Bai tap unit 456 english 8

Bai tap unit 456 english 8

Bai tap unit 456 english 8
... 1 He eats quickly → He is a good singer → She teaches English excellently → They work very hard → She performs badly ... students write the meaning of new words _ Vietnamese How much time you spend _ studying English ? I got good grade History and Math Parents always take pride _ their children’s...
 • 3
 • 312
 • 0

Download Bài tập dùng kèm English 10 _ Unit 1 to Unit 16.doc

Download Bài tập dùng kèm English 10 _ Unit 1 to Unit 16.doc
... 9 -10 - 11 Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3043624 TEST YOURSELF _unit 12 -13 -14 Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3043625 TEST YOURSELF _Unit 15 -16 ... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3043602 UNIT 15 _CITIES Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3043 610 TEST FOR UNIT 15 Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3043608 UNIT 16 _HISTORICAL ... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3043 614 TEST FOR UNIT 16 Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3043 613 TEST YOURSELF _Unit 1- 2-3 Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3043 618 ...
 • 4
 • 2,711
 • 42

Download Bài tập dùng kèm English 11 _ Unit 1 to Unit 16.doc

Download Bài tập dùng kèm English 11 _ Unit 1 to Unit 16.doc
... UNIT 1 1_ SOURCES OF ENERGY Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3048894 UNIT 1 2_ THE ASIAN GAMES Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/30489 01 UNIT ... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/30489 01 UNIT 1 3_ HOBBIES Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3048 917 UNIT 1 4_ RECREATIONS Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3048922 UNIT 1 5_ SPACE ... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3048926 UNIT 1 6_ THE WONDERS OF THE WORLD Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3048932 Ly thuyet va bai tap English 11 Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/3048941...
 • 2
 • 1,193
 • 10

Download bài tập dùng kèm English 9_Unit 1 - Unit 10.doc

Download bài tập dùng kèm English 9_Unit 1 - Unit 10.doc
... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/227 013 6 Unit 10 _Find out the mistakes and rewrite the sentences in correct English Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/227 012 0 Unit 10 _Multiple choice Link ... choice Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/227 013 0 CÁC BẠN CÓ THỂ DOWNLOAD THÊM BÀI TẬP DÙNG KÈM ENGLISH 6,7,8,9 TẠI http://prettyguy.violet.vn ... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/227 010 4 Unit 8_although, even though, though Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/227 010 1 Unit 9_defining relative clause or non-defining relative clause...
 • 4
 • 349
 • 5

Download bài tập dùng kèm English 7_Unit 1 - Unit 16

Download bài tập dùng kèm English 7_Unit 1 - Unit 16
... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2467507 Unit 12 _LET'S EAT Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2467 513 UNIT 13 ACTIVITIES Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2467 519 UNIT 14 FREE ... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2467530 UNIT 15 _GOING OUT Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/27 215 47 UNIT 16 _PEOPLE AND PLACES Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/27 215 51 Để down ... Unit 10 _HEALTH AND HYGIENE Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/24675 01 Unit 11 _KEEP FIT, STAY HEALTHY Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2467507...
 • 2
 • 289
 • 4

Download bài tập dùng kèm English 8_Unit 1 - Unit 16

Download bài tập dùng kèm English 8_Unit 1 - Unit 16
... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/26807 21 unit 15 _COMPUTERS_Test Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2680724 unit 16 _INVENTIONS_Test Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2680729 unit 16 _INVENTIONS_Test ... unit 10 _RECYCLING_Test1 Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2680928 unit 10 _RECYCLING_Test2 Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2680930 Unit 11 _Test ... http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2680 613 unit 13 _FESTIVALS_Test Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2680924 unit 13 _FESTIVALS_Test Link down: http://prettyguy.violet.vn/present/show/entry_id/2680634 Unit 14 _WONDS...
 • 4
 • 408
 • 8

bài tập unit 2(TA12)

bài tập unit 2(TA12)
... comfortable B) relaxed C) informal D) inconvenient B Clothing habits are a matter of (1) .… in the United States Most people are free to wear (1) they feel comfortable Business people in large...
 • 3
 • 286
 • 1

bai tap unit 1

bai tap unit 1
... 16 .I heard someone outside A fall B falling C fell D to fall 17 .I'm sorry I can't go to the cinema with you tonight I'm having something important .at home A B to C for doing D doing 18 ... thought it was good for my health A me to eat fruit B me eating fruit C me eat fruit D me ate fruit 19 .Good friendship is thought A to be the most important thing in our lives B.as the most important ... officer A to open the briefcase B open the briefcase C opening the briefcase D opened the briefcase 21 It is the Big Ben that _London a favorite place for everyone A made B makes C make D making...
 • 2
 • 244
 • 0

bai tap unit 11- T. A 12 + key

bai tap unit 11- T. A 12 + key
... a imagine b imagination c imaginative d imaginarily 12 A is a story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary a pleasure b novel c page ... a he is the main character, an aging Cuban fisherman, he struggles with a giant marlin far out in the Gulf Stream b the main character, an old Cuban fisherman, to struggle with a giant marlin ... The car by Karen The keys are still on the table a must have taken b must have been taken c can't have been taken d can't have taken 29 The garden It has just started raining a needn't...
 • 6
 • 596
 • 6

Bài tập unit 2 môn tiếng anh lớp 11 (cơ bản)

Bài tập unit 2 môn tiếng anh lớp 11 (cơ bản)
... 23 ) While I did my homework, I had a good idea A B C D 24 ) Don’t make so much fusses over the children A B C D 25 ) John’s friends had celebrated a farewell party for him last Sunday A B C D 26 ) ... C D 27 ) She did not know where most of the people in the room are from C A D B III Put the verbs in parentheses into the correct tense 28 ) I suddenly remembered that I (forget) my keys 29 ) ... finished 21 ) It was midnight Outside it very hard A rains B rained C had rained D was raining 22 ) When he at the station, his train already A arrived/ left B arrived/ had left C had arrived/...
 • 9
 • 10,681
 • 228

Bài tập Unit 2

Bài tập Unit 2
... by printing lines of poetry on it 22 ) In the 18th center Jean finall became hight fastion clothing… of jeans went up and up (buying, selling, marking, sales) 23 ) We have to wait a decision… until ... invited, to invite, are invited ) to the party last night 20 ) When we (come, to come, came, coming ) they were eating in the restaurent 21 ) Some desginers have ( modernized, introduced, made, increased ... didn’t make, won’t bemade, hasn’t made) 24 ) Pay attention, please.Cars… in “No parking”area (must be parked, must park ,mustn’t be parked, mustn’t park ) 25 ) Nguyen Du is considered a famous Vietnamese…...
 • 4
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap unit 4 english 8bài tập unit 6 english 8bai tap unit 6 english 8bài tập unit 3 lớp 8bài tập unit 2 lớp 8bài tập unit 1 lớp 8bài tập unit 1 english 11bai tap unit 6 lop 8bai tap unit 4 english 10bài tập unit 5 lớp 8bài tập unit 4 lớp 8bài tập unit 11 anh 8bai tap unit 10 english 6 phan cbai tap unit 15 english 6bai tap unit 15 english 7CHUYÊN TỪ VỰNG 7 (THÍ ĐIỂM)Chuyển hóa xenobioticTiểu luận môn lịch sủ tư tưởng quản lý học THUYẾT QUAN hệ GIỮA NGƯỜI với NGƯỜI của MAYO – và sự vận DỤNG vào QUẢN lý xã hội HIỆN NAYPhương pháp: Nghiên cứu Khoa họcsáng kiến kinh nghiệm hay ở tiểu họcGiáo án điện tử Lưu huỳnh lớp 10Giáo án điện tử Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoGiáo án trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổiGiáo án chủ đề gia đình thân yêu của béKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáoKế hoạch thực hiện chủ đề Bản thân trọn bộ cực haygiáo án Mẫu giáo 5 6 tuổi trọn bộ hayPhiếu quan sát các hoạt động khác mẫu giáoNỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ MẪU GIÁONÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020SOẠN BÀI THƯƠNG VỢ (TRẤN TẾ XƯƠNG)bài tập TIẾNG ANH VỀ PHÁT ÂM, DẤU NHẤN, TRỌNG ÂM MỚIPhương pháp xác định chất hữu cơĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCM