giáo án lớp 4 tuần 8 cktkn

Giao an lop 4 Tuan 8 CKTKN 2010-2011

Giao an lop 4 Tuan 8 CKTKN 2010-2011
... An – be Anh – xtanh • Crít –xti – an An - đéc – xen • I – u – ri Ga – ga – rin • Xanh Pê – téc – bua • Tô – ki – ô • A – ma – dôn • Mi – a – ga – c) Bài tập (Trò chơi du lòch) - GV cho HS quan ... Tổng tăng: 70 + 10 = 80 - Hai số & số lớn - Hai lần số lớn - Số lớn bằng: 80 : = 40 - HS nêu - HS nêu tự theo suy Số lớn là: 80 : = 40 (tổng + hiệu) : = số lớn Số bé là: 40 - 10 = 30 số lớn - ... nào? - Vậy 70 + 10 = 80 gì? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: hai lần số lớn: 70 + 10 = 80 ) - Hai lần số lớn 80 , muốn tìm số lớn ta làm nào? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: Số lớn là: 80 : = 40 ) - Có hai số, số...
 • 29
 • 218
 • 1

GIAO AN LOP 4- TUAN 8 CKTKN

GIAO AN LOP 4- TUAN 8 CKTKN
... : 38 tuổi 58 tuổi ? Tuổi Bài giải Hai lần tuổi bố là: 58 + 38 = 96(tuổi) Tuổi bố là: 96 : = 48 (tuổi) Tuổi là: 48 38 = 10 (tuổi) Đáp số: bố 48 tuổi, 10 tuổi GV yêu cầu HS nhận xét bảng Trang13 ... nªu yªu cÇu - HS lµm bµi - HS ch÷a b¶ng phơ An- be Anh-xtanh; CrÝt-sti -an An-®Ðc xen; I-u-ri; Ga-ga-rin; Xanh-Pª-tÐc-bua; T«-ki-«; A-mad«n; Nia-ga-ra Trang6 Trường Tiểu học Ninh Thới B Tuần ... dan Trang31 Trường Tiểu học Ninh Thới B Trải qua hàng triệu năm, tác dụng nắng mưa, lớp đá ba dan bề mặt vụn bở, tạo thành đất đỏ ba dan Hoạt động 2: Quan sát nhận xét Cho HS quan sát tranh,...
 • 36
 • 544
 • 1

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 CKTKN

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 CKTKN
... hiu ) : - HS trả lời - HS vẽ sơ đồ toán Bi Gii Hai ln tui cua b l : 58 + 38 = 96( tui) Tui ca B l : 96 : = 48 ( Tui ) Tui ca l : 48 - 38 = 10 (Tui ) ỏp s : 48 tui 10 tui - Cho HS làm lần lợt tập: ... : 60 : = 30 S ln l : 30 + 10 = 40 ỏp s : S : 30 S ln : 40 S = ( Tng - hiu ) : Cỏch Hai ln s ln : 70 + 10 = 80 S ln l : 80 : = 40 S l : 40 - 10 = 30 ỏp s : S ln : 40 S : 30 S ln = ( tng + hiu ) ... lên bảng làm - Cả lớp theo dõi, nhận xét 2.Dạy - học mới: 2.1 Giới thiệu toán - GV yêu cầu HS đọc toán ví dụ - Bài toán cho biết ? - Bài toán hỏi gì? - Hớng dẫn vẽ sơ đồ toán - GV hớng dẫn HS...
 • 35
 • 210
 • 0

Giao an lop 4 tuan 8 CKTKN

Giao an lop 4 tuan 8 CKTKN
... cứng lại thành đá ba dan Trải qua hàng triệu năm, tác dụng nắng mưa, lớp đá ba dan bề mặt vụn bở, tạo thành đất đỏ ba dan Hoạt động 2: Quan sát nhận xét * Cho HS quan sát tranh, ảnh vùng trồng ... GV kÕt ln lêi gi¶i ®óng VÝ dơ: + Tªn ngêi: An- be Anh-xtanh + tªn ®Þa lÝ: T«-ki-« Bµi 3:(Dµnh cho HS kh¸ giái) + Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ quan s¸t tranh ®Ĩ + Ch÷ c¸i ®Çu mçi bé phËn ®ỵc viÕt hoa ... xét - Các nhóm quan sát tranh thảo luận - Đại diện nhóm trình bày câu chuyện vừa kể vừa vào hình minh họa * Nhóm 1: Gồm hình 1, 4, * Nhóm 2: Gồm tranh 6, 7, * Nhóm 3: Gồm tranh 2, 3, +Các nhóm...
 • 34
 • 201
 • 0

Giáo án lớp 4 tuần 8 CKTKN( 2 buổi)

Giáo án lớp 4 tuần 8 CKTKN( 2 buổi)
... kiĨm tra Ch÷a bµi 2- Bµi míi: - Bµi 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh: -Häc sinh lµm b¶ng con, em lµm b¶ng 47 6 80 9 – 23 7 6 48 ; 786 45 9 + 136 7 54 líp, nhËn xÐt 34 2 08 42 3 – 22 117 397; - Bµi 2: TÝnh b»ng c¸ch ... Lương Lớp 4B Bài giải Bài giải Tuổi chị là: Tuổi em là: (36 + 8) : = 22 (tuổi) (36 – 8) : = 14 (tuổi) Tuổi em là: Tuổi chị là: 22 – = 14 (tuổi) 14 + = 22 (tuổi) Đáp số: chị 22 tuổi Đáp số: Em 14 ... sai 2- Bµi míi: - Bµi1: TÝnh: 6 54 27 65 + 1 987 = - HS lµm b¶ng con, em lµm b¶ng líp, 42 975 + 42 7 – 18 769 = nhËn xÐt, ch÷a bµi 27 1 GV Lê Văn Tiên Trường Tiểu học Cẩm Lương Lớp 4B 987 – 1 587 -...
 • 42
 • 208
 • 1

giao an lop 4 tuan 8 CKTKN + BVMT

giao an lop 4 tuan 8 CKTKN + BVMT
... lµm nhanh a) 96 + 78 + 67 + 21 + 79 40 8 + 85 +9 2 = (96 + 4) + 78 = 67 + (21 + 79) = (40 8 + 92) + 85 = 100 + 78 = 67 + 100 = 500 + 85 = 1 78 = 167 = 585 b) 789 + 285 + 15 44 8+ 5 94 +5 2 677 + 969 + 123 ... 789 + 285 + 15 44 8+ 5 94 +5 2 677 + 969 + 123 = 789 + ( 285 + 15) = (44 8 + 52) + 5 94 = (677 + 123) + 969 = 789 + 300 = 500 + 5 94 = 80 0 + 969 = 089 = 0 94 = 769 Gi¸o viªn nhËn xÐt ghi ®iĨm Bµi 3: T×m ... lªn b¶ng lµm bµi - em lªn b¶ng -§iỊn sè hc ch÷ thÝch hỵp vµo chç chÊm: a + b = a + .; a + = + …=… a+b+c=b+c+… ;(a+b)+c=a+( + ) -Gv nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS Bµi míi Híng dÉn häc sinh t×m hai sè biÕt...
 • 43
 • 245
 • 0

giáo án lớp 4 tuần 8 cktkn

giáo án lớp 4 tuần 8 cktkn
... năm là: 2b/ 789 + 285 + 15 44 8 + 5 94 + 52 79 + 71 = 150 (người) = 789 + ( 285 + 15) = (44 8 + 52) + 5 94 Số dân xã sau hai năm là: = 789 + 300 = 1 089 = 500 + 5 94 = 10 94 5256 + 150 = 540 6 (người) ... Tuổi bố : 58 – 10 = 48 (tuổi ) Đáp số : Bố : 48 tuổi Con : 10 tuổi HS Cách Bài giải Hai lần tuổi bố : 58 + 38 = 96 (tuổi) Tuổi bố : 96 : = 48 Tuổi : 58 48 = 10 ( Tuổi ) Đáp số : Bố 48 tuổi Con ... 96 + 78 + -HS nghe giảng, sau HS lên bảng làm bài, = (96 + 4) + 78 HS lớp làm vào = 100 + 78 = 1 78 67 + 21 + 79 40 8 + 85 + 92 -GV hướng dẫn: Để tính cách thuận tiện = 67 + (21 + 79) = (40 8 + 92)...
 • 35
 • 127
 • 0

giao an lop 4 - tuan 8 ( da chinh sua)

giao an lop 4 - tuan 8 ( da chinh sua)
... Bạch Ngọc 40 8 + 85 + 92 = ( 40 8 + 92 ) + 85 = 500 + 85 = 585 b 789 + 285 + 15 = 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 089 44 8 + 5 94 + 52 = (4 4 8 + 52 ) + 5 94 = 500 + 5 94 = 10 94 677 + 969 + 123 = (6 77 + 123) ... + -+ + 58 tuổi Tuổi : + -+ 38 tuổi ? tuổi Bài giải Hai lần tuổi bố : 58 + 38 = 96 (tuổi ) Tuổi bố : 96 : = 48 ( tuổi ) Tuổi : 4838 = 10 ( tuổi ) Đáp số : Bố : 48 tuổi ... Bài 2 /46 : Hãy nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS trình bày phải nêu dựa vào tính chất để thực này? NĂM HỌC 20 08 – 2009 8 14 429 046 289 925 + 6 18 535 0 78 + 26 387 54 293 + 14 075 61 9 34 210 652 49 672...
 • 45
 • 2,177
 • 17

Giáo án lớp 4(tuần 8)

Giáo án lớp 4(tuần 8)
... Giới thiệu toán: - Bài toán cho biết ? - Bài toán hỏi ? - Giảng b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ toán: - Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn, số bé Số lớn ? Số bé ? 10 70 c) Hướng dẫn giải toán cách 1: ... Bốn em làm bảng, lớp làm VBT - Nhận xét làm bạn - Nêu yêu cầu tập - Lắng nghe, em làm bảng, lớp làm bảng - Nêu yêu cầu tập - Một em làm bảng, lớp làm - Đọc đề bài, tìm hiểu đề - Lớp làm vở, em ... phút Hoạt động dạy A - Kiểm tra cũ: - Kể lại trận quân ta đánh quân Nam - Gọi HS lên bảng kể lại trận đánh quân Hán sông Bặch Đằng ? Nam Hán sông Bạch Đằng Ngô - Nêu ý nghĩa chiến thắng Bạch quyền...
 • 27
 • 402
 • 1

Giáo án lớp 4-Tuần 8

Giáo án lớp 4-Tuần 8
... tự vẽ sơ đồ) - GV yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ giải Tuổi bố: ( 58 + 38 ) : = 48 (t) - Giáo viên gọi học sinh lên bảng giải Tuổi ( 58 - 38 ) : = 10(t) - GV nhận xét, chốt lại kết Bài2 Y/C HS tóm tắt ... thức HĐ2: Thực hành - Nêu đợc : Tổng 58 tuổi, hiệu 38 tuổi Bài 1: Đề toán cho biết gì? + Tìm tuổi bố, tuổi + Bài toán yêu cầu tìm gì? + HS nêu giải trớc lớp: + Cách tìm tuổi ngời nh nào? (HS ... trừ số hạng cha biết - Giáo viên gọi học sinh lên bảng làm - Giáo viên nhận xét, chốt lại kết Bài 4: Giáo viên yêu cầu học sinh nêu yêu cầu toán + Yêu cầu HS lên bảng lớp , học sinh khác làm...
 • 28
 • 307
 • 0

giáo án lớp 4 tuần 8

giáo án lớp 4 tuần 8
... - Nêu yêu cầu tự làm chữa a) x – 306 = 5 04 x = 5 04 + 306 x = 81 0 b) x + 2 54 = 680 x = 680 – 2 54 x = 42 6 Hoạt động : Củng cố giải toán tính Hoạt động lớp chu vi hình chữ nhật MT : Giúp HS làm ... tuổi : TUẦN - Bài : - Bài : + Cho nửa lớp làm theo cách tìm số bé trước , nửa lớp lại làm theo cách tìm số lớn trước 58 28 = 30 (tuổi) Tuổi : 20 : = 10 (tuổi) Tuổi bố : 58 – 10 = 48 (tuổi) ... = 28 (tuổi) Tuổi em : 28 : = 14 (tuổi) Tuổi chò : 14 + = 22 (tuổi) Đáp số : Chò : 22 tuổi Em : 14 tuổi - Tự làm chữa GIẢI Hai lần số sách giáo khoacho mượn : 65 + 17 = 82 (quyển) Số sách giáo...
 • 53
 • 382
 • 3

giao an lop 4 tuan 6 cktkn

giao an lop 4 tuan 6 cktkn
... 000 c) C 6 84 752 d) C 40 85 10 Giáo viên : Nguyễn Thị Long Trờng Tiểu học Nghi Yên e)C 130 a) Hin ó c c 33 quyn sỏch b) Hũa ó c c 40 quyn sỏch c) S quyn sỏch Hũa c c nhiu hn Thc l : 40 25 = 15 ... 1 64 cõy Cõy n qu : 60 830 cõy Tt c : cõy ? - GV nhn xột v cho im HS * Bi Yờu cu HS t lm bi - Yờu cu HS gii thớch cỏch tỡm x ca mỡnh - em c - Lp lm vo v S cõy huyn ú trng cú tt c l : 325 1 64 ... học Nghi Yên B Bài Cng c k nng lm tớnh tr - GV vit lờn bng phộp tớnh tr 865 279 - Lp lm vo giy nhỏp 45 0237; 64 7 253 285 749 v yờu cu HS t tớnh ri tớnh - Y/c HS c lp nhn xột - HS kim tra bi bn v...
 • 21
 • 222
 • 1

giao an lop 4 tuan 7 cktkn

giao an lop 4 tuan 7 cktkn
... + 262 = 48 48 x 70 7 = 3535 x = 48 48 262 x = 3535 + 70 7 x = 42 42 x = 45 86 Củng cố tìm số hạng cha biết tìm số bị trừ * Bi ( dành cho HS khá, giỏi ) - em c bi HS làm vào Giáo viên : Phan Thị Lý ... tng thỡ tng ú ko thay i, 46 8+ 379 = 379 + 46 8 - HS gii thớch tng t * Bi Vit s hoc ch thớch hp vo ch chm - Vit : 48 + 12 = 12 + Em vit gỡ vo ch - Vit s 48 48 + 12 = 12 + 48 Vỡ chm, vỡ ? i ch cỏc ... tranh ảnh để mô tả trang phục số dân tộc Tây Nguyên : Trang phục truyền thống : nam thờng đóng khố, nữ thờng quấn váy HS khá, giỏi : Quan sát tranh, ảnh mô tả nhà rông II Đồ dùng dạy học - Tranh,...
 • 23
 • 420
 • 0

GIAO AN LOP 4 TUAN 3 (CKTKN)

GIAO AN LOP 4 TUAN 3 (CKTKN)
... v c s - 32 000000 ; 32 516000 ; 32 51 649 7 ; - Nờu cỏch c v vit s cú nhiu cs 8 34 2 91712 ; 30 8250705 ; 500209 031 b) Bi s 2: H lm vo v - Gi H c y/c ca bi - Nờu cỏch c s cú nhiu ch s c) Bi s 3: - Cho ... tng lp bn nghỡn chớn trm 85 03 049 00 - 40 32 10715 - Bn trm linh ba triu hai trm mi nghỡn by trm mi lm Bi s 2: - H nờu ming + c cỏc s sau: Ba mi hai triu sỏu trm bn mi 32 640 507 nghỡn nm trm linh by ... s v nờu giỏ tr ca ch s v mi s sau + 35 62 744 9 + Ba mi lm triu sỏu trm hai mi by nghỡn bn trm bn mi chớn - Ch s cú giỏ tr - 30 .000.000 - Ch s cú giỏ tr + 12 34 5 6789 - Nờu cỏch c s cú nhiu cs b)...
 • 19
 • 1,022
 • 7

GIAO AN LOP 4 - TUAN 5 - CKTKN

GIAO AN LOP 4 - TUAN 5 - CKTKN
... Chẳng hạn: a) Số TBC 96; 121; 143 là: ( 96 + 121 + 143 ) : = 120 b) TBC 35; 12; 24; 21; 43 là: ( 35 + 12 + 24 + 21 + 43 ) : = 27 Bài 2: - HS nêu YC tập - HS nêu hớng làm - HS tự làm chữa Chẳng hạn: ... làm việc để trang trí thởng thức vẻ đẹp thiên nhiên I Hoạt động 1: Xem tranh Tổ chức cho HS xem tranh theo nhóm tranh sau: - Tranh " Phong cảnh Sài Gòn" - Tranh " Phố cổ " - Tranh " Cầu Thê Húc ... Trãi: 1890 - 600 = 1380 Từ xác định năm 1380 thuộc kỉ 14 Bài 4: Dành cho học sinh giỏi Bài giải phút = 15 giây phút = 12 giây Ta có 12 giây < 15 giây Vậy Bình chạy nhanh nhanh là: 15 - 12 = ( giây...
 • 18
 • 308
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 4 tuần 30 cktkngiáo án lớp 4 tuần 25 cktkngiáo án lớp 5 tuần 8 cktkngiáo án lớp 4 tuần 32 cktkngiáo án lớp 4 tuần 35 cktkngiáo án lớp 4 tuần 28 cktkngiáo án lớp 4 tuần 27 cktkngiáo án lớp 4 tuần 26 cktkngiáo án lớp 4 tuần 33 cktkngiao an lop 4 tuan 8 chuan ktgiao an lop 4 tuan 8 moi nhatgiao an lop 2 tuan 8 cktkn 3 cotgiáo án lớp 4 tuần 5 cktkngiáo án lớp 4 tuần 11 cktkngiáo án lớp 4 tuần 16 cktknChinh phục điểm 8 9 10 hóa học quyển 2 hữu cơtrắc nghiệm hàm số, logarit có đáp ángiáo án ngữ văn 7 tự chọnẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọGiải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập