nguyên phân

Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phần 2

Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phần 2
... luận phát triển bền vững công nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển bền vững công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20 01 -20 08 Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển bền vững công ... NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PTBVCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1.1 Quan điểm phát triển (1) PTBVCN địa bàn tỉnh Thái Nguyên ... công nghiệp đặt vấn đề mặt xã hội vấn đề môi trường, đe đoạ đến PTBV ổn định địa phương Xuất phát từ thực tế đó, đề tài Nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững công nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên ...
 • 14
 • 334
 • 0

Nguyên phân

Nguyên phân
... a/ Kỳ đầu NGUYÊN PHÂN I QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Phân chia nhân Cuối kỳ đầu , đầu kỳ NGUYÊN PHÂN I QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Phân chia nhân b/ Kỳ giữa: NGUYÊN PHÂN I QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Phân chia ... nguyên phân chia làm giai đoạn bản? PHIẾU HỌC TẬP số Phân chia nhân Kì đầu Kì Kì sau Kì cuối Những diễn biến kỳ NGUYÊN PHÂN I QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Phân chia nhân I/ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 1/ Phân ... ? NGUYÊN PHÂN I QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Các thành phần tham gia Trung thÓ Mµng nh©n T©m ®éng NhiÔm s¾c thÓ Thoi v« s¾c NGUYÊN PHÂN I/ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Quan sát đoạn phim cho biết trình nguyên...
 • 32
 • 157
 • 1

So sánh Nguyên phân và Giảm phân

So sánh Nguyên phân và Giảm phân
... Nguyên phân (Mitose) Giảm phân (Meiose) Xảy tế bào soma Xảy tế bào sinh dục Một lần phân bào: tế bào Hai lần phân chia tạo tế bào con Số NST giữ nguyên: tế bào 2n tế bào ... bào phẩm giảm phân Giảm phân luôn xảy tế bàolưỡng bội (2n) đa bội (>2n) mẹ Tế bào chia nguyên phân lưỡng bội (2n) hay đơn bội (n) Sự khác thể nhiều chi tiết Đáng lưu ý kỳ trước I giảm phân, NST ... trình phân bào : - Hình thành NST khổng lồ: vào kì trước, sau DNA tự nhân đôi, hình thành nhiễm sắc tử, sau chúng không tách rời - Nội nguyên phân: tiền kì, màng nhân không tiêu biến, trình phân...
 • 5
 • 36,199
 • 216

Bài 29 - SH 10 - Nguyên phân

Bài 29 - SH 10 - Nguyên phân
... trình nguyên phân Sự phân chia nhân : Quá trình nguyên phân gồm kì, kì ? Kì đầu Nguyên phân Kì Kì sau Kì cuối I Quá trình nguyên phân Kì đầu : ( Prophase) - Hai trung tử tách tiến hai cực - Hình ... nhân xuất Phân chia tế bào chất : - Động vật: Màng tế bào co thắt lại tạo tế bào - Thực vật: Hình thành vách ngăn xellulôzơ tạo tế bào Tóm tắc nguyên phân 2n 2nk 2n 2n Nguyên phân - Từ tế bào ... điểm gì? - Nếu gọi a số tế bào tham gia NP; x số lần NP (đk: a, x số nguyên dương) Hãy biểu diễn công thức mối quan hệ số tế bào tạo đại lượng trên? II- Ý nghĩa nguyên phân Quá trình nguyên phân...
 • 13
 • 228
 • 3

bai 22 TH NGUYÊN PHÂN

bai 22 TH NGUYÊN PHÂN
... TRÌNH NGUYÊN PHÂN (phim th t) MÔ HÌNH NGUYÊN PHÂN Ở TẾ BÀO ĐỘNG VẬT Bài 20 TH C HÀNH QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN TRÊN TIÊU BẢN RỄ HÀNH I MỤC TIÊU BÀI TH C HÀNH Kiến th c: - Nhận biết kỳ nguyên ... hình quan sát tiêu - HS viết thu hoạch theo nhóm - Kinh nghiệm sau th c hành + Th c thao tác + Mẫu quan sát nhỏ mềm, thao tác nhẹ nhàng + Sử dụng kính hiển vi th nh th o - Vẽ xác tiêu quan sát ... Mức độ co xoắn nhiễm sắc th - Phân bố NST ( tản mát tế bào hay dàn th nh hàng phân th nh nhóm) - Quan sát xem có hay hình ảnh phân chia tế bào chất * Thu hoạch: - Vẽ kỳ theo trình tự xuất chu...
 • 13
 • 293
 • 2

bài 29 :nguyên phân

bài 29 :nguyên phân
... nguyên phân : A Sự phân chia đồng nhân tế bào mẹ cho tế bào B Hai tế bào mang NST giống tế bào mẹ C Sự phân bào có hinh thành thoi vô sắc D A+B+C Câu : Nhng thành phần chủ yếu phân chia nguyên phân...
 • 22
 • 302
 • 1

Chu ki te bao va nguyen phan

Chu ki te bao va nguyen phan
... Thời gian ? ? Đặc điểm ? ? CHU KÌ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN I Chu kì tế bào Khái niệm Chu kỳ tế bào gì? Gồm giai đoạn ? CHU KÌ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN Khái niệm Chu kì tế bào khoảng thời ... tin sgk em trả lời cá c câu hỏi sau: 1.- Thế chu kì tế bào ? - Chu kì tế bào gồm giai đoạn ? 2.- Đặc điểm họat động chu kỳ tế bào? - Đặc điểm giai đọan chu kỳ tế bào? ( Hãy điền đầy đủ thơng tin ... nghĩa ? Chúng ta tìm hiểu qua học hơm BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN CHU KÌ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN I Chu kì tế bào Khái niệm CHU KÌ TẾ BÀO VÀ Q TRÌNH NGUN PHÂN Quan sát hình...
 • 27
 • 870
 • 3

on tap : Nguyen phan

on tap : Nguyen phan
... bào có - Số NST kép l : x 46 = 368 ( NST kép ) - Số tâm động l : x 46 = 368 (tâm động ) - Số crômatit l :8 x x 46 = 736 ( crômatit) e Khi kì sau, tế bào có - Số NST đơn l : l : x x 46 = 736 ( NST ... - Số sợi nhiễm sắc :8 x 46 = 368 ( sợi nhiễm sắc) - Số tâm động l : x 46 = 368 (tâm động ) - Số crômatit l :8 x x 46 = 736 ( crômatit) c Khi kì trước, tế bào có số NST kép l : x 46 = 368 ( NST ... lưỡng bội loài Số tế bào tạo sau NP l : 2k Số NST môi trường cung cấp cho NP l : 2n ( 2k ) Số thoi phân bào hình thành tromg NP l : 2k Số dây tơ vô sắc tạo NP l : 2n ( 2k ) Số NST, Tâm động, Crômatit...
 • 8
 • 274
 • 4

Nguyên phân

Nguyên phân
... TRÌNH NGUYÊN PHÂN •9 III Ý NGHĨA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN I CHU KỲ TẾ BÀO + Ở sinh vật đơn bào Nguyên phân chế sinh sản Khái niệm Đặc điểm chu kỳ tế II.QUÁ TRÌNH bào NGUYÊN PHÂN Phân chia nhân Phân ... bào NGUYÊN PHÂN Phân chia nhân Phân chia TB chất: III Ý NGHĨA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN •15 III Ý NGHĨA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN I CHU KỲ TẾ BÀO Khái niệm Đặc điểm chu kỳ tế II.QUÁ TRÌNH bào NGUYÊN PHÂN ... cuối •6 II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN I CHU KỲ TẾ BÀO Khái niệm Đặc điểm chu kỳ tế II.QUÁ TRÌNH bào NGUYÊN PHÂN Phân chia nhân Phân chia TB chất: III Ý NGHĨA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN •7 Phân chia nhân Nhiễm...
 • 22
 • 167
 • 0

nguyên phân

nguyên phân
...
 • 29
 • 91
 • 0

tiét 9: Nguyên Phân

tiét 9: Nguyên Phân
... Những diễn biến NST trình nguyên phân: - Theo dõi đoạn phim sau, hoàn thành bảng 9.2 tập: Kết trình nguyên phân - Từ tế bào “mẹ” (2n) hình thành tế bào “con” có số NST giữ nguyên không đổi (2n) II ... khả phân chia gồm kì trung gian thời gian nguyên phân Vòng đời tế bào - Sự lặp lai vòng đời gọi chu kỳ tế bào 2/ Sự biến đổi hình thái NTS chu kỳ tế bào: - Hình thái NST biến đổi qua kỳ trình phân ... chu kỳ tế bào: 1/ Vòng đời tế bào chu kỳ tế bào: - Vòng đời tế bào có khả phân chia gồm kì trung gian thời gian nguyên phân Vòng đời tế bào - Sự lặp lai vòng đời gọi chu kỳ tế bào 2/ Sự biến...
 • 9
 • 214
 • 2

Tiết 9: NGUYEN PHAN

Tiết 9: NGUYEN PHAN
... trúc điển hình gồm cromatit gắn với tâm động (mỗi cromatit gồm phân tử ADN protein loại histon) Tiết 9: NGUYÊN PHÂN I Biến đổi hình thái NST chu kì tế bào Hãy nghiên cứu thông tin SGK, quan sát...
 • 14
 • 264
 • 1

Bài 9: Nguyên phân

Bài 9: Nguyên phân
... gian lần phân bào Gồm:  Kì trung gian  Nguyên phân - Kì trung gian gồm pha:  Pha G1  Pha S  Pha G2 II Quá trình nguyên phân Quá trình nguyên phân gồm giai đoạn?  Phân chia nhân  Phân chia ... trình nguyên phân - Giúp sinh vật lớn lên - Giúp tái tạo mô, quan bò thương - Giúp thực vật sinh sản vô tính  Chu kì tế bào trình nguyên phân điều khiển kiểm soát cách chặt chẽ Quá trình nguyên phân ... vô sắc Biến Phân chia tế bào chất Tế bào chất tế bào động vật tế bào thực vật phân chia cách nào? Tế bào động vật Tế bào thực vật Bằng cách thắt eo Hình thành vách ngăn * Kết nguyên phân NP tế...
 • 18
 • 390
 • 5

chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
... từ tế bào ban đầu (hợp tử) phát triển thành thể có hàng tỉ tế bào? Bài 18 NỘI DUNG BÀI HỌC: I CHU KIØ TẾ BÀO: II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN: III Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN: I CHU KIØ TẾ BÀO: ... - Chu tế bào gồ Chu tế bào m khoảcác giai đoạgiữa có ng thời gian n hai lần phân chia tế nào? Giai đoạn bào chiếm phần lớn - Bao gồm thời gian? trung gian trình nguyên phân .tế bào Chu ... thư II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN: Bao gồm giai đoạn: phân chia nhân phân chia tế bào chất Trung thể Nhân Nhân Tế bào chất Phân chia nhân: đầu cuối Kì sau HÃY NÊU ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC KÌ HÃY...
 • 34
 • 1,026
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Giáo dục đạo đức cho học sinh THPT ở tỉnh hải dương hiện nayHỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên hiện nay (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội)Lý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện naySÁNG tạo và VIỆC NÂNG CAO NĂNG lực SÁNG tạo của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học HÀNG hải VIỆT NAM HIỆN NAYSự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1955 1975) qua tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia IIIXây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang trong giai đoạn hiện nayXây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động rd ở các trường đại học tại việt nam thông qua thông tin sáng chếTIỂU LUẬN CHIẾN lược xây DỰNG lực LƯỢNG QUÂN đội và nền QUỐC PHÒNG hàn QUỐC đầu THẾ kỷ 21TIỂU LUẬN CHỐNG âm mưu DIỄN BIẾN hòa BÌNH của CHỦ NGHĨA đế QUỐC và các THẾ lực THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH vực CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG, một số vấn đề lí LUẬN, THỰC TIỄN và GIẢI PHÁP cơ bảnTIỂU LUẬN CHỦ ĐỘNG đấu TRANH làm THẤT bại mọi âm mưu THỦ đoạn PHÁ HOẠI KHỐI đại đoàn kết dân tộc ở nước TA HIỆNTIỂU LUẬN CHỦ NGHĨA NHÂN văn hồ CHÍ MINH, đặc điểm và NGUỒN cộiTIỂU LUẬN đoàn kết TRONG ĐẢNG, đoàn kết TOÀN dân lời dặn tâm HUYẾT của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG của ĐẢNG TA TRONG sự NGHIỆP DỰNG nước và GIỮ nướcTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TRONG xác ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP bạo lực CÁCH MẠNG, PHÁT HUY sức MẠNH TỔNG hợp TRONG ĐƯỜNG lối CHỐNG mỹ cứu nướcTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, tự lực, tự CƯỜNG, SÁNG tạo , ĐÚNG đắn TRUYỀN THỐNG và sức MẠNH của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TATIỂU LUẬN KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT vấn đề RUỘNG đất TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM QUA các GIAI đoạnĐặc điểm của triết học cổ điển đứcTIỂU LUẬN LUẬN điểm bỏ QUA CHẾ độ tư bản CHỦ NGHĨA của c mác và PH ĂNG GHEN ý NGHĨA của nó đối với VIỆC xác ĐỊNH bước đi, HÌNH THỨC KINH tế và PHƯƠNG PHÁP QUÁ độ ở nước TATIỂU LUẬN lý LUẬN về PHÂN kỳ HÌNH THÁI KINH tế xã hội CỘNG sản CHỦ NGHĨA TRONG tác PHẨM PHÊ PHÁN CƯƠNG LĨNH gô TA của c mácphân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế việt nam trong giai đoạn 2008 – 2012 theo phương pháp giá trị gia tăngTIỂU LUẬN một số vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về xây DỰNG CHẾ độ dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập