15858 read tick 6

read - unit 6

read - unit 6
... 20 36 37 38 39 46 47 48 49 57 58 59 26 27 28 29 60 13 14 15 31 41 51 12 21 10 16 17 18 19 11 56 2) water pollution 5) deforestation b) e) 3) spraying pesticides 6) dynamite fishing c) f) Unit ... Period 39 Read Read this poem about the environment MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on ?” “Well the world will end up like a second-hand junk-yard, ... thông tục ) Read this poem about the environment MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on ?” “Well the world will end up like a second-hand junk-yard,...
 • 14
 • 218
 • 0

UNIT 6: Getting started + Listen and Read

UNIT 6: Getting started + Listen and Read
... f) Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Listen and Read Mr brown is talking to some volunteer conservationists “ I want everyone to listen carefully, ... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Mr brown is talking to some volunteer conservationists Listen and Read “ I want everyone to listen carefully, ... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Listen and Read Mr brown is talking to some volunteer conservationists “ I want everyone to listen carefully,...
 • 13
 • 1,440
 • 12

Unit 6 - Listen and read

Unit 6 - Listen and read
... Jones d) give out the bags Mrs Smith e) check the sand Mr Brown f) walk along the shore 1-f 2-e 3-b 4-a 5-c 6- d Model structure • If + S + V (present simple) , S + will / shall + V (inf) • If they ... 1- Mr Brown is the speaker 2- They are the volunteer conservationists 3- they are on the beach 4- They are going to clean the beach 5- If they work hard today, they will make the beach clean and ... pollution dynamite fishing water pollution spraying pesticides 2/Pre Qs - Why the writers of this book show us these pictures? - What people with these environmental problems? Match the names in...
 • 8
 • 274
 • 0

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)
... are the people in the poem ? Where are they ? The mother and her son They are in the woods questions a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother ... Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- junk- yard (n) : bãi phế thải Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- ... keeping the environment unpolluted? a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother think pollute the environment? c) What will happen to the boy...
 • 29
 • 640
 • 1

unit 6- READ

unit 6- READ
...
 • 15
 • 180
 • 0

English 8-UNIT 6 READ

English 8-UNIT 6 READ
... Unit 6: Period 33: 1, What social activities the Y&Y in VietNam often do? 2, Do you know any organizations ... hợp MATCHING 1- scout (n): 2- build (v): 3- character (n): 4- encourage (v): 5- citizenship (n) : 6- fitness (n) : a/Khuyn khớch 7- establish( v): g/Khe mnh 8-voluntary ( adj ) : coeducational (adj): ... Over 25 million 5, Is it the largest voluntary Yes, of course Youth Organization in the world? 6, Are you happy to join the BSA? Yes, Im happy to be the member of this organization ...
 • 14
 • 1,012
 • 6

English 8 Unit 6 READ

English 8 Unit 6 READ
... Unit 6: Period 33: 1, What social activities the Y&Y in VietNam often do? 2, Do you know any organizations ... build (v): 3- character (n): 4- encourage (v): 5- citizenship (n) : 6- fitness (n) : a/Khuyn khớch 7- establish( v): g/Khe mnh 8- voluntary ( adj ) : coeducational (adj): 9- h/Giỏo dc hn hp b/Tỡnh ... Over 25 million 5, Is it the largest voluntary Yes, of course Youth Organization in the world? 6, Are you happy to join the BSA? Yes, Im happy to be the member of this organization ...
 • 14
 • 5,575
 • 16

UNIT 6 READ

UNIT 6 READ
... state Educational of pupils of both sexs together Thursday, november 25th, 2007 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB READ II) Vocabulary: + Encourage(v): + Citizenship(n): + Coeducational(adj): + Voluntary(adj) ... American businessman, William Boyce It started in 1910 Tuesday, november 27th, 2007 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB READ • Home work: • Write the summary again • Do the home work ... Scouting Association have now? 5) Is it the largest Voluntary Youth Organization in the world? 6) Are you happy to join the BSA? Member of BSA In 1907 in England In 1907, characters Good citizenship...
 • 22
 • 145
 • 0

unit 6.listen and read

unit 6.listen and read
... started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary: Open prediction II Whilereading Getting started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary: Open prediction: II Whilereading 1.Reading and Checking ... started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary Open prediction II Whilereading 1.Reading and Checking Matching Lucky numbers III Post-reading Getting started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary ... *** CONGRATULATIONs! Unit Six: Period 37 Lesson One: Getting started Listen and read Getting started Listen and read I Pre-reading Getting started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary:...
 • 36
 • 158
 • 0

Unit 6- lesson 1(Getting started + Listen and Read) lop9

Unit 6- lesson 1(Getting started + Listen and Read) lop9
... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Listen and Read Mr brown is talking to some volunteer conservationists “ I want everyone to listen carefully, ... hard And, if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again OK Now, let’s get started. ” Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started ... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Mr brown is talking to some volunteer conservationists Listen and Read “ I want everyone to listen carefully,...
 • 12
 • 3,462
 • 24

Unit 6 : Getting Started+ listen and read

Unit 6 : Getting Started+ listen and read
... clean and beautiful again Doan thuy anh • • • • http:// station.sony.com/jeopardy http://www.teenadvice.org http://www Learn2.com http://www.classroom.com • http://www.oscar.com • http://www.bbc.co.uk ... pesticides 2/Pre Qs -Listen and read - Why the writers of this book show us these pictures? - What people with these environmental problems? Doan thuy anh Listen and answer the Qs • Listen to it Carefully ... Use: Is the material usable as it is, or does it need adapting? • Conclusin: How would I evaluate the Doan thuy anh material overall, and would I recommend it Listen to the Dialogue • Try to listen...
 • 15
 • 204
 • 2

Unit 6 - Tiet 33. Read - BGDDT

Unit 6 - Tiet 33. Read - BGDDT
... destroy (v) - Slap the board - Read the statements and guess which is true, which is false - Some students predict 129 English Tröôøng THCS Bình Taân 12’ While- reading: - Asks the students to read ... e These activities aim to - Read the story silently, check the prediction and then correct the false statements 130 English Tröôøng THCS Bình Taân 6 Post- reading: - Asks the students to work ... you want to know more about the Youth Union? - Leads to the new lesson: + Today we are going to read about the Youth Union 10’ Period 33 Pre- reading: - Introduces the new words: + encourage (v)...
 • 5
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Ứng Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Vào Dạy Học Sinh Học 10Bài Dự Thi Giáo Viên Giỏi Đếm Đến 7, Nhận Biết Nhóm Có 7 Đối Tượng,Nhận Biết Chữ Số 7Những luận điệu xuyên tạc về lĩnh vực quốc phòng an ninh nhận diện và biện pháp phòng chốngBài diễn văn nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump150 CÂU HỎI VI SINH VẬT HỌCHướng dẫn tự học môn an sinh xã hội đại học kinh tế quốc dânTUYỂN TẬP CÁC BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT 04NQTW KHÓA VII VÀ BẢN MẪU ĐĂNG KÍ HỌC TẬP LÀM THEO ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ CỦA ĐẢNG VIÊN GIÁO VIÊN NĂM 2017Hướng dẫn tự học môn bảo hiểm thương mại 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị nhân lực trong du lịch, khách sạn đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị nhân lực đại học kinh tế quốc dânĐầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà NẵngDạy học phần vectơ của sách giáo khoa Hình học 10 nâng caotheo hướng tăng cường hoạt động tự học của học sinhHướng dẫn tự học môn đường lối cách mạng của đảng việt nam đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế vĩ mô 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn mô hình tài chính quốc tế đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn ngữ pháp tiếng anh 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản lý nhà nước về đất đại và bất động sản 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị kinh doanh 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kế toán quản trị 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kiểm toán căn bản đại học kinh tế quốc dân
Đăng ký
Đăng nhập