Bài 24 ứng động

Bài 24: Ứng động

Bài 24: Ứng động
... trưởng ỨNG ĐỘNG SINH TRƯỞNG - Là vận động có liên quan đến phân chia lớn lên tế bào Thường vận động theo đồng hồ sinh học 2 Ứng động sinh trưởng: - Vận động quấn vòng - Vận động nở hoa - Vận động ... 1 ỨNG ĐỘNG KHÔNG SINH TRƯỞNG Là vận động phân chia lớn lên tế bào cây, liên quan đến sức trương nước, xảy lan truyền kích thích, có phản ứng nhanh miền chuyên hóa quan 1 Ứng động không ... động quấn vòng - Vận động nở hoa - Vận động nở hoa (cảm ứng theo nhiệt độ) - Vận động nở hoa (cảm ứng theo nhiệt độ) - Vận động nở hoa (cảm ứng theo ánh sáng) Bồ công anh (Taraxacum officinales)...
 • 18
 • 1,066
 • 26

Bài 24: Ứng động

Bài 24: Ứng động
... Ứng động chia thành kiểu kiểu nào? - Tuỳ tác nhân kích thích ứng động chia thành nhiều kiểu BÀI 24: ỨNG ĐỘNG I khái niệm chung ứng động. (vận động cảm ứng) II Các kiểu ứng động Loại ứng động Ứng ... phản ứng hướng sáng vận động nở hoa hoa? Hình 24.1 Ứng động nở hoa bồ công anh Cho biết ứng động gì? ứng động có đặc điểm gì? chế phát sinh ứng động BÀI 24: ỨNG ĐỘNG I khái niệm chung ứng động. (vận ... luận phút BÀI 24: ỨNG ĐỘNG I khái niệm chung ứng động. (vận động cảm ứng) - Ứng động vận động thuận nghịch quan có cấu tạo kiểu hình đẹp biến đổi tác nhân khuếch tán ngoại cảnh - Hướng ứng động không...
 • 8
 • 982
 • 16

Bài 24: Ứng động 11 NC

Bài 24: Ứng động 11 NC
... sinh học II/ Các kiểu ứng động:  Có kiểu ứng động? Ứng động Ứng động sinh trưởng Ứng động không sinh trưởng Ứng động không sinh tưởng Thế ứng động ko sinh trưởng?  Là vận động phân chia lớn lên ... hợp Bài 24 ỨNG ĐỘNG I Khái niệm Hãy qua sát tranh đưa nhận xét?  Hoa nở phản ứng với tác nhân kích thích không định hướng: nhiệt độ, …  Ứng động ? 25oC - 30oC Ứng động ( vận động cảm ứng) ... chất ko gây phản ứng động 2 .Ứng động sinh trưởng Thế ứng động sinh trưởng? là vận động có liên quan đến phân chia lớn lên tế bào Thường vận động theo đồng hồ sinh học a.Vận động vòng: Quan...
 • 27
 • 1,218
 • 13

Bài 24 - Ứng động

Bài 24 - Ứng động
... Bài 24 ứng động I- Khái niệm II- Các kiểu ứng động Quan sát đoạn phim sau.Chỉ điểm khác kiểu ứng động Cây bình thường Cây có vật chạm vào - Tại kích thích vào xung ... hút Đáp án: C Câu Chọn câu trả lời đúng: Vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào? A Quang ứng động B Nhiệt ứng động C Hoá ứng động D Thuỷ ứng động Đáp án: A ... khô sâu bọ gặp gió rời khỏi a- Vận động quấn vòng (vận động tạo giàn, vận động xoắn ốc) Câu Hãy chọn phương án trả lời Sự thay đổi áp suất trương nước làm chuyển động do: A thay đổi vị trí vô...
 • 9
 • 434
 • 3

bài 24. Ứng động

bài 24. Ứng động
... kích thích) ng động gồm: Quang ứng động, nhiệt ứng động, hoá ứng động, ứng ộng tiếp xúc 10h Có tác nhân gây ứng động thực vật? Quang ng ng II- Các kiểu ứng động ng động sinh trưởng ng động sinh trưởng ... niệm ứng động lệnh ? Trả lời câu hỏiứng) hình thức - ứng động (vậnđộng cảm động gì? ứng So phản sánh tìm khác biệt trongnhân ứng hướng sáng ứng trước tác phản kích thích không định hướng vận động ... hoa n vo ỳng ngy tt? Cảm ứng thực vật Hướng động ng động sinh trưởng ng động ng động không sinh trưởng So sánh ứng động hướng động? Hướng động Giống ng động Là phản ứng thực vật thay đổi môi...
 • 24
 • 424
 • 0

BÁI 24 ỨNG ĐỘNG

BÁI 24 ỨNG ĐỘNG
... 24: Bài 24: ỨNG ĐỘNG I ỨNG ĐỘNG Các kiểu ứng động Khái niệm ứng động II VAI TRỊ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ỨNG ĐỘNG Vai trò Ứng dụng Tiết 24: Bài 24: ỨNG ĐỘNG I ỨNG ĐỘNG Các kiểu ứng động Ứng động Ứng động ... Bài 24: ỨNG ĐỘNG 9h 24h Cảm ứng theo ánh sáng Tiết 24: Bài 24: ỨNG ĐỘNG Giảm 1oC Cảm ứng theo nhiệt độ Tăng 3oC Tiết 24: Bài 24: ỨNG ĐỘNG Tiết 24: Bài 24: ỨNG ĐỘNG I ỨNG ĐỘNG Các kiểu ứng động ... Tiết 24: Bài 24: ỨNG ĐỘNG I ỨNG ĐỘNG Các kiểu ứng động a Ứng động khơng sinh trưởng b Ứng động sinh trưởng Khái niệm ứng động II VAI TRỊ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ỨNG ĐỘNG Vai trò Ứng dụng Tiết 24: Bài 24: ...
 • 28
 • 276
 • 1

bai 24 -UNG DONG

bai 24 -UNG DONG
... mỈt hoa cđa trëng nhanh kh¸c ë mỈt ®èi diƯn cđa mçi c¸nh hoa ®èi diƯn sinh mçi c¸nh hoah¬n? 7h 24h Ứ ®éng ng në hoa chÞu t¸c ®éng cđa u tè nµo ? c/ Cơ chế: + Do tèc ®é sinh trëng kh«ng ®ång ®Ịu...
 • 33
 • 257
 • 2

bài giảng sinh học 11 bài 24 ứng động

bài giảng sinh học 11 bài 24 ứng động
... hoa, cụm hoa Loại cảm ứng Hướng động ứng động Ứng động Tác nhân kích thích (a/s, nhiệt, điện, nước, hoá chất ) Quang ứng động Nhiệt ứng động Hoá ứng động Thuỷ ứng động Điện ứng động ……… TỪ KHÁI NIỆM ... hướng - Có kiểu ứng động: Ứng động không sinh trưởng ứng động sinh trưởng - Ứng động giúp sinh vật thích nghi đa dạng với biến đổi không định hướng môi trường - Có thể ứng dụng ứng động thực vật ... gọng vó Phân biệt ứng động sinh trưởng ứng động không sinh trưởng Dấu hiệu phân biệt Khái niệm Đặc điểm tác nhân kích thích Ví dụ Cơ chế chung ứng động sinh trưởng ứng động không sinh trưởng Dấu...
 • 36
 • 1,084
 • 1

Bài 24. Ứng động

Bài 24. Ứng động
... tiÕp xóc… ngồi có ứng động tổn thương, hóa ứng động, điện ứng động 10h Cã nh÷ng t¸c nh©n nµo g©y øng ®éng ë thùc vËt? Quang ứng động Ứng động tiếp xúc II C¸c kiĨu øng ®éng Ứng ®éng kh«ng sinh ... lo¹i: - Ứng động nở hoa: + Dưới tác động ánh sáng : Hoa Bồ cơng anh nở lúc sáng,tối cụp lại + Dưới tác động nhiệt độ: Hoa Tuylip cụp nhiệt độ thấp,nở nhiệt độ ấm - Ứng động ngủ,thức: + Ứng động ... kiểu hướng động hình vẽ sau ? Hướng trọng lực Hướng sáng Hướng tiếp xúc Bài 24 Ứng động I- Kh¸i niƯm øng ®éng ? T×m sù kh¸c biƯt ph¶n øng híng s¸ng cđa c©y vµ vËn ®éng në hoa? Ứng động nở hoa...
 • 26
 • 197
 • 1

Slide Bài 24 Ứng Động

Slide Bài 24 Ứng Động
... hooc môn thực vật - VD: vận động quấn vòng, vận động nở hoa, vận động thức ngủ  Điền điểm khác ứng động không ST ứng động sinh trưởng Ứng động không sinh trưởng Ứng động sinh trưởng - Có liên ... động: Ứng động không sinh trưởng ứng động sinh trưởng  Phân biệt ứng động hướng động? Đặc điểm so sánh Hướng động Ứng động - Đặc điểm kích thích - Theo hướng xác định - Không định hướng - Phản ứng ... vào tháng 10 - 11  - Ứng động hình thức phản ứng trước tác nhân kích thích không định hướng - Có kiểu ứng động: Ứng động không sinh trưởng ứng động sinh trưởng - Ứng động giúp sinh vật thích...
 • 41
 • 271
 • 0

Bài 24 Ứng động sinh học 11

Bài 24 Ứng động sinh học 11
... Hoạt động GV Hoạt động 1: - Ứng động gì? II Các kiểu ứng động: Ứng động không sinh trưởng: - Các vận động cảm ứng có liên quan đến sức trương nước miền chuyên hóa - Các dạng ứng động không sinh ... - Ứng động sinh trưởng gì? - Là vận động có liên quan đến phân chia lớn lên tế bào cây, thường vận động theo chu kì đồng hồ sinh học - Ảnh hưởng ánh sáng, nhiệt độ, hoocmon - Vận động ứng động ... không sinh trưởng: Ứng động sức trương (như vận động tự vệ), ứng động tiếp xúc hóa ứng động (vận động bắt mồi) - Cơ chế: sức trương nước, xảy lan truyền kích thích, có phản ứng nhanh miền chuyên...
 • 6
 • 6,526
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 Trung tâm GDTX Quốc Oai, Hà Nội năm học 2015 2016Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến tính ổn định hướng chuyển động trên đất dốc của liên hợp máy kéo xích cao su (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015 2016Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dục (tóm tắt)Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu giải trí của công nhân nhà trọ hiện nayĐề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016bài tập tiếng anh lớp 10 cơ bản có đáp ánQuyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất theo luật đất đai 2013 từ thực tiễn huyện chương mỹ, thành phố hà nội (tóm tắt)Lý thuyết và BT trắc nghiệm phrasal verbs có đáp ánQuản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận 11, thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trung tâm GDTX Mỹ Đức, Hà Nội năm học 2015 2016Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn tỉnh tiền giang (tóm tắt)Quản lý nhà nước về nhân lực y tế từ thực tiễn thành phố hà nội (tóm tắt)siemen r1209 s7 1200 timers countersAWS d1 1 d1 1m 2015Đề thi học kì 2 môn Thể dục lớp 10 11 12 trường THCSTHPT Mỹ Bình, Long An năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập