addition five minute frenzy 0110 001

FORTY-FIVE-MINUTE TEST 1 pptx

FORTY-FIVE-MINUTE TEST 1 pptx
... him for late B Mike admitted being late C Mike said he was late D Mike regretted to being late 31 “ If all goes to plan, I will live aboard.” said Peter A Peter promised to live abroad B Peter ... not added to the bill If the service was adequate, it is customary to leave a tip equal to about 15 % of the bill In expensive restaurants, leave a bit more 35 When you invite an American friend ... long time 36 In most American restaurants, ……… A the tip is added to the bill B the tip is about 15 % of the bill C you should not give the tip to the waiters or waitresses D waiters and waitresses...
 • 2
 • 187
 • 0

Forty-five minute- Test 3 docx

Forty-five minute- Test 3 docx
... migrated with the seasons d They could grow plants and trees 33 / How many African elephants are there today? a 19,000 b 30 ,400 c 55,000 d 550,000 34 / Which of these sentences is true to the text? a Asian ... general idea of the contents 36 / a much more b less than c more than d much less 37 / a what b where c why d how much 38 / a correctly b exactly c rarely d usually 39 / a can be b must be c need ... million square kilometres) of available habitat 31 / How much does an Asian elephant eat a day? a About 150 kg of grasses, leaves and other plants b About 33 1 kg of grasses, leaves and other plants...
 • 3
 • 219
 • 0

FORTY-FIVE MINUTE TEST 1 pptx

FORTY-FIVE MINUTE TEST 1 pptx
... án sai cần phải sửa để câu (1 điểm) Many rain forests are being cutting down for timber or woods a b c d The normal pulse for an adult is between 60 and 80 beats per minutes, however a b c excitement ... 1 The seas and rivers nowadays a cannot be swum in b are less dirty than they used to be c are...
 • 2
 • 180
 • 0

Forty five minute Test – Code: 102 pptx

Forty five minute Test – Code: 102 pptx
... A Any B Others C Another D Other The end Trịnh Hoài Đức High School The Forty- five minute Test - ENGLISH 12 Code: 102 I/ Find the mistakes among the underlined parts The villagers refused ... describe C between The end D swallow D comprise Trịnh Hoài Đức High School The Forty- five minute Test - ENGLISH 12 Code: 103 I/ Read the following text carefully and choose the best answer to ... C chew The end D temperatures D brave D knew Trịnh Hoài Đức High School The Forty- five minute Test - ENGLISH 12 Code: 104 I/ Read the text carefully and find the option which best completes...
 • 9
 • 180
 • 0

Forty five minute Test – Code: 101 ppt

Forty five minute Test – Code: 101 ppt
... name: …………………………………… The Forty- five minute- Test ENGLISH 12 Code: 102 I/ Tìm lỗi sai phần gạch chân câu sau 1/ You had better to review the lessons carefully before the test a b c d 2/ Could you ... Trịnh Hoài Đức High School Class: ………………………… Student’s name: …………………………………… The Forty- five minute- Test ENGLISH 12 Code: 104 I/ Điền từ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu cho sau 1/ I rang him ... Trịnh Hoài Đức High School Class: ………………………… Student’s name: …………………………………… The Forty- five minute- Test ENGLISH 12 Code: 103 I/ Read the following text carefully and choose the best answer to...
 • 8
 • 177
 • 0

FORTY-FIVE MINUTE TEST (4) pot

FORTY-FIVE MINUTE TEST (4) pot
... out last night It started to rain an hour ago It has FORTY-FIVE MINUTE TEST (4) Class 12NC Name: Hãy chọn từ có trọng âm khác với từ lại (0,5 điểm) a animal...
 • 5
 • 257
 • 1

A 40 - minute test Mark 001 docx

A 40 - minute test Mark 001 docx
... allowed d rained a meals b hands c maps d leftovers a speaks b kids c.coughs d bats * Stress a handbag b signal c student d polite a income b attract c marriage d waving Iv Vocabulary and grammar Sometimes ... Waving is one of the _ forms of communication a verbal b non - verbal c head - using d word - using - “ You really have a nice hat, Laura I’ve never seen such a beautiful thing on you.” - ... ages Marriages were generally arranged by parents and family, with their children having little chance to say no in the matter In the past it was not surprising to find that a bride and groom had...
 • 5
 • 113
 • 0

THE FORTY – FIVE MINUTE ENGLISH TEST Đề 2 ppsx

THE FORTY – FIVE MINUTE ENGLISH TEST Đề 2 ppsx
... broken 16 The …………… will observe and score your performance in the contest A contestants B judges C sponsors D winners 17 “ You cheated in the exam”, the teacher said to his children A The teacher ... cheating in the exam B The teacher prevented his children from cheating in the exam C The teacher advised his children to cheat in the exam D The teacher accused his children of cheating in the exam ... automatically chosen to host the 20 07 FIFA Women’ World Cup The host country for the 20 11 FIFA Women’s World Cup will be decided by vote 36 In the first Women’s World Cup, there were .teams A sixteen...
 • 3
 • 186
 • 1

Giáo án tiếng anh lớp 10: Forty fiveminute test docx

Giáo án tiếng anh lớp 10: Forty five – minute test docx
... event (1) Federation Internationale de Football Association (FIFA), (2) ., the World Cup is contested by men's national football teams which are FIFA members The World Cup is held (3) (except...
 • 10
 • 311
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số bài toán hình học nâng cao lớp 9THỜI KHÓA BIỂU lớp 1a năm học 2017bản kế hoạch tuần đơn giảnTÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTCHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịBiểu hiện và tinh sạch staphylococcal enterotoxin b (SEB) từ chủng tụ cầu vàng staphylococcus aureus được phân lập tại thái nguyênNghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAYGrammar for english language teacherQuy đổi đơn vị gray, rem, msvRenewables information2017 overviewCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn THI THPT QG môn TOÁN PHẠM đức QUANG (CHỦ BIÊN)SÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)SÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).tổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạnNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập