22133 class 9 history

Unit 5 Class 9 - Read

Unit 5 Class 9 - Read
... Internet Truyền Thông Học Tập I Vocabulary: Surf the web (v): lướt web VIEW Forum (n): diễn đàn E-mail (n): thư điện tử Benefit (n) lợi ích >< disadvantage (n): hạn chế Get access (v): tiếp cận ... Internet can be limited in some ways Response # c The Internet is a wonderful invention Response # III Read and Answer Questions What does Sandra use internet for? Why is it difficult for Honghoa to ... Benefits: Getting information Education Communication Entertainment Commerce Disadvantages: Time - consuming Costly Dangerous because of viruses and bad programs Lear by heart the vocabularies...
 • 14
 • 148
 • 0

The first term test-class 9

The first term test-class 9
... 4.This car is too expensive for me to buy It is such They had painted their house white Their house During his childhood the family lived in Cornwall His family used to ...
 • 2
 • 227
 • 2

the second written test ( class 9 )

the second written test ( class 9 )
... going to … the anniversary of our 50th weeding A to celebrate B celebrated C celebrating D celebrate IV Combine these pairs of sentences, using who, which, where (2 pts) He met many friends The friends ... 3 Can you tell me the reason for … the Mother’s Day? A celebrating B celebration C celebrate D celebrated We think that Mother’s Day should be celebrated …………… A nationhood ... ………………………………………………………… The clock is very useful You gave it to me on my birthday …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Ba plays the guitar well He is Thanh’s brother ……………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 160
 • 0

U9(read) class 9

U9(read) class 9
... Ring of Fire The earthquake in Kobe in 199 5 caused severe damage T F   A huge tidal wave traveled from California to Alaska and hit Anchorage in the 196 0s ( from Alaska to California ) Typhoon,...
 • 18
 • 67
 • 0

Write UNIT 9 Class 9

Write UNIT 9 Class 9
... Unit9 lesson5 -write Unit 9: Natural disasters Lesson 5: write (page 79- 80) I NEW WORDS :  Behave strangely (v) : C­xö­kú­l¹ ­  Circles ... : bất ngờ, dưng  shelter (n) = a­place­of­safety :­chỗ­Èn­nÊp Unit 9: Natural disasters II Telling story Lesson 5: write (page 79- 80) PICTURE Who is this? It's Lan Where is she ? She's outside ... finishes soon and everyone is glad III WRITING : • Use the pictures and the cues in the box to write a story You can make changes or add more details to the story by using the simple past tense...
 • 15
 • 495
 • 0

Unit 10 - Class 9- Leson 1

Unit 10 - Class 9- Leson 1
... 2 010 Lesson 1: Getting started – Listen and read Vocabulary - A spacecraft: Tàu vũ trụ - a meteor: Sao băng - an evidence: Bằng chứng - to claim: Đòi quyền, nhận - to capture: Bắt - An alien: - ... pilot……………… (8)………………………… .In 19 78 g, A pilot……………… (8)………………………… .In 19 78 that he saw a plate- like device at a h, In 19 81, a French man reported…… (9)……………………………… h, In 19 81, a French man reported…… ... …………………………………………… in 19 64 …………………………………………… in 19 64 claimed they were captured by aliens and taken f, In 19 71, two men……… (7)……………………………… f, In 19 71, two men……… (7)……………………………… abroad a spacecraft...
 • 17
 • 99
 • 0

the second term test class 9

the second term test class 9
... we’ll go to the concert There is nothing to prevent the children……… ……… playing there They will be here…………… … a few minutes Most children often participate……….……….outdoor activities in their free ... our class is more intelligent than Ba …………… The answers Question I: Choose one word which has underlined part is pronounced different from the others C; A; D; C; A; B; Question I1: Supply the ... Rewrite these sentences with the same meaning This room hasn’t cleaned for a long time Mr Long teaches English The patient is being taken to the hospital just now Hoa’s parents have taken Hoa to the...
 • 3
 • 105
 • 0

REVISION UNIT 8 class 9 ( for students )

REVISION UNIT 8 class 9 ( for students )
... lights (go out) and I (frighten) .I remember (call out) to my parents, who (talk) quietly in the next room The next minute we (hear) a loud noise and the whole building (begin) ... which I (receive) this morning You asked me what we (do) when the earthquake occurred I (not remember) things too clearly now but I think I (watch) TV and my sister (do) ... building (begin) to shake It (be) a terrible experience and I never want (go) through anything like it again We (be) all safe now but we (be) very lucky Love, Anna ...
 • 3
 • 96
 • 0

extra class - E.9

extra class - E.9
... Lieng Trang Junior School – Extra class of English (2010 – 2011) He asked the girl if they could play the piano “Do you like learning...
 • 2
 • 170
 • 1

unit 9 reading class 12

unit 9 reading class 12
... E Both of them When did the first European enter the desert? A In 1845 B In 1854 1845 C In 192 9 D 199 2 Who was Simpson? He was the of the South Australian Branch of the Royal Geographical ... largest one in Australia The desert was named after Simpson in 192 9 F  Colson and Madigan travelled across the Simpson Desert in 193 6  There are more dunes in the western part of the desert  ... use camels to travel across deserts… deserts… *Read the story and answer the questions ( on page 99 in the textbook.) ** Learn by heart all the new words *** Prepare the speaking lesson Do...
 • 20
 • 358
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TIỂU THUYẾT MURAKAMI HARUKINGHỆ THUẬT XÂY DỰNG TIỂU THUYẾT TRONG DỊCH HẠCH CỦA ALBERT CAMUS VÀ BÁO ỨNG CỦA PHILIP ROTHNGHIỆM BỊ CHẶN CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤT PHI TUYẾNNGHIỆM KHÔNG THAY DẤU CỦA BÀI TOÁN BIÊN DẠNG TUẦN HOÀN CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HÀM BẬC NHẤTNGHIÊN CỨU CÁC PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ĐIỆN TÍCH (p,n) VÀ (3 He,t) KÍCH THÍCH TRẠNG THÁI TƯƠNG TỰ ĐỒNG KHỐI TRONG HẠT NHÂNNGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TỪ BÃ ĐẬU NÀNH (OKARA) VÀ CÁM GẠO BẰNG CÔNG NGHỆ VI SINHNGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO ZnS Mn KHÔNG BỌC PHỦ VÀ BỌC PHỦ POLYMERNGHIÊN CỨU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINHNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VÀ SINH THÁI HỌ BÌM BÌM (Convolvulaceae Juss. 1789) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS TRONG CHẾ PHẨM PROBIOTICNGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Ở THCSNGHIÊN CỨU ĐO LIỀU BỨC XẠ ANPHA TRONG MẪU GỐM CỔ BẰNG ĐỀTECTƠ NHIỆT HUỲNH QUANG LiF (Mg, Cu, P)NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 TRÊN CƠ SỞ SINH KHỐI CỦA RỪNG ĐƯỚC ĐÔI (RHIZOPHORA APICULATA BLUME) TRỒNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC THẠNH PHÚNGHIÊN CỨU LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCHNGHIÊN CỨU MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ Ở TỈNH ĐỒNG NAINghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chủng Saccharomyces cerevisiae LT2 trong quá trình nhân giốngNGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠNGHIÊN CỨU SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ CHẠCH LỬA (Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1870)NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU THEO ĐỘ TUỔI CỦA DÂN SỐ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA BA CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ 1979, 1989,1999 VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA NÓ.NGHIÊN CỨU SỰ THỦY PHÂN TINH BỘT BỞI γ-AMYLASE VI SINH VẬT DẠNG HÒA TAN VÀ DẠNG CỐ ĐỊNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập