TIỂU LUẬN tìm HIỂU sự TƯƠNG ĐỒNG và KHÁC BIỆT TRONG cải CÁCH mở cửa của VIỆT NAM và TRUNG QUỐC

TIỂU LUẬN tìm HIỂU sự TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT TRONG cải CÁCH mở cửa của VIỆT NAM TRUNG QUỐC

TIỂU LUẬN  tìm HIỂU sự TƯƠNG ĐỒNG và KHÁC BIỆT TRONG cải CÁCH mở cửa của VIỆT NAM và TRUNG QUỐC
... tế Việt Nam giống với cải cách kinh tế Trung Quốc, chí cho “bản sao” cải cách Tuy nhiên xem xét kĩ thấy bên cạnh nhiều điểm tương đồng, cải cách kinh tế mở cửa Trung Quốc với đổi kinh tế Việt Nam ... NỘI DUNG HOÀN CẢNH TIẾN HÀNH VÀ NỘI DUNG CẢI CÁCH, ĐỔI MỚI Ở TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM 1.1 Hoàn cảnh tiến hành cải cách, đổi trung Quốc Việt Nam Đối với công cải cách, đổi hoàn cảnh có vai trò ... Nam Trung Quốc có nét tương đồng hoàn cảnh lịch sử đất nước Tuy nhiên Trung Quốc Việt Nam khác cách làm thực sách, kế hoạch * Ở Trung Quốc: Khi cải cách bắt đầu, Trung Quốc chưa nêu lên cách...
 • 25
 • 6
 • 0

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU SỰ VẬN DỤNG PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU SỰ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY
... Nam hội chủ nghĩa II .Tư tưởng CNXH đường lên CNXH VN Vận dụng tưởng vào thực tiễn VN Tthcm CNXH có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân tưởng cộng đồng làng VN, ... chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh Đổi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa hội mà làm cho chủ nghĩa hội nhận thức đắn xây dựng có hiệu Đổi xa rời mà nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo phát triển ... triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, lấy làm tảng tưởng Đảng kim nam cho hành động cách mạng Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác dịp để đẩy mạnh nghiên cứu học tập, vận dụng sáng...
 • 10
 • 435
 • 1

Tiểu luận Triết học: Sự tương đồng khác biệt giữa triết học duy vật triết học duy tâm ở Hy Lạp thời cổ đại

Tiểu luận Triết học: Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học duy vật và triết học duy tâm ở Hy Lạp thời cổ đại
... TÂM VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI Triết học Hy Lạp cổ đại xem thành tựu rực rỡ văn minh phương Tây, tạo nên sở xuất phát triết học châu Âu sau Nền triết học Hy Lạp cổ đại khúc dạo đầu ... 2/ HOÀN CẢNH LỊCH SỬ XÃ HỘI HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI Triết học Hy Lạp cổ đại triết học hình thành vào khoảng kỷ VI trước công nguyên đến kỷ VI Hy Lạp Triết học Hy Lạp cổ đại xem thành tựu rực rỡ văn ... lý luận xuất tồn đến tận ngày Tiến trình lịch sử Triết học Phương Tây: Trong phạm vi luận xin trình bày Triết học Hy Lạp cổ đại chi tiết SỰ KHÁC BIỆT VÀ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA CHỦ NGHĨA DUY TÂM VÀ CHỦ...
 • 20
 • 313
 • 1

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỬA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA TRIẾT HỌC PHÁP GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỬA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA VÀ TRIẾT HỌC PHÁP GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI
... SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỬA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA VÀ TRIẾT HỌC PHÁP GIA TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI Phần I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI: Đặt vấn đề: Trung Hoa đất nước rộng lớn, ... lý luận Trong khuôn khổ tiểu luận này, sâu bình luận tương đồng khác biệt giửa triết học đạo gia triết học pháp gia Đối tượng nghiên cứu: Hai học phái triết học cổ đại Trung Hoa, học phái đạo gia ... gia pháp gia Mục tiêu nghiên cứu: So sánh tương đồng khác biệt giửa triết học đạo gia pháp gia Từ đánh giá ưu nhược điểm học phái, hấp thụ, bổ sung, hoàn chỉnh lẩn giửa học phái triết học Các tài...
 • 13
 • 402
 • 2

Tiểu luận triết học SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA TRIẾT HỌC PHÁP GIA TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI

Tiểu luận triết học SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA TRIẾT HỌC PHÁP GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI
... NH NG Đ C ĐI M TƯƠNG Đ NG VÀ KHÁC BI T GI A TRI T H C Đ O GIA VÀ TRI T H C PHÁP GIA TRUNG QU C TH I C Đ I Nh ng m tương đ ng gi a Tri t h c Đ o gia Tri t h c Pháp gia: • Th i gian b i c nh đ ... CHƯƠNG 3: NH NG Đ C ĐI M TƯƠNG Đ NG VÀ KHÁC BI T GI A TRI T H C Đ O GIA VÀ TRI T H C PHÁP GIA TRUNG QU C TH I C Đ I N n m tương đ ng gi a Tri t h c Đ o gia Tri t h c Pháp gia h g T ii v b i n ... tri t h c trung qu c th i c đ i Chương 2: Nh ng n i dung b n c a tri t h c Đ o gia tri t h c Pháp gia Chương 3: Nh ng đ c m tương đ ng khác bi t gi a tri t h c Đ o gia tri t h c Pháp gia Trung Qu...
 • 18
 • 224
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA TRIẾT HỌC PHÁP GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA VÀ TRIẾT HỌC PHÁP GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI
... tư tưởng triết học lớn Trung Hoa cổ đại: Đạo gia Pháp gia PHẦN NỘI DUNG I ĐÔI NÉT VỀ ĐẠO GIA VÀ PHÁP GIA i Tư Tưởng Triết Học Của Đạo Gia Sơ lược hình thành phát triển Triết học Đạo gia Đạo gia ... VỀ ĐẠO GIA VÀ PHÁP GIA .3 i Tư Tưởng Triết Học Của Đạo Gia .3 ii Tư Tưởng Triết Học Của Pháp Gia II SO SÁNH TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC ĐẠO GIA VA PHÁP GIA ... hộ tin theo ii Tư Tưởng Triết Học Của Pháp Gia Pháp gia trường phái triết học có ảnh hưởng lớn đến nghiệp thống tư tưởng trị xã hội Trung Hoa cổ đại Tư tưởng Pháp gia với đại biểu xuất sắc Hàn...
 • 17
 • 274
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA PHÁP GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA PHÁP GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI
... tài 4: Sự tƣơng đồng khác biệt triết học Đạo gia Pháp gia Trung Quốc thời cổ đại PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái quát lịch sử Trung Quốc thời cổ đại Thời kỳ cổ đại Trung Quốc vƣơng ... 4: Sự tƣơng đồng khác biệt triết học Đạo gia Pháp gia Trung Quốc thời cổ đại PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Từ thời đầu lập quốc, Trung Quốc quốc gia rộng lớn hàng đầu thới giới Nằm khu vực Đông Á, Trung ... Sự tƣơng đồng khác biệt triết học Đạo gia Pháp gia Trung Quốc thời cổ đại mẫu chung cho xã hội Ông chia xã hội loài ngƣời ba thời kỳ, thời kỳ có đặc điểm riêng nó: cổ đại trung đại đại, cổ...
 • 23
 • 170
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC TRIẾT HỌC DUY TÂM Ở HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM Ở HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI
... 16 Tiểu luận triết học GVPT: TS Bùi Văn Mưa CHƯƠNG 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HOC DUY VẬT CHÂT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI .10 3.1 Sự tương đồng ... triển triết học Hy lạp cổ đại 1.2 Các giai đoạn triết học Hy Lạp cổ đại 1.3 Các đặc điểm triết học Hy Lạp cổ đại CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC ... tại, ý thức vật chất thể khác biệt hai trường phái triết học Hy Lạp cổ đại: vật chất phác tâm; nhà triết học vật cho chất giới vật chất, vật chất tính thứ nhất, ý thức tính thứ hai, vật chất có trước...
 • 19
 • 280
 • 2

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC TRIẾT HỌC DUY TÂM Ở HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM Ở HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI
... Văn Mưa Chương III: Sự tương đồng khác biệt Triết học vật chất phác Triết học tâm Hy Lạp cổ đại Sự tương đồng Triết học vật chất phác Triết học Duy tâm Hy Lạp cổ đại Các triết gia hai đưa quan ... người Sự khác biệt Triết học vật chất phác Triết học Duy tâm Hy Lạp cổ đại Triết học vật chất phác Triết học tâm thời Hy Lạp cổ đại có hệ thống quan niệm hoàn toàn trái ngược Trong Tiết học vật chất ... : Triết học GVHD: TS Bùi Văn Mưa TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC DUY VẬT CHẤT PHÁC VÀ TRIẾT HỌC DUY TÂM HY...
 • 22
 • 334
 • 1

Tiểu luận triết học SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC VEDANTA ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

Tiểu luận triết học SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ TRIẾT HỌC VEDANTA ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI
... mang lại CHƯƠNG 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ TRIẾT HỌC VEDANTA ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI 3.1 Sự tương đồng Phật giáo Vedanta Ấn Độ cổ đại Căn nhìn triết học Phật giáo Vêđanta với ... tưởng triết học – tôn giáo Ấn Độ cổ đại 1.2 Triết học Ấn Độ cổ đại 1.2.1 Đặc điểm triết học Ấn Độ cổ đại − Thứ nhất, triết học ấn độ cổ đại phát triển phong phú không mang tính cách mạng; nhà triết ... có điểm khác biệt tồn nhiều điểm tương đồng Để làm rõ điểm tương đồng khác biệt này, nhóm chọn đề tài: Sự tương đồng khác biệt triết học Phật giáo & triết học Vêđanta Ấn Độ thời cổ đại Nhằm...
 • 16
 • 225
 • 1

Tài tiểu luận triết học SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC VEDANTA Ở ẤN ĐỘ THỜI CỔ ĐẠI

Tài tiểu luận triết học SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ TRIẾT HỌC VEDANTA Ở ẤN ĐỘ THỜI CỔ ĐẠI
... lại 11 Chương So sánh triết học Phật giáo triết học Vedanta 3.1 Sự tương đồng triết học Phật giáo triết học Vedanta: Căn nhìn Phật giáo, Vedanta với tư tưởng Veda Bàlamôn giáo xứng đáng nguồn ... lao động - Tôn giáo bao trùm chi phối toàn đời sống xã hội 1.2 Triết học Ấn Độ cổ đại 1.2.1 Các trường phái triết học Ấn Độ cổ đại: Quá trình hình thành phát triển triết học Ấn Độ cổ - trung đại ... vấn đề Tuy nhiên, người viết cố gắng hiểu biết hạn hẹp đồng thời vận dụng lối phân tích, so sánh phần lột tả nội dung đề tài: Sự tương đồng khác biệt triết học Vedanta Phật giáo Ấn Độ thời cổ...
 • 18
 • 372
 • 1

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC VEDANTA Ở ẤN ĐỘ THỜI CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ TRIẾT HỌC VEDANTA Ở ẤN ĐỘ THỜI CỔ ĐẠI
... VỀ TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 1.1.Bối cảnh Ấn Độ thời cổ đại 1.2.Quá trình phát triển tư tưởng Ấn 1.3 Đặc điểm triết học Ấn Độ CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ VEDANTA ... Như triết lý đạo Hồi triết lý tâm, ngoại lai, xâm nhập vào Ấn Độ, hệ tư tưởng giai cấp thống trị Ấn Độ thời kỳ chế độ phong kiến suy tàn 1.3.Đặc điểm triết học Ấn Độ cổ đại a) Triết học Ấn độ ... thống triết học Vedanta Phật Giáo Sự khác biệt tương đồng hai trường phái gì? Thông qua tiểu luận hy vọng làm sang tỏ phần nét tương đồng khác biệt CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 1.1.Bối...
 • 20
 • 188
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TƯ TƯỞNG VEDANTA PHẬT GIÁO

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TƯ TƯỞNG VEDANTA VÀ PHẬT GIÁO
... Brátman Mặc dù, hai tưởng triết học Vedanta Phật giáo chia sẻ cho nhiều điểm ng đồng, tưởng có nhận định riêng Thông qua trình tìm hiểu ng đồng khác biệt hai hệ tưởng cho nhìn tổng ... Dù vậy, sở triết học giáo lý đạo Bàlamôn – Hinđu Nhóm – Ngày – K22 Trang 11 CHƯƠNG 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC GIỮA GIỮA TƯ TƯỞNG VEDANTA VÀ PHẬT GIÁO 3.1 Thế giới quan Vedanta Phật giáo hai trường ... điểm triết học Ấn Độ cổ đại CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ TRIẾT HỌC VEDANTA VÀ PHẬT GIÁO 2.1 .Triết học Phật giáo 2.2 .Triết học Vedanta .10 CHƯƠNG 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG...
 • 44
 • 384
 • 1

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO & TRIẾT HỌC VÊĐANTA Ở ẤN ĐỘ THỜI CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO & TRIẾT HỌC VÊĐANTA Ở ẤN ĐỘ THỜI CỔ ĐẠI
... 2 Triết học Ấn Độ cổ đại 2.1 Đặc điểm triết học Ấn Độ cổ đại 2.2 Các trường phái triết học Ấn Độ cổ đại Chương II: Khái quát triết học Phật giáo triết học Veđanta Triết ... tài: Sự tương đồng khác biệt triết học Phật giáo & triết học Vêđanta Ấn Độ thời cổ đại Mục đích nghiên cứu - Giúp người đọc có nhìn tổng quan triết học Ấn Độ cổ đại nói chung hai trường phái triết ... với triết học cổ đại khác, triết học Ấn Độ biểu triết học chịu ảnh hưởng lớn tư tưởng tôn giáo Hầu hết trường phái triết học Ấn Độ cổ đại có thống tư tưởng triết học tư tưởng tôn giáo (trừ trường...
 • 15
 • 282
 • 2

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC NHO GIA TRIẾT HỌC ĐẠO GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC NHO GIA VÀ TRIẾT HỌC ĐẠO GIA Ở TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI
... của nho gia và đa ̣o gia Chương 2: Sự tương đồ ng và khác biê ̣t giữa nho gia và đa ̣o gia Chương 3: Kết luận Sự tương đồng khác biệt triết học Nho gia & triết học Đạo gia Trung Quốc thời ... chúng Sự tương đồng khác biệt triết học Nho gia & triết học Đạo gia Trung Quốc thời cổ đại Page 20 HVTH: Vũ Huỳnh Phương GVHD : T.S Bùi Văn Mưa PHỤ LỤC NHỮNG ẢNH HƢỞNG CỦA HỌC THUYẾT NHO GIA VÀ ĐẠO ... trị Nội dung công việc công thức hóa thành "tề gia, trị quốc, Sự tương đồng khác biệt triết học Nho gia & triết học Đạo gia Trung Quốc thời cổ đại Page GVHD : T.S Bùi Văn Mưa HVTH: Vũ Huỳnh Phương...
 • 30
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tiểu luận tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn hóa học ở trường thcs nguyễn trãi pptcơ sở lý luận và thực tiễn của sự phát triển quan hệ thương mại và cán cân thương mại của việt nam với trung quốcđại sứ quán của việt nam tại trung quốctiểu luận tìm hiểu chính sách quản trị nhân sự và hoạch định chiến lược kinh doanh của tập đoàn microsofttiểu luận tìm hiểu chính sách quản trị nhân sự và hoạch định chiến lược của tập đoàn microsofttiểu luận tìm hiểu về phương pháp ma trận sử dụng trong đánh giá tác động môi trườngtiểu luận tìm hiểu về vai trò hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đối với sự phát triển của việt nam thời kì 2000 – 2008tìm hiểu sự tương tác giữa bất động sảntiểu luận tìm hiểu chiến luợc phát triển và đưa ra điểm yếu điểm mạnh của công ty dịch vụ lữ hành saigontouristtiểu luận tìm hiểu 3 vụ việc có tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ởtiểu luận tìm hiểu cấu trúc chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học vật lý 8tiểu luận tìm hiểu tính sáng tạo về vấn đề dân tộc trong tư tưởng hồ chí minhtiểu luận tìm hiểu về luật hình sựtìm kiêm sự tương đồngtiểu luận tìm hiểu thực trạng giáo dục đại học hiện nay ở nước taThesis Accounting For Well Capacity In The Economic Decision Making Of Groundwater UsersA thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Master of Environmental Studies in Environment and Resource StudiesA Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical UniversityDániel Máté Kovács: The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory frameworkThe impact of Cloud Computing adoption on IT Service Accounting approaches – A Customer Perspective on IaaS Pricing ModelsCarbon & Energy Accounting Greenhouse Gas and Energy Assessment Tool for Dutch non-ETS CompaniesSimplified fatigue assessment of offshore wind support structures accounting for variations in a farmDesign and Control of an Inverter for Photovoltaic ApplicationsAn Investigation Into Full Cost Accounting In A Higher Education ContextAccounting Information for changing Business NeedsThe Experience Of Deep Learning By Accounting Students In A University Accounting CourseTheoretical and Empirical Research regarding the Performance of Financial Investment Companies based on Accounting InformationMarinakis, Pantelis (2011) An investigation of earnings management and earnings manipulation in the UK. PhD thesis, University of Nottinghammôn phương pháp nghiên cứu trong kinh doanhqtri cluong nhom thơmAccounting Misstatements- Prior Period Financial Statement ErrorsSNO+ and Geoneutrino Physics A thesis submitted to the Department of Physics, Engineering Physics and AstronomyUsage of and Satisfaction with Accounting Information Systems in the Hotel Industry: The Case of MalaysiaManagement Accounting And Sensemaking – A Grounded Thory Study Of Maltese Manufacuring SmesValue- Relevance Of Accounting Information In The Nigerian Stock Market
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập