Tài liệu về : “Mẫu Quyết định về việc tiếp nhận nhân viên - cán bộ

Mẫu Quyết định về việc tiếp nhận nhân viên - cán bộ

Mẫu Quyết định về việc tiếp nhận nhân viên - cán bộ
... tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNHVề việc tiếp nhận cán bộ nhân viênGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……………. .- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày…………. ;- Căn cứ bản chức ... của giám đốc điều hành số………. .- Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty .- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tiếp nhận anh/ chị …………... vào làm việc tại …………., kể từ ngày …………..Điều ... chức năng liên quan và anh/ chị …………... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: - Như điều 4 ;- Lưu: TC-HC.GIÁM ĐỐC ...
 • 1
 • 15,252
 • 188

Mẫu Quyết định về việc tiếp nhận thực tập

Mẫu Quyết định về việc tiếp nhận thực tập
... phúcSố: …………/Q - …. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNHVề việc tiếp nhận thực tậpGIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN……. .- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày…………. ;- Căn cứ bản ... năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………. .- Căn cứ quy chế thực tập của công ty .- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Đồng ý cho anh:/chị......................................................................Năm ... vị..............................................................và ông (bà).....................................có trách nhiệm thi hành quyết định này.TL.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TP. nhân sự...
 • 1
 • 1,109
 • 16

Mẫu quyết định về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

Mẫu quyết định về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
... QUYẾT ĐỊNHVề việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên[ Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)............................ ]- Căn cứ vào quyết định số ......./KH, ngày.......tháng......năm................................. ... của.............................................. .về việc tiếp nhận và điều động. . về công tác tại cơ quan đơn vị.............................................................................. ;- Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân ... khả năng cán bộ nhân viên; - Xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộQUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) ..........................................đến nhận công tác phòng...
 • 1
 • 6,457
 • 63

Quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, nhân viên của Tổng Giám đốc

Quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, nhân viên của Tổng Giám đốc
... NGHĨA VIỆT NAM -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc >-- - >-- - >-- - -- o0o >-- - >-- - >-- - -- Số /QĐ-TN Hà nội, ngày___tháng____năm_____QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ... ABC ;- Xét trình độ, năng lực và phẩm chất cán bộ, công nhân viên; - Theo đề nghị của Ông/Bà Trưởng Phòng Nhân sựQUYẾT ĐỊNHĐiều I : Tiếp nhận Ông/bà: - Sinh ngày:______/_____/___ _- Trình ... TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TYV/v : Tiếp nhận cán bộ, nhân viênTỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ABC- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty cổ phần ABC ;- Căn cứ Bộ luật lao động, các văn bản...
 • 2
 • 3,242
 • 51

MẪU QUYẾT ĐỊNH về VIỆC cấp “GIẤY CHỨNG NHẬN đủ điều KIỆN kỹ THUẬT đối với THIẾT bị HÀNG KHÔNG, PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG tại CẢNG HÀNG KHÔNG, sân BAY được THIẾ

MẪU QUYẾT ĐỊNH về VIỆC cấp “GIẤY CHỨNG NHẬN đủ điều KIỆN kỹ THUẬT đối với THIẾT bị HÀNG KHÔNG, PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG tại CẢNG HÀNG KHÔNG, sân BAY được THIẾ
... BM01 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -- >-- - >-- - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- Số: /QĐ-CHK Hà Nội, ngày tháng năm 20… QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ... sản xuất, tên tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Cục trưởng (Để báo cáo); - Như Điều 5; - Lưu: VT, Phòng KHCNMT (…bn). CỤC TRƯỞNG ... Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; - Xét đề nghị của Trưởng phòng...
 • 2
 • 177
 • 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH về việc đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế

MẪU QUYẾT ĐỊNH về việc đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế
... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ ... Thông tư số /TT-BTC ngày … / …/20… của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Xét đề nghị của , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong ... nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số , ngày cấp đang làm việc tại đại lý thuế , mã số thuế , địa chỉ Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Cá nhân có tên tại Điều 1,...
 • 2
 • 142
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
... - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên [CHỨC DANH] [TÊN CQ] - Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN ĐƠN VỊ] về việc thành lập [TÊN CQ]; - ... Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [CHỨC DANH] về việc tiếp nhận và điều động [TÊN NGƯỜI] về công tác tại [TÊN CQ]; - Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên; - Xét đề nghị ... phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính - kế toán, Tổ chức cán bộ và ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận : - Như điều 3 - Lưu văn thư THỦ TRƯỞNG ...
 • 1
 • 1,016
 • 6

QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận thực tập

 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận thực tập
... PHẦN……….. -- >-- - >-- - >-- - >-- - - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- Số: …………/Q - …. Hà nội, ngày … tháng … năm 20… QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận ... ………. - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……….. - Căn cứ quy chế thực tập của công ty. - Xét ... ..............................................................và ông (bà).....................................có trách nhiệm thi hành quyết định này. TL.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TP. nhân sự ...
 • 1
 • 296
 • 6

Mẫu quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ

Mẫu quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ
... /QĐ-UBND ………… , ngày tháng năm 200… quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ ………………………… CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ … Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân ... tịch Quỹ ……………………. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như điều 4; - Bộ Nội vụ; - Sở Tài chính; CHỦ TỊCH Ký tên và đóng dấu ... của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp lại Giấy phép thành lập (lần thứ …) và Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ ……………… ban hành kèm theo quyết định này. Điều 2. Quỹ...
 • 2
 • 350
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP