Bài tập toán trắc nghiệm tổng hợp nhiều chuyên đề

ôn tập hóa -trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơ kèm đáp án

ôn tập hóa -trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơ kèm đáp án
... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 24 Tổng hợp kiến thức hóa hữu -Phần (7) ankin ; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở ; (9) axit no, đơn chức, mạch hở ; (10) axit không no (có ... Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn A n = B n = ; n = Bài 24 Tổng hợp kiến thức hóa hữu -Phần C n = ; n = D n = ; ... Z Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Công thức X, Y Z A C2H6, C2H5Cl, C2H4 C C2H4, C2H5OH, CH3COOH Câu 22: Cho dãy chuyển hoá sau: A to Bài 24 Tổng...
 • 4
 • 363
 • 10

22 dạng bài tập toán tài chính tổng hợp công thức nhanh giải bài tập toán tài chính

22 dạng bài tập toán tài chính  tổng hợp công thức nhanh giải bài tập toán tài chính
... kim n thực cách năm Niên kim đầu sau k=2,3,4 với i Dạng 12: Một khoản vay 1.000.000 euro với i= 6% toán k niên kim Tím khoản toán nợ gốc cuối Dạng 13: Một dãy niên kim cố định thực vào thời điểm ... i Tính niêm kim thứ (hoặc k) biết D, n, i = Dạng 16: Một khoản nợ D toán n niên kim cố định với lãi suất i Biết D,n,i tính khoản toán nợ gốc thứ k Dạng 17: Giá trị số tiền D trả sau n năm tư ... suất i= 5% Dạng 14: Một thương phiếu có mệnh giá C (euro) thời hạn n năm Chiết khấu theo lãi gộp Biết e, C, i Số tiền chiết khấu e= 264,97 Tìm thời hạn n n= Dạng 15: Một khoản nợ D toán n niên...
 • 8
 • 514
 • 4

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 01 potx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 01 potx
... < (4) B (3) < (1) < (2) < (4) C (1) < (2) < (3) < (4) D (3) < (1) < (4) < (2) ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC ĐỀ 02 51.Cho chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, CH3COOH Chất làm đổi màu quỳ tím sang ... oxi hóa 6,9 gam rượu etylic CuO, t o thu lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % : a 6,6 gam b.8,25 gam c.5,28 gam d.3,68 gam 71.Sản phẩm phản ứng este hóa axit cacboxilic sau dùng để tổng hợp ... electron chưa chia 46.Một hợp chất có CTPT C4H11N Số đồng phân ứng với công thức là: A B C D 48.C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm A B C D 49.Bốn ống nghiệm đựng hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol...
 • 9
 • 67
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 09 pdf

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 09 pdf
... 1,24g hỗn hợp Fe2O3 Fe dư Lượng Fe dư là: A 0,44g B 0,24g C 0,56g D 0,76g 479.Cho 2,81 gam hỗn hợp A (gồm oxit: Fe2O3, MgO, ZnO) tan vừa đủ 300ml dung dịch H2SO4 0,1M, khối lượng hỗn hợp muối ... 473.Cặp chất không khử sắt hợp chất: A H2; Al B Ni; Sn C Al; Mg D CO; C 474.Cho sơ đồ phản ứng: FeO dung dịch X Fe2(SO4)3 Hãy xác định M A KMnO4 B HNO3 C KNO3 D Cả A, B, C 475 .Hợp chất sắt phản ứng ... NaCl; Cu(NO3)2 Số kết tủa thu là: A B C D 471 Trong phản ứng sau, phản ứng không phản ứng oxi hóa khử? A H2SO4 + Fe  FeSO4 + H2 B H2SO4 + Fe  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O C H2SO4 + Fe3O4  FeSO4...
 • 5
 • 145
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 08 potx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 08 potx
... phân lớp 4s nhường thêm electron phân lớp 1d C Các ý sai 443.Tính chất hóa học sắt A Tính oxi hóa B Tính khử C Tính oxi hóa tính khử D Không xác định 444.Cấu hình electron nguyên tử sắt là: A ... hoàn toàn hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al dung dịch HCl, thu 0,4 mol khí (đkc) Cũng lượng hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư lại thu 6,72 lít khí H2 (đkc) Khối lượng Mg, Al hỗn hợp ban đầu a ... kiện thích hợp, Al phản ứng với: 1Halogen; Hiđro; Nước; Lưu huỳnh; 5Nitơ; Cacbon; Axit; Kiềm; 9Sắt(II)oxit; 10 cát a 2,4,6,8 b 1,3,5,7 c 10,9 d Tất 436.Sắt vừa thể hóa trị II vừa thể hóa trị III...
 • 5
 • 68
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 07 pps

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 07 pps
... lượng m là: A.2,2 gam B.4,4gam C.3,4 gam D 6gam 375.Hỗn hợp X gồm muối clorua kim loại hóa trị II Điện phân nóng chảy hết 15,05 gam hỗn hợp X thu 3,36 lit khí (đktc) anot m gam kim loại catot.Khối ... 2,86 g hỗn hợp gồm MgO CaO tan vừa đủ 200 ml dung dịch H2SO4 0,2 M Sau nung nóng khối lượng hỗn hợp muối sunphat khan tạo : A 5,72 g B 5,66 g C 5,96 g D 6,06 g 380.Hoà tan 28,4 gam hỗn hợp gồm ... trị có khối lượng nguyên tử MA < MB Nếu cho 10,4g hỗn hợp X ( có số mol nhau) tác dụng với HNO3 đặc, dư thu 12 lít NO2.Nếu cho 12,8 gam hỗn hợp X ( có khối lượng nhau) tác dụng với HNO3 đặc, dư...
 • 6
 • 54
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 06 pdf

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 06 pdf
... PNC nhóm II tác dụng với dung dịch HNO3 loãng , theo phương trình hóa học sau 4M + 10 HNO3 → M(NO3)2 + NxOy + H2O Oxit phù hợp với công thức phân tử NXOY A N2O B.NO C.NO2 D.N2O4 336.Để sát trùng, ... B Ca(OH)2 Na2CO3 C.Na2CO3 HCl D NaCl HCl 350.Một hỗn hợp rắn gồm: Canxi CanxiCacbua Cho hỗn hợp tác dụng vói nước dư nguời ta thu đuợc hỗn hợp khí ? a Khí H2 b Khí C2H2 H2 c Khí H2 CH2 d Khí H2 ... hỗn hợp thể tích khí H2 thoát (đktc) a> 3,9 g K, 10,4 g Zn, 2,24 (l) H2 b> 7,8 g K, 6,5 g Zn, 2,24 (l) H2 c> 7,8 g K, 6,5g Zn, 4,48 (l) H2 d> 7,8 g K, 6,5 g Zn, 1,12 (l) H2 327.Cho 1,5g hỗn hợp...
 • 5
 • 65
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 05 docx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 05 docx
... , Zn , Cu ; C : K , Mg , Zn ; D : Mg , Zn , Cu 256.Có hỗn hợp kim loại Ag, Fe, Cu Dùng dung dịch chứa chất tan đêư tách Ag khỏi hỗn hợp A ddịch HCl B ddich HNO3 loãng C ddịch H2SO4loãng D.ddịch ... 16g C : 6,4g D : 12,8g 268.Chia hỗn hợp kim loại A,B có hoá trị không đổi thành 2phần phần tan hết dung dịch HCl tạo 1,792 lit H2(đktc) Phần nung oxi thu 2,84g hợp oxit Khối kượng hỗn họp kim loại ... 0,5A thi gian 1930 giõy thỡ lng ng v th tớch khớ O2 sinh l A : 0,64g v 0,112 lit B : 0,32g v 0 ,056 lớt C : 0,96g v 0,168 lớt D : 1,28g v 0,224 lớt 264.Ho tan hũan ton 9,6g kim loi R hoỏ tr (II...
 • 7
 • 69
 • 1

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 04 ppsx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 04 ppsx
... 245 .Hợp kim cứng giòn kim loại hỗn hợp đầu A : Cấu trúc mạng tinh thể thay đổi B : Mật độ ion dương tăng C : Mật độ electron tự giảm D : Do có tạo liên kết cọng hoá trị nên mật độ electron tự hợp ... đây: Cl2 CH3Cl A 1, 2, NaOH FeCl3 B 3,4 C 1, 2, 3, D 2, 212.Trong phản ứng rượu axit hữu cân hóa học chuyễn dịch theo chiều tạo este khi: A Giảm nồng độ rượu hay axit B Tăng áp suất hệ C Giảm ... chất xúc tác 213.X có công thức phương trình C4H6O2 X thủy phân thu axít andêhyt Z Z oxi hóa cho Y, X trùng hợp cho polime A HCOOC3 H5 B CH3COOC2 H5 C CH3COOC2 H3 D HCOOC2 H3 214.Đốt cháy hoàn toàn...
 • 6
 • 59
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 03 potx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 03 potx
... A CH3-O-CH3 B.CH3CHO C.C2H5OH D.H2O 193.Amin : A hợp chất hữu chứa C,H,N B hợp chất hữu mà phân tử gồm nhóm NH2 kết hợp với gốc hidrocacbon C hợp chất hữu tạo thay nguyên tử hidro amoniac gốc ... Caosubuna D Xenlulozơ 167.Khí clo hóa PVC thu tơ clorin chứa 66,6% clo Số mắt xích trung bình tác dụng với phân tử clo A: 1,5; B: 3; C: 2; D: 2,5 168.Cho chuyển hóa sau : CO2 → A→ B→ C2H5OH Các ... C Phản ứng trùng ngưng trình cộng hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn giải phóng nước D Các định nghỉa sai 164.(1): Tinh bột;...
 • 5
 • 227
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 02 doc

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 02 doc
... CH2Cl-COO-CH2-CH2Cl 113 .Hợp chất chiếm thành phần chủ yếu mía có tên là: a Glucozơ.b Fructozơ.c Săcarozơ.d Mantozơ 115.Chọn định nghĩa a Glucôzơ hợp chất hữu tạp chức rượu andehit b.Glucôzơ hợp chất hydrat ... cacbon c Glucôzơ hợp chất hữu tạp chức thuộc loại rượu đa chức andehit đơn chức (phân tử chứa nhóm hydroxyl nhóm andehit) d.Glucôzơ hợp chất thuộc loại monosaccarit 116.Số nhóm hydroxyl hợp chất glucozơ ... 503,3gam c 782,6gam * d.937,6gam 134: Hợp chất sau amino axit : a CH3CONH2 b HOOC CH(NH2)CH2COOH c CH3CH(NH2)COOH d CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH 135.Amino axit hợp chất hữu , phân tử chứa đồng thời...
 • 6
 • 50
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 010 potx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA HỌC – ĐỀ 010 potx
... hỗn hợp A B tan hoàn toàn dung dịch HCl ta thấy thoát 448 ml khí (đktc) Số mol hai kim loại hỗn hợp Hai kim loại là: a Zn, Cu c Zn, Ba b Zn, Mg d Mg, Ca 518.Hoà tan hoàn toàn 1,45 g hỗn hợp kim ... 522.Khi cho 17,4 g hợp kim gồm sắt, đồng, nhôm phản ứng hết với H2SO4 loãng dư ta thu dung dịch A; 6,4 g chất rắn; 9,856 lít khí B (ở 27,3 0C atm) Phần trăm khối lượng kim lọai hợp kim Y là: a Al: ... Cu(NO3)2 (0,005 mol) b AgNO3 (0,01 mol)c, Cu(NO3)2 (0,005 mol) 520 Hoà tan hoàn toàn 4,68 g hỗn hợp muối cacbonat hai kim loại A, B nhóm IIA vào dung dịch HCl thu 1,12 lít khí CO2 (ở đktc) Hai...
 • 2
 • 40
 • 0

tổng hợp nhiều chuyên đề phần phương trình

tổng hợp nhiều chuyên đề phần phương trình
... www.MATHVN.com 28 www.MATHVN.com Chuyên đề Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ Phương Trình Đại Số §4 Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ Chứa Tham Số √ Bài tập 2.40 Tìm m để phương trình m − x2 − 3mx + ... www.MATHVN.com 12 www.MATHVN.com Chuyên đề Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ Phương Trình Đại Số Vậy bất phương trình có tập nghiệm S = (−∞; 0) ∪ (2; +∞) d) Bất phương trình tương đương với − x2 ... www.MATHVN.com 20 + √ x+6+ √ x − > www.MATHVN.com Chuyên đề Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ Phương Trình Đại Số Do phương trình cho vô nghiệm d) Phương trình tương đương với (5x − 2) (x2 + x + 1)...
 • 33
 • 110
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap toan trac nghiembài tập trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp tiếng anhbài tập trắc nghiệm tổng hợp tiếng anhbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa vô cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp các thìbài tập trắc nghiệm tổng hợp về thìbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơ 11bai tap trac nghiem tong hop cac thi trong tieng anhbai tap trac nghiem tong hop hoa vo cobài tập trắc nghiệm tổng hợp hữu cơbai tap trac nghiem tong hop dao dongbai tap trac nghiem tong hop hoa vo co on thi dai hocbai tap trac nghiem tong hop cac thi trong tieng anh co dap anbài tập trắc nghiệm tông hợp trong tiếng anh có đáp ángiáo án ngữ văn 7 tự chọnBảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựChính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiĐịnh hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Motif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà NộiHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc giaMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải PhòngIntensive IELTS reading
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập