Hoạt động xúc tiến du lịch ở Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế

Hoạt động xúc tiến du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế

Hoạt động xúc tiến du lịch ở Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế
... chung xúc tiến du lịch - Chương Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế - Chương Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế Lê ... Phòng Hoạt động xúc tiến du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế CHƢƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÚC TIẾN DU LỊCH 1.1 .Hoạt động xúc tiến du lịch 1.1.1.Khái niệm Hoạt động xúc tiến du lịch, thuật ngữ tiếng ... tiềm du lịch Đồ Sơn nhằm thu hút du khách Lê Thị Thúy – Đại học dân lập Hải Phòng 25 Hoạt động xúc tiến du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế 1.2 Suy thoái kinh tế 1.2.1 Suy thoái kinh tế Suy thoái...
 • 84
 • 192
 • 0

Hoạt động xúc tiến du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế

Hoạt động xúc tiến du lịch ở Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế
... chung xúc tiến du lịch - Chương Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế - Chương Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế Lê ... Phòng Hoạt động xúc tiến du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế CHƢƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÚC TIẾN DU LỊCH 1.1 .Hoạt động xúc tiến du lịch 1.1.1.Khái niệm Hoạt động xúc tiến du lịch, thuật ngữ tiếng ... hoạt động hoạt động xúc tiến đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho hoạt động xúc tiến khu du lịch Đồ Sơn sau suy thoái kinh tế cần thiết Với lý người viết chọn đề tài “ Hoạt động xúc tiến du lịch...
 • 20
 • 164
 • 0

Tư liệu lưu trữ với hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam

Tư liệu lưu trữ với hoạt động xúc tiến du lịch ở Việt Nam
... khu du lich, diộm du licb xut hiờn sdm nhl, cd nh hudng Ion dộn hoat dpng xựe tien du lich Hu bel ce khu du licb d Viộl Nam (trự Ha Long cd sdm hon c) thudng dupe xy dung tự eudi thộ ky XIX du ... thj Cho dộn nay, ec khu du licb, diộm du licb, khch san du lich d6 võn cd sue h'p dn cao vdi khch du lich ndi dia va qudc lộ' Ce khu du licb diộm du lich ny d va dang dupe qung U thudng xuyộn ... eựa ce khu du lich lu ddi, cd uy lin Thộo bn cho phộp cựa Ton quyộn Dụng Duong vộ viờc xõy dung khu nghi du ng - chda bộnh D Lat ma nm 1903, nhựng co sd nghi du ng dõu lien dupe xõy dung vdi su...
 • 6
 • 153
 • 0

Hoạt động xúc tiến du lịch MICE tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoạt động xúc tiến du lịch MICE ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
... mạnh hoạt động xúc tiến du lịch MICE tỉnh Rịa - Vũng Tàu thời gian tới Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÖC TIẾN DU LỊCH MICE TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 2.1 Tổng quan du lịch Tỉnh Rịa - Vũng Tàu ... 2.1.5 Kết hoạt động du lịch tỉnh Rịa - Vũng Tàu 57 2.2 Hoạt động du lịch MICE tỉnh Rịa Vũng Tàu thời gian qua 59 2.3 Tổ chức, quản lý nội dung xúc tiến du lịch MICE tỉnh BR-VT 61 ... tiến du lịch MICE 75 2.3.8 Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động xúc tiến du lịch MICE 75 2.4 Đánh giá hoạt động xúc tiến du lịch MICE tỉnh Rịa - Vũng Tàu 76 2.4.1 Đánh giá hoạt động xúc...
 • 144
 • 149
 • 0

Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp

Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp
... thị trường Pháp 2.2.2 Tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam vào thị trường Pháp 2.3 Đánh giá hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam thị trường Pháp 2.3.1 Kết điều tra tác động hoạt động ... bá xúc tiến Du lịch Việt Nam số thị trường du lịch quốc tế trọng điểm thời gian qua 2.2 Hoạt động quảng bá xúc tiến Du lịch Việt Nam vào thị trường Pháp 2.2.1 Mục tiêu hoạt động quảng bá vào thị ... TIẾN CỦA DU LỊCH VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG PHÁP 2.1 Khái quát hoạt động xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam 2.1.1 Hệ thống sách văn pháp lý máy xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam 2.1.2 Họat động quáng...
 • 3
 • 421
 • 4

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005- 2010

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005- 2010
... xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005-2 010 Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2010- 2020 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÚC TIẾN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ... chung hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dƣơng 2.4.1 Điểm mạnh Nhìn chung hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005-2 010 có thành tựu đáng kể - Du lịch Hải Dương chưa thành lập Trung tâm xúc ... hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương thời gian tới từ 2010- 2020 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu * Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động xúc tiến Du lịch Hải Dương...
 • 38
 • 618
 • 4

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đoạn 2003-2009

Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đoạn 2003-2009
... title: The research on tourism promotion activities of Ninh Binh from 2003 to 2009 Major: Tourism Code: N/A 10 Supervisors: Assoc.Prof.Dr Tran Duc Thanh – Lecturer of Tourism Faculty 11 Summary of ... more than 100 pages on “The research on tourism promotion activities of Ninh Binh from 2003 to 2009” Aside from the Introduction, Conclusion, Appendixes and Reference list, the thesis consists ... promotion activities of Ninh Binh province, simultaneously, the thesis presented the objective assessment of the impacts or effects of tourism destination promotion activities of Ninh Binh province,...
 • 2
 • 304
 • 6

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch tại Sở Du lịch Hà Tây

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch tại Sở Du lịch Hà Tây
... luận chung hoạt động xúc tiến du lịch Chơng 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến Sở Du lịch Tây 2.1 Khái quát chung sở Du lịch Tây 2.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến 2.2.1 Sở Du lịch Tây 2.2.2 ... định nhà nớc theo yêu cầu Sở du lịch Tây 2.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến 2.2.1 Sở Du lịch Tây Với chức chuyên trách hoạt động du lịch, Sở du lịch Tây chịu trách nhiệm chung hoạt động ... quan đến du lịch hoạt động xúc tiến Trong trìh phát triển, hoạt động xúc tiến thu đợc thành sau: a Sở du lịch có phòng chuyên trách riêng hoạt động xúc tiến Đây phòng chức Sở du lịch, chịu...
 • 50
 • 268
 • 0

Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp

Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp
... chức hoạt động xúc tiến quảng bá 2.3 Du lịch Việt Nam vào thị trờng Pháp Đánh giá hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam Trang thị trờng Pháp 2.3.1 Kết điều tra tác động hoạt động xúc tiến Du lịch Việt ... Chơng Thị trờng du lịch Pháp với Du lịch Việt Nam Chơng Thực trạng hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam thị trờng Pháp Chơng Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam thị ... nghiệp du lịch Việt Nam tham gia kiện du lịch thị trờng trọng điểm Chơng II Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch việt nam thị trờng pháp 2.1 Khái quát hoạt động xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam...
 • 103
 • 216
 • 1

Hoạt động xúc tiến du lịch qua Internet tại công ty thương mại và du lịch TACi Group

Hoạt động xúc tiến du lịch qua Internet tại công ty thương mại và du lịch TACi Group
... động xúc tiến du lịch qua mạng Internet công ty thương mại dịch vụ TACi Group Chương : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến du lịch qua Internet TACi Group Đào Thuỳ Linh Du lịch ... trạng hoạt động xúc tiến TACi Group (Công ty TNHH Thương Mại Tư Vấn VIỆT MINH) Đào Thuỳ Linh Du lịch 48 31 CHƯƠNG : Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch qua mạng Internet công ty thương mại dịch ... thiện hoạt động xúc tiến du lịch qua Internet công ty TACi Group Đối tượng nghiên cứu đề tài : Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống lý thuyết xúc tiến du lịch, xúc tiến du lịch qua Internet hệ thống...
 • 77
 • 218
 • 1

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH
... thực hoạt động xúc tiến phải hoàn thiện góp phần phát triển ngành du lịch lên tầm cao 1.2 Vai trò hoạt động xúc tiến 1.2.1 Mở hội cho phát triển du lịch - Thu hút đầu tư nước Hoạt động xúc tiến du ... nghiêm minh theo quy định nhà nước pháp luật 1.3 Nội dung hoạt động xúc tiến Hoạt động xúc tiến nói chung theo quy định Tổng cục du lịch bao gồm nội dung chủ yếu sau: 1.3.1 Tuyên truyền, giới thiệu ... khách Việc quảng bá hay xúc tiến du lịch hoạt động nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch đến với du khách nước Khi mức sống người ngày cao nhu cầu cao cấp phát sinh (và có du lịch) đòi hỏi phải có thông...
 • 11
 • 493
 • 1

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY
... du lịch Tây 2.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến 2.2.1 Sở Du lịch Tây Với chức chuyên trách hoạt động du lịch, Sở du lịch Tây chịu trách nhiệm chung hoạt động liên quan đến du lịch hoạt ... hoạt động xúc tiến Trong trìh phát triển, hoạt động xúc tiến thu thành sau: a Sở du lịch có phòng chuyên trách riêng hoạt động xúc tiến Đây phòng chức Sở du lịch, chịu trách nhiệm riêng hoạt động ... vào việc xúc tiến du lịch, bảo vệ tôn tài nguyên du lịch - Hai là: Việc lập quỹ phát triển hoạt động xúc tiến du lịch phần nguồn thu hàng năm từ hoạt động kinh doanh du lịch nguồn góp tổ chức,...
 • 24
 • 167
 • 0

Hoạt động xúc tiến du lịch hải phòng chào đón 1000 năm thăng long

Hoạt động xúc tiến du lịch hải phòng chào đón 1000 năm thăng long
... chung hoạt động xúc tiến du lịch - Chƣơng Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng - Chƣơng Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến cuả Hải Phòng chào đón 1000 năm Thăng Long ... 16 Hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng chào đón 1000 năm Thăng Long Trung tâm thông tin du lịch phận hoạt động xúc tiến du lịch trung tâm Hỗ trợ phát triển du lịch (Sở Văn hóa Thể thao Du lịch ... Hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng chào đón 1000 năm Thăng Long 2.1.4 Kết hoạt động du lịch Hải Phòng Khách du lịch Năm 1996, khách quốc tế đến Hải Phòng đạt xấp xỉ 78-82 ngàn lượt khách, năm...
 • 87
 • 132
 • 0

phân tích hoạt động xúc tiến du lịch việt nam tại thị trường pháp

phân tích hoạt động xúc tiến du lịch việt nam tại thị trường pháp
... chức hoạt động xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam vào thị trờng Pháp 2.3 Đánh giá hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam thị trờng Pháp 2.3.1 Kết điều tra tác động hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam ... Chơng Thị trờng du lịch Pháp với Du lịch Việt Nam Chơng Thực trạng hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam thị trờng Pháp Chơng Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam thị ... lịch việt nam thị trờng pháp 2.1 Khái quát hoạt động xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam 2.1.1 Hệ thống sách văn pháp lý máy xúc tiến quảng bá Du lịch Việt Nam 2.1.2 Họat động quáng bá xúc tiến Du...
 • 89
 • 147
 • 0

Hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc
... TIN DU LCH VIT NAM TI TRUNG QUC 2.1 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh hot ng ca ngnh du lch Vit Nam v tỡnh hỡnh khỏch du lch Trung Quc n Vit Nam 2.1.1 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh hot ng ca ngnh du lch Vit Nam Ngnh du ... trng thnh ca ngnh du lch Vit Nam, 2005 - Tng cc Du lch) 41 2.1.2 Khỏi quỏt v tỡnh hỡnh khỏch du lch Trung Quc n Vit Nam Trc nm 1996, khỏch du lch Trung Quc n Vit Nam v Vit Nam sang Trung Quc khụng ... khỏch du lch Trung Quc n Vit Nam Nhng c im chớnh ca khỏch du lch Trung Quc n Vit Nam l: Mựa du lch: khỏch du lch Trung Quc n Vit Nam tng i ng u c nm, nhng thng ụng nht vo cui nm Cỏc thi im khỏch du...
 • 121
 • 262
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển thương hiệu CTC Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện miền TrunPhát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần Sứ CosaniQuản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Khách sạn Xanh - HuếQuản trị rủi ro cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnSử dụng Outrigger trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọcTình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậcTính toán cấu kiện thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Mỹ AISC so sánh với TCXDVN 338 200Tính toán công trình chịu tải trọng gió có tiết diện tròn thay đổi theo chiều caoTổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vĩnh CửuỨng dụng mô hình SAAS xây dựng dịch vụ web giải quyết chế độ ngắn hạn tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà NẵnVận dụng tư tưởng của Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk LắkXây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn HộiXây dựng ứng dụng ERP cho doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử trên nền tảng Cloud ComputingBỘ đề THI vào 10 TỈNH VĨNH PHÚC1997 2015BỘ đề đáp án THI vào 10 hà TĨNHBỘ đề đáp án vào 10 các TỈNH 2015 2016ZOOM TOEIC LCNâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Trong Các Kỳ Họp Quốc Hội Việt Nam Hiện Nayskkn một số BIỆN PHÁPGIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI ở TRƯỜNG mầm NON
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập