12 kiểm tra 1 tiết hóa 12

kiểm tra 1 tiết hóa 10 - 11 - 12

kiểm tra 1 tiết hóa 10 - 11 - 12
... HCl 1M, thu 6,72 lít khí đktc, R là: A K( M = 39) B Mg ( M= 24) C Al ( M= 27) D Fe( M=56) 020: Dẫn 0 ,1 mol khí CO2 qua dung dịch chứa 0 ,15 mol NaOH Khối lượng muối Na2CO3 tạo thành là: A 10 ,60g ... kim loại hóa trị II dung dịch HCl dư thu 25,5 gam muối khan V lít khí đktc Giá trị V là: A 11 ,2 lit B 22,4 lit C 33,6 lit D 44,8 lít 025: Chỉ làm tính cứng tạm thời nước cứng : A Nhựa trao đổi ... 0,04 mol khí anôt 3 ,12 gam kim loại kiềm catôt Công thức phân tử muối là: A NaCl B KCl C LiCl D CsCl 023: Có ba dung dịch NaOH, HCl H2SO4 loãng Để phân biệt ba dung dịch cần dùng hóa chất là: A Zn...
 • 2
 • 512
 • 7

kiểm tra 1 tiết hóa 12- chương 1,2

kiểm tra 1 tiết hóa 12- chương 1,2
... C12H22O 11 B (C6H10O5 )n C C6H12O6 D.CT khác Câu 13 : Khử glucozơ hidro để tạo socbitol.Khối lượng glucozơ dùng để tạo 1, 82g Socbitol với H= 80% bao nhiêu? A 2,25g B 1, 44g C 22,5g D 14 ,4g Câu 14 : ... Câu 11 : Hồ tan 6 ,12 g hỗn hợp glucozơ,saccarozơ vào H2O dd X.Cho X t/d dd AgNO3/NH3 dư thu 3,24g Ag.Khối lượng saccarozơ X : A 2 ,17 g B 3,42g C 3,24g D 2 ,16 g Câu 12 .Đốt cháy loại cacbohidrat,sản ... Dextrin fructozơ II- BÀI TẬP TỰ LUẬN (2đ) Thủy phân 0 ,1 mol este A axit đơn no B cần dùng 15 0ml dung dòch NaOH 2M, sau phản ứng thu ancol C 91, 8g muối Cho 9,2g ancol tác dụng Na dư 3,36 lít khí...
 • 2
 • 2,914
 • 164

đề kiểm tra 1 tiết hóa học 12 bài số 1

đề kiểm tra 1 tiết hóa học 12 bài số 1
... 810 C 750 D 650 m : m CO2 = 33 : 88 Câu 15 : Khi đốt cháy cacbohiđrat X H2O Công thức phân tử X A C6H12O6 B (C6H10O5)n C Cn(H2O)m D C12H22O 11 Câu 16 : Đun 12 gam axit axetic với luợng dư ancol etylic ... AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ m gam Ag Giá trị m A 13 ,5 B 7,5 C 10 ,8 D 6,75 Trang 3/4 - Mã đề thi 13 2 - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 13 2 ... hợp A 0, 015 mol 0,005 mol B 0,005 mol 0, 015 mol C 0, 01 mol 0,02 mol D 0, 01 mol 0, 01 mol Câu 19 : Làm bay 5,98 gam hỗn hợp este axit axetic ancol đông đẳng ancol metylic Nó chiếm thể tích 1, 344 lit...
 • 4
 • 1,262
 • 68

bai kiem tra 1 tiet hoa 12

bai kiem tra 1 tiet hoa 12
... muối thu A 11 ,95 gam B 12 ,95 gam C 12 ,59 gam D 11 ,85 gam Câu 28: Cho 5,9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu (Cho H = 1, C = 12 , N = 14 ) Câu 29: ... dán gỗ D Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat Câu 11 : Phân tử khối trung bình PVC 750.000 Hệ số polime hóa PVC là: A 12 .000 B 15 .000 C 24.000 D 25.000 Câu 12 : Cho sơ đồ biến đổi sau: + Cl2 trung hop ... H2N-CH= CH-COOCH3 ; D C5H11O2N; H2N-CH2- CH2-COOC2H5 Câu 16 : Cho 20 gam hỗn hợp gồm ba amin no, đơn chức đồng đẳng tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu 31, 68 gam muối Thể tích...
 • 3
 • 328
 • 12

Kiểm tra 1 tiết hóa 12 nâng cao

Kiểm tra 1 tiết hóa 12 nâng cao
... nilon-6,6 14 012 đvC đoạn mạch tơ capron 8475 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch là: A 62 75 B 19 5 16 0 C 206 15 7 D 13 2 74 Câu 29 Trong phản ứng cặp chất sau, (1) poli(vinyl clorua) + Cl2 t (2) cao su ... dịch Br2, CH3OH/HCl Câu 18 pH dung dịch nồng mol ba chất (1) NH2CH2COOH, (2)CH3CH2COOH (3) CH3 (CH2)2NH2 tăng theo trật tự sau đây? A 3< 1...
 • 2
 • 491
 • 22

kiem tra 1 tiet hoa 12 vo co

kiem tra 1 tiet hoa 12 vo co
... HCl, H2SO4 loãng A B C D -HẾT -1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D Trang 3/3 ... tố chu kì nhóm IA có cấu hình electron nguyên tử A 1s22s22p63s23p64s1 B 1s22s22p63s23p6 3d54s1 C 1s22s22p63s23p6 4s2 4p1 D 1s22s22p63s23p63d104s1 Câu 25: Để loại bỏ kim loại Cu khỏi hỗn hợp bột ... Câu 15 : Khi cho a gam hỗn hợp Al, Cu Ag vào dung dịch HNO loãng dư thu b gam muối c gam khí NO ( sản phẩm khử nhất) Biểu thức liên hệ a, b, c A 11 ,2a = 11 ,2b + 93c B 11 ,2b = 11 ,2a + 93c...
 • 3
 • 263
 • 5

TOÀN tập đề KIỂM TRA 1 TIẾT hóa 12

TOÀN tập đề KIỂM TRA 1 TIẾT hóa 12
... Câu 15 Thuỷ phân hồn tồn 11 1 gam lipit thu 11 ,5 gam glixerol hai loại axit béo Hai loại axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H31COOH C17H33COOH C C17H33COOH C17H35COOH D C17H33COOH C15H31COOH ... dịch nước vơi dư thu 0 ,1 mol kết tủa Giá trị m là: (C =12 , H =1, O =16 , Ca=40) A 11 2,5 g B 2,25g C 22,5g D 11 ,25g [] BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT Họ tên: MƠN: HĨA HỌC Lớp: 12 Thời gian: 45 phút ... hợp NaOH KOH tác dụng với axit HCl thu 4 ,15 g hỗn hợp muối clorua Khối lượng hiđroxit hỗn hợp là: A 1, 12g 1, 6g B 1, 12g 1, 92g C 1, 17g 2,98g D 0,8g 2,24g Câu 18 Trong chất sau, chất khơng có tính...
 • 46
 • 607
 • 31

Đề + đáp án kiểm tra 1 tiết Hóa 12

Đề + đáp án kiểm tra 1 tiết Hóa 12
... 12 B 19 D 26 B C 13 D 20 A 27 C B 14 B 21 D 28 C KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN MÔN HÓA KHỐI 12 đề: 249 Họ Tên: …………………………………………………………Lớp …………………… Đánh dấu “X” vào ô trả lời tương ứng với câu hỏi: 1 ... bảo vệ D Nhôm kim loại hoạt động Ðáp án D C 15 C 22 A 29 A B D 16 C 23 D 30 B C 10 D 17 B 24 B B 11 A 18 D 25 B C 12 C 19 A 26 A C 13 D 20 A 27 B D 14 A 21 D 28 B ... tan 8,1g bột Al đung dịch KOH đặc, nóng phản ứng thu V(ml) khó (đkc) Giá trị V là: A 10 ,08 B 6,72 C 10 080 D 6720 Ðáp án đề 15 6 A D 15 D 22 A 29 B D C 16 A 23 A 30 C B 10 C 17 B 24 A B 11 C 18 D...
 • 7
 • 987
 • 7

ĐE KIEM TRA 1 TIET HOA 12 LAN 3

ĐE KIEM TRA 1 TIET HOA 12 LAN 3
... nóng chảy Al2O3 30 / Nước cứng tạm thời chứa A ion SO − B ion Cl- − ion HCO3 C D A, B, C -HẾT ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... trị m : A 1, 033 g B 92,65g C 9,265g D 10 ,33 g 28/ Dung dịch có môi trường bazơ A NaNO3 B Na2SO4 C Na2CO3 D NaCl 29/ Nguyên tắc sản xuất nhôm : A Đi từ nguyên liệu quặng boxit B Khử ion Al3+ hợp chất ... nhóm IIA vào dung dịch HCl thu 1, 12 lít CO2 (đktc) Kim loại A, B là: A Sr, Ba B Be, Mg C Ca, Sr D Mg, Ca 27/ : Hòa tan hoàn toàn 10 g hỗn hợp hai muối XCO Y2(CO3 )3 bằn dung dịch HCl ta thu dung...
 • 2
 • 742
 • 13

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CƠ BẢN (2010-2011) pot

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CƠ BẢN (2010-2011) pot
... có kết tủa xanh D có kết tủa xanh Câu 14 : Có 250 ml dd CuSO4 tác dụng vừa hết với 1, 12 gam Fe Nồng độ mol/lít dd CuSO4 là: A 0,6M B 1, 2M C 1M D 0,08M Câu 15 : Để bảo quản kim loại kiềm cần phải ... Câu 18 : Cho m gam hỗn hợp gồm: Mg, Fe phản ứng hết với dung dịch HCl thu 1, 344 lít H2 (đkc) 3,49 gam hỗn hợp muối Vậy m có giá trị : (Cho Mg=24 ; Fe=56) A 3 ,16 B 3,08 C 1, 36 D 3 ,10 Câu 19 : Phương ... ra? A Cu+ FeCl3 B Fe+CuCl2 C Zn+FeCl2 D Cu+FeCl2 - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 570 ...
 • 2
 • 321
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN
... Mã đề 012 C 16 B 10 11 12 13 14 15 B B C B B D C A C C C D B C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C C A D B B C A C B C A D Mã đề 013 C 16 B 10 11 12 13 14 15 B B C B B D ... C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D C A D B B C A C B B A C Mã đề 014 D B 16 17 C B C C 16 17 B B D 18 C A 18 C C 19 C C 19 B A 20 A C 20 A B 21 D C 22 B C 23 B A 24 C 10 C 25 A 11 ... 23 B A 24 C 10 C 25 A 11 C 26 C 12 C 27 B 13 B 28 C 14 B 29 A 15 B 30 D D 21 D Mã đề 015 D C A 22 23 24 B B C 10 B 25 A 11 C 26 C 12 B 27 C 13 D 28 C 14 B 29 A 15 C 30 B ...
 • 16
 • 539
 • 0

Kiểm tra 1 tiết Hóa 12 NC số 2

Kiểm tra 1 tiết Hóa 12 NC số 2
... Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn lợng amino axit X (chứa nhóm chức amin bậc phân tử) thu đợc CO2 N2 theo tỉ lệ thể tích 4 :1 X chất sau đây? A H2NCH2COOH B H2NCH2CH2COOH C H2NCH(NH2)COOH D H2NCH=CHCOOH ... cho 2, 52 g muối Mặt khác, lợng X nh tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc 3,5 g muối Công thức X là: A NH2-CH2-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-CH2-COOH C CH3 CH2CH(NH2)COOH D NH2CH2CH2 CH(NH2)COOH Câu 25 ... 56,69% D 47,78% 52, 22% Câu 21 Cho 1, 87 g hỗn hợp anilin phenol tác dụng vừa đủ với 40 g dung dịch brom 24 % Khối lợng kết tủa thu đợc là: A 6,61g B .11 ,745 g C 3,305 g D 1, 75g Câu 22 Để tái tạo lại...
 • 3
 • 104
 • 0

KIỂM TRA 1 TIÊT hóa 12 KLK KLKT có dap an

KIỂM TRA 1 TIÊT hóa 12 KLK KLKT có dap an
... với KOH Quan hệ a b A a = b Sở GD-ĐT Tỉnh Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa B b< Trang 14 0. 01/ 4 - Mã đề: 11 40. 010 0. 011 40. 010 0. 014 7 C b > 2a D a > b 2a KIỂM TRA LẦN Mơn: Hóa học 12 Thời gian 45 phút ... HCl Số trường hợp tạo kết tủa A B Sở GD-ĐT Tỉnh Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa Trang 14 0. 01/ 4 - Mã đề: 11 40. 010 0. 011 40. 010 0. 014 7 C D KIỂM TRA LẦN Mơn: Hóa học 12 Thời gian 45 phút Họ tên học ... 24,96 gam Tỉnh Bắc Giang Trường THPT Hiệp Hòa Trang 14 0. 01/ 4 - Mã đề: 11 40. 010 0. 011 40. 010 0. 014 7 B 56,88 gam C 25,68 gam D 41, 28 gam Sở GD-ĐT KIỂM TRA LẦN Mơn: Hóa học 12 Thời gian 45 phút Họ tên...
 • 19
 • 256
 • 1

DE KT 2009-2010ĐỀ 1-KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 NÂNG CAO-HKII-LAN2-09-2010

DE KT 2009-2010ĐỀ 1-KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 NÂNG CAO-HKII-LAN2-09-2010
... Lớp: 12 ĐỀ 01 A 14 C 21 C 28 D ĐỀ 02 A D C A C 10 B B 11 C D 12 A A 13 B B 14 D 15 D 22 C 16 D 23 C 17 D 24 C 18 A 25 B 19 C 26 D 20 A 27 C 21 D 28 D 29 B 30 B 31 B 32 A 33 A ... C 31 D C 11 D 18 C 25 D 32 B A 12 A 19 C 26 A 33 D B 13 C 20 A 27 C ‫ذل‬p ‫ل‬n ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HĨA 12 NÂNG CAO -HKII -LẦN TỔ HĨA - SINH Năm học: 2009-2 010 Họ tên học sinh: Lớp: 12 ... 2 2 31 32 33 9 A B C D p ‫ل‬n ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HĨA 12 NÂNG CAO -HKII -LẦN TỔ HĨA - SINH Năm học: 2009-2 010 Họ tên học sinh: Lớp: 12 D B 15 B 22 D 29 D B A 16 D 23 A 30 B C 10 B 17 A...
 • 3
 • 200
 • 1

2 Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 NC - hay

2 Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 NC - hay
... 11 ,2 gam B 12 , 4 gam C 15 ,2 gam D 10 ,9 gam Phần làm 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 violet.vn\newsky89 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Kiểm ... ; 17 , 42% Al B 33,55% Cr ; 17 , 42% Al C 33,55% Cr ; 33,75% Al D 17 , 42% Cr ; 33,55% Al Phần làm 01 02 03 04 05 06 07 08 violet.vn\newsky89 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... điện I =1, 34 A Biết hiệu suất điện phân 10 0% Khối lượng kim loại thoát catot thể tích khí (đktc) thoát anot A 1, 18 g 1, 1 72 lit B 3 ,2 g 1, 12 lit C 1, 30 g 1, 8 21 lit D 2, 01 g 2, 10 5 lit Câu 23 : Ngâm...
 • 6
 • 199
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 6kiem tra 1 tiet hoa 12de kiem tra 1 tiet hoa hoc 12 chuong 1de kiem tra 1 tiet hoa hoc 12 chuong 1 2de dap an kiem tra 1 tiet hoa hoc 12 chuong 1 2kiểm tra 1 tiết hóa 12 nâng cao este lipitCHUYẾN đi TRẢI NGHIỆM tại cát bà BEACH RESORT THỰC TRẠNG và một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tại bộ PHẬN bếp (01072016 05092016)THỰC TRẠNG DU LỊCH văn hóa tại đền TRẦN NAM ĐỊNHTìm hiểu lễ hội truyền thống và lễ hội hiện đại việt nam qua báo chíBiện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại bưu điện tỉnh bắc giangThúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường mỹ của tổng công ty cổ phần dệt may hà nội (HANOSIMEX)”Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong công ty cổ phần may phú dụTHỰC tế CÔNG TÁC kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN CONINCOBảo mật mạng WLANTHIẾT kế hệ THỐNG CAMERA GIÁM sát GIAO THÔNG tại TỈNH VĨNH PHÚCGiúp da hết thâm sẹoGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM hoàng thạchHiệu quả truyền thông bằng tờ rơi đối với sinh viên đại học kinh tế quốc dânHOÀN THIỆN CÔNG tác PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG sài sơnCÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại DỊCH vụ xây DỰNG CITY LANDĐánh giá thực trạng công tác BHLĐ và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải sản xuất ở công ty bia đông nam áĐẨY MẠNH CÔNG tác KHAI THÁC bảo HIỂM XE cơ GIỚI tại CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM PETROLIMEXKẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠMGiới thiệu về Hợp phần Cỏ biển thuộc Dự án Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường Biển Đông và Vịnh Thái LanKhảo sát gói thư viện mã nguồn mở GeotoolsChuyên đề GDP xanh thước đo của tăng trưởng bền vững
Đăng ký
Đăng nhập