Bảng giải trình báo cáo tài chính

Bảng giải trình báo cáo tài chính

Bảng giải trình báo cáo tài chính
... (3)=(2)-(1) (4) Thuế GTGT phải nộp cuối kỳ Số liệu tháng khác không thay đổi Các thay đổi báo cáo tài Số hiệu TK Tên tài khoản Số dư cuối kỳ theo toán nộp ngày Số dư cuối kỳ theo toán điều chỉnh Chênh ... Nguyên liệu Tài sản cố định Hao mònTSCĐ Chi phí trả trước dài hạn Cộng tài sản Phải trả cho ngưới bán Thuế GTGT phải nộp Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận chưa phân phối Cộng nguồn vốn Số dư tài khoản...
 • 3
 • 75
 • 0

Hoàn thiện qui trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong báo cáo tài chính tại công ty kiển toán DTL

Hoàn thiện qui trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong báo cáo tài chính tại công ty kiển toán DTL
... - Tài doanh nghiệp 2.2.Thực trạng quy trình kiểm toán báo cáo tài kiểm toán vốn tiền công ty DTL 2.2.1.Quy trình kiểm toán báo cáo tài Công ty DTL thực thực kiểm toán báo cáo tài theo chu trình ... kiểm - Kiểm toán theo luật định bao gồm: Kiểm toán báo cáo tài toán đảm chính, kiểm toán toán vốn đầu t dự án hoàn thành, bảo kiểm toán xác định giá trị toán - Kiểm toán báo cáo tài phục vụ mục ... trạng kiểm toán khoản mục vốn tiền thực công ty kiểm toán DTL 2.1.Tổng quan chung công ty kiểm toán DTL_ Văn phòng Hà Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty kiểm toán DTL Xuất thân công...
 • 83
 • 88
 • 0

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
... V- Thông tin bổ sung cho khoản mục Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Đơn vị tính : ) 11- Thông tin giao dịch không băng tiền phát sinh năm báo cáo Năm - Việc mua tài sản cách nhận khoản nợ Lien quan ... năm - Tại ngày cuối năm * Thuyết minh số liệu giải trình khác(nếu có) 05- Tình hình tăng, giảm khoản đầu tư vào đơn vị khác: Cuối năm ………… ………… (1)Các khoản đầu tư tài ngắn hạn : - Chứng khoán ... hạn Đầu năm ………… … …… - Đầu tư tài ngắn hạn khác (2) Các khoản đầu tư tài dài hạn : - Đầu tư vào sở kinh doanh đồng kiể soát - Đầu tư vào công ty liên kết - Đầu tư tài dài hạn khác ………… ………… …………...
 • 7
 • 2,321
 • 19

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p1 potx

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p1 potx
... Báo cáo tài lập sở dồn tích phản ánh tình hình tài doanh nghiệp khứ, tương lai Hoạt động Liên tục 04 Báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh ... Báo cáo tài phản ảnh tình hình tài doanh nghiệp cách tổng hợp nghiệp vụ kinh tế, tài có tính chất kinh tế thành yếu tố báo cáo tài Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình hình tài ... trình bày theo nhiều cách báo cáo kết hoạt động kinh doanh để trình bày tình hình kinh doanh doanh nghiệp, như: Doanh thu, chi phí lợi nhuận hoạt động kinh doanh thông thường hoạt động khác Doanh...
 • 10
 • 60
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p2 ppt

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p2 ppt
... bổ - 1 3Tài liệu làm việcTTài liệu công việc CHUẨN MỰC SỐ 03 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH QUY ĐỊNH CHUNG 01 Mục đích chuẩn mực quy định hướng dẫn nguyên tắc phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) ... kinh doanh kỳ có ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 09 Khi xác định tiêu chuẩn thứ (quy định mục a đoạn 06) TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải xác định mức độ chắn ... hình TSCĐ hữu hình thuê tài 19 Trường hợp thuê TSCĐ hữu hình theo hình thức thuê tài chính, nguyên giá TSCĐ xác định theo quy định chuẩn mực kế toán “Thuê tài sản” TSCĐ hữu hình mua hình thức trao...
 • 10
 • 52
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p3 doc

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p3 doc
... MỰC SỐ 04 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH QUY ĐỊNH CHUNG 01 Mục đích chuẩn mực quy định hướng dẫn nguyên tắc phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ... sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài xác định thời điểm không ghi nhận TSCĐ vô hình doanh nghiệp kiểm soát TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 36 Để đánh giá tài sản vô hình tạo từ nội doanh ... lợi ích kinh tế tương lai cho doanh nghiệp Tài sản cố định hình: tài sản hình thái vật chất xác định giá trị doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho đối...
 • 10
 • 139
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p4 ppsx

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p4 ppsx
... vô hình Số lãi, lỗ ghi nhận khoản thu nhập chi phí báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH 70 Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo loại TSCĐ vô hình ... bất động sản bất động sản không coi bất động sản đầu tư báo cáo tài hợp tập đoàn, doanh nghiệp sở hữu bất động sản coi bất động sản đầu tư thỏa mãn định nghĩa bất động sản đầu tư trình bày báo cáo ... ngày hoàn thành công việc xây dựng doanh nghiệp áp dụng Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định hình Tại ngày tài sản trở thành bất động sản...
 • 10
 • 52
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p5 ppsx

Giáo trình hình thành quy trình báo cáo tài chính niên độ cố định liên doanh p5 ppsx
... tài sản có quy định đặc biệt phải trình bày báo cáo tài - 4 4Tài liệu làm việcTTài liệu công việc Trình bày báo cáo tài Đối với bên thuê 38 Bên thuê tài sản phải trình bày thông tin thuê tài chính, ... gốc đầu tư Báo cáo tài riêng nhà đầu tư 08 Trong báo cáo tài riêng nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty liên kết kế toán theo phương pháp giá gốc Báo cáo tài hợp 09 Trong báo cáo tài hợp nhà ... nhà đầu tư vào công ty liên kết, gồm: Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết báo cáo tài riêng nhà đầu tư báo cáo tài hợp làm sở ghi sổ kế toán, lập trình bày báo cáo tài 02 Chuẩn mực áp dụng...
 • 10
 • 59
 • 0

slide bài giảng bảng lưu chuyển tiền tệ và bảng thuyết minh báo cáo tài chính

slide bài giảng bảng lưu chuyển tiền tệ và bảng thuyết minh báo cáo tài chính
... Thuần Chia Lợi nhuận 4.2 BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nội dung cần thuyết minh +Thuyết minh chi tiết thông tin tiêu từ Bảng CĐKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT • + Thuyết minh số thông tin chung, ... tiền từ HĐ Đ.Tư L/c tiền từ HĐ Đ.Tư L/c tiền từ HĐTC L/c tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền kỳ Lưu chuyển tiền kỳ PP trực tiếp Tiền &TĐT BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Tồn đầu kỳ A1 =THU TỪ HĐKD B1 =CHI ... hữu Bản chất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Một xếp lại báo cáo thu chi nhằm cung cấp thơng tin hữu ích • Phân tích khác biệt lợi nhuận luồng tiền Kết cấu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ LCT từ HĐ...
 • 34
 • 337
 • 0

Giải thích Báo cáo tài chính

Giải thích Báo cáo tài chính
... “Trình bày báo cáo tài chính hướng dẫn Chế độ báo cáo tài - Khi lập báo cáo tài niên độ, Quỹ phải lập Bản thuyết minh báo cáo tài dạng đầy đủ theo quy định Chuẩn mực kế toán số 27 Báo cáo tài niên ... Bảng cân đối kế toán kỳ lập báo cáo tài niên độ; - Báo cáo kết qủa hoạt động kỳ lập báo cáo tài niên độ; - Bản thuyết minh báo cáo tài kỳ lập báo cáo tài niên độ; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên ... quý báo cáo niên độ kế toán hành Bản thuyết minh báo cáo tài niên độ 4.1 Mục đích Bản thuyết minh báo cáo tài niên độ Bản thuyết minh báo cáo tài niên độ phận hợp thành tách rời báo cáo tài niên...
 • 47
 • 249
 • 0

Bài thuyết trình báo cáo tài chính công ty cổ phần sữa vinamilk năm 2012 và năm 2013

Bài thuyết trình báo cáo tài chính công ty cổ phần sữa vinamilk năm 2012 và năm 2013
... KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn : Quản trị tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK NĂM 2012 VÀ NĂM 2013 GVHD : Nhóm : nhóm LÊ THANH THỦY NG THỊ MỸ NGỌC NG THỊ HỒNG ... 2000000000000 Năm 2012 Năm 2013 Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng tài sản 3.1.1.2 Đánh giá cấu tài sản qua năm NĂM 2012 NĂM 2013 Tỷ trọng (%) Tỷ trọng (%) Tài sản ngắn hạn 53.97% 59.62% Tài sản ... TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK 3.1 PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 3.1.1 Phân tích tài sản 3.1.1.1 Đánh giá tăng trưởng qua năm Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 (%) Tăng trưởng Tài sản...
 • 19
 • 123
 • 0

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
... ) * Thuyết minh số liệu giải trình khác (Nếu có) 05 - Tình hình tăng, giảm khoản đầu tư vào đơn vị khác: (1) Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn - Đầu tư tài ... Thông tin giao dịch không tiền phát sinh năm báo cáo Năm trước - Việc mua tài sản cách nhận khoản nợ liên quan trực tiếp thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; - Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở ... nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua - Chi phí khác tiền Cộng Năm Năm trước V- Thông tin bổ sung cho khoản mục Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị...
 • 7
 • 56
 • 0

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (Dùng cho hợp tác xã).

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (Dùng cho hợp tác xã).
... Trong đó: + TSCĐ dùng để chấp, cầm cố khoản vay + TSCĐ tạm thời không sử dụng + TSCĐ chờ lý * Thuyết minh số liệu giải trình khác: TSCĐ khấu hao hết dụng: sử Lý giảm: 02- ... - - III Nợ phải thu khác - - - B- Nợ phải trả: I Phải trả cho người bán: - - - Tình trạng nợ tăng, Ghi B II Phải trả cho xã viên: - - - III Phải trả nợ vay: Vay Ngân hàng - Vay ngắn ... Chi tiết doanh thu, thu nhập khác chi phí Chỉ tiêu A I Doanh thu II Thu nhập khác Các hoạt động hợp tác xã Tổng cộng 10 Cộng III Chi phí Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh kỳ - Chi...
 • 5
 • 130
 • 0

Các đặc điểm của ban quản trị ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên bảng thuyết minh báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (hose)

Các đặc điểm của ban quản trị ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên bảng thuyết minh báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (hose)
... TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MINH TRANG CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BAN QUẢN TRỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH ... 2.3.2 Quản trị công ty công bố thông tin thuyết minh 22 2.3.3 Ban quản trị công ty 22 2.4 Các đặc điểm ban quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Bảng thuyết minh Báo ... Chính lý mà định thực đề tài nghiên cứu: Các đặc điểm Ban quản trị ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin Bảng thuyết minh Báo cáo tài công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí...
 • 91
 • 195
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mẫu giải trình báo cáo tài chínhgiải thích báo cáo tài chínhgiáo trình báo cáo tài chínhlập bảng phân tích báo cáo tài chínhbiểu mẫu bảng thuyết minh báo cáo tài chínhbảng thuyết minh báo cáo tài chính mẫu b09dnnmẫu bảng thuyết minh báo cáo tài chính qd 48tải mẫu bảng thuyết minh báo cáo tài chínhbảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011nội dung bảng thuyết minh báo cáo tài chínhthuyết trình báo cáo tài chínhslide thuyet trinh bao cao tai chinhbảng thuyết minh báo cáo tài chính theo qđ 48bảng phân tích báo cáo tài chính công ty vinamilkhướng dẫn làm bảng thuyết minh báo cáo tài chínhBài tập lớn kết cấu thépXác định thời gian ninh kết của bê tôngCác xác định lượng nước tiêu chuẩn của xi măngThành phần hạt của cátLý thuyết vật liệu xây dựng F1Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống nhà hàng Khách sạn Thành phố Vĩnh Long giai đoạn 20162020 (LV thạc sĩ))Bài tập hóa học đại cươngkhảo sát khả năng phòng trự sâu tơ plutella xylostella l và sâu khoang spodoptera litura fab hại rau ăn lá tự dịch chiết thô lá cây bọ mắm pouzolzia zeylanuca (l ) bennĐo lường sự hài lòng của sinh viên đại học khối ngành kinh tế về chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Đại học Cửu Long (LV thạc sĩ))Quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpTiểu luận vaccine và ứng dụng luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpHệ thống phân phối sản phẩm điện dân dụng của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAPSáng kiến kinh nghiệm lớp 6 013Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phú ThànhThực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Nguyễn Hồng HảiMột số quy tắc cơ bản được áp dụng trong những vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi phản cạnh tranh gây ra theo pháp luật hoa kỳ luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpMột vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpNghiên cứu bổ sung nguyên tắc tranh tụng trong bộ luật tố tụng dân sự luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpNhững điểm mới tiến bộ về quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp 2013 và việc thực thi luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpSáng kiến kinh nghiệm lớp 6 020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập