SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA TRUYỆN THƠ TÀY VÀ TRUYỆN THƠ THÁI

Sự tương đồng khác biệt về nội dung giữa truyện thơ tày truyện thơ thái

Sự tương đồng và khác biệt về nội dung giữa truyện thơ tày và truyện thơ thái
... lục Chương 1: Sự tương đồng khác biệt đề tài, chủ đề truyện thơ Tày truyện thơ Thái Chương 2: Sự tương đồng khác biệt tư tưởng, tình cảm, thái độ nhân vật truyện thơ Tày truyện thơ Thái Chương ... hội tương đồng, khác biệt nội dung truyện thơ Tày truyện thơ Thái Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 18 Chƣơng SỰ TƢƠNG ĐỒNG, KHÁC BIỆT VỀ ĐỀ TÀI, CHỦ ĐỀ GIỮA ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  TRIỆU THỊ PHƯỢNG SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA TRUYỆN THƠ TÀY VÀ TRUYỆN THƠ THÁI Chuyên ngành: VĂN HỌC...
 • 149
 • 452
 • 0

Sự tương đồng khác biệt về nội dung giữa truyện thơ tày truyện thơ thái.pdf

Sự tương đồng và khác biệt về nội dung giữa truyện thơ tày và truyện thơ thái.pdf
... lục Chương 1: Sự tương đồng khác biệt đề tài, chủ đề truyện thơ Tày truyện thơ Thái Chương 2: Sự tương đồng khác biệt tư tưởng, tình cảm, thái độ nhân vật truyện thơ Tày truyện thơ Thái Chương ... hội tương đồng, khác biệt nội dung truyện thơ Tày truyện thơ Thái Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 18 Chƣơng SỰ TƢƠNG ĐỒNG, KHÁC BIỆT VỀ ĐỀ TÀI, CHỦ ĐỀ GIỮA ... đề, nội dung phản ánh… Qua khảo sát số truyện thơ Tày truyện thơ Thái, thấy có điểm tương đồng khác biệt đặc trưng nêu Sự tƣơng đồng khác biệt đề tài Đề tài khái niệm thể phương diện nội dung...
 • 149
 • 322
 • 0

Luận văn: SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA TRUYỆN THƠ TÀY TRUYỆN THƠ THÁI pot

Luận văn: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA TRUYỆN THƠ TÀY VÀ TRUYỆN THƠ THÁI pot
... lục Chương 1: Sự tương đồng khác biệt đề tài, chủ đề truyện thơ Tày truyện thơ Thái Chương 2: Sự tương đồng khác biệt tư tưởng, tình cảm, thái độ nhân vật truyện thơ Tày truyện thơ Thái Chương ... hội tương đồng, khác biệt nội dung truyện thơ Tày truyện thơ Thái Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 18 Chƣơng SỰ TƢƠNG ĐỒNG, KHÁC BIỆT VỀ ĐỀ TÀI, CHỦ ĐỀ GIỮA ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  TRIỆU THỊ PHƯỢNG SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA TRUYỆN THƠ TÀY VÀ TRUYỆN THƠ THÁI Chuyên ngành: VĂN HỌC...
 • 149
 • 210
 • 0

SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA TRUYỆN THƠ TÀY TRUYỆN THƠ THÁI

SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT VỀ NỘI DUNG GIỮA TRUYỆN THƠ TÀY VÀ TRUYỆN THƠ THÁI
... tìm nguyên nhân tương Chƣơng SỰ TƢƠNG ĐỒNG, KHÁC BIỆT VỀ ĐỀ TÀI, CHỦ ĐỀ đồng khác biệt truyện thơ hai dân tộc + Tư liệu khảo sát: GIỮA TRUYỆN THƠ TÀY VÀ TRUYỆN THƠ THÁI Sáu truyện thơ nêu Tổng tập ... độ nhân vật truyện thơ Tày truyện thơ Thái Chương 3: Cơ sở lịch sử, xã hội tương đồng, khác biệt nội dung truyện thơ Tày truyện thơ Thái có chữ viết (ở thời kì đại), vậy, truyện thơ lưu hành ... Việt, Thái, Tày, Nùng, Dao, Chăm, Khơ - me Có dân tộc gần Chương 1: Sự tương đồng khác biệt đề tài, chủ đề truyện thơ Tày truyện thơ Thái Chương 2: Sự tương đồng khác biệt tư tưởng, tình cảm, thái...
 • 75
 • 31
 • 0

Điểm thống nhất khác biệt về nội dung của Luận cương tháng 10 Cương lĩnh tháng 2 của Đảng ta

Điểm thống nhất và khác biệt về nội dung của Luận cương tháng 10 và Cương lĩnh tháng 2 của Đảng ta
... vậy, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10 – 1930 không chấp nhận quan điểm mới, sáng tạo, độc lập tự chủ Nguyễn Ái Quốc nêu Đường Cách mệnh, Chánh cương vắn tắt Sách lược vắn tắt ... phong kiến Việt Nam Thứ 2, nhận thức giáo điều, máy móc vấn đề dân tộc giai cấp cách mạng thuộc địa, phải chịu ảnh hưởng trực tiếp khuynh hướng “tả” Quốc tế Cộng sản số Đảng Cộng sản thời gian...
 • 2
 • 31
 • 0

Sự tương đồng khác biệt trong cách nói tôn kính khiêm nhường giữa tiếng nhật tiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học

Sự tương đồng và khác biệt trong cách nói tôn kính  khiêm nhường giữa tiếng nhật và tiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học
... học tránh ngộ nhận hiểu lầm không đáng có học cách nói kính ngữ tiếng Nhật tiếng Việt 31 CHƯƠNG II SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CÁCH NÓI TÔN KÍNH – KHIÊM NHƯỜNG GIỮA TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG VIỆT ... cách nói tôn kính khiêm nhường tiếng Nhật tiếng Việt Chương II: Sự tương đồng khác biệt cách nói tôn kính khiêm nhường tiếng Nhật tiếng Việt Chương III: Một số đề xuất phương pháp dạy - học ... Việt Chương II: Sự tương đồng khác biệt cách nói tôn kính khiêm nhường tiếng Nhật tiếng Việt Chương III: Một số đề xuất phương pháp dạy - học cách nói tôn kính khiêm nhường tiếng Nhật PHẦN NỘI...
 • 111
 • 1,291
 • 4

Báo cáo " Về sự tương đồng khác biệt giữa nghĩa vụ dân sự trách nhiệm dân sự " potx

Báo cáo
... th gi i ỏp ng yờu c u v tớnh c p nh t c a thụng tin s m b o cụng trỡnh so sỏnh lu t khụng tr nờn vụ ớch ch vỡ i t ng so sỏnh c l a ch n l lu t c a n c ngoi ó h t hi u l c (tr ng i nghiờn c u ch ... c a Lu t ( nh ngha ng ý).(12) Lớ d n n nh n nh thi u chu n xỏc trờn ch cú th lớ gi i l tỏc gi ó vụ tỡnh b qua yờu c u v tớnh chớnh xỏc c a ti li u tham kh o quỏ trỡnh nghiờn c u so sỏnh, vỡ v ... ti, to ỏn M c phộp phỏ v v b c trỏch nhi m h u h n c a c ụng bu c c ụng ú ph i ch u trỏch nhi m vụ h n v s n c a cụng ti ỏp d ng quy nh ny c a phỏp lu t, to ỏn M khụng c n ph i tớnh toỏn s l ng...
 • 10
 • 803
 • 5

Luận văn đông phương học sự tương đồng khác biệt trong cách nói tôn kính khiêm

Luận văn đông phương học sự tương đồng và khác biệt trong cách nói tôn kính khiêm
... Cách nói lịch sự: 1.1.5.1 Khái quát: Cách nói lịch cách nói diễn đạt ý tôn kính với người nghe thông qua cách nói vật, việc cách lịch Cách nói lịch kết hợp với cách nói 22 tôn kính cách nói khiêm ... tìm so sánh điểm khác biệt để tránh cách sử dụng kính ngữ nhầm lẫn 33 2.1 Sự tương đồng cách nói tôn kính khiêm nhường tiếng Nhật tiếng Việt 2.1.1 Sự tương đồng cách nói tôn kính 2.1.1.1 Đối ... người học tránh ngộ nhận hiểu lầm không đáng có học cách nói kính ngữ tiếng Nhật tiếng Việt 31 CHƯƠNG II SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CÁCH NÓI TÔN KÍNH – KHIÊM NHƯỜNG GIỮA TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG...
 • 111
 • 643
 • 0

SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT về ý CHÍ sức MẠNH của NGƯỜI ANH HÙNG QUA một số sử THI

SỰ TƯƠNG ĐỒNG và KHÁC BIỆT về ý CHÍ và sức MẠNH của NGƯỜI ANH HÙNG QUA một số sử THI
... đồng khác biệt Sự tương đồng khác biệt ý chí sức mạnh người anh hùng 2.1 Ý chí sức mạnh tự thân người anh hùng Thông qua mối quan hệ nhân vật anh hùng với đề tài cốt truyện, sử thi Hi Lạp sử thi ... phẩm sử thi Tìm hiểu sử thi Hi Lạp sử thi Ấn Độ giúp nhận tương đồng khác biệt việc khắc họa cội nguồn ý chí, sức mạnh nhân vật anh hùng, bước đầu lí giải cho tương đồng khác biệt Sử thi Hi Lạp sử ... khác biệt Sự khác biệt thể rõ qua nguyên tắc đạo đức Thi n – Ác xung đột Thi n – Ác, xung đột nội người anh hùng sử thi Ấn Độ tâm thân người anh hùng; ý chí Tuy nhiên, cội nguồn ý chí người anh...
 • 11
 • 132
 • 0

Sự tương đồng khác biệt điển hình trong đào tạo luật ở Anh Mỹ

Sự tương đồng và khác biệt điển hình trong đào tạo luật ở Anh và Mỹ
... tình đưa ra, sử dụng phương pháp “Socratic” Những điểm khác biệt điển hình đào tạo luật Anh Mỹ Thứ nhất, mục tiêu đào tạo Nếu Anh, đào tạo luật hướng tới hai cấp độ mục tiêu: mục tiêu thứ nhằm ... giáo dục luật không nhằm vào việc truyền đạt kiến thức thuộc lòng nội dung đạo luật, văn luật án lệ mà nhằm vào việc đào tạo luật sư có khả thắng kiện Thứ hai, Mỹ đào tạo luật có bậc đào tạo sau ... khoa luật người tốt nghiệp đại học Thì Anh, bậc đào tạo luật sau đại học đào tạo cử nhân luật bậc đại học ( khoa luật trường đại học đảm nhiệm) Thứ ba, Anh luật sư không thiết đào tạo trường luật...
 • 5
 • 1,085
 • 15

Sự tương đồng khác biệt giữa cấu trúc nguồn luật trong dòng họ Civil Law dòng họ Common Law

Sự tương đồng và khác biệt giữa cấu trúc nguồn luật trong dòng họ Civil Law và dòng họ Common Law
... tập học kỳ - Luật So sánh Ngoài điểm tương đồng trên, có tương đồng khác cấu trúc nguồn luật hai dòng họ này, ảnh hưởng Luật La mã tới cấu trúc nguồn luật nhiên với mức độ khác Điểm khác biệt cấu ... xuất tương đồng hai dòng họ Civil Law Common Law xây dựng pháp luật theo tư pháp luật, pháp luật thực công cụ, ý chí nhà nước thần thánh hay thượng đế giống dòng Luật Hồi giáo dòng họ luật tục khác ... khác biệt cấu trúc nguồn luật hai dòng họ là: Civil Law coi luật thành văn nguồn luật Common Law lại thừa nhận án lệ nguồn luật thức - Pháp luật thành văn: hệ thống quy phạm pháp luật tập hợp...
 • 6
 • 943
 • 22

Giá trị lao động là gì? Giá trị ích lợi là gì? Phân tích quan điểm giá trị ích lợi của J.B.SAY với quan điểm giá trị ích lợi của K.Menger? So sánh sự khác nhau về nội dung lí luận của K.Menger J.B.SAY?

Giá trị lao động là gì? Giá trị ích lợi là gì? Phân tích quan điểm giá trị ích lợi của J.B.SAY với quan điểm giá trị ích lợi của K.Menger? So sánh sự khác nhau về nội dung lí luận của K.Menger và J.B.SAY?
... lý luận chủ nghĩa Mác- Lenin KẾT LUẬN: Xét tiến trình lịch sử, quan điểm nguồn gốc giá trị có vận động, có nhiều quan điểm khác nhau, quan điểm giá trị - lao động quan điểm đắn, khoa học, khách ... ) +K.menger Đưa lý thuyết giá trị - ích lợi (giá trị - chủ quan) : (phủ nhận lý thuyết giá trị - lao động kinh tế tư sản cổ điển cổ điển lý luận giá trị Mác) Theo ích lợi giới hạn” định giá trị ... nên có ích lợi Thùng thứ để tắm giặt, có ích lợi Thùng thứ 4, để tưới hoa ích lợi Như vậy, Ích lợi giới hạn” ích lợi thùng nước thứ 4, ích lợi chung thùng nước - Lý luận giá trị Ích lợi giới...
 • 6
 • 1,718
 • 9

Sự tương đồng khác biệt văn hóa mặc hàn quốc việt nam báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Sự tương đồng và khác biệt văn hóa mặc hàn quốc  việt nam báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... tƣơng đồng khác biệt văn hóa mặc Việt Nam Hàn Quốc thông qua văn hóa mặc 50 3.1 Điểm tƣơng đồng văn hóa mặc giữaViệt Nam Hàn Quốc 50 3.2 Sự khác biệt văn hóa mặc Việt Nam Hàn Quốc ... đến văn hóa mặc văn hóa mặc truyền thống Việt Nam Hàn Quốc Chƣơng 2: Đặc trƣng văn hóa mặc việt nam Hàn Quốc thông qua trang ph c truyền thống Chƣơng 3: điểm tƣơng đồng khác biệt văn hóa mặc Hàn ... sử Là sinh viên khoa Đông Phƣơng- môn tiếng Hàn chọn đề tài: “Nét tương đồng khác biệt văn hóa mặc Việt Nam Hàn Quốc nhƣ bƣớc việc khám phá văn hóa Việt Nam Hàn Quốc Việc tìm hiểu văn hóa để...
 • 72
 • 375
 • 0

SỰ TƯƠNG ĐỒNG KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT học đạo GIA TRIẾT học PHÁP GIA ở TRUNG QUỐC THỜI cổ đại

SỰ TƯƠNG ĐỒNG và KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT học đạo GIA và TRIẾT học PHÁP GIA ở TRUNG QUỐC THỜI cổ đại
... 1.2 Phép trị quốc Chương 3: NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG GIỮA ĐẠO GIA VÀ PHÁP GIA Chương 4: NHỮNG NÉT KHÁC BIỆT GIỮA ĐẠO GIA VÀ PHÁP GIA I Về đại biểu đại diện cho hai trường phái Triết học, nội dung ... biểu Đạo Gia: Lão Tử Pháp Gia: Hàn Tử 1.Cơ sở Triết học Đạo gia từ bỏ pháp luật Cơ sở Triết học Pháp gia dùng pháp trị: Đạo đạo gia thể - sở sinh vũ trụ người, Đạo Pháp gia là: thứ bậc, quan ... thống Trung Quốc tam giáo tồn từ thời cổ đại, song song với Nho gia ( thường gọi Nho giáo) Phật giáo.Trong Pháp gia sáu học phái lớn tiết học Trung Quốc thời cổ đại Sau số nét khác biệt Đạo gia Pháp...
 • 23
 • 673
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: sự tương đồng và khác biệt về văn hóa trong liên kết chiến lược giữa doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp nhật bảnsự tương đồng và khác biệt về văn hóa kinh doanhsự tương đồng và khác biệt giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâmsự tương đồng và khác biệt điển hình trong đào tạo luật ở anh và mỹsát hình 56 4 kết hợp với kiến thức đã học giải thích tại sao có sự khác biệt về khí hậu giữa phía đông và phía tây dãy xcan đi na visự tương đồng và khác biệt giữa triết hoc duy vật chât phác và triết học duy tâm ở hy lạp thời cổ đạisự tương đồng và khác biệt trong cấu tạo cốt truyện và trong việc tái tạo motif đặc trƣng của kiểu truyện nhân vật anh hùng văn hoá tày việtso sanhsu khac biet ve tu nhien giua phan tay va phan dong cua cac khu vuc chau phisu tuong dong va khac nhau giua triet hoc hy lap co dai va triet hoc an do co daisự khác biệt về căn bản giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tếsự khác biệt về ranh giới giữa sâ và ct là không có ý nghĩa thống kêsự chồng chéo trùng lặp mâu thuẫn về nội dung giữa các loại quy hoạch phát triển ngành và với các quy hoạch khácsự khác biệt về văn hóa giữa các quốc giasự khác biệt về suy nghĩ giữa nhà tuyển dụng amp sinh viênđề bài so sánh tài sắc của thúy vân và thúy kiều trong đoạn trích hai chị em đầu lòng hai ả tố nga tường đông ong bướm đi về mặc ai trích truyện kiều của nguyễn duKế Hoạch Quản Lý Môi Trường, Các Biện Pháp Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường Đường Dây Cấp Điện Thi Công Dự Án Thủy Điện Trung SơnQuản lý tài nguyên nước và các lưu vựcNghiệp Vụ Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu (Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 2)TÀI LIỆU THAM KHẢO sứ MỆNH LỊCH sử CỦA GIAI cấp CÔNG NHÂN TRONG bối CẢNH TOÀN cầu HÓA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CON ĐƯỜNG đi lên CHỦ NGHĨA XÃ hội VÀ sự vận DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG đi lên CNXH ở nước TA HIỆN NAYCHUYẾN đi TRẢI NGHIỆM tại cát bà BEACH RESORT THỰC TRẠNG và một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tại bộ PHẬN bếp (01072016 05092016)Tìm hiểu lễ hội truyền thống và lễ hội hiện đại việt nam qua báo chíCác nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua tour trực tuyến của du khách nghiên cứu trường hợp khách du lịch tại công ty du lịch vietravelCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần trung nguyên FRANCHISING chi nhánh hà nộiÁp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong công ty cổ phần may phú dụBảo mật mạng WLANHệ thống quản lý lịch thi đấu và kết quả giải đua công thức 1 (f1)Giúp da hết thâm sẹoGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH một thành viên xi măng VICEM hoàng thạchHiệu quả truyền thông bằng tờ rơi đối với sinh viên đại học kinh tế quốc dânHoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần vinamGiới thiệu về Hợp phần Cỏ biển thuộc Dự án Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường Biển Đông và Vịnh Thái LanHợp Tác Xã, Một Số Vấn Đề Về Lý Luận Và Thực TiễnBáo Cáo Quan Trắc Chất Lượng Môi Trường Công Trình Nâng Cấp Cảng Cá Lạch Vạn Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Giai Đoạn Thi CôngKhảo sát gói thư viện mã nguồn mở Geotools
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập