addition five minute frenzy 0110 001

FORTY-FIVE-MINUTE TEST 1 pptx

FORTY-FIVE-MINUTE TEST 1 pptx
... him for late B Mike admitted being late C Mike said he was late D Mike regretted to being late 31 “ If all goes to plan, I will live aboard.” said Peter A Peter promised to live abroad B Peter ... not added to the bill If the service was adequate, it is customary to leave a tip equal to about 15 % of the bill In expensive restaurants, leave a bit more 35 When you invite an American friend ... long time 36 In most American restaurants, ……… A the tip is added to the bill B the tip is about 15 % of the bill C you should not give the tip to the waiters or waitresses D waiters and waitresses...
 • 2
 • 182
 • 0

Forty-five minute- Test 3 docx

Forty-five minute- Test 3 docx
... migrated with the seasons d They could grow plants and trees 33 / How many African elephants are there today? a 19,000 b 30 ,400 c 55,000 d 550,000 34 / Which of these sentences is true to the text? a Asian ... general idea of the contents 36 / a much more b less than c more than d much less 37 / a what b where c why d how much 38 / a correctly b exactly c rarely d usually 39 / a can be b must be c need ... million square kilometres) of available habitat 31 / How much does an Asian elephant eat a day? a About 150 kg of grasses, leaves and other plants b About 33 1 kg of grasses, leaves and other plants...
 • 3
 • 211
 • 0

FORTY-FIVE MINUTE TEST 1 pptx

FORTY-FIVE MINUTE TEST 1 pptx
... án sai cần phải sửa để câu (1 điểm) Many rain forests are being cutting down for timber or woods a b c d The normal pulse for an adult is between 60 and 80 beats per minutes, however a b c excitement ... 1 The seas and rivers nowadays a cannot be swum in b are less dirty than they used to be c are...
 • 2
 • 168
 • 0

Forty five minute Test – Code: 102 pptx

Forty five minute Test – Code: 102 pptx
... A Any B Others C Another D Other The end Trịnh Hoài Đức High School The Forty- five minute Test - ENGLISH 12 Code: 102 I/ Find the mistakes among the underlined parts The villagers refused ... describe C between The end D swallow D comprise Trịnh Hoài Đức High School The Forty- five minute Test - ENGLISH 12 Code: 103 I/ Read the following text carefully and choose the best answer to ... C chew The end D temperatures D brave D knew Trịnh Hoài Đức High School The Forty- five minute Test - ENGLISH 12 Code: 104 I/ Read the text carefully and find the option which best completes...
 • 9
 • 167
 • 0

Forty five minute Test – Code: 101 ppt

Forty five minute Test – Code: 101 ppt
... name: …………………………………… The Forty- five minute- Test ENGLISH 12 Code: 102 I/ Tìm lỗi sai phần gạch chân câu sau 1/ You had better to review the lessons carefully before the test a b c d 2/ Could you ... Trịnh Hoài Đức High School Class: ………………………… Student’s name: …………………………………… The Forty- five minute- Test ENGLISH 12 Code: 104 I/ Điền từ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu cho sau 1/ I rang him ... Trịnh Hoài Đức High School Class: ………………………… Student’s name: …………………………………… The Forty- five minute- Test ENGLISH 12 Code: 103 I/ Read the following text carefully and choose the best answer to...
 • 8
 • 160
 • 0

FORTY-FIVE MINUTE TEST (4) pot

FORTY-FIVE MINUTE TEST (4) pot
... out last night It started to rain an hour ago It has FORTY-FIVE MINUTE TEST (4) Class 12NC Name: Hãy chọn từ có trọng âm khác với từ lại (0,5 điểm) a animal...
 • 5
 • 250
 • 1

A 40 - minute test Mark 001 docx

A 40 - minute test Mark 001 docx
... allowed d rained a meals b hands c maps d leftovers a speaks b kids c.coughs d bats * Stress a handbag b signal c student d polite a income b attract c marriage d waving Iv Vocabulary and grammar Sometimes ... Waving is one of the _ forms of communication a verbal b non - verbal c head - using d word - using - “ You really have a nice hat, Laura I’ve never seen such a beautiful thing on you.” - ... ages Marriages were generally arranged by parents and family, with their children having little chance to say no in the matter In the past it was not surprising to find that a bride and groom had...
 • 5
 • 105
 • 0

THE FORTY – FIVE MINUTE ENGLISH TEST Đề 2 ppsx

THE FORTY – FIVE MINUTE ENGLISH TEST Đề 2 ppsx
... broken 16 The …………… will observe and score your performance in the contest A contestants B judges C sponsors D winners 17 “ You cheated in the exam”, the teacher said to his children A The teacher ... cheating in the exam B The teacher prevented his children from cheating in the exam C The teacher advised his children to cheat in the exam D The teacher accused his children of cheating in the exam ... automatically chosen to host the 20 07 FIFA Women’ World Cup The host country for the 20 11 FIFA Women’s World Cup will be decided by vote 36 In the first Women’s World Cup, there were .teams A sixteen...
 • 3
 • 176
 • 1

Giáo án tiếng anh lớp 10: Forty fiveminute test docx

Giáo án tiếng anh lớp 10: Forty five – minute test docx
... event (1) Federation Internationale de Football Association (FIFA), (2) ., the World Cup is contested by men's national football teams which are FIFA members The World Cup is held (3) (except...
 • 10
 • 293
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Điều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuĐịnh lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu co
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập