TQN 11 6 PHEP BIEN HINH

Giao an HH 11 - CB (Phep bien hinh)

Giao an HH 11 - CB (Phep bien hinh)
... Gi¶i tÝch 11 - Ban C¬ b¶n -Trình bày sgk -HĐ2 (sgk) ? -Nghe, suy nghó -Ghi nhận kiến thức -HĐ3 (sgk) ? -Chú ý sgk -VD3 sgk ? -HĐ4 (sgk) ? -Xem sgk -Trình bày giải -Nhận xét -Chỉnh sửa hoàn thiện, ... Gi¶i tÝch 11 - Ban C¬ b¶n -Nhận xét -Chỉnh sửa hoàn thiện -Ghi nhận kiến thức Nhận xét : (sgk) Hoạt động : Tính chất HĐGV HĐHS - Tính chất sgk -HĐ4 sgk ? -Xem sgk, trả lời -Nhận xét -Ghi nhận ... TiÕt Tỉ: To¸n - - Tin N¨m häc : 2009 - Trêng THPT Kinh M«n II Gi¸o ¸n §¹i sè - Gi¶i tÝch 11 - Ban C¬ b¶n Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS - ònh nghóa sgk -Xem VD sgk hình 1.4 -Các véc tơ hình...
 • 12
 • 139
 • 0

HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG PHÉP BIẾN HÌNH

HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG PHÉP BIẾN HÌNH
... nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm phép quay phép dời hình  Các phép biến hình có cách thực liên tiếp hai phép dời hình phép dời hình  Vd1 Cho hình chữ nhật ABCD Gọi E, F, H, K, O, I, ... phép dời hình Phép vị tự tỷ số k phép đồng dạng tỷ số |k|  Nếu thực liên tiếp hai phép đồng dạng tỷ số k h ta phép đồng dạng tỷ số hk  Các phép biến hình học chương trường hợp riêng phép đồng ... AN ABC Vậy phép dời hình F biến trọng tâm G ABC tương ứng thành trọng tâm G ABC 3) KHÁI NIỆM HAI HÌNH BẰNG NHAU:  Hai hình gọi có phép dời hình biến hình thành hình BÀI TẬP 1) Trong...
 • 12
 • 58
 • 0

Đánh giá các phép biến hình á bảo giác lên cung tròn bị cắt theo các cung tròn đồng tâm 6

Đánh giá các phép biến hình á bảo giác lên cung tròn bị cắt theo các cung tròn đồng tâm 6
... ~ 2(:)' Tit d6 c6 (3.3) vdi d£ng thlte xay fa ( ~,)' Theo b6 d€ 3.1, CJ va Cz phai la duong 13 = ~ = (~ r troll Iwl= 1j va Iwi = RI' tuc la D == DJ8 , ? Bo de 3.2 (md rQng b6'd~ 3.1 cho PBHKABG ... (3 .6) va (3.7) c6 r (3.21) < T(p,r,s) < 4P r Tli d6 sur fa =r limT(p,r,s) p-+oo (0 s < r < 1) (3.22) Mt khac tU (3.20) c6 R(p, t,O)> p t (0 < t < I, pEN) (3.23) Vi v~y nho (3.10) va (3.12) c6 ... Khi d6 R _RJ - r rJ (3.2) Ty s5 gQiZam6dun cila mi~n nhi lien D va dllf/CkY hi~u Za mod(D) Chung minh X6t hai PBHBG 101;-J mi€n HJ leD H va 1;01-1 mi€n H leD HJ' Tli b6 d€ 3.I,tasuYfa...
 • 11
 • 153
 • 0

Đánh giá lớp phép biến hình á bảo giác lên hình vành khăn bị cắt theo các cung tròn đối xứng quay 6

Đánh giá lớp phép biến hình á bảo giác lên hình vành khăn bị cắt theo các cung tròn đối xứng quay 6
... nhien, DHQG TP HCM [18] Nguyen Thi L~ Huy~n (20 06) , Danh gia cac phep bitn hlnh a bao giac len mi~n ngoai dlliJng trim dcm vi bi cdt theo cac cung trim d6ng tam, Lu~n van Th~c sy Toan hQc, Truong ... Math Pures Appl., 36, 521 - 527 [13] Thao, V.D (1993), Estimations pour les representations quasl- conformes des domaines plans, Part I, Rev Roum Math Pures Appl., 38,55 66 [14] Thao, V.D (1993), ... II, Rev Roum Math Pures Appl., 38, 369 378 [15] Thao, V.D (1999), Estimates for quasiconformal mappings onto canonical domains, Z Anal Anw., 18,819 - 852 [ 16] Thao, V.D (2002), Estimates for quasiconformal...
 • 2
 • 156
 • 0

Đánh giá các phép biến hình á bảo giác những miền nội tiếp trong hình vành khăn 6

Đánh giá các phép biến hình á bảo giác những miền nội tiếp trong hình vành khăn 6
... 18-19] Trong trucmg h9'P cac bien ngmii va bien cua miSn g6c va miSn anh la cac ducmg iron chung toi tim duqc c~ duai cua q (xem cac h~ qua chuang 6) 4.2 Banb gia M(r,f), m(r,f) Binb If 4.2 V6i cac ... f QQ:~'' IR E Hinh 4.2 v6'i p=2 Di[tt w = reiq>,ap dung b6 dS 1 P = Iwl =~' ' B WE 2.9 cho PBHKABG tir £1 ten BI va l~y ta co: S (B) p Sp(B,) 2~ 2ft e K R P v6'i c Trong = Ifp2(w)ds= W~~...
 • 8
 • 145
 • 0

Đánh giá lớp phép biến hình Á bảo giác lên vành khăn bị cắt theo các cung tròn đối xứng quay 6

Đánh giá lớp phép biến hình Á bảo giác lên vành khăn bị cắt theo các cung tròn đối xứng quay 6
... Cling theo b6 d~ 3.2, ta Sur fa S-(R2, f) (i)" > S+(R,f) > (~)k +S(R,f)] (i)k [S+(Rt,f) Tli ta co (4.1) voi kha Dang xay fa d~ng thuc theo b6 d~ 3.2, nhtt da: lieU D ~ 4.1 ... alh(z)IK-lh(z), lal = 1, {:} f(z) = fo(z) v6i fo b6 dl 3.4, {:} f(z) = fo(z) vdi fo trongb6 dl 3.5 Chang minh *Ap d1:1ng d~ 4.1 cho f E F, chil Y S+(Q, f) > 7fq2, b6 S-(1, f) < 7fMi = 7f va s(R, f) = ... ) i (4 .6) , (4.7) [(~) 8(B) > 82(1-R*) +81 k -1] r * 81 ( Q ) < 8(r, j) < 82 rK , (4.8) M6i dang thac tren XGY ~ j(z) = alzIK-lz+b wJi cae hang sff a,b thich h(Jp Chang m inh *Ap d\lng b6 d~ 4.1,...
 • 10
 • 167
 • 0

bài tập trắc nghiệm các phép biến hình 11

bài tập trắc nghiệm các phép biến hình 11
...   13 13  BÀI TẬP Bài 1: Cho điểm A( 3;5) Hãy tìm tọa độ A’ ảnh điểm A qua phép đối xứng trục: 1- Trục ox 2- Trục oy 3- Trục d : x + y =0 4- Trục d: x-y = 5- Trục d : 2x-y -4 = Bài : Cho đường ... 2x-y+3=0 Qua phép đối xứng trục d đường thẳng d có ảnh d’ Phương trình d’ là: A – x+2y +3 =0 C 2x+y +3=0 B – x+2y -3 =0 D 2x+y -3=0 Câu 20: Cho d : 2x-3y +6 =0 điểm A (1 ;-2) Qua phép đối xứng ... x+2y-4 =0 Hãy viết phương trình a’ ảnh a qua phép đối xứng trục d sau 1- Trục ox 2- Trục oy 3- Trục d : x + y =0 4- Trục d: x-y = 5- Trục d : 2x-y -4 = 2 Bài : Cho đường tròn ( Cm ) : x + y − ( m...
 • 2
 • 2,206
 • 92

giáo án hình học 11 nâng cao chương 1 các phép biến hình

giáo án hình học 11 nâng cao chương 1 các phép biến hình
... thành tam giác + Hai hình gọi có phép dợi hình biến hình thành hình + Nếu hình H hình H’ H’ bằøng Giáo án Hình Học 11 Nâng Cao hình H’’ hình H hình H’’ VI.DẶN DÒ–HƯỚNG DẪN: 1. Dặn dò: Nhắc lại khái ... Hình Học 11 Nâng Cao B O O'G I C VI.DẶN DÒ–HƯỚNG DẪN: 1. Dặn dò: Nhắc lại khái niệm phép vò tự,tính chất phép vò tự 2.Hướng dẫn: Hướng dẫn số tập SGK trang 29 A Giáo án Hình Học 11 Nâng Cao HH11NC ... DẪN: 1. Dặn dò: Nhắc lại khái niệm phép phép đồng dạng,hai hình đồng dạng 2.Hướng dẫn: Hướng dẫn số tập SGK trang 30 31. ` Giáo án Hình Học 11 Nâng Cao Tiết 13 +14 : ÔN TẬP CHƯƠNG I I.MỤC ĐÍCH: Học...
 • 21
 • 1,966
 • 15

SKKN sử dụng phép biến hình để giải bài toán HH 11

SKKN sử dụng phép biến hình để giải bài toán HH 11
... sinh học tốt môn hình học lớp 11( Các phép biến hình, ứng dụng phép biến hình vào giải toán) Kiều Thanh Bình Trường THPT Như Xuân -2- SKKN: Ứng dụng phép biến hình vào giải toán hình học ... sinh Để em tiếp thu cách có hiệu xin đưa vài ứng dụng phép biến hình cụ thể giải toán hình học lớp 11: Các dạng tập bản: Dạng 1: Xác định ảnh hình qua phép biến hình: Phương pháp chung: -Sử dụng ... học sinh hiểu rõ phép biến hình ứng dụng việc giải toán Từ nâng cao chất lượng học tập học sinh tiết học 3.Đối tượng ngiên cứu: Các phép biến hình ứng dụng giải toán hình học lớp 11 4.Giới hạn đề...
 • 17
 • 1,637
 • 18

de cuong toan phep bien hinh 11 Mr PHU

de cuong toan phep bien hinh 11 Mr PHU
... điểm di động d Vẽ tam giác AMN vuông cân A Hãy tìm tập hợp điểm N Có phép quay biến lục giác ABCDEF thành Mỗi phép quay có phải phép đồng hay không ? Bài : KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH ... ABCD, Khi : A B = Tuuur ( C ) B B = Tuuur ( C ) AD DA uuu ( A ) r uuu ( C ) r C B = TCD D B = TAB 11 Trong hình sau đây, hình có trục đối xứng ? A Hình chữ nhật B Hình bình hành C Hình vuông D Hình...
 • 10
 • 258
 • 2

Bài giảng: Mở đầu về phép biến hình (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNHPHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)

Bài giảng: Mở đầu về phép biến hình (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)
... Chơng I - phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng Chơng trình bày kiến thức phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng Các em học sinh đợc làm quen với phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối ... học: Mở đầu phép biến hình Phép dời hình Phép tịnh tiến Phép đối xứng trục Phép đối xứng tâm Phép quay Hai hình Phép vị tự Phép đồng dạng Đ1 mở đầu phép biến hình A giảng Hoạt động Hãy nhắc lại ... tâm, phép quay, phép vị tự, hiểu hai hình nhau, hai hình đồng dạng Học chơng này, em phải nắm đợc định nghĩa phép nói áp dụng chúng để giải toán liên quan Chơng gồm học: Mở đầu phép biến hình Phép...
 • 4
 • 1,115
 • 18

bt co ban hinh 11 phép biến hinh

bt co ban hinh 11 phép biến hinh
... x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = Dạng 4:Các tốn sử dụng phép quay Tìm ảnh điểm sau qua phép quay Q(O;90);Q(O;-90) A(2; -3), B(–1; 4), C(0; 6), D(5; –3) Tìm ảnh cácđường thẳng sau qua phép quay Q(O;90);Q(O;-90) ... tròn sau qua phép Q(O;90);Q(O;-90) a) (x - 2)2 + (y +1)2 = b) x2 + (y – 2)2 = c) x2 + y2 – 6x – 2y +6 = d) x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = Dạng :Các tốn sử dụng phép vị tự Tìm ảnh điểm sau qua phép vị tự ... tròn sau qua phép đối xứng trục Oy: a) (x + 1)2 + (y – 1)2 = b) x2 + (y – 2)2 = 2 c) x + y – 4x – 2y – = d) x2 + y2 + 2x – 4y – 11 =0 Dạng 3: Tìm ảnh Điểm, đường thẳng, đường tròn qua phép đối xứng...
 • 3
 • 181
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm phép biến hình 11 docx

Tài liệu Trắc nghiệm phép biến hình 11 docx
... Oõn taọp chửụng Pheựp bieỏn hỡnh Hỡnh hoùc 11 Oõn taọp chửụng Pheựp bieỏn hỡnh Hỡnh hoùc 11 33 M nh ủ no sai ? a Phộp ủ i x ng tr c l phộp d i hỡnh b Phộp ủ i x ... CBEF Ch ng minh E ch y trờn n a ủ ng trũn c ủ nh Oõn taọp chửụng Pheựp bieỏn hỡnh Hỡnh hoùc 11 Bi 11 : Cho v =(3;1) v ủ ng th ng d : y = 2x Tỡm nh c a d qua phộp d i hỡnh cú ủ c b ng cỏch th ... (P) : y = x2 thnh parabol cú phng trỡnh ? b y=x2 4x+3 c y=x2+4x+6 d y = x2+2x a y = x2 6x + 11 41 Phộp t nh ti n theo v bi n M(x;y) thnh M(x;y) cú bi u th c t a ủ l : x ' = x + T a ủ c a...
 • 3
 • 465
 • 19

Vận dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy học phép biến hình lớp 11 trung học phổ thông (ban nâng cao)

Vận dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy học phép biến hình lớp 11 trung học phổ thông (ban nâng cao)
... cực áp dụng phổ biến trường phổ thông là: phương pháp dạy học phát giải vấn đề; phương pháp dạy học hợp tác; phương pháp dạy học tự học; phương pháp dạy học khám phá; phương pháp dạy học theo ... luận phương pháp dạy học khám phá Minh họa cho lí luận số ví dụ dạy học phép biến hình lớp 11 trung học phổ thông (ban nâng cao) + Khai thác vận dụng phương pháp dạy học khám phá dạy học phép biến ... luận phương pháp dạy học khám phá, minh họa cho lý luận số ví dụ dạy học phép biến hình lớp 11 nâng cao – THPT - Khai thác vận dụng phương pháp dạy học khám phá dạy học phép biến hình lớp 11, ...
 • 22
 • 457
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phép biến hình hình học 11 nâng caobai tap phep bien hinh vi tu 11chuyên đề về phép biến hình 11các dạng bài tập về phép biến hình lớp 11bài tập về phép biến hình lớp 11toán lớp 11 phép biến hìnhbài tập phép biến hình lớp 11 có lời giảichuyên đề phép biến hình lớp 11các phép biến hình lớp 11bài tập phép biến hình lớp 11bài tập phép biến hình 11 nâng caobài tập phép biến hình 11 có lời giảiphép biến hình toán 11phép biến hình 11các phép biến hình toán 11AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI Hóa học 11Tác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016KHẢO sát NHU cầu TIÊU DÙNG văn hóa của đội NGŨ TRÍ THỨC GIẢNG VIÊN của các TRƯỜNG đại học ở hà nộiTác dụng của furosemid tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch liên tục trong điều trị đợt cấp suy tim mạnĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAY20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.SÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn THI THPT QG môn TOÁN PHẠM đức QUANG (CHỦ BIÊN)Bản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).TUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DENghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạnluyện tập tin học lớp 5 học kì 2đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng TRUNG tâm THƯƠNG mại CHUNG cư thành phố việt trìthực tập cán bộ ky thuật CHUNG cư CAPITAL GARDENbáo cáo thực tập chung cư imperia sky garden 423 minh khai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập