Chuong 3 CAC QUA TRINH SINH lý SINH HOA

CHƯƠNG 3: CÁC QUÁ TRÌNH SINH CỦA VI SINH VẬT pot

CHƯƠNG 3: CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÝ CỦA VI SINH VẬT pot
... C3.1 QUÁ TRÌNH DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT I QUÁ TRÌNH DINH DƯỠNG CỦA VSV - CHẤT DD CỦA VSV: chất vsv hấp thụ từ môi trường xung quanh chúng sử dụng làm nguyên liệu cho trình sinh tổng hợp ... bệnh, vi khuẩn gây thối, Vk lactic … (c) Ko cần amin - Các chất khoáng, chất sinh trưởng … 1.4 CƠ CHẾ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT VÀO TẾ BÀO CỦA VI SINH VẬT - Để sinh trưởng phát triển, tế bào vi sinh vật ... Hydratecarbon, Vitamins, sắc tố … 1.2 NGUỒN DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT • Carbon: chất hữu cơ, CO2 • Nitơ: nitơ hữu cơ, nitơ vô • Các chất khác: chất khóang, chất sinh trưởng 1.3 CÁC KIỂU BIẾN DƯỠNG Ở VI SINH...
 • 61
 • 1,277
 • 1

Bài giảng vi sinh vật thực phẩm chương 3 các quá trình sinh của vi sinh vật

Bài giảng vi sinh vật thực phẩm  chương 3 các quá trình sinh lý của vi sinh vật
... khí Bacillus III CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VI SINH VẬT - Yếu tố vật Sự sinh trưởng  Nhiệt độ III CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VI SINH VẬT - Yếu tố vật  Nhiệt độ Nhóm vi sinh vật Thường gặp tomin ... tomax Vi sinh vật ưa lạnh (psychrophyle) Vi sinh vật sống biển phía bắc, đất bắc cực 0oC –10oC 20 30 oC Vi sinh vật ưa ấm ( mesophyle) Đại đa số loại vi khuẩn, nấm nơi 3oC 20 35 oC 45 –50oC Vi sinh ... khác 0,60 III CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VI SINH VẬT - Yếu tố hóa học  pH III CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VI SINH VẬT - Yếu tố hóa học  pH pH Vi sinh vật thực phẩm Nấm mốc Nấm men Vi khuẩn lactic...
 • 37
 • 92
 • 0

Chương 3: CÁC QUÁ TRÌNH XỬ NƯỚC pot

Chương 3: CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC pot
... với chất có nước xử theo quy trình công nghệ chọn để đònh 8) Quá Trình Keo Tụ Và Phản ng Tạo Bông Cặn: Mục đích qúa trình keo tụ tạo tạo tác nhân có khả dính kết chất làm bẩn nước dạng hòa ... pecmanganat kali KmnO4 14) Ổn Đònh Nước: Xử ổn đònh nước trình khử tính xâm thực nước đồng thời cấy lên mặt thành ống lớp màng bảo vệ để cách ly không cho nước tiếp xúc trực tiếp với vật liệu ... là: hêxametaphotphat, xilicat natri, xôđa, vôi 15)Làm Mềm, Khử Muối, Xử Nước Nồi Hơi Và Nước Làm Lạnh: Là trình xử nước đặc biệt công nghiệp   ...
 • 9
 • 240
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ - Chương 3 potx

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ - Chương 3 potx
... ghi chép lại nhiều hồ, v nhiều công việc đ ợc tiến hnh để thiết lập số liệu theo trình tự thời gian mực n ớc hồ cách kết hợp phân tích hoá học, sinh học v vật học trầm tích hồ, đặc điểm địa ... mặt hồ (Brutsuert 1982): N mt 3. 367 10 A 0.05 ( 13) áp suất n ớc bão ho đ ợc tính ph ơng trình Richards (1971): e0 101 .32 5 exp 13. 3185t k 1.97t k2 0.6445t k 0.1229t k4 (14) với tk = [ 37 3.15/(Tw ... Ver Int Ver LimlTiol 22:9 7-1 02 75 Patterson JC, Hamblin PF (1988) Thermal simulation of a lake with winter ice cover Limnol Oceanogr 33 (3) :32 3- 3 38 76 Pivovarov AA (19 73) Thermal conditions in...
 • 39
 • 189
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ - Chương 2 pot

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ - Chương 2 pot
... Brutsaert-Stricker Trung bình 0.00 -0 .03 -0 .10 0.16 -0 .35 0. 42 -0 .43 0.77 0.86 -1 .30 2. 17 SD 1.80 0.80 1 .27 0.90 1.58 0.96 1 .21 1.65 1.78 1. 32 1 .27 Trung bình SD -0 .79 -4 .64 0. 82 1.76 -4 .22 2. 05 2. 22 ... 1 .27 Mặt đất Trung SD bình -0 .33 1.83 -0 .87 0.83 -6 .26 2. 09 0.08 0.91 -0 .46 1.56 0.30 0.96 2. 13 1.35 0.46 1.70 -5 .27 2. 28 -1 .57 1.33 2. 09 1 .25 Các chuẩn mực Trung SD bình 0.10 1.95 -5 .20 2. 23 -0 .14 ... độ vận chuyển hóa học, n ớc sát mặt l quan trọng, l chế vận chuyển hóa chất tới v khỏi hồ Vận chuyển hóa học tầng n ớc sát mặt thông th ờng có vai trò lớn đặc tính hóa học hồ kín hồ m liên quan...
 • 43
 • 194
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ - Chương 4 potx

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ - Chương 4 potx
... (1 0-6 .K-1) T(0C) p=0 p=0 p = 20 p = 50 p= 100 p= 180 999,83 -6 8,00 -6 0, 64 -4 9,59 -3 1,18 -1 ,72 999,89 -5 0,09 -4 3,03 -3 2 ,43 -1 4, 78 13 ,48 999, 94 -3 2,77 -2 6,00 -1 5,85 1,08 28,17 999,96 -1 6,01 -9 ,53 ... 0,861.1 0-3 NaHCO3 0,727 1 0-3 KHCO3 0,669 1 0-3 Fe(HCO3)2 0,838 1 0-3 NH4HCO3 0 ,46 2 1 0-3 CO2 0,273 1 0-3 CH4 -1 ,250 1 0-3 Không khí -0 ,090 1 0-3 Chất rắn lơ lửng có s = 2,65 g/cm3 0,623 1 0-3 155 http://www.ebook.edu.vn ... [W/m2] (44 ) Những trình d ới sinh thông l ợng phục hồi d ơng: trình n ớc mặt lạnh T > T max v n ớc mặt nóng lên T < T max , trình bốc từ hồ n ớc mặn, trình đóng băng bề mặt hồ n ớc mặn v trình...
 • 91
 • 199
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ - Chương 5 pot

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ - Chương 5 pot
... l tr ờng hợp hồ Baikal, giá trị đồng vị trung bình l D = -1 170/00 v 18 =-1 60/00 nằm gần với MWL (Ferronsky v Polyakov 1982) 5. 2.3 Các khối mặt n ớc tạm thời Hình 5. 9 trình by khái quát số khối ... ớc mặt hồ Tiberias giả sử hệ thống bị xáo trộn (- - -) v phân tầng (-x-x-) t ơng ứng Trong tr ờng hợp sau độ sâu dị th ờng nhiệt độ đ ợc Oren mô tả (1962) đ đ ợc giả sử (theo Gat, 1970) Các nghiên ... điều kiện có gió l e(18) = -2 2%o v 'a(18) = -1 3%o Độ lớn giá trị E c, đ ợc đ a vo ph ơng trình cân hồ (lấy giá trị số học trung bình hai giá trị c) l -5 .7/p so với giá trị -8 .8/p hiệu chỉnh ny đ...
 • 43
 • 139
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ - Chương 6 ppsx

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ - Chương 6 ppsx
... 0,1215.105(0,0375. 1 -6 -0 ,0958.1 0-9 /0,075) = 53,2.1 0 -6 g/h =0, 466 g/năm Đây l khác thực tế tốc độ bốc nói chung l 80 ,6 vg/h 0,7 06 g/năm v hấp thụ l 27,4 vg/h 0,240 g/năm nói riêng M chung ta đánh giá tốc độ trình ... http://www.ebook.edu.vn Hình 6. 1 Những trình trao đổi n ớc - không khí Cuối cùng, nghiên cứu ví dụ đ ợc trình by với hồ cụ thể m vai trò trao đổi n ớc - khí đ ợc l ợng hoá 6. 2 Quá trình cân trao đổi chất hoá học không ... ph ơng trình (4), tính tan n ớc l 500x1 0 -6 g/m3 1,39x1 0 -6 mol/m3: H = 25x1 0 -6 /1,39x1 0 -6 = 18 Pa m3/mol KAW = H/RT = 18/(8,314x288) =0,0075 cân nồng độ vật chất n ớc gấp 133 lần (1/KAW) không...
 • 28
 • 172
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ - Chương 8 doc

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ - Chương 8 doc
... nhanh v sau l trình tăng lên từ phân hủy vật chất hữu sau trình lắng cặn Quá trình oxi hoá khử tầng n ớc hồ sâu l trình gián tiếp Các nh hoá học d ới độ sâu n ớc hồ th ờng th ờng lại trình oxi hoá ... ...
 • 69
 • 162
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ - Chương 9 pdf

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ - Chương 9 pdf
... Mackenzie 199 0; Sabine v Mackenzie 199 1) 9. 3.2 Hồ Solar, Sinai Ng ợc lại với trầm tích mùn đ ợc tìm thấy hồ ngập mặnv số hồ đại d ơng khác, mảng vi khuẩn lục Tôlit l đặc tr ng trầm tích hồ 4 29 http://www.ebook.edu.vn ... chứng vùng sinh vật đáy đ ợc chiếm u tổ trức sinh vật nhân nguyên thuỷ không quan tâm tới thuộc tính vật v hoá học n ớc nằm bên hồ Tính chất địa hóa học trầm tích hồ ngập n ớc, hồ xáo trộn tốt ... trầm tích hồ muối ny (Levy 197 7a, b) Các quần xã sinh học hồ đại d ơng, đặc biệt l hồ siêu mặn, bị chi phối sinh vật nguyên sinh, chủ yếu l vi khuẩn lục v vi khuẩn sulfur Các động lực học quần...
 • 20
 • 145
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ - Chương 10 ppsx

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ - Chương 10 ppsx
... vân sam Thực vật hồ Hỗn hợp sinh vật phù du hồ Biwa Hỗn hợp sinh vật phù du hồ Walker Hỗn hợp sinh vật phù du hồ Pyramid Hỗn hợp sinh vật phù du hồ Michigan Trầm tích hồ Trầm tích mặt hồ Biwa Trầm ... đáy hồ chứa gorgostanol, đ ợc cho l sản phẩm phân giải gorgosterol (22,2 3- mêtylen-23,2 4- imetyl-cholest-5-en-3 -ol) vi sinh vật Ng ời ta cho gorgosterol đ ợc tạo loại thực vật phù du có nhiều hồ ... mặt hồ Walker Trầm tích mặt hồ Pyramid Trầm tích mặt Coburn Pond Trầm tích mặt hồ Bosumtwi 13 C (0/00 ) -2 5 đến Tham khảo Nakal v Koyama(1991) Meyers (1990) -2 6.7 -2 5 -2 5.8 -2 7.9 -2 2.5 -2 4.8 -2 5.1...
 • 79
 • 117
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ chương 1

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ  chương 1
... 60b 13 6 10 b 13 1. 9 0 0.09 0.09 450b 14 0 25 3.6 1. 86 13 00b 16 30 11 .3 1. 3 1. 7 450b 10 5 11 .8 1. 8 1. 36 0.56 dL 13 50b 19 2 62 10 .8 0.68 dL > 12 1 12 3 24.2 5.8 0.53 0.32 dL 210 0 16 0 9.5 5 .1 0.64 1. 1 299 ... 750 2 610 00 10 0000 11 00 17 5000 6800 55900 215 0 800 30 9400f 360 15 000f 600 80 286000 10 600 200 19 7000 710 33000 12 7 610 15 600f 60 15 000f 60 8,6 313 000 11 50 40 13 6000 52 24600 10 11 00 15 060 10 15 000 ... lagoons 374 1, 02 64 ,1 5,8 6,24 10 ,5 4,36 3,74 7,7 10 1 578 204 40,0 78200 18 8 10 20 45 17 30 20 19 206 23 915 82360 416 0 12 8 13 298 10 ,5 230 5,8 350 285 22,4 10 0 29,5 13 ,9 31, 9 10 16 56 10 ,7 10 ,35 10 ,0...
 • 56
 • 57
 • 0

Các quá trình vật hóa học của hồ chương 7

Các quá trình vật lý và hóa học của hồ  chương 7
... kiềm hồ Độ dốc đờng thẳng hồi quy hình 7. 16 từ hồ điều tra hồ phía Đông hệ số F 0,66 Hình 7. 16 ANC chống lại nồng độ sunfat (Peq/l) đại diện cho 43 hồ Đông bắc Mỹ, phần số liệu nghiên cứu hồ phía ... minh hoạ hình 7. 7 mạng lới tổng hợp lợng sinh vật đất liền [Ví dụ: rừng v thảm rừng, nơi m cation nhiều anion sinh thực vật (các loại cây) thờng kèm theo giải phóng H+ vo môi trờng Quá trình axít ... HS ) Hình 7. 9a minh hoạ mối quan hệ tiêu thụ nitrat v tính kiềm hồ 277 đợc đa Schindler (1985) Hơn nữa, cân hon ton thay đổi tính kiềm số hồ đợc đa Cook cộng (1986), thể hình 7. 10 7. 3.2.1 Sinh...
 • 47
 • 57
 • 0

Bài 3 các quá trình xử nhiệt

Bài 3 các quá trình xử lý nhiệt
... Quá trình xử liên tục hệ thống khép kín nhằm ngăn chặn vấy nhiễm từ không khí • Sản phẩm qua hệ thống gia nhiệt làm nguội cách nhanh chóng, đóng gói vô trùng • Có phương pháp xử • Gia nhiệt ... • Nhiệt độ nước nóng cao dòng thấp dần phía tiếp xúc với kim loại • Nhiệt truyền tiếp xúc đối lưu Các yêu cầu thiết bị trao đổi nhiệt • Tốc độ dòng chảy • Đặc tính vật chất lỏng • Chế độ nhiệt ... thong thường (2 – 16 ngày) • Nguyên lý: làm giảm nguyên nhân gây tái nhiễm rong trình sản xuất đóng gói • Đòi hỏi mức độ vệ sinh cao nhiệt độ bảo quản thấp 7°C – nhiệt độ thấp thời han sử dụg dài...
 • 26
 • 62
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập