Giáo trình giải phẫu người 2

Tài liệu Giáo trình Giải phẫu tim docx

Tài liệu Giáo trình Giải phẫu tim docx
... bề mặt cọ xác tim - Nội tâm mạc hay màng tim, lớp nội mạc phủ lên dính chặt vào tòan mặt buồng tim kể bề mặt van tim, đó, viêm nội tâmmạc gây hẹp hở van tim _ Hệ thống dẫn truyền tim gồm :- Nút ... Màng tim: - Ngọai tâm mạc( màng ngòai tim) ,gồm hai lớp: Bên ngòai ngọai tâm mạc sợi,kh có tính đàn hội( nên có dịch nhiều ổ ngọai tâm mạc gây chèn ép tim) .chức bao sợi màng ngòai tim giữ tim ... sườn 5, đường trung đòn trái, tương ứng với mỏm tim. ở vị trí sớ thấy nhịp đập mỏm tim, các rung miu có hẹp van hai Một số hình ảnh giải phẫu học Tim: The heart and lungs, from an older edition...
 • 6
 • 409
 • 6

GIÁO TRÌNH GIẢI PHẪU 1

GIÁO TRÌNH GIẢI PHẪU 1
... vách mũi Cơ vòng miệng Cơ hạ môi 10 Cơ cằm 11 Mạc sọ 12 Cơ tai 13 Cơ tai trước 14 Cơ nâng môi cánh mũi 15 Cơ mũi 16 Cơ nâng môi 17 Cơ nâng góc miệng 18 Cơ cười 19 Cơ hạ góc miệng 20 Cơ bám da ... lại khác xa với Danh từ Y học Bộ Y tế xuất 19 76 Năm 19 83, Nguyễn Quang Quyền xuất “Danh từ giải phẫu học” 19 86 xuất bản tài liệu “Bài giảng Giải phẫu học” Ðây tác phẩm tuân thủ triệt để danh ... vai móng Bụng trước hai thân Cơ hàm móng 10 Cơ giáp móng 11 Bụng vai móng 12 Cơ ức móng 2 .1 Nhóm nông: có hai bám da cổ ức đòn chũm Cơ ức đòn chũm mốc giải phẫu quan trọng vùng cổ Nguyên ủy xương...
 • 90
 • 685
 • 0

Giáo trình giải phẫu thực vật học pot

Giáo trình giải phẫu thực vật học pot
... học đời: Sinh lý học thực vật, Sinh hóa học thực vật, … QUAN HỆ GIỮA MÔN HÌNH THÁI GIẢI PHẨU HỌC THỰC VẬT VÀ CÁC MÔN HỌC KHÁC Câu hỏi: Những kiến thức môn khoa học khác giúp nghiên cứu thực vật ... hình thái, giải phẩu với điều kiện sống hướng nghiên cứu hình thái giải phẩu học thực vật Ngoài ra, Hình thái giải phẩu học thực vật môn học nghiên cứu biến đổi dạng thể thực vật trình tăng trưởng, ... cơ, vậy, nhờ có thực vật, vi khuẩn, nấm mà chu trình vật chất tự nhiên đảm bảo ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HÌNH THÁI GIẢI PHẨU HỌC THỰC VẬT Hình thái giải phẩu học thực vật khoa học nghiên cứu hình...
 • 199
 • 499
 • 3

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 6 pptx

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 6 pptx
... ,ll I6 l6 t6 nr In{ ls ?ql 0J ?r.rc Surt sn 9Il t6 ]?trnq qurs r91 qqs 9€r ztt n.X ic xl IIJA urOIA ,8unqt lgu Suolql tg^ sns nl is B^ urrl^ AI SuoIqJ tqd 'H q.tlu ,!J D Igrlj lOtrnH c a 'L66I/l/ ... 9oq u3,{nq3 utot re'U l rtr6t^ rEt Sunqr dun wqd rrJ J "8 uEr{s u?,{n8N g 3um rec v 06 t8 ens nr luar^ Pn.r uJrq uJId a !xlr\ 96 06 t_?J ulqd qul ooqr ttot ulqd III 6q rnqJ gl oeqt rent u?qd ... re.{nq ?unr qr91 qteut qug lqfnq 6rnx uuD 10,{nq 6unx roqd q3nu qu! l?,(nq SunX II q.tu 6uop 1etrnq 6mX I oq \n) l )(n r/8ur)\ V u?oq uEnl unot !9U tft 8ltpnqJ rp iu ': \ rlu,tg Qr nW lQfnq rqg...
 • 5
 • 223
 • 0

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 5 pot

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 5 pot
... '(arelnllet olr.Iru s) dbt{ ugq tugcc€s '(plolEqdetrle-S :g1 ogu aatp urg'aes '(elEln ac - olue5r5 's) ol SEoq{ oPq 91 '"""1 "y1 ""'oqq: :r€ol '{gur el u9cces rllgrrBs '(oJ€In ac - osnJ €urorr€sJ ... ttoq 6un'^'n tEln 9rl uax $ pl 5ue0l 19J lpII 91 1!rl1 sugf urgx3uEr1 nPur SuQnI{l 'rugur urg"eB '3u4r urg'css 90 ''$€nb rsC: tunx qugqu ,9 9t 8uQnq1 -e^ n:et qu${ 'n:€c ugq r{u${ It rugit€S - i'gl ... 'uraru 'c9ql renb pr der{ €p lgur u?l I:ol rpq rn:er qulq n I.gqX '"aqt I*G 'd_pq] 1l r9$l senb p uqt '€p pnp 'eP uerl p dE3 SuQnqJ 'roq n E-^ 5u€ox {I 'quFI n : ?ol {€uI 91 9N 'gr{dull qttrll otl...
 • 5
 • 224
 • 1

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 4 doc

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 4 doc
... oqq :4 ueu 'u9o1 uPoq *n{" 9oq reig ,(eq 9oq 19Iq "nqc oPq u?{ Sullqu PI '{pu nql BtIn e}' gln nqN -.3 {4 5upnl 3u4^ t9r P (upt Ip n) ?9rld 4q1 n rgrfi rg, ,{BE 'opq Ip :uon1 (rOrq -'{93 gl{du4l ... 9oq 8u{rs oPq :4 ,9c 9' Sugr{{ n r-gq{ €!L€ 'reur trlqlu 9.{-eq? dtt4s 9o.I 3sgq4 lgl d ?4 ogq vell nqt aan 'qE€nb Sunx o€q d9^ qul(l qu!q1 04 9or{ 8u{rs oPq 1g{ uqll gur 9c '8uEEu 49 c qu?q dq nqu ... u?ru F^ ,tEu riro.I u9nb 9qd 'cYnb tq{ e1lc iu+ upp opq u?rl 41 IIFI Igp ''tIII "p p, j91 a9r1 opq'"!11 dpl 41 19qd l1nx alr46 ?oq lgl d ?4 o?q sall nql ?an '3u4s :dol leq 9c d€u nq1 Sull lgt d?{...
 • 5
 • 210
 • 1

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 3 pps

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 3 pps
... n -e^ {e:Icn'I rprSu cgq{ 38 gru1 qu{ rpol '8uq 19nqc '9q1 p r{uJl c9 d95 lnIln) r{rt sgrll t qrtq urqrrBs I9€ 3u4qc '1.9qu 3Edr1 u€nb 4q1 8sn n ,{ 93 (1nJl^xod NdV ln.ru B:clr,qu pl jJ.t:,'pdloq ... €,r €)llqtl e^ eae:Errrei! 3 qN rdq €oq{ lqs EII3 u?q ngp rgq u?l lgq oqu roq nl roq{ 5u-9 1?nb q-.'.a 3u9c tr6r !u-€u u9c *;,q;; "nqt';4, "!,q:" oqi i*q" p nlq nql Flrn d 93 ;uoq orII son{ 19qd ... 'tbq c4qr Bl oeql F^ 8u€s urPI ooql :r{t9c rer{ 9t d€u udq 'n r€ol u9qd 'ai etnocJesaalEo :8 upnx ILq1 5un 'eE o/esorpuoqt :uirs oE-q -91 nql 3an 'el$oeresorqtS :ox opq ,?1 nq? 8un irp tqJ ,,Eruorr€s,,...
 • 5
 • 208
 • 2

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 2 potx

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 2 potx
... tpnql qrDI -ot (tVx ?r) Dnx.3u?r \lltlu :dllod ttulH- f :ljqu n qulH t n D! 19q1 I ttus t?o'I '9 :\ uau n s :{ tiq u'qd qulH z :tlBx ltu1Jl l qalH Z ttulH ' (2 rtulH) 9r{€ o3 oaqtr u9qu €lr ngs rior{ ... 3u9111 )ti1) !D4 t) luQ \als u,,\t13N '3ufLr liq :Julryt lt\ )1! xt?l1lu ,!4 urqa SuriQ l' t , tnh tpllr rll! w?ryu Dttl utlttu SuiQ -Z lir u8;' 'n2!1lu lnh lrqr )pt utalqu nlLlr ul1t1t SuiQ J r./ir ... ?glu rgs iq i.fi 1Cu !91 o€q u?{ 'IpP 09{ Y ur,urBll^ nPF{1 IIFI u9nb loq rgnu ugp 8Eo d"rl ngrtr ugp 5u,9 o-€q u?{ 'r{8,r1 u,Eri: qc}r{l q3t{'iq :( Pt tll )y. 1 lF 9q ullqd ?\u )sN !i)1l n?l|u !9w...
 • 5
 • 391
 • 3

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 1 ppt

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 1 ppt
... SrlorJ' oqr 1i" *gq1 'gr rou uPnb FrnI{ r9t P^ 19 rt ugII 91rr 'oe1 iq c4qc "q Bur gur 1i?q t9t €4qJ Leqt ngc n€lII oo1 Subn1 ullq PI rog ((IIs,nJodII) ngu nPlu 91 '9s pt ,-os 19 I''[ dbq p^ 11 quls ... Su{lqu I er dYX ?q1 (auuos BIrIdorlV) t9c Ptg oP oal, 'I Itol {€III dg8 8uQnq1 ...
 • 5
 • 219
 • 3

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn tuần hoàn part 10 docx

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn tuần hoàn part 10 docx
... u9.4n3u qllgq {€I{ n9,{ 9s9W 9p cals 9c pq1 'nEr{c r9r{:l uOI{ nglq :u4qu 9r qqqq dbq tsQn4 rgur Fur quOq u9t €nt Br€ Sw-tql1 9', pc €F? ryq1 3st4 op Suos '8Enr{c 1rr9lp '9p ueE oqC ',r-rs rpu ... o?lq 9^ r{Jny o€q ?} JpJ l.oq ryl lcol lpnp 190q1 t) urer0 upfifi r oPq zq qc9^ I{u€tu '91 ,9p rgu aPC 'er o? gotlSuBc uo5oc'{I8 tpq '1irrl 90t{ nalp 3uo4 er dgx ?,eqJ Iio! o€4 rluul gnb :! q{ urgt ... tiutql uryq1 qug Suqr tr9p u=ep '€Itr :oonqr upl 6s{ttlu !^ rgur rqu rpnp dgr Suoqd dgi (sn'!cocoldorls 'u9q1 ,!o "3t 4e e'a qctw quEql lglqu) C) luero u,enq{ I^ €+c 91 9G 19{nq o? Sudp 'un:u JPr{'...
 • 5
 • 291
 • 2

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn tuần hoàn part 9 docx

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn tuần hoàn part 9 docx
... reo8u r9c uro8 (u?.{nSu 3u9[,[ 91 cop) u€nrfi op _-o1 top cgc :9 J Pql 9, c.Q5 ugrt8u oP^ tr u9, rrtol llgrqE 1€r 9c 91 rgc 9q1 ot oPq -q r9t {t? wpqd u9s t9, goq u€nq{ n1 uon5u 19q -sl rgp 9, , e+r ... 'uFnb 1 .9, {nq 1-r 'oe-q 91 11 9, €F r 9: 1 u911 i4q 91 quPql Q4 SuFr r9n E^ ugl 5u.onq1 1-e^ d9p 41 t!.ep uPgl ?9qd ler{ r4qr pJ unqc {9p 'oerl ot1 lps ' 19{ ugll opq -?1 ,9t q^ u9nb Ff,nrI jtnql ?,r ... ,e? u9r{d qupql ,9r IQtIl 3u9G rtl supnq1 le^ Qq ftq u:sll r_9rr trprrt lgrld 'qurs SuEl t€ur rgu o€q 91 €^ 1- ?:1 ue{ 4qr 9? opq 9? ,9r 8u,onq1 19^ eq I€q 41 - Eq 4I{1 ,{PAu u-?p 8u9oq)t '9p n€S...
 • 8
 • 191
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Cảm thức văn hóa việt trong tùy bút đỗ chuKL vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nayquan điểm của ph ăngghen về chế độ tư hữu trong tác phẩm “nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nướcThực chất và vai trò của nhận thức luận trong triết học i cantơ tiểu luận cao họcQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh phổ thông ở trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố thái nguyênTiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông 2017 PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC TẠI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TÂN HIỆP HUYỆN TÂN HIỆP TỈNH KIÊN GIANGtiểu luận cao học sự vận động của vật chất trong tác phẩm biện chứng của tự nhiên của phăngghenPhát triển kinh tế tư nhân trên (tt)Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng công thương đà nẵng (tt)Pháp luật về hợp đồng lao động thực trạng áp dụng tại các khu công nghiệp tỉnh hậu giang (tt)Các nhân tố tác động đến động lực làm việc trong khu vực văn phòng tại huyện duyên hải, tỉnh trà vinh (tt)Đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại cục thuế tỉnh hậu giang (tt)Giải pháp phát triển thương hiệu mobifone trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hậu giang (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trường hợp agribank chi nhánh long mỹ, tỉnh hậu giang (tt)Phân tích sự rời mạng (churn) và những yếu tố tác động trường hợp dịch vụ di động vinaphone tại tỉnh trà vinh (tt)TÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Quản lý nhà nước về giáo dục bậc Trung họcthơ hay về tình bạnĐánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND thị trấn bảy ngàn, huyện châu thành a, tỉnh hậu giang (tt)Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại chi cục thuế huyện mỏ cày bắc (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập