Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững
... quốc gia bảo tồn đa dạng sinh học Xác định hệ sinh thái, loài nguồn gen quan trọng để bảo tồn sử dụng bền vững đa dạng sinh học Quan trắc đa dạng sinh học nhân tố tác động đến đa dạng sinh học Thiết ... tháng 01 năm 2004 có 188 nước ký vào công ước, Mỹ số nước ký sau  Công ước Đa dạng Sinh học có ba mục tiêu:  bảo vệ đa dạng sinh học;  sử dụng bền vững đa dạng sinh học;  phân phối công lợi nhuận ... vậy, đa dạng sinh học đa dạng văn hóa thường liên quan với Việc bảo vệ văn hóa truyền thống môi trường tự nhiên tạo hội để đạt hai mục đích: bảo vệ đa dạng sinh học trì đa dạng văn hóa • Đa dạng...
 • 33
 • 1,175
 • 10

bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
... trường, ĐHKH Huế Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam Bảo tồn ngun vị Năm 1986, phủ nước Việt Nam thành lập hệ thống 87 khu bảo tồn gọi khu rừng đặc dụng, có 56 vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên, ... đủ đại diện cho hệ sinh thái, sinh cảnh tối thiểu cho số lồi động vật • Một số khu bảo tồn vườn Quốc gia ranh giới chưa hợp lý mặt bảo tồn đa dạng sinh học đa số khu bảo tồn, cơng tác điều ... tính q mà có Việt Nam Nguyễn Mộng Khoa Mơi trường, ĐHKH Huế Giá trị Đa dạng sinh học Việt Nam    Nguồn tài ngun thiên nhiên khơng sở vững tồn nhân dân Việt Nam thuộc nhiều hệ qua mà sở cho phát...
 • 66
 • 1,101
 • 11

bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học

bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học
... đến bảo tồn đa dạng sinh học 29 Bi 6: Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học 33 Tổ chức quản lý đa dạng sinh học khu bảo tồn 33 Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh ... thoái đa dạng sinh học Việt Nam .61 Bi 9: Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 66 Luật pháp Việt Nam liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học 66 Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ... hoang dại Đa dạng văn hoá gắn liền với đa dạng sinh học Hiều biết tập thể nhân loại đa dạng sinh học nh việc quản lý, sử dụng đa dạng sinh học nằm đa dạng văn hoá Bảo tồn đa dạng sinh học góp phần...
 • 114
 • 461
 • 0

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Chương 1

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Chương 1
... đa dạng sinh học, thuật ngữ đa dạng sinh học đợc dùng để phong phú v đa dạng giới sinh vật từ nguồn trái đất, bao gồm đa dạng loi, loi v đa dạng hệ sinh thái (Gaston and Spicer, 19 98) Nh đa dạng ... tăng tính đa dạng loi tuyệt chủng lm giảm tính đa dạng sinh học Sự loi (tuyệt chủng) đợc nghiên cứu kĩ phần "suy thoái đa dạng sinh học" 1. 3 Đa dạng hệ sinh thái 1. 3 .1 Khái niệm Hệ sinh thái ... hạng mức đe doạ đa dạng sinh học Khái niệm suy thoái đa dạng sinh học 1. 1 Khái niệm Suy thoái đa dạng sinh học hiểu l suy giảm tính đa dạng, bao gồm suy giảm loi, nguồn gen v hệ sinh thái, từ lm...
 • 16
 • 349
 • 5

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Chương 2

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Chương 2
... tham gia công tác bảo tồn đa dạng sinh học thực đợc bảo tồn đa dạng sinh học cách ton diện 2. 2 Các thoả hiệp quốc tế bảo tồn đa dạng sinh học 2. 2.1 Lý Bảo tồn đa dạng sinh học cần có tham gia ... cấm hoang dã Đa dạng văn hoá gắn liền với đa dạng sinh học Hiểu biết nhân loại đa dạng sinh học nh việc quản lý, sử dụng đa dạng sinh học nằm đa dạng văn hoá Do bảo tồn đa dạng sinh học góp phần ... bảo tồn Phối hợp v hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học Tính chất định chiến lợc bảo tồn l phải bảo tồn đa dạng sinh học cách tổng hợp, không quan tâm đến bảo tồn khu bảo tồn. Việc dựa vo khu bảo tồn...
 • 15
 • 355
 • 5

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Chương 3

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Chương 3
... 270 35 27 48 30 8 Thú Bò sát ếch nhái 160 35 27 7.610 417 38 111 30 16 36 .8 83 904 64 239 76 28 5.488 31 4 48 160 44 14 7.200 140 22.000 1.944 71 31 9 33 16 38 .1 53 597 66 195 39 29 93. 400 986 64 137 ... ti nguyên sinh vật phong phú v đợc giới công nhận l trung tâm đa dạng sinh học vùng Đông Nam Mức độ đa dạng sinh học Việt Nam 2.1 Đa dạng di truyền 33 Biến dị di truyền tồn tất loi sinh vật, ... chuyển chỗ (Ex-situ conservation) Cùng với việc thiết lập hệ thống khu bảo tồn, giải pháp bảo tồn Ex-situ đợc quan tâm bảo tồn đa dạng sinh học nớc ta Một số loại hình bảo tồn Ex-situ triển khai...
 • 24
 • 229
 • 1

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Chương 4

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học - Chương 4
... l mức độ suy giảm quần thể sinh vật vùng đợc xem l báo cần thiết cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học Trong nghiên cứu đa dạng sinh học v l bảo tồn đa dạng sinh học, báo giúp nhận biết đợc ... đa dạng sinh học Mục tiêu: sau học xong bi ny sinh viên có khả trình by v vận dụng đợc phơng pháp điều tra giám sát đánh giá đa dạng sinh học Đa dạng sinh học thể cấp độ l đa dạng di tryền, đa ... sát, đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học (quan sát thực tế, đánh giá nhanh tình hình, thảo luận ) Khi xác định vấn đề nhu cầu cần giám sát đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn cụ thể, cần...
 • 26
 • 264
 • 0

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học

Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học
... đến bảo tồn đa dạng sinh học 29 Bi 6: Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học 33 Tổ chức quản lý đa dạng sinh học khu bảo tồn 33 Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh ... thoái đa dạng sinh học Việt Nam .61 Bi 9: Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 66 Luật pháp Việt Nam liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học 66 Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ... hoang dại Đa dạng văn hoá gắn liền với đa dạng sinh học Hiều biết tập thể nhân loại đa dạng sinh học nh việc quản lý, sử dụng đa dạng sinh học nằm đa dạng văn hoá Bảo tồn đa dạng sinh học góp phần...
 • 114
 • 220
 • 2

bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học

bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học
... đến bảo tồn đa dạng sinh học 29 Bi 6: Tổ chức quản lý bảo tồn đa dạng sinh học 33 Tổ chức quản lý đa dạng sinh học khu bảo tồn 33 Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh ... thoái đa dạng sinh học Việt Nam .61 Bi 9: Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 66 Luật pháp Việt Nam liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học 66 Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ... hoang dại Đa dạng văn hoá gắn liền với đa dạng sinh học Hiều biết tập thể nhân loại đa dạng sinh học nh việc quản lý, sử dụng đa dạng sinh học nằm đa dạng văn hoá Bảo tồn đa dạng sinh học góp phần...
 • 114
 • 3,528
 • 5

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 6 - Thạc sĩ. Viên Ngọc Nam

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 6 - Thạc sĩ. Viên Ngọc Nam
... hiệu tồn tính đa dạng sinh học Có ba cách bảo tồn: Xây dựng khu bảo tồn; Thực biện pháp bảo tồn bên ngồi khu bảo tồn; Phục hồi quần xã sinh vật nơi cư trú bị suy thối Khi khu bảo tồn thành lập ... khu bảo vệ tự nhiên có ý nghĩa quan trọng việc phát triển khoa học, văn hố, bảo vệ mơi trường thúc đẩy sản xuất Bảo tồn quần xã sinh vật Bảo tồn quần xã sinh vật ngun vẹn cách bảo tồn có hiệu tồn ... vùng bảo vệ ng Cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn thiên nhiên tài nguyên di truyền Việt Nam Đònh nghóa khu bảo vệ Việt Nam Đònh nghóa vùng ng bảo vệ Phân loại Khu bảo tồn theo IUCN Hiệp hội Bảo tồn...
 • 35
 • 305
 • 1

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 5.1

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 5.1
... đếm vài số đa dạng di truyền Bản đồ gen Chọn vật liệu di truyền cho chương trình chọn giống Đánh dấu phân tử ? Đánh dấu phân tử Chuỗi DNA dễ phát protein thừa kế giám sát Hiện tượng đa hình protein ... để mô tả cá thể quần thể thực vật dùng để nghiên cứu mối quan hệ phân loại, đa dạng loài hệ thống lai tạo giám sát chương trình cải thiện giống Kỹ thuật dùng phương pháp đơn giản, rẽ cho việc ... quan hệ cá thể, quần thể phân loại phát sinh loài Đánh dấu phân tử thường sử dụng lâm nghiệp là: Điện di protein (Protein electrophoresis - Isozymes) Đa hình độ dài đoạn cắt (restriction fragment...
 • 67
 • 276
 • 1

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 5

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 5
... công tác bảo tồn ng thiên nhiên, bảo vệ đa dạng ng sinh học Khác bảo tồn gen bảo tồn thiên nhiên Mục tiêu BTTN bảo vệ nguyên vẹn hệ thực vật động vật tồn môi trường ng ng đònh, bảo vệ hệ sinh thái ... di truyền ng Kinh tế bảo tồn đa dạng di truyền rừng ng ng Bao gồm thành phần liên quan đến dự án nh bảo tồn đa dạng sinh học ng Chính sách bảo tồn nguồn gen rừng ch ng Bảo tồn nguồn gen rừng: ... quan khu bảo tồn gen Theo dõi giám sát, kinh tế xã hội sách cho bảo tồn nguồn gen rừng ch ng Đánh dấu di truyền công cụ cho số nh sinh học cho hệ sinh thái Tiêu chí số cho bảo tồn đa dạng di...
 • 43
 • 190
 • 0

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 4c - Thạc sĩ. Viên Ngọc Nam

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 4c - Thạc sĩ. Viên Ngọc Nam
... 1 Đa dạng sinh học Việt Nam Nội dung Đa dạng sinh học Việt Nam - Đa dạng loài - Đa dạng hệ sinh thái - Đa dạng vùng đòa lý sinh học Suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam Bảo tồn đa dạng sinh ... 653 San hô So sánh số loài Việt Nam với Thế giới nh WCMC,1994 San hô Các điểm nóng ĐDSH Việt Nam Đa dạng hệ sinh thái Đa dạng hệ sinh thái • Việt Nam đa dạng sinh thái có nhiều kiểu rừng khác ... nứa Đa dạng vùng đòa lý sinh học Vùng đòa lý sinh học Đông Bắc Vùng đòa lý sinh học Tây Bắc Vùng đòa lý sinh học BắcTrung Vùng đòa lý sinh học Nam Trung Tây nguyên Vùng đòa lý sinh học Đông Nam...
 • 64
 • 425
 • 1

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 4 - Viên Ngọc Nam

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 4 - Viên Ngọc Nam
... suy giảm đa dạng sinh học • Ngày mức độ ĐDSH bò suy thoái trầm trọng đến mức báo động: • - Các nhà sinh học ước tính có loài/giờ bò tuyệt chủng, hay 27.000 loài/năm (Edward O Wilson, 199 3-2 003 Microsoft ... từ 1600 - 1 949 ng Nguyên nhân tuyệt chủng động vật Các nguyên nhân làm cho động vật bò tuyệt chủng ng ng Tuyệt chủng loài Ngày thống kê 1 ,4 – 1,7 triệu loài suốt 3,5 tỷ năm cho đa dạng sinh học ... Nội dung • Đònh nghóa • Tốc độ suy giảm đa dạng sinh học • - Tuyệt chủng theo thời gian • - Tốc độ tuyệt chủng • • • • • Nguyên nhân tuyệt chủng động vật Nguyên...
 • 55
 • 619
 • 0

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học 1

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học 1
... bảo tồn thiên nhiên Chương 7: Đònh lượng đa dạng sinh học Các mơn học có liên quan Phân loại học Động vật học Ngư loại học Thực vật học Sinh thái học cá thể Sinh thái học quần thể Sinh thái học ... xã Vi sinh học Giải phẫu học Sinh thái học Di truyền học Sinh học Chương 1: Đa dạng sống trái đất VCD Continental drift Đa dạng môi trường sống ng Chương SINH QUYỂN VÀ CÁC KHU SINH HỌC (Biosphere ... h i ệ p Nội dung Chương 1: Đa dạng sống trái đất Chương 2: Lòch sử trình tiến hoá Chương 3: Hiện trạng đa dạng sinh học Chương 4: Bảo tồn đa dạng sinh học Chương 5: Bảo tồn tài nguyên di truyền...
 • 44
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học ở việt nambài giảng bảo tồn đa dạng sinh học pptbài giảng bảo tồn đa dạng sinh học chương 3nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh họcmot suon bai bao ton da dang sinh hocbai bao cao ve bao ton đa dạng sinh họcđánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học và vây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh tiền giangbảo tồn đa dạng sinh họcquy hoạch bảo tồn đa dạng sinh họcluật bảo tồn đa dạng sinh họcchiến lược bảo tồn đa dạng sinh họccông tác bảo tồn đa dạng sinh họccông ước bảo tồn đa dạng sinh họcmục tiêu bảo tồn đa dạng sinh họcđề cương quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh họcOn tap cac diem ngu phap tieng anh lop 12 with keyMối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức lĩnh vực hôn nhân, gia đình – nghiên cứu so sánh việt nam và hàn quốcKHAI THÁC dầu BẰNG PP GASLIFBiquyetviet headlineĐề tài: Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân mất tích, tuyên bố cá nhân là đã chết.Đề cương kĩ thuật chiếu sáng đô thị fullThực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20102012Shadowscape Tarot bản tiếng ViệtNghiên cứu vai trò độ mịn của xỉquan hệ pháp lý giữa cổ đông và người quản lý công tyLDS nguyễn thị thu vân chia tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật việt nam thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiệnNghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển ngành nông nghiệm tỉnh sơn laBÀI báo GIAN lận báo cáo tài CHÍNH THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁPBảo vệ quyền con người trong bốn công ước geneva về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranhCác tội xâm phạm sức khỏe của con người theo luật hình sự việt nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh thanh hóaLabor relations and collective bargaining private and public sectorsSystem architecture 1st global cameron crawley and selvaĐề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 Vĩnh Long năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Thuỵ Hương, Hải Phòng năm học 2016 2017Lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập