • 18
 • 305
 • 0

Unit 9:To Build A Fire

Unit 9:To Build A Fire
... in the 2nd part of the first paragraph? What did he to keep warm? Where did he get fire wood to build a fire? What did he near the roaring fire? What did the dog near the fire? Warm up Jumbled ... cold weather Because it was the slave of the man and it often received his whip– lashes Because it was afraid of whip– lashes Complete the summary of the reading passage by filling each blank with ... to the man? Why did the dog follow the man? *Answers: The man decided to continue his journey after the meal It was disappointed and wanted to go back toward the fire Because it was afraid of...
 • 13
 • 211
 • 1

TEST 9: To build a fire ( Homework 1 ) docx

TEST 9: To build a fire ( Homework 1 ) docx
... little, and when Jack London came back to California, he had almost nothing In 18 97, answering the call of adventure, he took part in the famous rush in Alaska A year later he returned, having (6 ) ... were many (1 ) children in the family When Jack london was eight years old, he was already selling newspapers and going to school at the same time But (2 ) _ a few years, he had to leave school ... lifetime He / travel / many / place / Europe / United States / Far East 18 97 / Jack London / 21 / year / old / gold / discover / Alaska 7 He / answer / call / adventure He / take / part / famous / “...
 • 3
 • 104
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 634) ppsx

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 634) ppsx
... pounds, what _ with the money? A are you going to B you C would you D will you Trang 2/2 - đề thi 634 ... forward C out D over Câu 32: There will be often a conflict between children and the grown-ups A generation B generating C general D generational Câu 33: They will be seen through the ... Finish B Having finished C Finishing D Being finished Câu 35: "Why are you getting new glasses?" - "Because it's difficult the small print in the newspaper" A for me to read B to read for...
 • 2
 • 123
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 561) potx

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 561) potx
... school B needed C demand C schedule C eliminated D athlete D chemistry D encouraged Trang 2/2 - đề thi 561 ... Finish B Having finished C Finishing D Being finished Câu 22: "Why are you getting new glasses?" - "Because it's difficult the small print in the newspaper" A for me to read B to read for ... controlled most positions of employment and power in society A whom B which C whose D who Câu 26: This morning I bought a newspaper and a magazine newspaper is in my bag but I don't know where...
 • 2
 • 136
 • 1

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 482) pdf

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 482) pdf
... weeks C He learnt French for two weeks D He has started learning French two weeks ago Trang 2/2 - đề thi 482 ... the lost of biodiversity A in B disappearance C lost D of one Câu 33: I would like to recommend this book to anyone who like animals A who B to recommend C to D like Câu 34: A water polo game ... 1967, 1975, 1985 and 1995 SEA Games The 2007 games were to _24 _ hosted in Singapore, but the city-state gave up the chance in 2004 as the National Stadium was slated for demolition in around that...
 • 2
 • 122
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 370) ppsx

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 370) ppsx
... concerning young people starting work? A Encouragement B Fear C Poor preparation D Anxiety Trang 2/2 - đề thi 370 ... Finish B Finishing C Having finished D Being finished Câu 30: "Why are you getting new glasses?" - "Because it's difficult the small print in the newspaper" A for me to read B I read C my ... controlled most positions of employment and power in society A whom B who C which D whose Câu 34: This morning I bought a newspaper and a magazine newspaper is in my bag but I don't know where...
 • 2
 • 120
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 219) docx

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 219) docx
... chemistry B eliminated C athlete C mechanic C originated D demand D schedule D encouraged Trang 2/2 - đề thi 219 ... controlled most positions of employment and power in society A which B whom C whose D who Câu 24: This morning I bought a newspaper and a magazine newspaper is in my bag but I don't know where ... 1967, 1975, 1985 and 1995 SEA Games The 2007 games were to _31 _ hosted in Singapore, but the city-state gave up the chance in 2004 as the National Stadium was slated for demolition in around that...
 • 2
 • 96
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 143) potx

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: Tiếng Anh 12 - TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A( Mã đề thi 143) potx
... opened D owned Câu 39: A have B get C be D give Câu 40: A prepare B put C set D build Trang 2/2 - đề thi 143 ... Finishing B Being finished C Having finished D Finish Câu 25: "Why are you getting new glasses?" - "Because it's difficult the small print in the newspaper" A to read for me B for me to read ... controlled most positions of employment and power in society A which B whom C whose D who Câu 29: This morning I bought a newspaper and a magazine newspaper is in my bag but I don't know where...
 • 2
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: how to build a website from scratch using cpanel and wordpresshow to build a website from scratch with dreamweaver cs6how to build a website from scratch using dreamweaver cs6how to build a website from scratch using html5how to build a fire pit on concretehow to build a fire pit with stonetin học tre long an năm 2013Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)chuong 2 gia tri thoi gian cua tien(1)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải phápTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán SIMBA và SSPtiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW IBảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp MàngPhương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc Tế (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập