Bài 17 mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 17 - Mối quan hệ giữa gen ARN

Bài 17 - Mối quan hệ giữa gen và ARN
... nào? Nêu chất mối quan hệ genARN Bài tập Một đoạn mạch ARN có trình tự nuclêôtit sau: - A- U- G- X- U- U- G- A- XXác định trình tự nuclêôtit đoạn gen tổng hợp đoạn mạch ARN Loại ARN sau có chức ... mạch ARN? - Nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen? ARN tổng hợp - - - Quá trình tổng hợp loại ARN diễn nhân NST thuộc kỳ trung gian ARN tổng hợp dựa vào mạch đơn gen gọi ... mạch ARN? - Có nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen? II ARN tổng hợp theo nguyên tắc nào? Quan sát sơ đồ thảo luận: - Một phân tử ARN tổng hợp t mt hay hai mạch đơn gen? -...
 • 15
 • 2,515
 • 13

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen ARN

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
... tự N mạch ARN So sánh quỏ trỡnh tự nhân đôi ADN trình tổng hợp ARN? Nêu điểm khác cấu trúc ARN ADN ARN tổng hợp da nguyên tắc nào? Nêu chất mối quan hệ genARN Bài tập Một đoạn mạch ARN có trình ... đoạn gen tổng hợp đoạn mạch ARN Loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền? a/ tARN b/ mARN c/ rARN d/ Cả loại ARN Loại N có ARN mà ADN ? A/ Ađênin B/ Timin C/ Uraxin D/ Guanin Bài tập ... mạch ARN? - Nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen? ARN tổng hợp - - - Quá trình tổng hợp loại ARN diễn nhân NST thuộc kỳ trung gian ARN tổng hợp dựa vào mạch đơn gen gọi...
 • 15
 • 590
 • 5

Sinh học lớp 9 - Tiết 17 - Bài 17: Mối quan hệ giữa gen ARN docx

Sinh học lớp 9 - Tiết 17 - Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN docx
... – U – G – X- U – U- G – A- X – a Xác định trình tự nuclêôtit đoạn gen tổng hợp đoạn ARN b Nêu chất mối quan hệ gen ARN Hướng dẫn học nhà - Học theo nội dung SGK -Làm câu hỏi 1, 2, vào tập ... nuclêôtit - Quá trình tổng mạch khuôn ARN gen quy định trình hợp theo tự tARN rARN tự nuclêôtit nguyên tắc nào? ARN - Nêu mối quan hệ gen ARN? - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK Củng cố Khoanh tròn vào chữ ... - Mô hình phân tử ARN mô hình tổng hợp ARN III PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, nêu vấn đề giải vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp, trực quan - Làm việc với...
 • 11
 • 4,755
 • 4

bài giảng sinh học 9 bài 17 mối quan hệ giữa gen arn

bài giảng sinh học 9 bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn
... thnh mch ARN ? TaiLieu.VN BI 17 MI QUAN H GIA GEN V ARN I -ARN (A xit ribụnuclờic ) II -ARN c tng hp theo nguyờn tc no ? -ARN c tng hp da trờn mt mch n ca gen ( mch khuụn ) -S tng hp ARN din theo ... TaiLieu.VN BI 17 MI QUAN H GIA GEN V ARN I ARN (Axớt ribụnuclờic ) *Cu to hoỏ hc - ARN c cu to t cỏc nguyờn t :C ,H, O, N v P - ARN l mt i phõn t - ARN c cu to theo nguyờn tc a phõn n phõn ca ARN l ... thnh bng so sỏnh ADN v ARN Đặc điểm ADN ARN Số mạch đơn A, T, G, X A, U, G, X Các loại đơn phân TaiLieu.VN BI 17 MI QUAN H GIA GEN V ARN I -ARN (A xit ribụnuclờic ) II -ARN c tng hp theo nguyờn...
 • 17
 • 392
 • 0

Bài 17 mối quan hệ giữa GEN ARN

Bài 17 mối quan hệ giữa GEN và ARN
... quan hệ gen ARN Trình tự nuclêôtit mạch khuôn gen qui định trình tự nuclêôtit mạch ARN BÀI BÀI 17: 17: MỐI MỐI QUAN QUAN HỆ HỆ GIỮA GIỮA GEN GEN VÀ VÀ ARN ARN BÀI BÀI 17: 17: MỐI MỐI QUAN QUAN HỆ ... GIỮA GEN GEN VÀ VÀ ARN ARN BÀI TẬP CỦNG CỐ BT2: Loại Nu có mặt ARN mà ADN? a Ađênin c Uraxin b Timin d Guanin BÀI BÀI 17: 17: MỐI MỐI QUAN QUAN HỆ HỆ GIỮA GIỮA GEN GEN VÀ VÀ ARN ARN BÀI TẬP CỦNG ... HỆ GIỮA GIỮA GEN GEN VÀ VÀ ARN ARN BÀI TẬP CỦNG CỐ BT1: Loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền: a mARM c tARM b rARM d Cả loại BÀI BÀI 17: 17: MỐI MỐI QUAN QUAN HỆ HỆ GIỮA GIỮA GEN...
 • 20
 • 76
 • 0

Giáo án sinh 9 - Bài 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN AND pot

Giáo án sinh 9 - Bài 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ AND pot
... mARN d Cả -A-U-G-X-U-G-A– a Xác định trình tự nuclêôtíc đoạn gen đả tổng hợp b Nêu chất mối quan hệ gen – ARN V Dặn dò: 2p -Hoc trả lời câu hỏi SGK -Làm tập 3, 4, vào vỡ tập - ọc mục “em có biết” ... bào gen? Nguyên tắc tổng hợp: +Nhận xét trình tự -Khuôn mẩu: dựa đơn phân ARN so -Các nhóm thảo luận mạch đơn gen với mạch đơn thống câu trả lời -Bổ sung: A -U; T – gen? A; G – X ; X – T * Mối quan ... quan hệ gen -Gv chốt lại kiến thức -GV cho hs thảo luận: nuclêôtíc mạch +Quá trình tổng hợp khuôn gen qui định ARN theo nguyên tắc trình tự nuclêôtíc nào? 5p ADN:Trình tự mạch ARN +Nêu mối quan hệ...
 • 6
 • 634
 • 1

Bài 17. Mối quan hệ giữa gen tính trạng

Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
... c ARN din theo nhng mch hay tc no? n ca gen? nguyờn hai mch 2/ Cỏc loi nucleotit no liờn kt vi to cp quỏ trỡnh hỡnh thnh mch ARN? Bn cht ca mi quan h gen v ARN c th hin nh th no? 3/ Cú nhn xột ... phõn trờn mch ARN so vi mi mch n ca gen? Din bin ca quỏ trỡnh tng hp ARN So sỏnh quỏ trỡnh t nhõn ụi ca AND vi quỏ trỡnh tng hp ARN? Bài tập : Một đoạn mạch gen có cấu trúc sau: Mạch 1: - A - ... on AND c to thnh sau on mch AND m núi trờn kt thỳc quỏ trỡnh t nhõn ụi? Bi 17 Tit 17: MI QUAN H GIA GEN V ARN I/ ARN ( Axit ribonucleic ) C2: So sỏnh cu to ca C1: Nờu c im cu to ca phõn t ARN?...
 • 13
 • 217
 • 0

Bai 17. Moi lien he giua Gen va ARN

Bai 17. Moi lien he giua Gen va ARN
... dung -ARNcấu tạo từ nguyên tố :C,H,O,N P -ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân loại nuclêotit A,U,G,X - ARN gồm : + m ARN: truyền đạt thông tin quy định cấu trúc Prôtêin + t ARN :Vận ... tổng - Các nhóm thảo luận thống - Quá trình tổng hợp ARN: hợp ARN dựa vào hình 17.2 ý kiến +Gen tháo xoắn, tách dần - GV yêu cầu HS hình 17.2 +ARN đợc tổng hợp dựa thành mạch đơn Giáo án sinh Ngời ... biét"phân tích :t ARN r ARNsau dợc tổng hợp tiếp tục tạo thành cấu trúc bậc cao -GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận +Quá trình tổng hợp ARN theo nguyên tắc ? +Nêu mối quan hệ genARN? vào mạch đơn...
 • 3
 • 317
 • 0

Tiết 17. Mối quan hệ giữa gen ARN

Tiết 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN
... GEN ARN I ARN II ARN tổng hợp theo nguyên tắc ? Thảo luận nhóm ? Quá trình tổng hợp ARN theo nguyên tắc ? Nêu mối quan hệ gen với ARN Bài 17: MỐI LIÊN HỆ GIỮA GEN ARN I ARN II ARN tổng ... A, T, G, X Lớn Bài 17: MỐI LIÊN HỆ GIỮA GEN ARN I ARN - ARN gồm loại: + mARN (ARN thông tin) + tARN (ARN vận chuyển) + rARN (ARN ribôxôm) ? Có loại ARN + mARN (ARN thông tin) Truyền đạt thông ... hình 17.2 Một phân tử ARN tổng hợp dựa vào hay hai mạch đơn gen ? + ARN tổng hợp dựa vào mạch đơn (mạch khuôn) Bài 17: MỐI LIÊN HỆ GIỮA GEN ARN I ARN II ARN tổng hợp theo nguyên tắc ? Quan...
 • 15
 • 1,344
 • 10

Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN

Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
... Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN So sánh ARN AND Đặc điểm ARN ADN Số mạch đơn Các loại đơn phân A,U,G,X A,T,G,X Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN THẢO ... Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN THẢO LUẬN NHÓM Trình bày cấu tạo ARN Mô tả cấu trúc không gian ARN So sánh ARN AND Đặc điểm ARN Số mạch đơn Các loại đơn phân Có loại ARN ? ADN Tiết 17: MỐI ... cặp trình hình thành mạch ARN ? Quá trình tổng hợp ARN dựa nguyên tắc ? Nêu mối quan hệ gen với ARN ? Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN BÀI TẬP SGK Một đoạn mạch gen có cấu trúc sau: Mạch...
 • 8
 • 569
 • 4

Sinh học 9 - Tiết 17: Mối quan hệ giữa gen ARN ppsx

Sinh học 9 - Tiết 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN ppsx
... tổng hợp ARN NST kỳ trung H?: ARN tổng hợp kỳ gian chu kỳ tế bào? * Quá trình tổng hợp ARN GV: Mô tả trình tổng hợp ARN dựa - ARN tổng hợp dựa vào mạch đơn vào hình 17 -2 (hoặc mô hình) - Gen tháo ... hợp đoạn ARN trên? b, Nêu chất mối quan hệ gen ARN V/ DẶN DÒ - Học theo nội dung SGK – Làm câu hỏi 1,2,3 SGK - Đọc mục “em có biết” Đọc trước 18 -o0o - ... mẫu: dựa mạch đơn gen tin? Em có biết phân tích tARN rARN - Bổ xung: A – U; T – A; G – X; X – G sau tổng hợp tiếp tục tạo thành cấu - Mối quan hệ gen ARN trình tự Nuclêôtit trúc bậc cao mạch khuôn...
 • 4
 • 717
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN potx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN potx
... c : Chữa tập số SGK Bài giảng Gv- Hs Bảng Bài 17 Mối quan hệ gen ARN Mở bài: Gv: Treo tranh phóng to hình 17.1 SGK, yêu cầu hs quan sát, gv giải thích: ARN ADN axit nucleic chia làm loại: mARN ... thay U Củng c : Chọn câu trả lời đúng: Loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền: a ARN vận chuyển b ARN thông tin* c ARN ribôxom d Cả loại ARN BTVN: Trả lời câu hỏi SGK ... câu hỏi sau: ? ARN tổng hợp từ hay hai mạch đơn gen ? Các loại nucleotit liên kết với trình hình thành mạch ARN ? Có nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen Hs quan sát, nghiên...
 • 5
 • 514
 • 0

tiêt 17 - mối quan hệ giữa gen ARN

tiêt 17 - mối quan hệ giữa gen và ARN
... đoạn gen mã hóa lên đoạn ARN - T – A – X – G – A – A – X– (Mạch gốc ) Gen - A - T - G – X - T - T - G - (Mạch bổ sung) Bài tập 2: Các loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền a t ARN ... phân tử ARN tương ứng với trình tự nuclêôtit mạch khuôn gen theo điểm nguyên tắc bổ sung t ARN ( ARN vận chuyển) Cấu trúc không gian chiều Mét ®o¹n ARN cã trình tù c¸c nuclª«tÝt nh sau: ARN -A –U ... cấu tạo, loại đơn phân) ? ARN gồm loại ? Đó loại ? Dựa vào đâu để phân loại ARN ? THẢO LUẬN Quan sát hình 17. 1 15 SGK, kết hợp thông tin SGK kiến thức học so sánh cấu tạo ARN ADN theo mẫu sau ?...
 • 12
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giao trinh phay CNC b2Tiểu luận văn hóa đông nam á hôn nhân chăm bà la mônCâu hỏi ôn tập môn kết cấu và tính toán ô tô 2Xác định hàm lượng kim loai nặng trong thực phẩmThiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty Hải sản 404Thiết kế phân xưởng nước uống từ đài hoa bụp giấmĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Ba Đình, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Hai Bà Trưng, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Ea Lê, Đăk Lăk năm học 2016 2017Thiết kế bể lắng ngangThiết kế thông gió công nghiệpTổng hợp dẫn xuất của Flavonoid (Rutin, Quercetin, Hesperidin, Hesperetin) và xác định hoạt tính sinh học của chúngĐề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Cự Khê, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 2017 có đáp ánĐánh giá các yếu tố để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại CTY điện lực quảng ninhĐánh giá và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần hóa dược phẩm mekopharĐánh giá văn hóa DOANH NGHIỆP ở tập đoàn điện lực VIỆT NAMĐổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc tại đơn vị nghiên cứu triển khai dịch vụ viễn thôngDự án xây dựng và đổi mới văn hóa làm việc tại ngân hàng TM cổ phần mê kong qua ĐỘNG VIÊN và KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN làm VIỆCPhương pháp xác định Vitamin B1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập