11241 concession

Phrases and clauses of concession

Phrases and clauses of concession
... 17 Although I didn’t speak the language, I managed to make myself understand.(in spite of) 18 I didn’t recognise her although I’d met her twice before (despite) ... (in spite of) 25 Despite his age, Mr Brown tried to run every morning (although ) 26 He ate the chocolate even though he was on a diet (in spite of) ... 19 Although I had never seen her before, I recognized her from a photograph (in spite of) 20 He took many pictures though the sky was cloudy (despite) ...
 • 2
 • 652
 • 64

relative clause and concession clause

relative clause and concession clause
... /whose /who /whom had an accident Yesterday I saw a car which/ whose /who/ whom was really old Mandy is the girl which/ whose /who /whom I met on Friday I haven't seen Peter, which/ whose/ who ... who -which lives next door is very boring 20 This is the lady where- whom- whose- who- which husband died last year 21 Her latest book, which-that- who is printed in colour, is selling well 22...
 • 2
 • 390
 • 24

concession

concession
...
 • 14
 • 33
 • 0

CONCESSION EXERCISES

CONCESSION EXERCISES
... London for years CONCESSION MAY… BUT = I ADMIT THAT… I GRAND THAT … I CONCEDE THAT… Note: Grant and concede are rarely used in current English Page CONCESSION EXERCISES Examples: He may ... boss doesn’t like her  a) Although  b) In spite of CONCESSION CLAUSES CONCESSION ALTHOUGH Example: Although he loves only next door, I never see him Exercise ... CONCESSION EXERCISES 18 It was a nice sunny but there was nobody at the beach  a) Although ...
 • 8
 • 147
 • 2

Clause of concession

Clause of concession
... People don’t use this road very often A This road is not used very often B Not very often this road is not used C This road very often is not used D This road not very often is used 47 How people ... spite of d but 46 _ I became a millionaire, I would carry on working a Even though b Despite of c In spite d Although that 47 In spite _, we understood most of what he was saying a of he ... c they sometimes have a quarrel d of having a quarrel sometimes 32 Despite _, we arrived on time a the traffic b of the traffic c there was heavy traffic d of there was heavy traffic 33 John...
 • 4
 • 382
 • 20

Gián án Concession exercises

Gián án Concession exercises
... Because it was sunny, we decided to go camping >> Because of Page CONCESSION EXERCISES  PART B CONCESSION CLAUSES CONCESSION ALTHOUGH Example: Although he loves only next door, ... how much you earn, you shouldn’t waste money  Although CONCESSION ADJECTIVE/ADVERB + AS Page CONCESSION EXERCISES Note: This structure is used only with adjectives and adverbs ... friends, they were unable to cope with all the problems  In spite Page CONCESSION EXERCISES CONCESSION EVEN IF EVEN THOUGH Note: Even if is sometimes followed by should or an emphatically...
 • 18
 • 185
 • 6

Adv clause of concession

Adv clause of concession
... ………………………………………………………………………………………………… 11 She has plenty of money, but she is very mean ………………………………………………………………………………………………… 12 She never takes any kind of exercise, but she is quite fit and healthy ………………………………………………………………………………………………… ... Despite……………………………………………………………………………………………… In spite of her injured foot, she managed to walk home Although……………………………………………………………………………………………… My friend decided to accept the job though the salary was low In spite of …………………………………………………………………………………………… ... Although…………………………………………………………………………………………… Although he has a pleasant manner, he is a bad doctor In spite of …………………………………………………………………………………………… In spite of her illness, my mother never complained Although ……………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 548
 • 6

PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION (CỤM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ CHỈ SỰ NHƯỢNG BỘ) ppt

PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION (CỤM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ CHỈ SỰ NHƯỢNG BỘ) ppt
... him PHRASES AND CLAUSES OF REASON (CỤM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ CHỈ LÝ DO) I PHRASES OF REASON   Cụm từ lý thường nối : because of, owing to, due to, as a result of, on account of Cấu trúc : Because of ... dies as a result of her injuries II CLAUSES OF REASON    Mệnh đề trạng ngữ lý mệnh đề phụ lý nguyên nhân hành động nêu mệnh đề Mệnh đề trạng ngữ lý thường nối với mệnh đề nhờ từ nối : because, ... account of As a result of  + N/N phrase/Gerund phrase, Main clause Các cụm từ đứng trước sau mệnh đề chính, mang nghĩa ‘vì, do’ Nếu đứng trước mệnh đề chính, ta phải thêm dấu phẩy vào trước mệnh đề...
 • 4
 • 6,737
 • 216

ADVERBIAL CLAUSES OF REASONS, RESULTS AND CONCESSION pps

ADVERBIAL CLAUSES OF REASONS, RESULTS AND CONCESSION pps
... A of / of B of / from C from / in D of / for There is a shop _ front _ my house A at / in B out / next C in / of D of / in He stamped _until the stinging returned to his feet A on and off ... me on my back of the neck / the back of my neck Exercise 2: Put a/ an/ the or Φ in each space blank: We went by _ train to _ west of England people who live in Netherlands are called ... in spite of the rain a even if b if c in case d despite 52 ………… the storm, the ship couldn’t reach its destination on time A In case of B In spite of C Because of D But for 52 He was offered the...
 • 9
 • 324
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA MÔI TRƯỜNG QHLĐ. VỊ TRÍ CỦA MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA TRONG CẤU TRÚC ĐÓ VÀ TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA CỦA QHLĐ Ở VIỆT NAMMachine learning using c sharp succinctlyTHỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY PRUDENTIALBÀI tập lớn TCDN 123Biện pháp quản lý hàng chờ dịch vụ làm thủ tục tại quầy (checkin) của hãng Hàng không quốc gia Việt NamXây dựng chương trình quản lý đào tạoPhân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của tổng công ty cổ phần thiết bị điện việt namNghiên cứu ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn giải các bài toán khuếch tán khi hàn thép không gỉ với thép cacboncửa tùngBài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương i ths trương thuy minhBài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương IV ths trương thuy minhBài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương v ths trương thuy minhgóc vuôngngười công dân số 1ôn lại cách viết n và lỨng dụng UNIGRAPHICS (NX) trong gia công trên máy CNCBài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 6 ths HOÀNG TRANGPhương pháp tính toán thép ống thành mỏng tạo hình nguội sử dụng trong máy nâng chuyểnNghiên cứu ứng dụng hệ thống điều khiển khí nén cấp tải cho băng vận chuyển trong dây chuyền sản xuất công nghiệpngữ văn 8 tiết 52 chương trình địa phương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập