Chương 6 Thống kê sinh học

Thống sinh học-Chương 6 pdf

Thống kê sinh học-Chương 6 pdf
... đại lượng Xác định hình thức mối quan hệ đại lượng (xác định dạng toán học) 6. 3 Các đặc trƣng mức độ liên hệ đại lƣợng 6. 3.1 Tỷ tƣơng quan h Định nghĩa: Là tiêu thuyết minh mức độ liên hệ đại lượng ... thức:  Y  Y ^   1  Y  Y  R 2 6. 4 Chọn giả thuyết dạng liên hệ Phương trình hồi quy cần thỏa mãn điều kiện: • Phản ánh chất quy luật tự nhiên, xã hội, sinh học • Có mức độ liên hệ đại lượng ... t  t 05 (k  n  r ), H o +  Ước lượng cho bi: P(bi - ta/2.Sbi  bi  bi + ta/2.Sbi) = 1- a 6. 6 Hàm phi tuyến Một số dạng đường cong hàm phi tuyến thường gặp lâm nghiệp: Hàm logarit: Y = A...
 • 46
 • 218
 • 0

Thống sinh học-Chương 1 pdf

Thống kê sinh học-Chương 1 pdf
... kính ngang ngực cho sau: d1 = 10 ,5 cm d2 = 11 ,0 cm d3 = 9,8 cm d4 = 10 ,8 cm d1 = 8,8 cm Ta tính tiết diện ngang g cho theo công thức sau: gi   d i Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software ... tương ứng 1. 5 Các đặc trưng mẫu 1. 5 .1 Đặc trưng vị trí Có tiêu thống kê: Số trung bình mẫu, số trung bình toàn phương, trung vị mẫu, mode Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 1. 2.2 Mẫu Mẫu rút từ tổng thể, hình ảnh tổng thể, dung lượng mẫu luôn hữu hạn Dung lượng mẫu ký hiệu n 1. 3 Một số phương pháp rút mẫu 1. 3 .1 Rút mẫu ngẫu nhiên Có cách:...
 • 53
 • 403
 • 2

Thống sinh học-Chương 2 ppt

Thống kê sinh học-Chương 2 ppt
... phân bố xác suất phụ thuộc vào số hữu hạn tham số 1, 2, 3, k mà ta ký hiệu p(x, 1, 2, 3, k) Ví dụ: phân bố chuẩn có tham số a =  b2 = 2, phân bố Poatxông có tham số , … Trong chương trình ... hữu hạn mẫu Để giải vấn đề có cách khác ước lượng điểm ước lượng khoảng 2. 2 Ước lượng điểm Là phương pháp ước lượng thống người ta dùng trị số hàm ước lượng tính toán mẫu thay cách gần cho tham ... mức ý nghĩa Trong Lâm nghiệp thường gặp mức ý nghĩa α: α = 0.05 α = 0.01 α = 0.001 Uα /2 = 1.96 Uα /2 = 2. 58 Uα /2 = 3.3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com...
 • 13
 • 192
 • 2

Thống sinh học-Chương 3 pot

Thống kê sinh học-Chương 3 pot
... Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3. 3 Một số phân bố lý thuyết thường gặp Lâm nghiệp 3. 3.1 Phân bố chuẩn Là phân bố xác suất biến ngẫu nhiên liên tục, miền ... Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3. 3 .3 Phân bố khoảng cách Là phân bố xác suất biến ngẫu nhiên đứt quãng Hàm toán học có dạng:  khix ... For evaluation only Khi α = 1: P(x) = .e-.x Phân bố giảm Khi α = 3: Phân bố đối xứng 1< α < 3: Phân bố có dạng lệch trái α > 3: Phân bố có dạng lệch phải Các bước mô phân bố thực nghiệm phân...
 • 24
 • 303
 • 1

Thống sinh học-Chương 4 doc

Thống kê sinh học-Chương 4 doc
... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 4. 1 Ý nghĩa: Giáo trình 4. 2 Trường hợp mẫu độc lập + Định nghĩa: mẫu gọi độc lập trình tiến hành thí nghiệm yếu tố tạo mối liên hệ mẫu với 4. 2.1 Tiêu chuẩn U phân bố ... Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 4. 2.3 Tiêu chuẩn U Mann & Whitney Tiêu chuẩn phi tham số tiêu chuẩn thống trước luật phân bố đại lượng quan sát Tính toán tiêu chuẩn ... 1).(2r  1) 24  U Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only U  1,96  H  mẫu liên hệ với U  1,96  H  mẫu liên hệ không với 4. 4 Tiêu chuẩn...
 • 22
 • 306
 • 1

so thong ke sinh hoc

so thong ke sinh hoc
... nhân tố sinh thái ảnh hưởng ánh sáng lên đời sống sinh vật ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật ảnh hưởng lẫn sinh vật X X X X X X X X X X Quần thể sinh vật Quần thể người Quần xã sinh ... 68 vận động di chuyển Tiến hóa tổ chức thể Tiến hóa sinh sản Cây phát sinh giới động vật Đa dạng sinh học Đa dạng sinh học Biện pháp đấu tranh sinh học Động vật quý Tìm hiểu số động X X X X X X ... 30 Biến dạng 31 32 33 34 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Sinh sản sinh dưỡng người Cấu tạo chưc hoa Tranh:sơ đồ cấu tạo hoa Các loại hoa 02 38...
 • 13
 • 213
 • 0

Chương 6 thống hiệu quả sản xuất

Chương 6 thống kê hiệu quả sản xuất
... *Hiệu cá biệt *Hiệu KTQD e)Căn vào hình thái biểu hiện: *Hiệu *Hiệu ẩn Ebook.VCU - www.ebookv Phương pháp tính hiệu SXKD DN Tính hiệu cho phận chi phí hiệu tổng hợp thường dùng dạng thuận A) Hiệu ... nghiên cứu đánh giá phân tích hiệu SXKD DN Ebook.VCU - www.ebookv  Phân lọai hiệu a)Căn vào phạm vi tính tóan: * Hiệu kinh tế * Hiệu quảxã hội *Hiệu an ninh quốc phòng * Hiệu môi trường… b)Căn vàotính ... có hiệu dạng thuận,ngược lại dạng nghịch Nếu so sánh phép chia có hiệu tương đối Nếu so sánh phép trừ có hiệu tuyệt đối Quan điểm chung Hội nghị Thống nước Hội nghị Praha 1985 cho rằng:Hiệu...
 • 16
 • 218
 • 0

Tài liệu Thống sinh học pdf

Tài liệu Thống kê sinh học pdf
... hợp (nhiều bậc) 2.2 BẢNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ Để mơ tả liệu cách cụ thể ta dùng bảng biểu đồ 2.2.1 Bảng (Table) • Xếp đặt liệu vào bảng theo qui tắc ta bảng • Bảng thường bắt đầu tiêu đề ... 10 P800(0,10) = ∑ e-44k/k! = 0, 997 k =0 Cao Hào Thi 11 Chương THỐNG KÊ Thống khoa học có mục đích thu thập, xếp đặt phân tích liệu tập hợp gồm phân tử loại 2.1 TẬP HỢP CHÍNH VÀ MẪU (Population ... với khối liệu, có 90% giá trị Dữ liệu khoảng µ±3 s Qui tắc Tchebycher (Tchebycher’s Rule) Đối với khối Dữ liệu tập hợp có số trung bình µ độ lệch chuẩn s, có 100(1 - 1/m²)% giá trị liệu nằm khoảng...
 • 128
 • 686
 • 7

Thống sinh học docx

Thống kê sinh học docx
... P800(3) = e-44³/3! = 0,1954 10 P800(0,10) = ∑ e-44k/k! = 0, 997 k =0 Cao Hào Thi 11 Chương THỐNG KÊ Thống khoa học có mục đích thu thập, xếp đặt phân tích liệu tập hợp gồm phân tử loại 2.1 TẬP HỢP ... hợp (nhiều bậc) 2.2 BẢNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ Để mơ tả liệu cách cụ thể ta dùng bảng biểu đồ 2.2.1 Bảng (Table) • Xếp đặt liệu vào bảng theo qui tắc ta bảng • Bảng thường bắt đầu tiêu đề ... thường bắt đầu tiêu đề chấm dứt xuất xứ + Tiêu đề : Mơ tả đơn giản nội dung bảng + Xuất xứ : Ghi nguồn gốc liệu bảng Cao Hào Thi 13 Thí dụ: Bảng 2.1: Diện tích đại dương giới Đại dương Diện...
 • 128
 • 227
 • 0

Thống sinh học ppt

Thống kê sinh học ppt
... P800(3) = e-44³/3! = 0,1954 10 P800(0,10) = ∑ e-44k/k! = 0, 997 k =0 Cao Hào Thi 11 Chương THỐNG KÊ Thống khoa học có mục đích thu thập, xếp đặt phân tích liệu tập hợp gồm phân tử loại 2.1 TẬP HỢP ... hợp (nhiều bậc) 2.2 BẢNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ Để mơ tả liệu cách cụ thể ta dùng bảng biểu đồ 2.2.1 Bảng (Table) • Xếp đặt liệu vào bảng theo qui tắc ta bảng • Bảng thường bắt đầu tiêu đề ... thường bắt đầu tiêu đề chấm dứt xuất xứ + Tiêu đề : Mơ tả đơn giản nội dung bảng + Xuất xứ : Ghi nguồn gốc liệu bảng Cao Hào Thi 13 Thí dụ: Bảng 2.1: Diện tích đại dương giới Đại dương Diện...
 • 128
 • 224
 • 4

bài giảng công nghệ chương 6 công nghệ sinh học trong y học

bài giảng công nghệ chương 6 công nghệ sinh học trong y học
... acid tổng hợp tuyến t y người Vào đầu năm 80 hãng Eli Lilly Gentech Inc (Mỹ) đưa quy trình sản xuất insulin người công nghệ DNA tái tổ hợp Đó protein tạo công nghệ gen nhờ công nghệ mà insulin ... c y cho mg somatostatin nguyên chất Khối lượng hormone trước muốn có phải tiến hành năm nguyên liệu l y từ nửa triệu não cừu Sản xuất enzyme Trong tương lai gần enzyme sử dụng rộng rãi y học ... cho thiết bị phân tích y khoa để chữa bệnh Hiện nay, số enzyme như: lucooxydase, hexokinase, esterase, urease, cholesteroloxydase, alcoholdehydrogenase… sử dụng rộng rãi y học Sản xuất insulin...
 • 10
 • 205
 • 0

Chương 6: Chế phẩm sinh học trong bảo vệ thực vật pot

Chương 6: Chế phẩm sinh học trong bảo vệ thực vật pot
... CÁC CHẾ PHẨM BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI VIỆT NAM GV: Trịnh Thị Hồng 36 Chương 6: Chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật VI SINH NÔNG NGHIỆP 2009 Trong 20 năm, nhà khoa học nước ta nghiên cứu chế phẩm bảo vệ ... Hồng Kiểm tra chất lượng, lượng PIB/ml, thử sinh học học Đóng gói chế phẩm 29 Chương 6: Chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật VI SINH NÔNG NGHIỆP 2009 Chế phẩm virus trừ sâu Việt Nam nghiên cứu sản ... cứu đưa chế phẩm sinh học Biobac Biosar có khả phòng trừ bệnh thường gặp lúa đốm vằn cháy Chế phẩm Biobac sản xuất từ GV: Trịnh Thị Hồng Chương 6: Chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật VI SINH NÔNG...
 • 39
 • 430
 • 6

máy tính và thống sinh học

máy tính và thống kê sinh học
... sát Thống sinh học : Thống sinh học (Biostatistics) môn khoa học thực nghiệm, vận dụng phương pháp kết nghiên cứu lý thuyết thống để tìm hiểu quy luật biến đổi kiện sinh học, giúp cho ... tα : X* chấp nhận để đưa vào thống t > tα : X* giá trò bất thường 20 Chương IV : KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ I KHÁI NIỆM VÀ QUY TẮC: Giả thiết thống kê: Trong thống kê, cần phải so sánh đặc ... Trong nghiên cứu khoa học, trình thu thập xử lý liệu Để thực công việc này, phải dựa vào công cụ đắc lực Lý thuyết Thống Chức công tác thống : Thống (Statistics) hệ thống phương pháp bao...
 • 51
 • 103
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỐNG SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỐNG KÊ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG SINH HỌC
... phamtrongkha@yahoo.com, khapt@vnu.edu.vn - Các hướng nghiên cứu chính: Sinh học thần kinh, nội tiết, huyết học Thông tin môn học - Tên môn học: Thống sinh học ứng dụng tin học sinh học - Mã môn ... Tn học sở + Xác suất thống toán học + Các môn sinh học sở - Các môn học kế tiếp: không Mục tiêu môn học - Mục tiêu kiến thức: +Cung cấp cho sinh viên cách thu thập số liệu nghiên cứu sinh học, ... sát hàm phân phối tần số Học liệu Học liệu bắt buộc: Chu Văn Mẫn 2003 Ứng dụng tin học sinh học NXB ĐHQG Hà Nội Chu Văn Mẫn, Đào Hữu Hồ, 2001 .Thống Sinh học NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 162...
 • 11
 • 2,621
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu chương trình thống kê sinh học irristat ứng dụng thiết kế thí nghiệm và phân tích phương sai anova tác giả hoàng việt cườngthống kê sinh họcgiáo trình thống kê sinh họcbài giảng thống kê sinh họcxử lý số liệu thống kê sinh họcđề thi thống kê sinh họcbài giảng về thống kê sinh họcphương pháp thống kê sinh họcphần mềm thống kê sinh họcsử dụng microsoft excel trong thống kê sinh họcthống kê sinh học trong lâm nghiệptoán thống kê sinh họclý thuyết thống kê sinh họcthống kê sinh học là gìthống kê sinh học gs nguyễn văn tuấnSoạn bài Bài ca ngất ngưỡngCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2PHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHDac diem khi hau viet namTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ P1“Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng đa lộcPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thắng NâyLời bài hát Vui bước trên đường xaLời bài hát Vui đến trườngLời bài hát Khúc hát dạo chơiLời bài hát Những khúc nhạc hồngAmin aminoaxit peptit trong các đề thi tuyển sinh đại học từ năm 2007 2016Lời bài hát Tay thơm tay ngoanLời bài hát chiếc đèn ông saoLời bài hát Em đi chơi thuyềnđiều trị viên gan mãn tính và xơ ganSổ tay chuyên khoa thần kinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập