adding doubles small plus 2 grade 6

test 15'' ( No: 2) grade 11

test 15'' ( No: 2) grade 11
... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9983 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... ……………………………………………………………………… All my love and very best wishes for the future, John English Test 15’ (No: 2) Code: 9984 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9985 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently...
 • 8
 • 395
 • 2

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6
... Homework -Do excercise B1,2,3(P1 04- 105) in workbook -Write about activities you in your free time and activities your friends in their free time - Prepare for Unit 12- B4,5 ,6 ... movies in free time a go / her c.goes/his b goes/her d listens / her Period :78 Unit 12 : Sports and pastimes Lesson – B: Free time – B1,2,3 (P127-128) I/ Vocabulary free time go to the movies...
 • 11
 • 199
 • 0

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT
... mother (be) …………………… sick for three days 19 .She (watch) ……………… TV every night 20 .We (live) …………………… in Hoa Thinh since 19 78 21 . He wishes he …………………………………… (can) go abroad 22 .She wishes her father ... her 23 .This house ………………………………………( buy) 10 years ago 24 .……………………… you ever …………………………… (eat) French food ? 25 .He used ………………………….( play ) football when he ………………………………….( be) 10 years old 26 .If ... my aunt’s house 16 Her brother (talk)…………to his penpal on the phone at the moment.They (not contact) ……… to each other for a long time 17 .It (be) ………………… very hot yesterday 18 Her sick mother...
 • 2
 • 497
 • 20

BT UNIT 2-GRADE 11

BT UNIT 2-GRADE 11
... Anh Back to top | Edit by user User Profile thanhtruc_panda #3 Posted : Friday, June 05, 2009 4 :11: 33 AM [quote=beedrill] II Put the verb in brackets into the Simple Past or the Past Progressive:...
 • 8
 • 187
 • 0

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5
... their schoolgo to visit their school Let’s Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5 Let’s predict Phong’s school a b c d e f g h Thu’s school It’s small It’s big It’s in the city It’s in the country ... students in the school Thu’s school is in the city It is big There are twenty classrooms There are nine hundred students in the school Correct answers  Phong’s school a It’s small d It’s in the ... country/ Small /8 classrooms/ 400 students Thu’s school/ in the city /big/ 20 classrooms/ 900 students A4 a) Is your school in the country or in the city? b) How many classrooms are there? c) How many...
 • 16
 • 328
 • 1

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2
... You / please /send / me / details / courses / fees ? I/ look forward/ hear/ you soon Sincerely, Nga 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... Did Nga have a videotape to show the trip to her parents? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ see/ ... Where did they see a big old banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ How did they feel about the journey? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 167
 • 0

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4
... please /send / me / details / courses / fees ? I / look forward to / see / you soon Yours faithfully , Nam 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ Where is the banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3/ What did they on the mountain? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4/ Did they ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ watch / your school’s advertisement / TV/ last night I/ be interested / learn...
 • 2
 • 176
 • 0

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT
... 40) Tim’s mother is proud in his studying A B C D 41 Mary was born August 20 th , 1991 a to b on c in d at 42 My grandmother didn’t use to school a go b to go c going d went 43 Tim’s ... gathers d gathered 48 Can you help me this bag? a carrying b carried c to carry d carry 49 Nam speaks English very a well b good c better d bad 50 We must be there 8. 30 and 9.15 a ... A took B taking C take 37)My brother are going to study in New York next month A B C D takes D 38) Language learners should trying different ways of learning words A B C D 39) She asked we to...
 • 2
 • 154
 • 0

revision 2 - grade 9

revision 2 - grade 9
... work, because it is more (23 ) 19 talked about mentioned wrote made 20 dress shirt tunic cloth 21 loose short long tight 22 especially fortunately usually really 23 beautiful modern convenient ... young, and independent 24 Levis Strauss made jeans from a kind of silk 25 Christopher used jeans for the sails of his ships 26 Mr Strauss made the first jeans in the United States 27 Jeans are worn ... (2mks) For centuries, poets, writers, and musicians have ( 19) _ the aodai in poems, novels, and songs The aodai is the traditional dress of Vietnamese women It consists of a long silk (20 )...
 • 3
 • 335
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (tt)Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (NCKH)Phương trình tích phân trong không gian hilbert (LV tốt nghiệp)Quản lý dạy học tại Học viện Phật giáo Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (LA tiến sĩ)Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Phát triển nông, lâm, thủy sản ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Đối chiếu nhóm thành ngữ chỉ tâm lý tình cảm trong tiếng Nga và tiếng ViệtHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà NộiKhảo sát hiện tượng câu ghép tỉnh lược trong tiếng Việt qua hoạt động phát ngôn {Nếu...Thì}Khảo sát lỗi ngữ âm của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phụcKhảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên CNâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt NamNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữQuản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt NamQuản lý dự án ODA tại trường Đại học Công nghiệp Hà NộiQuản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Hà NộiTăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPTBIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC TIỀN HỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNGQuản lý chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa, thành phố Hà NộiQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty tài chính Cổ phần Điện lực - Copy
Đăng ký
Đăng nhập