MÁY CHUẨN ĐOÁN OBD 2, MÃ LỖI TIẾNG ANH

MÁY CHUẨN ĐOÁN OBD 2, LỖI TIẾNG ANH

MÁY CHUẨN ĐOÁN OBD 2, MÃ LỖI TIẾNG ANH
... dài, liên tục, dài hạn) fuel trim values less than -10% or greater than 12,5 % NORMAL PARAMETERS Fuel Trim Values • - 12,5 % to 12,5 % short-term • -10% to 10 % long-term CIRCUIT DESCRIPTION The air/fuel ... of the heater circuit after certain criteria (các tiêu chuẩn) are met If the current is out of (ra ngoài, khỏi) specification (các tiêu chuẩn) during two back-toback trips, this code will be ... of the heater circuit after certain criteria (các tiêu chuẩn) are met If the current is out of (ra ngoài, khỏi) specification (các tiêu chuẩn) during two back-toback trips, this code will be...
 • 18
 • 312
 • 0

Tài liệu Máy chuẩn đoán cầm tay OBD docx

Tài liệu Máy chuẩn đoán cầm tay OBD docx
... quát Máy chẩn đoán Máy chẩn đoán gì? Các DTC lưu ECU hiển thị máy chẩn đoán cách nối trực tiếp với ECU Hơn nữa, máy chẩn đoán xoá DTC khỏi nhớ ECU Ngoài máy chẩn đoán có chức khác hiển thị liệu ... máy sóng GợI ý: ã Máy chẩn đoán có tên khác Dụng cụ chẩn đoán cầm tay Bộ dụng cụ chẩn đoán OBD- II ã Hộp cho thiết bị vào/ra, loại hình ống kiểu khay chứa cáp OBD- II (1/1) THAM KHảO Máy chẩn đoán ... chẩn đoán tiến hành thử kích hoạt (1/1) So sánh chức OBD Bảng so sánh chức hệ thống OBD khác -10- OBD / MOBD Quy trình chọn chức OBD/ MOBD Dưới quy trình vận hành máy chẩn đoán, dùng OBD/ MOBD làm...
 • 22
 • 488
 • 14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 498

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 498
... 36: Thomas Edison was A a discoverer B an explorer C a teacher D an inventor Trang 2/ 3 - đề thi 498 Câu 37: In 1854 Edison’s family A bought a new house in Milan, Ohio B sent him to ... record player, the motion picture camera, and over 1 ,20 0 other things About every two weeks he created something new He worked 16 out of every 24 hours Sometimes he worked so intensely that his ... lại câu sau B cooked C smiled D gained Câu 26 : A jogged Câu 27 : A teacher B kitchen C children D chemist Câu 28 : A teach B bread C mean D heat Câu 29 : A horses B rises C chooses D roses Câu 30:...
 • 3
 • 209
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 629

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 629
... 31: The situation continues to get worse and A worst B badly C bad D worse Trang 2/ 3 - đề thi 629 Câu 32: Peter: “I enjoy listening to pop music." Maria: “ .” A Neither I B I’m, too C ... Câu 21 : She hasn’t written to John she left school A before B after C since D when Câu 22 : Tell me there is anything special that you would like to now A what B if C though D which Câu 23 : ... Whatever D so as - - HẾT -Trang 3/3 - đề thi 629 ...
 • 3
 • 155
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 896

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 896
... have D as I Câu 32: Tell me there is anything special that you would like to now A though B if C which D what Trang 2/ 3 - đề thi 896 Câu 33: Tim in three movies already I think he’ll be ... Câu 20 : As it was raining, Jane didn't like walking home A wish B fancy C feel D want Câu 21 : It doesn’t seem necessary for us every Monday A meet B to meet C meeting D met Câu 22 : We ... 45: He is the person A from whom I bought this old car B which I bought this old car from C from who I bought this old car D from that I bought this old car Chọn phương án (A B, C, D) ứng với...
 • 3
 • 160
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 742

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 742
... cinema A B C D Câu 39: Do you mind to go out with her to buy some ice creams? A B C D Trang 2/ 3 - đề thi 7 42 Câu 40: Despite the sun was shining, it wasn’t warm enough for our children to go swimming ... Nevertheless D so as to - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 7 42 ... khác với từ lại câu sau Câu 26 : A celebrate B consider C century D cigarette Câu 27 : A teach B mean C bread D heat Câu 28 : A cooked B gained C smiled D jogged Câu 29 : A rises B roses C chooses...
 • 3
 • 178
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 918

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 918
... 36: Thomas Edison was A an inventor B a teacher C a discoverer D an explorer Trang 2/ 3 - đề thi 918 Câu 37: In 1854 Edison’s family A bought a new house in Milan, Ohio B sent him to ... record player, the motion picture camera, and over 1 ,20 0 other things About every two weeks he created something new He worked 16 out of every 24 hours Sometimes he worked so intensely that his ... chance Câu 20 : She didn’t even goodbye to me when she left A tell B speak C talk D say Câu 21 : She hasn’t written to John she left school A before B after C when D since Câu 22 : Tell me...
 • 3
 • 330
 • 1

Tài liệu Kiến thức cơ bản về máy chuẩn đoán ppt

Tài liệu Kiến thức cơ bản về máy chuẩn đoán ppt
... quát Máy chẩn đoán Máy chẩn đoán gì? Các DTC lưu ECU hiển thị máy chẩn đoán cách nối trực tiếp với ECU Hơn nữa, máy chẩn đoán xoá DTC khỏi nhớ ECU Ngoài máy chẩn đoán có chức khác hiển thị liệu ... OSCILLOSCOPE Đo sóng Máy chẩn đoán dùng máy đo sóng Nó thị dạng sóng tín hiệu điện (1/1) In Khái quát việc in liệu Những liệu hiển thị hình máy chẩn đoán in cách nối máy in với máy chẩn đoán Hãy ấn phím ... vào máy chẩn đoán (1/1) Thiết lập máy ban đầu Tổng quan việc thiết lập máy ban đầu Bước sau nối máy chẩn đoán với xe thiết lập an đầu cho máy Để thiết lập ban đầu bạn phải thay đổi cài đặt liệu...
 • 22
 • 248
 • 4

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 240 doc

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 240 doc
... playing some musical instrument, painting pictures, or playing football Trang 2/ 3 - đề thi 24 0 Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: A for A about A to want A Finally A such as B in B for ... is the person A which I bought this old car from B from that I bought this old car C from who I bought this old car D from whom I bought this old car Câu 42: Did he tell you ? A what was ... bread C heat D mean - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 24 0 ...
 • 3
 • 105
 • 0

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH đề thi 354 doc

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 354 doc
... Câu 32: It’s very kind you to help me with the homework A with B in C of D to Trang 2/ 3 - đề thi 354 Câu 33: If you John, tell him I'll phone him later A see B were seeing C has seen ... used to smoke D get used to smoke Câu 22 : We this course by the end of next year A had finished B were finishing C will have finished D have finished Câu 23 : The situation continues to get worse ... 15: He is the person A from that I bought this old car B from whom I bought this old car C which I bought this old car from D from who I bought this old car Chọn từ (ứng với A B, C, D) có phần...
 • 3
 • 129
 • 0

Tài liệu Giáo trình cơ khí chế tạo máy: Chuẩn đoán các hệ thống ô tô pdf

Tài liệu Giáo trình cơ khí chế tạo máy: Chuẩn đoán các hệ thống ô tô pdf
... liên kết với hệ thống lái khí Loại trợ lực dùng phổ biến tơ tơ tải Hệ thống lái khí có trợ lực khí nén bao gồm: cụm khí hệ thống lái khí, hệ thống trợ lực khí nén Hệ thống trợ lực khí nén lắp ... thống phanh thủy lực, việc tạo áp lực cho chất lỏng nhờ hệ thống cung cấp khí nén qua van phân phối xi lanh khí nén Hệ thống cho phép có ưu điểm chung hệ thống khí nén hệ thống thủy lực 186 Chương ... ĐỐN HỆ THỐNG PHANH 10.4.1 Nhiệm vụ cấu tạo chung hệ thống phanh Nhiệm vụ Hệ thống phanh dùng để giảm tốc độ tơ dừng lại hẳn, đảm bảo tính an tồn sử dụng tơ Cấu tạo Cấu tạo phụ thuộc loại hệ thống...
 • 69
 • 500
 • 1

MÁY CHUẨN đoán

MÁY CHUẨN đoán
... 12 13 Chức máy Lunch X431 là: Đọc lỗi Xóa lỗi Đọc liệu thời Kích hoạt kiểm tra Cài đặt lại nhớ 1.2.2.3 Máy chẩn đoán Totaldiag 5800 Hình 1.8 Máy chẩn đoán Totaldiag 5800 Máy chuẩn đoán hệ thống ... thống tự chẩn đoán phát triển kéo theo phát triển máy chẩn đoán chuyên dùng quy chuẩn quốc tế mã lỗi tiêu chuẩn (OBD-II) để tiện cho việc chẩn đoán, bảo dưỡng sửa chữa - Tự chẩn đoán biện pháp ... ngữ Anh-Trung Quốc, máy tính trò chơi điện tử Trang- 14 Các hãng xe có máy X431 thể chẩn đoán: Hình 1.6 Các hãng xe máy X431 chẩn đoán Các phận Hình 1.7 Các phụ kiện kèm máy X431 TT 6/7 10 11...
 • 103
 • 508
 • 13

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH - đề thi 423 doc

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề thi 423 doc
... - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 423 ĐÁP ÁN 1D 2C 11B 21 C 31A 41D 12A 22 D 32D 42D 3A 13A 23 A 33A 43B 4B 14B 24 A 34D 44A 5D 15A 25 C 35C 45C 6C 16D 26 B 36D ... 34: A countries B yards C rooms D spaces Câu 35: A appear B miss C survive D leave Trang 2/ 4 - đề thi 423 Chọn phương án (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu sau Câu 36: The longer hours you ... courses is NOT mentioned in the passage? A Medicine B Science C Dance D History Trang 3/4 - đề thi 423 Câu 49: Usually, an American college student takes tests in a term A four B five C...
 • 5
 • 130
 • 0

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH - đề thi 185 pps

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề thi 185 pps
... - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 185 ĐÁP ÁN 1-A 2- B 3-D 4-C 5-C 6-B 7C 8-C 9-B 10-D 11-D 1 2- A 13-D 14-A 15-D 16-D 17-A 18-C 19-D 20 -C 21 -B 22 -B 23 -C 24 -B 25 -C 26 -D ... 19-D 20 -C 21 -B 22 -B 23 -C 24 -B 25 -C 26 -D 27 -B 28 -A 29 -B 30-B 31-A 3 2- C 33-C 34-A 35-C 36-B 37-A 38-B 39-B 40-A 41-C 4 2- A 43-B 44-B 45-A 46-A 47-D 48-D 49-D 50-D ... animals and birds, the problem is that their habitat – the place (38) they live – is Trang 2/ 4 - đề thi 185 disappearing More land is used for farms, houses or industry, and there are fewer open...
 • 5
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: máy chuẩn đoán lỗi xe ô tômáy chuẩn đoán lỗi ô tômay chuan doan loi oto gia bao nhieugia ban may chuan doan loi otogia may chuan doan loi otomay chuan doan loi dong co otomay chuan doan loi xe otomay chuan doan loi oto 3133đọc mã chẩn đoán obd 2sử dụng máy chuẩn đoántoyota đào tạo kỹ thuật viên ô tô chuẩn đoán điện 2 p2may chuan doan otomay chuan doan cua xe bmwmáy chuẩn đoán đa chức năngmáy chuẩn đoán đa chức năng gscanKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản trung bình SBA15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặng (LA tiến sĩ)BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT HÓA HOC 12 CÓ ĐÁP ÁNNghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (LA tiến sĩ)Chuyên đề hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam VIWASEEM, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG (LA tiến sĩ)Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn QuốcPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Đăng ký
Đăng nhập