100 câu trắc nghiệm anh văn 12 kì 2 tiếng anh 12 nguyễn văn thế

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - 2

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - kì 2
... The 22 Southeast Asia Games were _ in Vietnam in 20 03 A built B met C taken D held 51 If I _ cross a desert, I’d probably find a camel and a guide A am to B have to C would D had to 52 ... which 24 He thought of his childhood he worked in the country A when B where C why D which 25 Mary is one of the girls who often late for school A is B are C comes D get 26 I ... class A since B so that C as if D unless 22 A football fan is has a strong interest in football A a thing that B something that C a person that D what 23 Antarctic we know very little...
 • 10
 • 732
 • 59

100 câu trắc nghiệm anh văn 12

100 câu trắc nghiệm anh văn 12
... skill D Reading skill B Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời phù hợp cho câu hỏi : Rain forests cover less than six percent of the earth’s area, but they have 100, 000 kinds of all the kinds of plants ... wonderful C serious D poison 70 A health B dirty C pollution D preserving B Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời phù hợp cho câu hỏi : English is my mother tongue Besides, I can speak French and Spanish I ... all are correct III Đọc hiểu : A.Hãy chọn từ thích hợp (A, B, C, D) để điền vào chỗ trống đoạn văn sau : Language only belongs (61) _ human beings Each nation has its own language We are born...
 • 8
 • 1,297
 • 73

100 câu trắc nghiệm Anh 12

100 câu trắc nghiệm Anh 12
... khác 15 c) Pleased Không chọn please please mang tính cầu khiến, không phù hợp 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 Fast food restaurants have become popular because many working people want……………… ... never seen) Hiện hoàn thành c (was living) Mẫu câu có when b (haven't seen) Hiện hoàn thành d (have done) Câu tốt bạn nên học thuộc d (was cycling) Mẫu câu có when 10 a (arrived/had prepared) Việc ... biết đến, biết đến với tiếng tốt xấu 12 d) there are Chú ý: Ở đâu có hai thành phần nghi vấn "Do you know" "how many" nên thứ phải dạng khẳng định 13 b) much Câu không chọn a lot a lot mang tính...
 • 15
 • 153
 • 3

100 CÂU TRẮC NGHIỆM ANH VĂN ppsx

100 CÂU TRẮC NGHIỆM ANH VĂN ppsx
... the story I really didn't know it would make you disappointed a to tell b tell c telling d told 100 _ is being carried out a The reclaiming of the land b The reclaiming land c The land reclaiming...
 • 12
 • 130
 • 1

100 câu trắc nghiệm anh văn doc

100 câu trắc nghiệm anh văn doc
... your name, what does it mean? A You are in the army C You have a university degree B You are a doctor D You are married 67) Which of the following nouns of measurement is not correct? A Length ... Most people just use their PCs for the Internet and A wording C word processing B spelling D documenting 78) If you cook something in oil, you it A boil C fry B steam D grill 79) What ... A at that were looking C you were looking at it B you were looking at D which you were looking 100) I haven’t got a ticket If one, I could get in A I'd have C I have B I had D I've got...
 • 6
 • 148
 • 0

100 câu trắc nghiệm Vật lý 9/kì II (dùng để xáo đề trên phần mềm MCMIX)

100 câu trắc nghiệm Vật lý 9/kì II (dùng để xáo đề trên phần mềm MCMIX)
... Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo chiều với vật lớn vật [] Thấu kính hội tụ cho vật sáng đặt trước có: A Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật B Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật ngược ... với vật vật D Ảnh thật ngược chiều với vật lớn vật [] Khi đặt vật trước thấu kính phân kỳ ảnh tạo thấu kính có đặc điểm là: A Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật. B Ảnh ảo ngược chiều với vật nhỏ vật ... Thấu kính có phần rìa mỏng phần thấu kính [] Ảnh vật phim máy ảnh bình thường là: A Ảnh thật, chiều vời vật nhỏ vật B Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật D Ảnh...
 • 10
 • 978
 • 28

100 câu trac nghiệm công nghệ 12

100 câu trac nghiệm công nghệ 12
... phút 4.3 Một số câu hỏi kiểm tra môn Công nghệ 12 Với mục đích hỗ trợ giáo viên việc soạn đề kiểm tra viết môn Công nghệ 12, xin giới thiệu số câu hỏi loại trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách ... Công nghệ 12 a) Đề kiểm tra 15 phút Thời gian làm học sinh: 15 phút Nội dung đề bài: giáo viên sử dụng câu hỏi loại trắc nghiệm tự luận (còn gọi câu tự luận) trắc nghiệm khách quan (còn gọi câu ... mạng điện mà: A – Công suất tiêu thụ khoảng vài trăm kW trở lên B – Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW trở xuống C – Công suất tiêu thụ khoảng vài chục kW đến vài trăm kW D – Công suất tiêu thụ...
 • 15
 • 2,211
 • 78

100 cau trac nghiem on tap hoc ki II (11cơ bản)

100 cau trac nghiem on tap hoc ki II (11cơ bản)
... hiđrocacbon B dùng xúc tác làm biến đổi cấu trúc phân tử hiđrocacbon *C dùng xúc tác nhiệt làm biến đổi cấu trúc phân tử hiđrocacbon D bẻ gãy phân tử hiđrocacbon mạch dài thành phân tử hiđrocacbon ... nguyên tử H) cộng vào: A nguyên tử cacbon bậc cao (có H hơn) B nguyên tử cacbon bậc thấp (có H hơn) *C nguyên tử cacbon bậc thấp ( có nhiều H hơn) D nguyên tử cacbon bậc cao (có nhiều H hơn) Chất sau ... 05027D 16 05027B 17 06029A Xicloankan là: A hiđrocabon no có mạch hở *B hiđrocabon no có mạch vòng C hiđrocabon no có mạch hở vòng D hiđrocabon không no có mạch hở Nhận định sau đúng: A Xicloankan...
 • 13
 • 140
 • 3

100 câu Trắc nghiệm Anh TN 2010

100 câu Trắc nghiệm Anh TN 2010
... repaired Câu 25: He went to work everyday _he was very ill A even though B because C in spite of D but Câu 26: I have a friend called Fabrice He from France A came B come C has come D comes Câu ... D Venice Câu 30: M.P.H stands for _ A miles per hour B miles per hours C metres per hour D metres per hours Câu 31: He shouted at us, _was very rude A where B which C who D whom Câu 32: I ... heavens! Câu 33: If you cook something in oil, you it A fry B boil C grill D steam Câu 34: When we're feeling very hungry, we say 'I could eat a !' A elephant B horse C dog D whale Câu 35:...
 • 5
 • 131
 • 0

100 câu TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo)

100 câu TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo)
... Theo bạn, đâu điểm khác tổng hợp ADN tổng hợp mARN? Loại enzim xúc tác; Kết tổng hợp; Nguyên liệu tổng hợp Động lực tổng hợp; Chiều tổng hợp Câu trả lời là: Chọn đáp án A 1, 2, 3, 4; B 2, 3, ... : 54 Quá trình tổng hợp ARN xảy phận tế bào? Chọn đáp án A Nhân; B Nhiễm sắc thể; C Nhân con; D Eo thứ nhất; Đáp án : (B) Bài : 55 Sự tổng hợp ARN xảy kỳ trình phân bào? Chọn đáp án A Kì đầu ... vững Đáp án : (A) Bài : 97 Sự chuyển hoá chất hệ sinh thái tuân theo quy luật: Chọn đáp án A Sinh thái B Hình tháp sinh thái C Bảo toàn chuyển hoá lượng D Cả B C Đáp án : (D) Bài : 98 Hiệu suất sinh...
 • 25
 • 1,380
 • 3

100 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9

100 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9
... Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn Kim Phương GV Lê 41 Khi nói cảnh vua Quang Trung cầm qn trận trực tiếp chiến đấu tác giả chủ yếu dùng kiểu câu nào? A Câu kể (trần thuật) C Câu nghi vấn B Câu ... Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn Kim Phương GV Lê 10 Vì văn “Đấu tranh cho giới hồ bình” Mác-két coi văn nhật dụng? A Vì bàn vấn đề lớn lao ln đặt thời B Vì văn thể suy nghĩ, trăn ... A Truyện ngắn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn Kim Phương GV Lê B Hồi ký C Tiểu thuyết D Tuỳ bút 97 Nhân vật truyện “Làng” ai? A Ơng Hai B Bà chủ nhà C Bà Hai D Bác Thứ 98 Trong câu nói ơng Hai...
 • 10
 • 616
 • 5

100 Câu trắc nghiệm Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh

100 Câu trắc nghiệm Mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh
... husband a when b why c what 99 He was the first man………………the burning house a left b to leave c leave 100. She is the most beautiful girl………… I have ever met a who b that c which d when d who d to left...
 • 5
 • 491
 • 10

100 câu trắc nghiệm SINH học 12

100 câu trắc nghiệm SINH học 12
... e100.Một gam chất béo hô hấp hiếu khí tạo số ATP gấp lần so với gam cacbohidrat : a 1/2 b lần c lần d 10 lần e 100 lần Đáp án đề thi cuối học kì năm học 2006 Lớp CNKHTN , k Khoa Sinh học Môn học ... dạng nhiệt Câu a) Phương trình : * Phương trình pha sáng : 12 H2O +12 NADP + 18 ADP +18 Pv > 12 NADPH + 18 ATP + 6O2 * Phương trình pha tối : 6CO2 + 12 NADPH + 18 ATP > C6H12O6 + 6H2O + 12 NADP ... 94.Chế độ chiếu sáng ức chế hoa ngày ngắn số tối tới hạn 12 a 12s , 6t , R , FR , R , FR , 6t b 12s , 6t , R , FR , 6t c 12s , 12t d 12s , 6t , R , 6t e tất ức chế 95.Khi chlorophyl bị phân giải...
 • 14
 • 165
 • 2

100 câu trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng tiếng anh

100 câu trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng tiếng anh
... ‘ It ………… last night’ a would rain c should have rained b would have rained d must have rained 100 He is decorating the house with a view ………………it a to sell c for selling b to selling d to be...
 • 9
 • 267
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Hướng dẫn học sinh lớp 9 trường THCS Nga Liên giải bài tập điện học bằng cách lập sơ đồ phân tích ngượcNghiên cứu ảnh hưởng của khoáng talc đến tính chất nhiệt của vật liệu polymeRÈN LUYỆN CHO HỌC SINH THÓI QUEN TỰ KIỂM TRA LỜI GIẢI TRONG KHI HỌC MÔN ĐẠI SỐ LỚP 8 Ở TRƯỜNG THCSPhát hiện và khắc phục một số sai lầm thường gặp cho học sinh khi giải toán số học 6 ở trường THCSứng dụng phần mềm Violet vào tiết bài tập tin học 6TUYỂN tập 200 bài TOÁN HNO3 vận DỤNG CAO TRONG mùa THI 2017Lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ lập phương tâm khối và lập phương tâm diệnGiao tiếp giữa giảng viên và sinh viên trong nghiên cứu khoa học ở đại học quốc gia Hà NộiPhương pháp giảng dạy các bài thực hành trong môn Sinh học 7 ở trường THCS Nga Lĩnh200 dạng bài hoá học chắc chắn thi 2017SKKN tiếng anh: Development of English listening skills for students in grade 9 Chu Van An Secondary School – Nga SonTích hợp liên môn trong dạy học phần truyện ngắn Việt Nam hiện đại Ngữ văn 9 ở trường THCS Nga VịnhBức xạ hạt nhân và một vài ứng dụngNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Rèn luyện kĩ năng vận dụng và phát triển tư duy cho học sinh lớp 6 qua tiết Bài tập Lịch sử tiết 23 ở trường THCSTích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học ở trường THCSRèn luyện kĩ năng giải bài tập “Nhận biết các hợp chất vô cơ” cho học sinh khá, giỏi lớp 9 trường THCSMột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát cho học sinh lớp 6Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh khối 8 trường THCS Nga NhânPhương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy hát môn âm nhạc khối 8 ở trường THCS Nga Tân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập