Phần sáu – TIẾN hóa

Bài soạn ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SÁU TIẾN HÓA

Bài soạn ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SÁU TIẾN HÓA
... phối không ngẫu nhiên c các yếu tố ngẫu nhiên d đột biến Câu 45.Nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số kiểu gen không làm thay đổi tần số alen ? a Giao phối không ngẫu ... ngẫu nhiên Câu 47.Nội dung nào sau không chính xác ? a.Giao phối không ngẫu nhiên làm tăng dần thể đồng hợp ,giảm dần thể dị hợp b.Giao phối không ngẫu nhiên làm giàu vốn gen ... ,tạo vô số biến dị tổ hợp c giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen không làm thay đổi tần số alen d.giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần...
 • 9
 • 348
 • 7

Bài soạn ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SÁU TIẾN HÓA

Bài soạn ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SÁU TIẾN HÓA
... i không ngẫu nhiên c các yế u tố ngẫu nhiên d đô ̣t biế n Câu 45.Nhân tố tiế n hoá nào làm thay đổ i tầ n số kiể u gen không làm thay đổ i tầ n số alen ? a Giao phố i không ... nhiên Câu 47.Nô ̣i dung nào sau không chính xác ? a.Giao phố i không ngẫu nhiên làm tăng dầ n thể đồ ng hơ ̣p ,giảm dầ n thể di hơ ̣p ̣ b.Giao phố i không ngẫu nhiên làm giàu vố ... số biế n di tổ ̣ hơ ̣p c giao phố i không ngẫu nhiên làm thay đổ i thành phầ n kiể u gen không làm thay đổ i tầ n số alen d.giao phố i không ngẫu nhiên làm nghèo vố n gen của...
 • 9
 • 158
 • 0

Bài soạn ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SÁU TIẾN HÓA

Bài soạn ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SÁU TIẾN HÓA
... phối không ngẫu nhiên c các yếu tố ngẫu nhiên d đột biến Câu 45.Nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số kiểu gen không làm thay đổi tần số alen ? a Giao phối không ngẫu ... ngẫu nhiên Câu 47.Nội dung nào sau không chính xác ? a.Giao phối không ngẫu nhiên làm tăng dần thể đồng hợp ,giảm dần thể dị hợp b.Giao phối không ngẫu nhiên làm giàu vốn gen ... ,tạo vô số biến dị tổ hợp c giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen không làm thay đổi tần số alen d.giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần...
 • 9
 • 238
 • 2

Bài soạn ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SÁU TIẾN HÓA

Bài soạn ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SÁU TIẾN HÓA
... phối không ngẫu nhiên c các yếu tố ngẫu nhiên d đột biến Câu 45.Nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số kiểu gen không làm thay đổi tần số alen ? a Giao phối không ngẫu ... ngẫu nhiên Câu 47.Nội dung nào sau không chính xác ? a.Giao phối không ngẫu nhiên làm tăng dần thể đồng hợp ,giảm dần thể dị hợp b.Giao phối không ngẫu nhiên làm giàu vốn gen ... ,tạo vô số biến dị tổ hợp c giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen không làm thay đổi tần số alen d.giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần...
 • 9
 • 218
 • 1

PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ pdf

PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ pdf
... sống tiến hoá phân li GV: Các quan tương đồng phản ánh điều ? 2.Cơ quan thoái hóa - Cơ quan thoái hoá quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành.Do điều kiện sống GV: Vậy quan thoái hoá ?VD ... - Phân biệt đặc điểm hệ động thực vật đại dương đảo lục địa; nêu ý nghĩa tiến hoá đặc điểm - Phân tích giá trị tiến hoá chứngđịa sinh vật học - Quan sát,phân tích kênh hình để từ thu nhận thông ... Tiến trình: ổ định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số nhắc nhở giữ trật tự: KTB Bài : Tổ tiên loài người ai? Vượn người hoá thạch.Vậy chứng chứng minh người có nguồn gốc từ động vật tìm hiểu vấn đề phần...
 • 8
 • 151
 • 0

30 câu trắc nghiệm phần sáu Tiến hóa

30 câu trắc nghiệm phần sáu Tiến hóa
... - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học - tiến ... - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học - tiến ... TẬP PHẦN SÁU TIẾN HÓA GV: TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 14 Hình thành loài lai xa đa bội hoá thường xảy : A Động vật B Thực vật C Động vật bậc thấp D Động vật bậc cao 15 Trình tự giai đoạn tiến hoá: A Tiến...
 • 5
 • 133
 • 0

Phân tích nội dung phần sáu tiến hóa thí điểm soạn một số giáo án điện tử thuộc phần tiến hóa ( sinh học 12 ban KHTN bộ 1

Phân tích nội dung phần sáu tiến hóa  thí điểm soạn một số giáo án điện tử thuộc phần tiến hóa ( sinh học 12  ban KHTN  bộ 1
... trọng vấn đề trên, chọn cho đề tài: Phân tích nội dung phần sáu: Tiến hoá - Thí điểm soạn số giáo án điện tử thuộc phần tiến hoá (Sinh học 12 - Ban KHTN- Bộ 1) Mục đích phương pháp nghiên cứu -2- ... việc tự đánh giá Giáo án điện tử cách xây dựng giáo án điện tử 4 .1 Giáo án điện tử gì? Giáo án điện tử thiết kế cụ thể toàn kế hoạch hoạt động dạy học người dạy lên lớp, toàn hoạt động dạy học multimedia ... Những kiến thức giáo án điện tử 3.2 Phạm vi nghiên cứu Chương trình sách sinh học 12 - SGK thí điểm ban KHTN - Bộ 1, phần sáu: Tiến hoá -3- Khoá luận tốt nghiệp Trần Thị Giang - K29C Sinh Nhiệm vụ...
 • 83
 • 102
 • 0

Trắc nghiệm sinh học 12 phần 6 tiến hóa (có đáp án)

Trắc nghiệm sinh học 12  phần 6 tiến hóa (có đáp án)
... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái : A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... quần thể với cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản sau sinh sản bị diệt vong nhóm: A trước sinh sản B sinh sản C trước sinh sản sinh sản D sinh sản sau sinh sản 41 Mật độ cá thể quần thể nhân ... hoạt động sinh lí, cấu tạo giải phẫu, tập tính B hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí C sinh sản, hình thái, trình sinh lí D sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 24 Sinh vật biến...
 • 13
 • 16,918
 • 80

Tài liệu Trắc nghiệm sinh học 12 - Phần 6: Tiến hóa (Có đáp án) pdf

Tài liệu Trắc nghiệm sinh học 12 - Phần 6: Tiến hóa (Có đáp án) pdf
... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái : A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... quần thể với cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản sau sinh sản bị diệt vong nhóm: A trước sinh sản B sinh sản C trước sinh sản sinh sản D sinh sản sau sinh sản 41 Mật độ cá thể quần thể nhân ... hoạt động sinh lí, cấu tạo giải phẫu, tập tính B hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí C sinh sản, hình thái, trình sinh lí D sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 24 Sinh vật biến...
 • 13
 • 4,670
 • 157

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần mềm tiến hóa sinh học 12 trung học phổ thông

Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần mềm tiến hóa sinh học 12 trung học phổ thông
... Sinh hc ph thụng; Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh chng trỡnh Sinh hc 12 inh Quang Bỏo, Nguyn c Thnh: Lớ lun dy hc Sinh hc Nxb GD, 1996 Nguyn c Thnh: Hỡnh thnh k nng dy hc Sinh hc, KTNN cho sinh ... phn Tin húa- Sinh hc 12 cha cú cụng trỡnh no i sõu nghiờn cu vic rốn luyn k nng h thng húa kin thc cho HS Do vy, vic nghiờn cu rốn luyn k nng HTHKT cho hc sinh dy hc Tin húa- Sinh hc 12- THPTl cn ... cho hc sinh lp 12 dy hc tin húa ca Nguyn Xuõn Hng (2003) Lun thc s: Rốn luyn k nng h thng húa kin thc cho hc sinh lp 11 THPT dy hc Sinh hc ca Nguyn Th Hũa (2008) Tuy nhiờn chng trỡnh Sinh hc...
 • 9
 • 556
 • 6

PHẦN VI. TIẾN HOÁ ppt

PHẦN VI. TIẾN HOÁ ppt
... dũi 20 Theo thuyết tiến hoá đại nguyên liệu sơ cấp trình tiến hoá là: a đột biến gen b biến dị cá thể c biến dị tổ hợp d thường biến 21 Theo thuyết tiến hoá tổng hợp đơn vị tiến hoá là: a loài b ... loài b phân hoá khả sống sót cá thể loài./// c định trình tiến hoá sinh giới d ảnh hưởng đến tồn sinh vật tự nhiên 40/ Để hình thành nhóm sinh vật đa dạng từ nguồn gốc chung, trình tiến hoá diễn ... Theo Đacuyn, biến dị có ý nghĩa tiến hoá chọn giống là: a biến dị tổ hợp b biến dị di truyền c biến dị cá thể./// d biến dị không di truyền 38/ Theo Đacuyn, chế tiến hoá là: a tích luỹ biến dị có...
 • 4
 • 109
 • 0

PHAN 6: TIEN HOA-CHUONG II: SƯ PHAT SINH VA PHAT TRIEN CUA SU SONG TREN TRAI DAT pps

PHAN 6: TIEN HOA-CHUONG II: SƯ PHAT SINH VA PHAT TRIEN CUA SU SONG TREN TRAI DAT pps
... nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh D đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh 39 Kết tiến hoá tiền sinh ... mùa sinh sản d báo hiệu 80 Một quần thể có cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản, sau sinh sản bị diệt vong nhóm tuổi a sinh sản trứơc sinh sản d sinh sản sau sinh sản c trứơc sinh sản sinh ... a sinh thái, hình thái, trình sinh lí, hoạt động sống b hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí c sinh sản, hình thái, trình sinh lí d sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 22 Sinh...
 • 12
 • 205
 • 4

Tiến hóa ( phần 17 ) Tiến hóa kiểu nhân ở tế bào nhân chuẩn pps

Tiến hóa ( phần 17 ) Tiến hóa kiểu nhân ở tế bào nhân chuẩn pps
... cận (submetacentric) Hai thể nhiễm sắc giới tính đồng hình (XX) (homomorphism) dị hình (XY) đực (heteromorphism) - Nét đặc trưng bật kiểu nhân loài muỗi Anopheleslà khối ... cứu kiểu nhân côn trùng truyền bệnh Áp dụng phương pháp làm tiêu thể nhiễm sắc trung kỳ (metaphase chromosome) nguyên phân Baimai, tiến hành mổ lấy tế bào não bọ gậy (tuổi IV) Các bước cụ thể tiến ... sang dung dịch định hình) Dùng pipet Pasteur bơm hút tế bào não (còn dạng hai khối nhỏ màu trắng) nhiều lần huyền dịch tế bào trở nên đồng Cũng dùng pipet nhỏ huyền dịch tế bào lên lam kính sạch,...
 • 6
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật phần mềm tiến hóa của phần mềmtrắc nghiệm sinh học 12 phần 6 tiến hóatrắc nghiệm sinh học 12 phần 6 tiến hóa có đáp ántrac nghiem sinh hoc phan 6 tien hoaphân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớnđối chiếu số liệu sau khi phân loại tiền thuế nợ nếu phát hiện có sai sót về tiền thuế nợ công chức quản lý nợ hoặc công chức tham gia thực hiện quy trình thực hiệnphản ứng oxi hóa sâuphần mềm cải tiến hóaphân loại các hoạt động của dòng tiềntiến hoá học phân tửbằng chứng tiến hóa sinh học phân tửsinh học phần tiến hóatrắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóacâu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóacơ sở phân tử của sự tiến hóaSKKN GDCD: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 trong dạy, học bài “ Chí công vô tư” ở lớp 9 trường THCSMột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát cho học sinh lớp 6Phương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy hát môn âm nhạc khối 8 ở trường THCS Nga TânBiện pháp vận dụng tích hợp liên môn trong bài “Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản” – môn công nghệ 7 cho học sinh ở Trường THCS Nga ThủyKinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Công nghệ 8 góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh ở trường THCSPhương pháp DouglasRachford tìm không điểm của bao hàm đơn điệu (LV thạc sĩ))NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNGNghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngVề một số thuật toán tính giá trị riêng của ma trận cỡ lớn (LV thạc sĩ))ĐỀ CHUYÊN ĐHSP hà nộiQuản lý hoạt động dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở tân định, quận hoàng mai, thành phố hà nộiWifi ads marketing 103Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng LongPhát triển nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hộiSKKN: Một số biện pháp thúc đẩy học sinh học tập tích cực môn Toán tại lớp 6B Trường PTDTBT THCS Tà LongSự hài lòng trong công việc của cán bộ công nhân viên công ty Phát hành báo chí Trung ươngJohn rawls a theory of justice revised editionNâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ))Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnPHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập