100 câu trắc nghiệm anh văn 12 kì 2 tiếng anh 12 nguyễn văn thế

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - 2

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - kì 2
... The 22 Southeast Asia Games were _ in Vietnam in 20 03 A built B met C taken D held 51 If I _ cross a desert, I’d probably find a camel and a guide A am to B have to C would D had to 52 ... which 24 He thought of his childhood he worked in the country A when B where C why D which 25 Mary is one of the girls who often late for school A is B are C comes D get 26 I ... class A since B so that C as if D unless 22 A football fan is has a strong interest in football A a thing that B something that C a person that D what 23 Antarctic we know very little...
 • 10
 • 693
 • 58

100 câu trắc nghiệm anh văn 12

100 câu trắc nghiệm anh văn 12
... skill D Reading skill B Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời phù hợp cho câu hỏi : Rain forests cover less than six percent of the earth’s area, but they have 100, 000 kinds of all the kinds of plants ... wonderful C serious D poison 70 A health B dirty C pollution D preserving B Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời phù hợp cho câu hỏi : English is my mother tongue Besides, I can speak French and Spanish I ... all are correct III Đọc hiểu : A.Hãy chọn từ thích hợp (A, B, C, D) để điền vào chỗ trống đoạn văn sau : Language only belongs (61) _ human beings Each nation has its own language We are born...
 • 8
 • 1,115
 • 72

100 câu trắc nghiệm Anh 12

100 câu trắc nghiệm Anh 12
... khác 15 c) Pleased Không chọn please please mang tính cầu khiến, không phù hợp 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 Fast food restaurants have become popular because many working people want……………… ... never seen) Hiện hoàn thành c (was living) Mẫu câu có when b (haven't seen) Hiện hoàn thành d (have done) Câu tốt bạn nên học thuộc d (was cycling) Mẫu câu có when 10 a (arrived/had prepared) Việc ... biết đến, biết đến với tiếng tốt xấu 12 d) there are Chú ý: Ở đâu có hai thành phần nghi vấn "Do you know" "how many" nên thứ phải dạng khẳng định 13 b) much Câu không chọn a lot a lot mang tính...
 • 15
 • 128
 • 3

100 CÂU TRẮC NGHIỆM ANH VĂN ppsx

100 CÂU TRẮC NGHIỆM ANH VĂN ppsx
... the story I really didn't know it would make you disappointed a to tell b tell c telling d told 100 _ is being carried out a The reclaiming of the land b The reclaiming land c The land reclaiming...
 • 12
 • 111
 • 0

100 câu trắc nghiệm anh văn doc

100 câu trắc nghiệm anh văn doc
... your name, what does it mean? A You are in the army C You have a university degree B You are a doctor D You are married 67) Which of the following nouns of measurement is not correct? A Length ... Most people just use their PCs for the Internet and A wording C word processing B spelling D documenting 78) If you cook something in oil, you it A boil C fry B steam D grill 79) What ... A at that were looking C you were looking at it B you were looking at D which you were looking 100) I haven’t got a ticket If one, I could get in A I'd have C I have B I had D I've got...
 • 6
 • 127
 • 0

100 câu trắc nghiệm Vật lý 9/kì II (dùng để xáo đề trên phần mềm MCMIX)

100 câu trắc nghiệm Vật lý 9/kì II (dùng để xáo đề trên phần mềm MCMIX)
... Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo chiều với vật lớn vật [] Thấu kính hội tụ cho vật sáng đặt trước có: A Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật B Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật ngược ... với vật vật D Ảnh thật ngược chiều với vật lớn vật [] Khi đặt vật trước thấu kính phân kỳ ảnh tạo thấu kính có đặc điểm là: A Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật. B Ảnh ảo ngược chiều với vật nhỏ vật ... Thấu kính có phần rìa mỏng phần thấu kính [] Ảnh vật phim máy ảnh bình thường là: A Ảnh thật, chiều vời vật nhỏ vật B Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật D Ảnh...
 • 10
 • 849
 • 20

100 câu trac nghiệm công nghệ 12

100 câu trac nghiệm công nghệ 12
... phút 4.3 Một số câu hỏi kiểm tra môn Công nghệ 12 Với mục đích hỗ trợ giáo viên việc soạn đề kiểm tra viết môn Công nghệ 12, xin giới thiệu số câu hỏi loại trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách ... Công nghệ 12 a) Đề kiểm tra 15 phút Thời gian làm học sinh: 15 phút Nội dung đề bài: giáo viên sử dụng câu hỏi loại trắc nghiệm tự luận (còn gọi câu tự luận) trắc nghiệm khách quan (còn gọi câu ... mạng điện mà: A – Công suất tiêu thụ khoảng vài trăm kW trở lên B – Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW trở xuống C – Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW đến vài trăm kW D – Công suất tiêu thụ...
 • 15
 • 1,775
 • 71

100 cau trac nghiem on tap hoc ki II (11cơ bản)

100 cau trac nghiem on tap hoc ki II (11cơ bản)
... hiđrocacbon B dùng xúc tác làm biến đổi cấu trúc phân tử hiđrocacbon *C dùng xúc tác nhiệt làm biến đổi cấu trúc phân tử hiđrocacbon D bẻ gãy phân tử hiđrocacbon mạch dài thành phân tử hiđrocacbon ... nguyên tử H) cộng vào: A nguyên tử cacbon bậc cao (có H hơn) B nguyên tử cacbon bậc thấp (có H hơn) *C nguyên tử cacbon bậc thấp ( có nhiều H hơn) D nguyên tử cacbon bậc cao (có nhiều H hơn) Chất sau ... 05027D 16 05027B 17 06029A Xicloankan là: A hiđrocabon no có mạch hở *B hiđrocabon no có mạch vòng C hiđrocabon no có mạch hở vòng D hiđrocabon không no có mạch hở Nhận định sau đúng: A Xicloankan...
 • 13
 • 122
 • 2

100 câu Trắc nghiệm Anh TN 2010

100 câu Trắc nghiệm Anh TN 2010
... repaired Câu 25: He went to work everyday _he was very ill A even though B because C in spite of D but Câu 26: I have a friend called Fabrice He from France A came B come C has come D comes Câu ... D Venice Câu 30: M.P.H stands for _ A miles per hour B miles per hours C metres per hour D metres per hours Câu 31: He shouted at us, _was very rude A where B which C who D whom Câu 32: I ... heavens! Câu 33: If you cook something in oil, you it A fry B boil C grill D steam Câu 34: When we're feeling very hungry, we say 'I could eat a !' A elephant B horse C dog D whale Câu 35:...
 • 5
 • 110
 • 0

100 câu TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo)

100 câu TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo)
... Theo bạn, đâu điểm khác tổng hợp ADN tổng hợp mARN? Loại enzim xúc tác; Kết tổng hợp; Nguyên liệu tổng hợp Động lực tổng hợp; Chiều tổng hợp Câu trả lời là: Chọn đáp án A 1, 2, 3, 4; B 2, 3, ... : 54 Quá trình tổng hợp ARN xảy phận tế bào? Chọn đáp án A Nhân; B Nhiễm sắc thể; C Nhân con; D Eo thứ nhất; Đáp án : (B) Bài : 55 Sự tổng hợp ARN xảy kỳ trình phân bào? Chọn đáp án A Kì đầu ... vững Đáp án : (A) Bài : 97 Sự chuyển hoá chất hệ sinh thái tuân theo quy luật: Chọn đáp án A Sinh thái B Hình tháp sinh thái C Bảo toàn chuyển hoá lượng D Cả B C Đáp án : (D) Bài : 98 Hiệu suất sinh...
 • 25
 • 1,226
 • 3

100 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

100 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9
... Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn Kim Phương GV Lê 41 Khi nói cảnh vua Quang Trung cầm qn trận trực tiếp chiến đấu tác giả chủ yếu dùng kiểu câu nào? A Câu kể (trần thuật) C Câu nghi vấn B Câu ... Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn Kim Phương GV Lê 10 Vì văn “Đấu tranh cho giới hồ bình” Mác-két coi văn nhật dụng? A Vì bàn vấn đề lớn lao ln đặt thời B Vì văn thể suy nghĩ, trăn ... A Truyện ngắn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn Kim Phương GV Lê B Hồi ký C Tiểu thuyết D Tuỳ bút 97 Nhân vật truyện “Làng” ai? A Ơng Hai B Bà chủ nhà C Bà Hai D Bác Thứ 98 Trong câu nói ơng Hai...
 • 10
 • 440
 • 4

100 Câu trắc nghiệm Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh

100 Câu trắc nghiệm Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh
... husband a when b why c what 99 He was the first man………………the burning house a left b to leave c leave 100. She is the most beautiful girl………… I have ever met a who b that c which d when d who d to left...
 • 5
 • 281
 • 8

100 câu trắc nghiệm SINH học 12

100 câu trắc nghiệm SINH học 12
... e100.Một gam chất béo hô hấp hiếu khí tạo số ATP gấp lần so với gam cacbohidrat : a 1/2 b lần c lần d 10 lần e 100 lần Đáp án đề thi cuối học kì năm học 2006 Lớp CNKHTN , k Khoa Sinh học Môn học ... dạng nhiệt Câu a) Phương trình : * Phương trình pha sáng : 12 H2O +12 NADP + 18 ADP +18 Pv > 12 NADPH + 18 ATP + 6O2 * Phương trình pha tối : 6CO2 + 12 NADPH + 18 ATP > C6H12O6 + 6H2O + 12 NADP ... 94.Chế độ chiếu sáng ức chế hoa ngày ngắn số tối tới hạn 12 a 12s , 6t , R , FR , R , FR , 6t b 12s , 6t , R , FR , 6t c 12s , 12t d 12s , 6t , R , 6t e tất ức chế 95.Khi chlorophyl bị phân giải...
 • 14
 • 132
 • 2

100 câu trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng tiếng anh

100 câu trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng tiếng anh
... ‘ It ………… last night’ a would rain c should have rained b would have rained d must have rained 100 He is decorating the house with a view ………………it a to sell c for selling b to selling d to be...
 • 9
 • 224
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: TIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM vừa KHÁNG CHIẾN vừa KIẾN QUỐC, vừa CHIẾN đấu vừa xây DỰNG QUA HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP và CHỐNG mỹ, cứu nướcTIỂU LUẬN CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc TRONG tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHCác phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhânHoàn thiện những qui định pháp luật việt nam về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênPháp điển hóa cơ sở nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việt namthần tốc luyện đề trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2017 PHẦN 1Pháp luật về việc sinh con theo phương pháp khoa họcPháp luật việt nam về vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiQuản lý nhà nước đối với luật sư và nghề luật sư ở việt namTình hình bệnh viêm khớp do vi khuẩn streptococcus suis gây ra ở lợn nuôi tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trịTình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn đặng đức khang xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và so sánh hiệu lực của hai thuốc amoxinject và amcoliBài giảng giáo dục quốc phòng an ninhGiáo trình hình họaĐảng bộ quận hoàng mai (hà nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2004 đến năm 2014Bài giảng tài liệu môn công pháp quốc tế LÃNH THỔ và BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC tếSlide bài giảng tài chính quốc tế cô liên hoachuong 22 23 khủng hoảng tài chính quốc tếĐảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2014Hỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội)Nghiên cứu giá trị sống của người già việt namTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập