Luyện TN 80 câu (4) tiếng anh 12 nguyễn lan hương

Luyện TN 80 câu (4)

Luyện TN 80 câu (4)
... Let's go to the office now, _? A shall we B let we C will we D we 39 The Robinsons arrived in Vietnam when their _ Liz was in grade A old daughter B oldest daughter C elderly person D eldest ... C harmed D harmless 79 She _ me if it would rain that night A said B reported C told D asked 80 The first factory in this city was put into _ in 1950 A work B control C use D operation nguyenlanhuong ... 59. ;   ­   ­   ­ 78. ;   ­   ­   ­ 79. ­   ­   ­   ~ 20. ­   ­   ­   ~ 40. ­   /   ­   ­ 60. ­   ­   ­   ~ 80.  ­   ­   ­   ~ 17. ­   ­   ­   ~ nguyenlanhuong 37. ­   ­   ­   ~ 57. ­   /   ­   ­ Page 77. ­   ­   ­   ~...
 • 4
 • 148
 • 0

Luyện TN 80 câu (1)

Luyện TN 80 câu (1)
... would be d is Pasteur _ in the 19th century a was living b lived c had lived d has lived Since 1 980, scientists the world over _ a lot of things to fight against AIDS a have done b are doing...
 • 4
 • 143
 • 0

luyện TN 80 câu

luyện TN 80 câu
... would be d is Pasteur _ in the 19th century a was living b lived c had lived d has lived Since 1 980, scientists the world over _ a lot of things to fight against AIDS a have done b are doing...
 • 4
 • 92
 • 0

Luyện TN 80 câu (2)

Luyện TN 80 câu (2)
... been swept down the landslide by debris D Debris had been swept down the hill by the landslide 80 No one but you and me knows who the robber was A Only I know who the robber was B Only you know ... 59. ­   ­   =   ­ 78. ­   ­   ­   ~ 79. ­   ­   ­   ~ 20. ;   ­   ­   ­ 40. ­   /   ­   ­ 60. ­   ­   ­   ~ 80.  ­   ­   =   ­ nguyenlanhuong Page 6/24/2013 ...
 • 5
 • 149
 • 0

Luyện TN 80 câu (3)

Luyện TN 80 câu (3)
... me? C Will these trousers be too long for me? D Do you think these trousers are too long for me? 80 I would tell you the answer if I knew A I knew the answer and wished to tell you B When I know ... = = = = - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ - 61 ; 62 63 64 65 66 67 ; 68 ; 69 70 71 ; 72 ; 73 74 75 76 77 78 ; 79 80 - / / / / - = = = = = = - ~ ~ ~ ~ 6/24/2013 ...
 • 5
 • 177
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN THPT 2011 MÔN: TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG potx

ĐỀ THI THỬ TN THPT 2011 MÔN: TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG potx
... 42: Did Shakespeare write this play? A Did this play be written by Shakespeare? B Was this play written by Shakespeare? C This play was written by Shakespeare D Did this play Shakespeare write? ... economy and to produce more competitive, export-driven industries Vietnam's membership in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and entry into force of the US-Vietnam Bilateral Trade Agreement in December ... crisis C developing D backward Question 32: According to the text, Vietnam _ A used to be well-developed before 1986 B Vietnam is still in extreme poverty C could recover from the consequences...
 • 5
 • 216
 • 0

80 Cấu trúc tiếng anh thông dụng (có ví dụ)

80 Cấu trúc tiếng anh thông dụng (có ví dụ)
... (quá làm ) e.g This structure is too easy for you to remember (Cấu trúc dễ để bạn nhớ) e.g He ran too fast for me to follow (Anh chạy nhanh để đuổi theo) 11 S + V + so + adj/ adv + that + S + V: ... đủ tuổi để cưới e.g They are intelligent enough for me to teach them English Họ đủ thông minh cho bạn dạy tiếng Anh 14 Have/ get + something + done (past participle): (nhờ thuê làm ) e.g I had ... không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise...
 • 11
 • 2,434
 • 333

MỘT số cấu TRÚC TIẾNG ANH 12

MỘT số cấu TRÚC TIẾNG ANH 12
... were to move your chair a bit, we could all sit down (Nếu anh vui lòng dịch ghế anh một chút thì co thể cùng ngồi được) Note: Cấu trúc tuyệt đối không dùng với động từ tĩnh tại trạng ... mặt thì đã gặp rồi) => thực đã vắng mặt ĐẢO NGỮ TRONG CÂU ĐIỂU KIỆN Các dạng câu điều kiện Cấu trúc câu điều kiện Đảo ngữ Loại 1: Tình If + S1 + V (hiện tại), S2 + co thể xảy will/may/might/should/can ... : Dạng thường co cấu trúc Câu mệnh lệnh + or, otherwise + S will … Cách làm sau: If you don’t ( viết lại bo or, otherwise ) Ex: Hurry up, or you will be late (Nhanh lên, nếu không bạn...
 • 18
 • 232
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập