Trắc nghiệm tenses tiếng anh 12 ngô đức trung

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 481 pdf

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 481 pdf
... forever A study B race against time C research D survey - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 481 ... class Choose the word whose underlined part differently from the rest From 31 to 35 Trang 2/3 - đề thi 481 Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: A laughs A threaten A eight A chemist A expected...
 • 3
 • 237
 • 1

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 138 ppsx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 138 ppsx
... forever A research B survey C study D race against time - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 362 ... differently from the rest From 31 to 35 Câu 31: A laughs B stops C lends D looks Trang 2/3 - đề thi 362 Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: A weather A high A scholar A engaged B spread B laugh...
 • 3
 • 236
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 207 pps

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 207 pps
... to help poor people how improving their life A B C D - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 207 ... rainforest treatment for cancer, AIDS and heart diseases before they are lost forever Trang 2/3 - đề thi 207 Câu 31: When rainforests are cleared and burned, millions of tons of……………………are released...
 • 3
 • 267
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 138 doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 138 doc
... attracted D stops D weather D laugh D chemist D decided - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 138 ... the class Read the passage carefully and choose the correct answer From 31 to 35 Trang 2/3 - đề thi 138 When rainforests are cleared and burned, millions of tons of carbon dioxide are released...
 • 3
 • 154
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 487 pps

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 487 pps
... very…….of you to help me A glad B kind C happy D well - - HẾT Trang 2/2 - đề thi 487 ... the first place, you wouldn’t be in this mess right now A had listened B listened C listen D will listen Câu 30: Unless you ………….all of my questions, I can’t anything to help you A would answer ... many school subjects are mentioned in the passage? A Six B Four C Seven D Five Câu 15: Most of the things children learn at school……………… A are useless B are not necessary C have some practical uses...
 • 2
 • 169
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 360 potx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 360 potx
... of the things children learn at school……………… A have some practical uses B have no use C are useless D are not necessary - - HẾT Trang 2/2 - đề thi 360 ... the first place, you wouldn’t be in this mess right now A will listen B had listened C listen D listened Câu 25: Unless you ………….all of my questions, I can’t anything to help you A would answer ... to know about nature, and history to know about human beings and historical events Nearly everything they study at school has some practical uses in their life Câu 36: Parents send their children...
 • 2
 • 145
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 215 ppt

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 215 ppt
... of the things children learn at school……………… A have some practical uses B have no use C are useless D are not necessary - - HẾT Trang 2/2 - đề thi 215 ... to know about nature, and history to know about human beings and historical events Nearly everything they study at school has some practical uses in their life Câu 36: Parents send their children...
 • 2
 • 124
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 138 pdf

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 138 pdf
... of the things children learn at school……………… A are useless B have some practical uses C are not necessary D have no use - - HẾT Trang 2/2 - đề thi 138 ... to know about nature, and history to know about human beings and historical events Nearly everything they study at school has some practical uses in their life Câu 36: Parents send their children...
 • 2
 • 155
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 360 ppsx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 360 ppsx
... finds D ago D enough D help D although D won’t find - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 360 ... is said to be a symbol of Vietnamese culture A culture B of C to be D leaf hats Trang 2/3 - đề thi 360 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (ứng với A B, C, D) cho chố trống Janet left high school ... one third of all current American families fit the traditional mould and another third consists of married couples who either have no children or have non still living at home Of the final one third,...
 • 3
 • 116
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 309 pptx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 309 pptx
... Câu 38: A those B this C there D think Câu 39: A helps B dates C chores D talks Câu 40: A town B slow C how D power - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 209 ... 32: Graham told Jane that he would see her tomorrow A Told B see C he D tomorrow Trang 2/3 - đề thi 209 Câu 33: Who does the household works in your family? A Does B in C Works D the household ... one third of all current American families fit the traditional mould and another third consists of married couples who either have no children or have non still living at home Of the final one third,...
 • 3
 • 138
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 136 pps

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 136 pps
... Câu 38: A this B there C think D those Câu 39: A chores B helps C dates D talks Câu 40: A how B town C slow D power - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 136 ... Who does the household works in your family? A the household B in C Works D Does Trang 2/3 - đề thi 136 Câu 34: Both parents join their hands to give us a nice house and a happy home A join ... one third of all current American families fit the traditional mould and another third consists of married couples who either have no children or have non still living at home Of the final one third,...
 • 3
 • 208
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 487 ppsx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 487 ppsx
... very…….of you to help me A glad B kind C happy D well - - HẾT Trang 2/2 - đề thi 487 ... the first place, you wouldn’t be in this mess right now A had listened B listened C listen D will listen Câu 30: Unless you ………….all of my questions, I can’t anything to help you A would answer ... many school subjects are mentioned in the passage? A Six B Four C Seven D Five Câu 15: Most of the things children learn at school……………… A are useless B are not necessary C have some practical uses...
 • 2
 • 124
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 360 doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 360 doc
... of the things children learn at school……………… A have some practical uses B have no use C are useless D are not necessary - - HẾT Trang 2/2 - đề thi 360 ... the first place, you wouldn’t be in this mess right now A will listen B had listened C listen D listened Câu 25: Unless you ………….all of my questions, I can’t anything to help you A would answer ... to know about nature, and history to know about human beings and historical events Nearly everything they study at school has some practical uses in their life Câu 36: Parents send their children...
 • 2
 • 142
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 215 potx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 215 potx
... of the things children learn at school……………… A have some practical uses B have no use C are useless D are not necessary - - HẾT Trang 2/2 - đề thi 215 ... to know about nature, and history to know about human beings and historical events Nearly everything they study at school has some practical uses in their life Câu 36: Parents send their children...
 • 2
 • 145
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 138 potx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Tiếng Anh 12 - Mã đề thi 138 potx
... of the things children learn at school……………… A are useless B have some practical uses C are not necessary D have no use - - HẾT Trang 2/2 - đề thi 138 ... to know about nature, and history to know about human beings and historical events Nearly everything they study at school has some practical uses in their life Câu 36: Parents send their children...
 • 2
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Lào - Chi nhánh tỉnh SavanhnakhMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet của FPT Telecom chi nhánh Đà NẵnNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập