tiết 12 baif 17 hoa ky

tiết 12: công thuc hoa hoc (bai moi)

tiết 12: công thuc hoa hoc (bai moi)
... 63; A Saimất C C 63 ; 58,5 ; B ; 58,5 ; 63 B Sai D D ; 58,5 ; 63 Tiết 12: công thức hoá học I Công thức hoá học đơn chất KL: Công thức chung đơn chất là: An Trong đó: A kí hiệu hoá học nguyên ... O2, Cl2) II, Công thức hoá học hợp chất Lưu huỳnh trioxit Lưu huỳnh đioxit Magie oxit Giả sử kí hiệu hoá học nguyên tố tạo nên chất A, B, C, Và x, y, z, số nguyên tử nguyên tố KL: Công thức dạng ... Là số (là số nguyên tử nguyên tố hợp chất) VD: NaCl, SO2, H2SO4 III, ý nghĩa công thức hoá học Bài tập: Khí Metan có công thức hoá học CH4 (Mô H hình) Hãy cho biết: H C H Khí Metan nguyên tố tạo...
 • 14
 • 712
 • 1

Tiet 12 cong thuc hoa hoc

Tiet 12 cong thuc hoa hoc
... phân tử gồm: 2H , 1S , 4O Bài giải a, PTK rượu etilic = 12. 2 + + 16 = 46 đvC b, PTK Axit sunfuric = 2+ 32 + 4.16 = 98 đvC Tit 12 Bài Tiết 12 Bài : công thức hóa học I Công thức hóa học đơn chất ... Ca, 1C v 3O CaCO3 ? Tiết 12 Bài : công thức hóa học I Công thức hóa học đơn chất 1- n cht kim loi 2- n cht phi kim II CễNG TH HOA HC CA HP CHT III í NGHA CA CễNG THC HOA HC AxByCz Nhng nguyờn ... Nit Kali Lu hựynh Khớ Clo Fe N2 K S Cl2 Tiết 12 Bài : công thức hóa học I Công thức hóa học đơn chất 1- n cht kim loi 2- n cht phi kim II CễNG TH HOA HC CA HP CHT CTHH ca hp cht cú t KHHH tr...
 • 13
 • 499
 • 1

Gián án tiết 12 - Công thức hóa học

Gián án tiết 12 - Công thức hóa học
... nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba ký hiệu hóa học Chỉ số ghi chân ký hiệu hóa học, số nguyên tử có phân tử Bài tập 2: Viết công thức hóa học chất sau: a/ Khí metan, ... Chỉ số ghi chân ký hiệu hóa học, số có Bài tập 1: Điền từ hoăc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Đơn chất tạo nên từ nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm ký hiệu hóa học hợp chất tạo nên ... dụ :- Canxi cacbonat CaCO3 - Axit sunfuric H2SO4 Bài tập 1: Điền từ hoăc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Đơn chất tạo nên từ nên công thức hóa học gồm tạo nên từ hai, ba nên công thức hóa học...
 • 20
 • 301
 • 0

Bài giảng Tiết 12: Công thức hóa học ( hóa 8)

Bài giảng Tiết 12: Công thức hóa học ( hóa 8)
... tử chất (n số nguyên ) Công thức hóa học Công thức hóa học dạng chung đơn chất đơn dạng chungviết A ? chất là: n Tiết 12 - Bài Công thức hoá học I/ Công thức đơn chất: -Công thức hóa học dạng ... nguyên tử nguyên tố phân tử chất Công thức dạng chung hợp chất viết hợp chất là: ? AxByCz Tiết 12 - Bài Công thức hoá học II/ Công thức hợp chất: -Công thức hóa học dạng chung hợp chất là: AxByCz ... NaCl Nước (H2O) C O Ca C O C O O Canxicacbonat CaCO3 O Khí Cacbonđioxit CO2 Tiết 12 - Bài Công thức hoá học III/ ý nghĩa công thức hóa học Mỗi kí hiệu hóa học cho ta biết : - Đó NTHH (tên nguyên...
 • 18
 • 338
 • 4

Tiết 12 : Công thức Hóa học

Tiết 12 : Công thức Hóa học
... thức hoá họcviết tắt CTHH BÀI CÔNG THỨC HÓA HỌC I Công thức hóa học đơn chất CTHH đơn chất gồm kí hiệu hóa học ngtố Dạng chung :Ax A : Là kí hiệu hóa học ngtố x : Là số cho biết số ngtử ngtố ... CÔNG THỨC HÓA HỌC I Công thức hóa học đơn chất II .Công thức hóa học hợp chất Hợp chất hạt hợp thành gồm số ngtử khác loại liên kết với CTHH gồm KHHH Ngtố tạo chất kèm theo số chân Dạng chung: ... CÔNG THỨC HÓA HỌC I .Công thức hóa học đơn chất 1.Với Kim loại Phi kim trạng thái rắn : Vì có hạt hợp thành nguyên tử nên KHHH coi CTHH Cách ghi: Ax (x=1 nên không cần ghi) Do : Ax = A Ví dụ :...
 • 22
 • 364
 • 0

tiêt 12 : Công thưc Hóa học

tiêt 12 : Công thưc Hóa học
...  Tiết 12 BÀI Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất BÀI C«ng thøc ho¸ häc I Công thức hóa học đơn chất: CTHH đơn chất gồm kí hiệu hóa học ngtố Dạng chung : Ax A : Kí hiệu nguyên tố x : Là số ... công thức hóa học diễn đạt ý sau : phân tử Oxi O2 phân tử cacbonic CO2 12 Cho công thức hóa học : CO2 , NaCl Thảo luận câu hỏi sau 1) Từ công thức hóa học cho biết điều ?  Dựa vào kí hiệu hóa ... häc III Ý nghóa công thức hóa học : Từ công thức hóa học cho biết :  Nguyên tố tạo chất  Số nguyên tử nguyên tố  Phân tử khối 14 Luyện tập Hãy hoàn thành bảng sau Công thức hóa học SO2 Na2SO4...
 • 18
 • 194
 • 0

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 12: ÔN CHỮ HOA H. doc

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 12: ÔN CHỮ HOA H. doc
... có chữ hoa ? - HS nhắc lại, lớp theo dõi, lắng nghe - Treo bảng chữ viết hoa gọi HS nhắc lại quy trình viết học - HS viết bảng - Viết lại mẫu chữ cho HS lớp quan sát, vừa viết vừa - Lớp viết ... (10phút) c) Viết bảng: - Lớp viết bảng - Yêu cầu HS viết từ Hải Vân, Hòn Hồng, Hàn vào - Nhận xét, sửa bảng chữa - Nhận xét, chỉnh sửa lỗi - HS quan sát cho HS - HS viết vào - Cho HS xem viết theo ... trình b) Viết bảng: - Nhận xét, bổ - Yêu cầu HS viết chữ sung viết hoa Hướng dẫn HS viết - Theo dõi chỉnh sửa từ lỗi cho HS ứng dụng: (5 phút) - Nhận xét, sửa chữa - HS đọc Hàm Nghi - HS lắng...
 • 6
 • 1,267
 • 2

Tiết 12: Công thức hóa học (Hóa 8)

Tiết 12: Công thức hóa học (Hóa 8)
... công thức hóa học diễn đạt ý sau : phân tử Oxi O2 phân tử cacbonic CO2 12 Cho công thức hóa học : CO2 , NaCl Thảo luận câu hỏi sau 1) Từ công thức hóa học cho biết điều ?  Dựa vào kí hiệu hóa ... häc III Ý nghóa công thức hóa học : Từ công thức hóa học cho biết :  Nguyên tố tạo chất  Số nguyên tử nguyên tố  Phân tử khối 14 Luyện tập Hãy hoàn thành bảng sau Công thức hóa học SO2 Na2SO4 ... ngtố Ca, C O tạo nên  Tiết 12 BÀI Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất BÀI C«ng thøc ho¸ häc I Công thức hóa học đơn chất: CTHH đơn chất gồm kí hiệu hóa học ngtố Dạng chung : Ax A : Kí hiệu...
 • 17
 • 176
 • 0

Tiết 12: công thức hóa học

Tiết 12: công thức hóa học
... công thức hóa học diễn đạt ý sau : phân tử Oxi O2 phân tử cacbonic CO2 11 Cho công thức hóa học : CO2 , NaCl Thảo luận câu hỏi sau 1) Từ công thức hóa học cho biết điều ?  Dựa vào kí hiệu hóa ... THỨC HOÁ HỌC III Ý nghĩa công thức hóa học : Từ công thức hóa học cho biết :  Nguyên tố tạo chất  Số nguyên tử nguyên tố  Phân tử khối 13 VÍ DỤ Hãy hoàn thành bảng sau Công thức hóa học SO2 ... - Đá vôi ngtố Ca, C O tạo nên  BÀI CÔNG THỨC HOÁ HỌC Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất I Công thức hóa học đơn chất: CTHH đơn chất gồm kí hiệu hĩa học ngtố Dạng chung : Ax A : Kí hiệu...
 • 16
 • 326
 • 3

Tiết 12- công thức hóa học

Tiết 12- công thức hóa học
... HỌC Cu Na CÔNG THỨC K HÓA HỌC O2 H2 N2 Công thức hóa học đơn chất có kí hiệu hóa học? Vì sao? 02/10/2013 Tiết 12: CÔNG THỨC HOÁ HỌC I CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT Khái niệm: Công thức hóa học ... CO2, nước H2O Tiết 12: CÔNG THỨC HÓA HỌC II CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT 1.Khái niệm: 2 .Công thức hóa học chung: Công thức hóa học chung hợp chất AxBy, AxByCz A,B,C:là kí hiệu hóa học x,y,z: ... học đơn chất có kí hiệu hóa học nguyên tố Ví dụ: Công thức hóa học đồng, khí Oxi Cu, O2 Công thức hóa học chung: -Công thức hóa học chung đơn chất -Trong A kí hiệu hóa học, x số cho biết số...
 • 15
 • 164
 • 0

LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌAKỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA – KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
... tâm LTĐH TƯƠNG LAI VIỆT 1818 - Ấp Đường Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Lộc B H.Bình Chánh Tp.HCM mCaCO3 ↓ = 0,075.100 = 7,5 g → mdd(giảm) = m↓ (mCO2 + mH2O) → m = 7,5 4,74 = 2,76 Chọn A Câu 50 Trường ... CaCO3↓ + H2O x CO2 + x CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 x - 0,5 ← x 0,5 → x 0,5 Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3↓ + NaHCO3 + H2O x 0,5 → x 0,5 x 0,5 = 0,1 → x = 0,6 → a = 7/15 → m = (7/15).162 = 75,6 ... Thanh Dũng Đt: 0942 249 567 Trung tâm LTĐH TƯƠNG LAI VIỆT 1818 - Ấp Đường Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Lộc B H.Bình Chánh Tp.HCM Giải thích: A: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O B 2Al + 2NaOH + 2H2O...
 • 15
 • 516
 • 0

Tiết 12 Công thức hóa học

Tiết 12 Công thức hóa học
... VD : Nớc: H2O; Natri clorua: NaCl - Đa công thức dạng chung diễn giải kí hiệu công thức Hoạt động - Đa CTHH CO2 hỏi Trả lời HS: III ý nghĩa công thức hoá học - Hãy cho biết khí cacbonic VD: CO2 ... tử A y nguyên tử B? Phát phiếu học tập BT1: Viết CTHH chất sau: a Khí metan (PTử có 1C 4H) b Nhôm oxit (2Al, 3O) c Khí clo (2Cl) d Khí ozon (3O) II Công thức hoá học hợp chất Nhắc lại Từ KHHH ... kết Nêu ý nghĩa CTHH Lu ý: H2O O2 khác với 2O H2 khác với H2 H2SO4 , Củng cố : - Nhắc lại kiến thức học - Đọc đọc thêm - BT1 : hoàn thành bảng sau: CTHH Số nguyên tử PTK 1S, 3O 80 SO3 Ca, 2Cl 111...
 • 3
 • 194
 • 0

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT : 15-16-17 BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA pps

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT : 15-16-17 BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA pps
... cho dao ng -Chn gc thi gian lỳc th vt Newton s chng minh c vt -Ti v trớ cõn bng : P = F0 = DH gsz0 -Nhn xột bi -Yờu cu HS gii ca bn -Ti ly z: - P + F = ma nhn xột bi gii trờn bng - P + r gs(z - ... SINH -Yờu cu HS lờn -Lờn bng túm Bi bng gii bi tt u bi v trỡnh by Chng t phự k ni cht bi lng cú th dao ng iu ho - HD HS gii bi gii theo phng thng ng - Lu : Khi no Gii vt DH ? Tỡm -Lng nghe v -Cú ... bng túm ng tt u bi v -Yờu cu HS lờn trỡnh by bi Gii bng gii bi gii a Ta c : ca dao tr li ng l gỡ, ý p 5p )= : ổ p pử t= ỗ - ữ = s ữ ỗ ữ ỗ ứ10p 30 ố - HD HS gii bi - Tho lun v -Pha (10p t + Lỳc...
 • 11
 • 365
 • 2

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf
... sau: Glucozơ CTPT Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ C6H12O6 C12H22O 11 (C6H10O5)n (C6H10O5)n CH2OH[CH C6H11O5-OOH]4CHO CTCT thu Glucozơ gọn [C6H7O2(O C6H11O5 H)3]n (saccarozơ (monoanđehi poliancol, t poliancol) ... - Yêu cầu HS lập bảng tổng kết kiến thức chương hoá học hữu trước lên lớp ôn tập phần hoá học hữu - GV lập bảng tổng kết kiến thức chương vào giấy khổ lớn bảng phụ III PHƯƠNG PHÁP: Nêu ... dính hai mảnh vật liệu rắn khc Nhựa vá săm Keo dn epxi Keo dán ure-fomanđehit V CỦNG CỐ: Trong tiết ơn tập VI DẶN DỊ: TIẾT SAU THI HỌC KÌ ...
 • 8
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tuần 6 tiết 12 tính chất hoá học của bazơbài 9 tiết 12 công thức hóa họctuần 12 tiết 24 bài 17 dãy hoạt động hoá họcgiáo án hóa học 12 bài 17bài giảng hóa học 12 bài 17hợp chủng quốc hoa kỳ địa lý 11 tiết 2giáo án hóa 12 nâng cao học kỳ 2hợp chủng quốc hoa kỳ địa lý 11 tiết 3hợp chủng quốc hoa kỳ địa lý 11 tiết 1bài 7 hợp chủng quốc hoa kỳ tiết 3 kinh tếbài 6 hợp chúng quốc hoa kỳ tiet 2kiem tra 1 tiet anh van lop 12 lan 2 hoc ky 1de kiem tra 1 tiet chuong 1 2 hoa 12tiết 29 § bài 17 phản ứng oxi hoá khửtiết 30 § bài 17 phản ứng oxi hoá khửquần thể di tích cố đô huếCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng may mặc thương hiệu việt của người dân thành phố trà vinh (tt)Giải pháp nâng cao chất lượng công trình tại ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố trà vinh (tt)Tác động của tín dụng vi mô đến thu nhập và chi tiêu của người nghèo tại tỉnh trà vinh (tt)MỘT số bài TOÁN BIÊN và bài TOÁN CAUCHY CHO các PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC và PARABOLICNghiên cứu ảnh hưởng của phóng xạ tới nhiễm sắc thể, gen p53 ở nhân viên y tế có tiếp xúc nghề nghiệpHE SINH THAI PGS TS nguyễn hoàng tríCHƯƠNG 7 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở PHÁP THỜI cần đạiCHƯƠNG 8 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở đức THỜI cần đạiNGHIÊN cứu sơ bộ về DỊCH tễ học tại 3 TĨNH THÀNH PHÍA NAM TP hồ CHÍ MINH, TIỀN GIANG, KIÊN GIANGCHƯƠNG 10 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ MARX LENINThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAGiao an KHTN 6 (Sinh)GIAO TIẾP GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH BẰNG ĐƯỜNG ỐNG PIPESoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập