Bài 17 mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 17 - Mối quan hệ giữa gen ARN

Bài 17 - Mối quan hệ giữa gen và ARN
... nào? Nêu chất mối quan hệ genARN Bài tập Một đoạn mạch ARN có trình tự nuclêôtit sau: - A- U- G- X- U- U- G- A- XXác định trình tự nuclêôtit đoạn gen tổng hợp đoạn mạch ARN Loại ARN sau có chức ... mạch ARN? - Nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen? ARN tổng hợp - - - Quá trình tổng hợp loại ARN diễn nhân NST thuộc kỳ trung gian ARN tổng hợp dựa vào mạch đơn gen gọi ... mạch ARN? - Có nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen? II ARN tổng hợp theo nguyên tắc nào? Quan sát sơ đồ thảo luận: - Một phân tử ARN tổng hợp t mt hay hai mạch đơn gen? -...
 • 15
 • 2,643
 • 13

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen ARN

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
... tự N mạch ARN So sánh quỏ trỡnh tự nhân đôi ADN trình tổng hợp ARN? Nêu điểm khác cấu trúc ARN ADN ARN tổng hợp da nguyên tắc nào? Nêu chất mối quan hệ genARN Bài tập Một đoạn mạch ARN có trình ... đoạn gen tổng hợp đoạn mạch ARN Loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền? a/ tARN b/ mARN c/ rARN d/ Cả loại ARN Loại N có ARN mà ADN ? A/ Ađênin B/ Timin C/ Uraxin D/ Guanin Bài tập ... mạch ARN? - Nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen? ARN tổng hợp - - - Quá trình tổng hợp loại ARN diễn nhân NST thuộc kỳ trung gian ARN tổng hợp dựa vào mạch đơn gen gọi...
 • 15
 • 653
 • 5

Sinh học lớp 9 - Tiết 17 - Bài 17: Mối quan hệ giữa gen ARN docx

Sinh học lớp 9 - Tiết 17 - Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN docx
... – U – G – X- U – U- G – A- X – a Xác định trình tự nuclêôtit đoạn gen tổng hợp đoạn ARN b Nêu chất mối quan hệ gen ARN Hướng dẫn học nhà - Học theo nội dung SGK -Làm câu hỏi 1, 2, vào tập ... nuclêôtit - Quá trình tổng mạch khuôn ARN gen quy định trình hợp theo tự tARN rARN tự nuclêôtit nguyên tắc nào? ARN - Nêu mối quan hệ gen ARN? - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK Củng cố Khoanh tròn vào chữ ... - Mô hình phân tử ARN mô hình tổng hợp ARN III PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, nêu vấn đề giải vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp, trực quan - Làm việc với...
 • 11
 • 5,135
 • 4

bài giảng sinh học 9 bài 17 mối quan hệ giữa gen arn

bài giảng sinh học 9 bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn
... thnh mch ARN ? TaiLieu.VN BI 17 MI QUAN H GIA GEN V ARN I -ARN (A xit ribụnuclờic ) II -ARN c tng hp theo nguyờn tc no ? -ARN c tng hp da trờn mt mch n ca gen ( mch khuụn ) -S tng hp ARN din theo ... TaiLieu.VN BI 17 MI QUAN H GIA GEN V ARN I ARN (Axớt ribụnuclờic ) *Cu to hoỏ hc - ARN c cu to t cỏc nguyờn t :C ,H, O, N v P - ARN l mt i phõn t - ARN c cu to theo nguyờn tc a phõn n phõn ca ARN l ... thnh bng so sỏnh ADN v ARN Đặc điểm ADN ARN Số mạch đơn A, T, G, X A, U, G, X Các loại đơn phân TaiLieu.VN BI 17 MI QUAN H GIA GEN V ARN I -ARN (A xit ribụnuclờic ) II -ARN c tng hp theo nguyờn...
 • 17
 • 425
 • 0

Bài 17 mối quan hệ giữa GEN ARN

Bài 17 mối quan hệ giữa GEN và ARN
... quan hệ gen ARN Trình tự nuclêôtit mạch khuôn gen qui định trình tự nuclêôtit mạch ARN BÀI BÀI 17: 17: MỐI MỐI QUAN QUAN HỆ HỆ GIỮA GIỮA GEN GEN VÀ VÀ ARN ARN BÀI BÀI 17: 17: MỐI MỐI QUAN QUAN HỆ ... GIỮA GEN GEN VÀ VÀ ARN ARN BÀI TẬP CỦNG CỐ BT2: Loại Nu có mặt ARN mà ADN? a Ađênin c Uraxin b Timin d Guanin BÀI BÀI 17: 17: MỐI MỐI QUAN QUAN HỆ HỆ GIỮA GIỮA GEN GEN VÀ VÀ ARN ARN BÀI TẬP CỦNG ... HỆ GIỮA GIỮA GEN GEN VÀ VÀ ARN ARN BÀI TẬP CỦNG CỐ BT1: Loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền: a mARM c tARM b rARM d Cả loại BÀI BÀI 17: 17: MỐI MỐI QUAN QUAN HỆ HỆ GIỮA GIỮA GEN...
 • 20
 • 153
 • 0

Giáo án sinh 9 - Bài 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN AND pot

Giáo án sinh 9 - Bài 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ AND pot
... mARN d Cả -A-U-G-X-U-G-A– a Xác định trình tự nuclêôtíc đoạn gen đả tổng hợp b Nêu chất mối quan hệ gen – ARN V Dặn dò: 2p -Hoc trả lời câu hỏi SGK -Làm tập 3, 4, vào vỡ tập - ọc mục “em có biết” ... bào gen? Nguyên tắc tổng hợp: +Nhận xét trình tự -Khuôn mẩu: dựa đơn phân ARN so -Các nhóm thảo luận mạch đơn gen với mạch đơn thống câu trả lời -Bổ sung: A -U; T – gen? A; G – X ; X – T * Mối quan ... quan hệ gen -Gv chốt lại kiến thức -GV cho hs thảo luận: nuclêôtíc mạch +Quá trình tổng hợp khuôn gen qui định ARN theo nguyên tắc trình tự nuclêôtíc nào? 5p ADN:Trình tự mạch ARN +Nêu mối quan hệ...
 • 6
 • 686
 • 1

Bài 17. Mối quan hệ giữa gen tính trạng

Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
... c ARN din theo nhng mch hay tc no? n ca gen? nguyờn hai mch 2/ Cỏc loi nucleotit no liờn kt vi to cp quỏ trỡnh hỡnh thnh mch ARN? Bn cht ca mi quan h gen v ARN c th hin nh th no? 3/ Cú nhn xột ... phõn trờn mch ARN so vi mi mch n ca gen? Din bin ca quỏ trỡnh tng hp ARN So sỏnh quỏ trỡnh t nhõn ụi ca AND vi quỏ trỡnh tng hp ARN? Bài tập : Một đoạn mạch gen có cấu trúc sau: Mạch 1: - A - ... on AND c to thnh sau on mch AND m núi trờn kt thỳc quỏ trỡnh t nhõn ụi? Bi 17 Tit 17: MI QUAN H GIA GEN V ARN I/ ARN ( Axit ribonucleic ) C2: So sỏnh cu to ca C1: Nờu c im cu to ca phõn t ARN?...
 • 13
 • 235
 • 0

Bai 17. Moi lien he giua Gen va ARN

Bai 17. Moi lien he giua Gen va ARN
... dung -ARNcấu tạo từ nguyên tố :C,H,O,N P -ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân loại nuclêotit A,U,G,X - ARN gồm : + m ARN: truyền đạt thông tin quy định cấu trúc Prôtêin + t ARN :Vận ... tổng - Các nhóm thảo luận thống - Quá trình tổng hợp ARN: hợp ARN dựa vào hình 17.2 ý kiến +Gen tháo xoắn, tách dần - GV yêu cầu HS hình 17.2 +ARN đợc tổng hợp dựa thành mạch đơn Giáo án sinh Ngời ... biét"phân tích :t ARN r ARNsau dợc tổng hợp tiếp tục tạo thành cấu trúc bậc cao -GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận +Quá trình tổng hợp ARN theo nguyên tắc ? +Nêu mối quan hệ genARN? vào mạch đơn...
 • 3
 • 329
 • 0

Tiết 17. Mối quan hệ giữa gen ARN

Tiết 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN
... GEN ARN I ARN II ARN tổng hợp theo nguyên tắc ? Thảo luận nhóm ? Quá trình tổng hợp ARN theo nguyên tắc ? Nêu mối quan hệ gen với ARN Bài 17: MỐI LIÊN HỆ GIỮA GEN ARN I ARN II ARN tổng ... A, T, G, X Lớn Bài 17: MỐI LIÊN HỆ GIỮA GEN ARN I ARN - ARN gồm loại: + mARN (ARN thông tin) + tARN (ARN vận chuyển) + rARN (ARN ribôxôm) ? Có loại ARN + mARN (ARN thông tin) Truyền đạt thông ... hình 17.2 Một phân tử ARN tổng hợp dựa vào hay hai mạch đơn gen ? + ARN tổng hợp dựa vào mạch đơn (mạch khuôn) Bài 17: MỐI LIÊN HỆ GIỮA GEN ARN I ARN II ARN tổng hợp theo nguyên tắc ? Quan...
 • 15
 • 1,422
 • 10

Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN

Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
... Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN So sánh ARN AND Đặc điểm ARN ADN Số mạch đơn Các loại đơn phân A,U,G,X A,T,G,X Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN THẢO ... Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN THẢO LUẬN NHÓM Trình bày cấu tạo ARN Mô tả cấu trúc không gian ARN So sánh ARN AND Đặc điểm ARN Số mạch đơn Các loại đơn phân Có loại ARN ? ADN Tiết 17: MỐI ... cặp trình hình thành mạch ARN ? Quá trình tổng hợp ARN dựa nguyên tắc ? Nêu mối quan hệ gen với ARN ? Tiết 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN BÀI TẬP SGK Một đoạn mạch gen có cấu trúc sau: Mạch...
 • 8
 • 633
 • 4

Sinh học 9 - Tiết 17: Mối quan hệ giữa gen ARN ppsx

Sinh học 9 - Tiết 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN ppsx
... tổng hợp ARN NST kỳ trung H?: ARN tổng hợp kỳ gian chu kỳ tế bào? * Quá trình tổng hợp ARN GV: Mô tả trình tổng hợp ARN dựa - ARN tổng hợp dựa vào mạch đơn vào hình 17 -2 (hoặc mô hình) - Gen tháo ... hợp đoạn ARN trên? b, Nêu chất mối quan hệ gen ARN V/ DẶN DÒ - Học theo nội dung SGK – Làm câu hỏi 1,2,3 SGK - Đọc mục “em có biết” Đọc trước 18 -o0o - ... mẫu: dựa mạch đơn gen tin? Em có biết phân tích tARN rARN - Bổ xung: A – U; T – A; G – X; X – G sau tổng hợp tiếp tục tạo thành cấu - Mối quan hệ gen ARN trình tự Nuclêôtit trúc bậc cao mạch khuôn...
 • 4
 • 788
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN potx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN potx
... c : Chữa tập số SGK Bài giảng Gv- Hs Bảng Bài 17 Mối quan hệ gen ARN Mở bài: Gv: Treo tranh phóng to hình 17.1 SGK, yêu cầu hs quan sát, gv giải thích: ARN ADN axit nucleic chia làm loại: mARN ... thay U Củng c : Chọn câu trả lời đúng: Loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền: a ARN vận chuyển b ARN thông tin* c ARN ribôxom d Cả loại ARN BTVN: Trả lời câu hỏi SGK ... câu hỏi sau: ? ARN tổng hợp từ hay hai mạch đơn gen ? Các loại nucleotit liên kết với trình hình thành mạch ARN ? Có nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen Hs quan sát, nghiên...
 • 5
 • 539
 • 1

tiêt 17 - mối quan hệ giữa gen ARN

tiêt 17 - mối quan hệ giữa gen và ARN
... đoạn gen mã hóa lên đoạn ARN - T – A – X – G – A – A – X– (Mạch gốc ) Gen - A - T - G – X - T - T - G - (Mạch bổ sung) Bài tập 2: Các loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền a t ARN ... phân tử ARN tương ứng với trình tự nuclêôtit mạch khuôn gen theo điểm nguyên tắc bổ sung t ARN ( ARN vận chuyển) Cấu trúc không gian chiều Mét ®o¹n ARN cã trình tù c¸c nuclª«tÝt nh sau: ARN -A –U ... cấu tạo, loại đơn phân) ? ARN gồm loại ? Đó loại ? Dựa vào đâu để phân loại ARN ? THẢO LUẬN Quan sát hình 17. 1 15 SGK, kết hợp thông tin SGK kiến thức học so sánh cấu tạo ARN ADN theo mẫu sau ?...
 • 12
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành (thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp), luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiến lược nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa (LA tiến sĩ)Bài thực hành Tin học cơ sởĐầu tư trực tiếp nước ngoài những giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhĐánh giá việc quản lý chất lượng đào tạo của các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương (LA tiến sĩ)Beginning ethical hacking with python (2017)Đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách bồi trườngĐánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhInternet of things with arduino cookbook (2016)Tài hiệu hướng dẫn codeigniterObject Constraint Language (OCL)Nghiên cứu phổ hấp thụ và phổ tán sắc của môi trường khí nguyên tử 85Rb khi có mặt hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ (LA tiến sĩ)SACH LOP 12 3Hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay (tt)Nghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)Bước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngNghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng kit chẩn đoán bệnh tiên mao trùng do Trypanosoma evansi gây ra ở trâu, bò một số tỉnh miền núi phía Bắc và đề xuất biện pháp phòng trị (LA tiến sĩ)Nâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập