Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực

Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực

Phân tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực
... tạc củ thãø 32 Tênh âiãøm säú cho mäùi cäng viãûc 10 D A = ∑∑∑ H i × PijA × RijkA i =1 j =1 k =1 Trong âọ : D A l âiãøm säú cäng viãûc cho mäüt cäng viãûc củ thãø no âọ (A) H i l hãû säú quan trng ... chỉïc nàng (Hi = cáúp) 34 Tênh âiãøm säú cho mäùi cäng viãûc 5 D A = ∑∑ H i × Pi A × RijA i =1 j =1 Trong âọ : D A l âiãøm säú cäng viãûc ca cäng viãûc (A) H i l hãû säú quan trng ca nhọm nhiãûm vủ ... cạc chỉïc 37 n àng våïi Bỉåïc 3: Xạc âënh säú âiãøm ca mäùi cäng viãûc T A = ∑R × P i =1 A i A ij Trong âọ : T A l täøng säú âiãøm ca cäng viãûc (A) R A i l t trng ca chỉïc n àng i thüc cäng viãûc...
 • 53
 • 103
 • 0

Thiết kế công việc trong Quản trị nguồn nhân lực

Thiết kế công việc trong Quản trị nguồn nhân lực
... để thiết kế công việc: Dựa tên yếu tố thuộc công việc có nhiều cách khác để thiết kế công việc, xong quy trình thiết kế công việc gồm bước sau đây: - Đánh giá công việc tại: Thiết kế công việc ... http://www.graduatecareers.com.au/content/view/full/3144 Khi thiết kế công việc trước tiên cần phải xác định ba yếu tố thuộc công việc: - Nội dung công việc: yếu tố chủ yếu công việc yếu tố trung tâm thiết kế công việc, bao gồm hoạt ... đến công việc, xếp nội dung nhiệm vụ để toàn công việc có khả rủi ro cho người lao động Thiết kế công việc liên quan đến lĩnh vực hành như: Sự luân phiên công việc Sự mở rộng công việc Tiến độ công...
 • 7
 • 5,598
 • 81

66 Thiết kế công việc trong Quản trị nguồn nhân lực

66 Thiết kế công việc trong Quản trị nguồn nhân lực
... để thiết kế công việc: Dựa tên yếu tố thuộc công việc có nhiều cách khác để thiết kế công việc, xong quy trình thiết kế công việc gồm bước sau đây: - Đánh giá công việc tại: Thiết kế công việc ... http://www.graduatecareers.com.au/content/view/full/3144 Khi thiết kế công việc trước tiên cần phải xác định ba yếu tố thuộc công việc: - Nội dung công việc: yếu tố chủ yếu công việc yếu tố trung tâm thiết kế công việc, bao gồm hoạt ... đến công việc, xếp nội dung nhiệm vụ để toàn công việc có khả rủi ro cho người lao động Thiết kế công việc liên quan đến lĩnh vực hành như: Sự luân phiên công việc Sự mở rộng công việc Tiến độ công...
 • 9
 • 295
 • 3

360 Thiết kế công việc trong Quản trị nguồn nhân lực 

360 Thiết kế công việc trong Quản trị nguồn nhân lực 
... để thiết kế công việc: Dựa tên yếu tố thuộc công việc có nhiều cách khác để thiết kế công việc, xong quy trình thiết kế công việc gồm bước sau đây: - Đánh giá công việc tại: Thiết kế công việc ... http://www.graduatecareers.com.au/content/view/full/3144 Khi thiết kế công việc trước tiên cần phải xác định ba yếu tố thuộc công việc: - Nội dung công việc: yếu tố chủ yếu công việc yếu tố trung tâm thiết kế công việc, bao gồm hoạt ... đến công việc, xếp nội dung nhiệm vụ để toàn công việc có khả rủi ro cho người lao động Thiết kế công việc liên quan đến lĩnh vực hành như: Sự luân phiên công việc Sự mở rộng công việc Tiến độ công...
 • 7
 • 266
 • 0

nghiên cứu thiết kế công việc trong Quản trị nguồn nhân lực

nghiên cứu thiết kế công việc trong Quản trị nguồn nhân lực
... nghiên cứu thiết kế công việc Quản trị nguồn nhân lực để hiểu sâu sắc vai trò lợi ích thiết kế công việc, từ xây dựng quy trình thiết kế công việc cho doanh nghiệp, đồng thời ứng dụng thiết kế ... để thiết kế công việc: Dựa tên yếu tố thuộc công việc có nhiều cách khác để thiết kế công việc, xong quy trình thiết kế công việc gồm bước sau đây: - Đánh giá công việc tại: Thiết kế công việc ... nhiệm đó(2) Thiết kế công việc cách mà loạt công việc, công việc trọn vẹn thiết lập Thiết kế công việc giúp bạn định về: Những việc phải thực Việc thực Bao nhiêu việc thực Các công việc thực theo...
 • 9
 • 371
 • 7

Đánh giá công việc trong quản trị nguồn nhân lực

Đánh giá công việc trong quản trị nguồn nhân lực
... TRÌNHĐÁNH ĐÁNHGIÁ GIÁCỦA CỦACÔNG CÔNGVIỆC VIỆC 2.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:  Dựa tiêu chí đối chiếu kết thực nhân viên với tiêu chuẩn công việc: • Mức độ hoàn thành công việc • Thái độ thực nhân ... đánh giá Lựa chọn phương pháp Đánh giá Đưa tiêu chí, nội dụng phạm vi đánh giá Thực đánh giá Lựa chọn huấn luyện Kỹ đánh giá Thảo luận kết Đánh giá Điều chỉnh công bố kết cho NV CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ ... đánh giá  Phương pháp đánh giá  Quy trình đánh giá nhân viên  Giải pháp nâng cao hiệu đánh giá CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÁI KHÁI NIỆM: NIỆM: Đánh giá cách có hệ thống suất hiệu công...
 • 16
 • 99
 • 1

Khuyến khích công bằng trong quản trị nguồn nhân lực

Khuyến khích công bằng trong quản trị nguồn nhân lực
... xem xét huy động nguồn nhân lực, trì khích lệ công cách thường xuyên nhiệm vụ thiết yếu nhà quản trị doanh nghiệp Là cầu nối để đưa mong muốn nhà quản trị cấp cao đến với đội ngũ nhân viên ngược ... doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn nhân lực Đó nguồn lực có chức suy nghĩ, có khả tiềm không giới hạn để tận dụng tốt nguồn lực quan trọng khác Khi sử dụng tốt nguồn lực này, vấn đề giải quyết, ... phải nỗ lực để đạt kết cao so với dự kiến ban đầu để chứng tỏ lực nhà quản trị, từ góp phần nâng cao suất chất lượng cho doanh nghiệp Công lương thưởng Một vấn đề khác cần công quản nhân tiền...
 • 7
 • 1,001
 • 13

Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực

Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực
... n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c Các ph ng pháp phân tích công vi c • Phân tích công vi c theo ch c n ng • H th∀ng b ng câu h i phân tích v trí • Ph ng pháp tr ng h p i n hình Phân tích công ... Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c M c ích K t qu c a phân tích công vi c: • B n mô t công vi c • B n tiêu chu n công vi c Quan h gi a phân tích công vi c ch c n ng HRM ... Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c Thu th p thông tin v công vi c • • • • • Th c hi n công vi c Quan sát Ph ng v!n B ng câu h i Nh t ký Phân tích công vi c B#N MÔ T# CÔNG VI C NGU...
 • 9
 • 352
 • 3

Tài liệu Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực doc

Tài liệu Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực doc
... phng pháp phân tích công vi c • Phân tích công vi c theo ch c nng • H th∀ng b ng câu h i phân tích v trí • Phng pháp trng hp i n hình Phân tích công vi c B n mô t công vi c • Tên công vi ... Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c Thu thp thông tin v công vi c • • • • • Th c hi n công vi c Quan sát Ph ng v!n B ng câu h i Nht ký Phân tích công vi c B#N MÔ T# CÔNG VIC NGUN ... tin v công vi c bng vi c xác nh ngha v, nhi m v, hoc ho t ng ca mt công vi c Nguy n H u Lam, Ph D Qu n tr Ngu n Nhân L c Ch ng Phân tích công vi c M c ích K t qu ca phân tích công vi...
 • 9
 • 248
 • 2

Phân tích phương pháp tuyển dụng trong quản trị nguồn nhân lực

Phân tích phương pháp tuyển dụng trong quản trị nguồn nhân lực
... www.themegallery.com Mô hình thu hútphân công-bố trí nguồn nhân lực doanh nghiệp IV Các mô hình thu hút, phân công bố trí nguồn nhân lực doanh nghiệp Company name V Xu hướng tuyển dụng Company name o Tinh ... Hệ số nhân viên tuyển số đề nghị tuyển Đánh gía hiệu Kết thực công việc nhân viên tuyển Thời gian tuyển dụng Số lượng chất lượng hồ sơ dự tuyển Company name X Đánh gía hiệu hệ thống tuyển dụng ... Quá trình tìm kiếm tuyển chọn TUY ỂN DỤNG -Thỏa mãn nhu cầu lao động - Bổ sung lực lượng lao động II Quy trình tuyển dụng Company name Chuẩn bị tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thu nhận, nghiên...
 • 38
 • 481
 • 1

Sử dụng công cụ lương hiệu quả trong quản trị nguồn nhân lực pptx

Sử dụng công cụ lương hiệu quả trong quản trị nguồn nhân lực pptx
... để sử dụng công cụ lương hiệu quả? Trước sử dụng công cụ lương, ta cần làm rõ, lương Theo quan điểm cá nhân, lương thước đo lực, thành tích tiềm người lao động Như vậy, lương phát huy tác dụng ... Xác định giá trị công việc Đây bước phức tạp quy trình xây dựng hệ thống lương Nếu lương trả với giá trị công việc đảm bảo tính công bằng, hợp lý & cạnh tranh Để xác định giá trị công việc, doanh ... phải phân tích công việc để hiểu đủ công việc, điều kiện làm việc yêu cầu lực đảm nhận công việc Thông qua việc phân tích này, doanh nghiệp định giá giá trị công việc Khi phân tích công việc, cần...
 • 10
 • 246
 • 0

Nâng cao chất lượng trong quản trị nguồn nhân lực của tập đoàn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FPT

Nâng cao chất lượng trong quản trị nguồn nhân lực của tập đoàn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FPT
... ng thông tin - Công ty vi n thông FPT - Công ty d ch v thông tin FPT - Công ty ph n m m FPT - Công ty t o FPT - Công ty thương m i FPT - Công ty bán l k thu t s FPT - Công ty d ch v tin h c FPT ... u h n FPT IS Công ty h th ng thông tin FPT CNTT Công ngh thông tin H FPT FTG TTCN i h c FPT Công ty thương m i FPT Ti u th công nghi p CN Công nghi p HTTT FPT H th ng thông tin FPT CPTM FPT C ... Nâng cao ch t lư ng qu n tr ngu n nhân l c c a T p oàn Công ngh thông tin FPT làm lu n văn t t nghi p cao h c V i tài Nâng cao ch t lư ng qu n tr ngu n nhân l c c a T p oàn Công ngh thông tin...
 • 82
 • 199
 • 0

Trả công lao động trong quản trị nguồn nhân lực

Trả công lao động trong quản trị nguồn nhân lực
... TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG NGUYÊN TẮC: Công  Nhất quán  Tuân thủ  Bảo mật  Minh bạch  1.6 1.6.YẾU YẾUTỐ TỐTÁC TÁCĐỘNG ĐỘNG ĐẾN ĐẾN TRẢ TRẢ CÔNG CÔNGLĐ LĐ YẾU TỐ CÁ NHÂN YÊU TỐ MÔI TRƯỜNG XH TRẢ CÔNG ... giá công việc doanh nghiệp CHƯƠNG 7: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG 1.KHÁI KHÁI NIỆM NIỆM VỀ VỀ TIỀN TIỀN LƯƠNG LƯƠNG Tiền lương: giá sức lao động, hình thành qua thỏa thuận người sử dụng lao động lao động, ... người lao động trao đổi thông qua tiền lương danh nghĩa TL thực tế = TL danh nghĩa / số giá CHƯƠNG 7: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG THU HÚT VÀ DUY TRÌ NHÂN VIÊN (đặt biệt nhân tài) 1.2 MỤC TIÊU TẠO ĐỘNG LỰC,...
 • 16
 • 97
 • 0

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai đến năm 2015

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai đến năm 2015
... Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Nai đổi tên Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Nai thành Công ty Xổ số Kiến thiết Dịch Vụ Tổng hợp Đồng Nai Năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành định số 1137/QĐUBND ... giải pháp hoàn thiện hoạt động nguồn nhân lực đến năm 2015 chương III luận văn 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH ĐỒNG NAI TRONG ... hành định số 1137/QĐUBND việc chuyển đổi Công ty Xổ số Kiến thiết DVTH Đồng Nai thành Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai, hoạt động kinh doanh với hình thức sở hữu nhà...
 • 79
 • 103
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DVTH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015
... Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai đến năm 2015 tác giả phần giải số lý luận thực tiễn nguồn nhân ... thực trạng Công ty, từ 65 đưa giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động QT.NNL Công ty XSKT Đồng Nai (Xem kết khảo sát phụ lục phần Phụ lục) 3.2.1 Hoàn thiện công tác hoạch định quản trị NNL Kinh ... lao động thời kỳ đổi mới” 3.2 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị NNL đến năm 2015 - Tác giả dựa kết câu hỏi khảo sát nhân viên, đánh giá mức độ hài lòng nhân viên trình công...
 • 19
 • 42
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích công việc của quản trị nguồn nhân lựcbố trí công việc trong quản trị nguồn nhân lựcphân tích công việc trong quản trị nhân lựcphân tích công việc trong quản trị nhân sựphân tích chức năng của quản trị nguồn nhân lựcphân tích mục tiêu của quản trị nguồn nhân lựcphân chia công việc trong quản trịphân tích công việc trong quản lý nhân sựphân tích swot trong quản trị nguồn nhân lựcphân tích công việc trong quản lýđánh giá thành tích trong quản trị nguồn nhân lựccác hình thức trả công trong doanh nghiệp trong quản trị nguồn nhân lựctầm quan trọng quản trị nguồn nhân lựcgiải quyết tình huống trong quản trị nguồn nhân lựccác trường phái trong quản trị nguồn nhân lựcLịch sự trong giao tiếp tiếng trung quốc (so sánh với tiếng việt)Những Nguyên Lí Cơ Bản Chủ Nghĩa Mac Lenin_Chương 3IELTS practice tests plus 2Vật liệu ứng dụng trong pin năng lượng mặt trờihình thái kinh tế xã hội cscngiới thiệu bản thân introduct myselftình trạng thất nghiệp của sinh viên mới ra truownhf hiện nayđề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 5 có đáp ánHoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh của công ty Traphacođề thi giáo viên giỏi thpt môn sinh học (4)đề hsg sinh học dap an 2011đề hsg tieng phap dap an 2011đề hsg toan dap an 2011Sơ đồ hệ thống nhiên liệu PECâu hỏi thảo luận môn đường lối cách mạng Việt NamBao cao chuyen de lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viênBáo cáo thực hành Hóa Hữu cơ 2 hay, đầy đủGiáo án giải tích 12 nâng cao: Chương III. §1. Nguyên hàmHoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự CườngHoàn thiện công tác Quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập