Bài tập xác suất và thống kê

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG TOÁN

BÀI TẬP XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
... Tính xác suất có sinh viên chọn áo Bài tập 2.28 Một người viết n thư bỏ n thư vào n phong bì viết sẵn địa Tìm xác suất cho có thư bỏ vào phong bì Bài tập 2.29 Ba xạ thủ, người bắn viên đạn vào ... cố 2.2 Xác suất cổ điển Bài tập 2.8 Một nhóm n người xếp ngẫu nhiên thành hàng dài (a) Tìm xác suất để người định trước đứng cạnh (b) Tìm xác suất để người đứng cách người (c) Tìm xác suất để ... P (AB) Bài tập 2.39 Bắn liên tiếp vào mục tiêu có viên đạn rơi vào mục tiêu ngừng bắn Tìm xác suất cho phải bắn đến viên thứ 6, biết xác suất trúng đích viên đạn 0.2 lần bắn độc lập Bài tập 2.40...
 • 117
 • 2,453
 • 11

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG TOÁN potx

BÀI TẬP XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN potx
... Tính xác suất có sinh viên chọn áo Bài tập 2.28 Một người viết n thư bỏ n thư vào n phong bì viết sẵn địa Tìm xác suất cho có thư bỏ vào phong bì Bài tập 2.29 Ba xạ thủ, người bắn viên đạn vào ... cố 2.2 Xác suất cổ điển Bài tập 2.8 Một nhóm n người xếp ngẫu nhiên thành hàng dài (a) Tìm xác suất để người định trước đứng cạnh (b) Tìm xác suất để người đứng cách người (c) Tìm xác suất để ... P (AB) Bài tập 2.39 Bắn liên tiếp vào mục tiêu có viên đạn rơi vào mục tiêu ngừng bắn Tìm xác suất cho phải bắn đến viên thứ 6, biết xác suất trúng đích viên đạn 0.2 lần bắn độc lập Bài tập 2.40...
 • 117
 • 1,493
 • 26

Giải bài tập xác suất thống toán

Giải bài tập xác suất và thống kê toán
... bò diệt vơiù xác suất 80% Nếu có viên trúng mục tiêu bò diệt với xác suất 20% a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt b) Giả sử mục tiêu bò diệt Tính xác suất có 10 viên trúng Lời giải Tóm tắt: ... công thưcù cộng nhân xác suất ta tính được: P(A1) = 0,2320 ; P(A2) = 0,5135 ; P(A3) = Suy xác suất cần tìm P(C) = 0,5687 Bài 1.16: Một xạ thủ bắn 10 viên đạn vào mục tiêu Xác suất để viên đạn bắn ... 1) Tính xác suất để bi trắng 2) Tính xác suất bi đen, bi trắng 3) Giả sử viên lấy có bi trắng.Tính xác suất để bi trắng hộp thứ b) Chọn ngẫu nhiên hộp từ hộp lấy ngẫu nhiên bi Tính xác suất bi...
 • 13
 • 224
 • 0

Bài giảng xác suất thống ( tiếp )- Trấn An Hải

Bài giảng xác suất và thống kê ( tiếp )- Trấn An Hải
... nhân xác su t P(A)P(Hi/A) = P(AHi) = P(Hi)P(A/Hi) ta có P (Hi )P ( A / Hi ) P (Hi )P ( A / Hi ) P(Hi/A) = =n ☺ P (A) ∑ P (Hi )P ( A / Hi ) i =1 Nh n xét Theo Công th c Xác su t y , bi u th c P(H1)P(A/H1) ... vàng, m t , xanh, vàng Ký hi u ng bi n c xu t hi n m t có màu xanh, vàng , , X, , Ta có: P( ) = P(X) = P(V) = = P( /X) = P(V/X) = P(X/V) = P( /V) =P(X/ ) = P(V/ ) = ⇒ , X, V c l p t ng ôi P( ... • Hai bi n c A B liên quan n m t phép th T c g i c l p n u P ( AB ) = P ( A )P (B ) Khi P(B)>0, P ( AB ) = P ( A )P (B ) P ( AB ) ⇔ P (A) = ⇔ P ( A ) = P ( A / B ) P (B ) Như v y, vi c x y c...
 • 57
 • 692
 • 6

Bài giảng xác suất thống ( Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng )- Trấn An Hải

Bài giảng xác suất và thống kê ( Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng )- Trấn An Hải
... B(n, p) (B vi t t t binomial) c bi t, X ∼ B(1, p) ta nói X có phân b khôngm t v i tham s p X P q p nh lý N 1) 2) 3) u X ∼ B(n, p), E(X) = np D(X) = npq mod(X) = [(n+1)p] ( ph n nguyên c a (n+1)p) ... s µ σ ( >0), ký hi u X ∼ N(µ, σ ), n u hàm m t c a cho b i p( x ) = σ 2π ( x −µ ) − 2σ e th hàm m t c a bnn X ∼ N(µ, σ2) nh lý N u X ∼ N(µ, σ2), E(X) = µ, D(X) = σ , mod(X) = md = µ Phân b ... l y có ph m” Hi (i =1, 2, 3) nhóm y úng P(H1) = 0,5⋅0,5= 0,25, P(H2) = 0,5⋅0,5= 0,25 P(H3) = - P(H1) - P(H2) = 0,5 P(K/H1) = C2 0,8⋅0,2 = 0,32 P(K/H2) = C2 0,85⋅0,15 = 0,255 P(K/H3) = 0,8⋅0,15...
 • 66
 • 3,936
 • 19

Bài giảng xác suất thống

Bài giảng xác suất và thống kê
... quan trọng xác suất tổng biến cố Ta thấy, biến cố xung khắc xác suất tổng biến cố tổng xác suất nói chung biểu diễn qua tổng xác suất xác suất tích biến cố Đặc biệt, việc tính xác suất biến cố ... thuyết xác suất ứng dụng,Nhà XBGD,1997 [4] Trần Mạnh Tuấn, Xác suất & Thống lý thuyết thực hành tính toán, Nhà xuất ĐHQGHN, 2004 3|Page NGUYỄN VĂN ĐẮC BÀI GIẢNG TOÁN TUẦN 4|Page BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT ... xác suất si Tổng xác suất điểm mẫu A gọi xác suất A (the probability of A), ký hiệu P(A) Định nghĩa Cho phép thử với không gian mẫu S mà điểm mẫu gán xác suất A biến cố phép thử Ta gọi tổng xác...
 • 18
 • 360
 • 6

Tài liệu Hưỡng dẫn ôn tập xác suất thống toán pptx

Tài liệu Hưỡng dẫn ôn tập xác suất và thống kê toán pptx
... nhiên th c t kh c hai công ty thua l ch 0,1 Tìm xác su t bi n c sau ñây: a Ch có m t công ty thua l b Có nh t m t công ty làm ăn không thua l 3/ công th c xác su t ñ y ñ – công th c bayes Bài t ... môn m t cách ñ c l p v i nhau, xác su t nh n ñư c m t ñi m s ñó c ba môn ñ u Xác su t ñ thi m t môn ñư c ñi m tám 0,18; dư i ñi m tám 0,65 Xác su t c ba môn ñ u ñư c ñi m mư i 0,000343.Tính xác ... ñ n Tìm xác su t m c tiêu th nh t trúng ñ n (gi thi t ñ n không th m t lúc trúng c hai m c tiêu) Bài 1.7 Hai Công ty A B kinh doanh m t m t hàng Xác su t công ty A thua l 0,2 xác su t công ty...
 • 25
 • 724
 • 8

Tài liệu Bài Giảng "Xác suất thống kê" pptx

Tài liệu Bài Giảng
... xác suất ứng dụng,Nhà XBGD,1997 [4] Trần Mạnh Tuấn, Xác suất & Thống kê lý thuyết thực hành tính toán, Nhà xuất ĐHQGHN, 2004 3|Page NGUYỄN VĂN ĐẮC BÀI GIẢNG TOÁN TUẦN 4|Page BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT ... quan trọng xác suất tổng biến cố Ta thấy, biến cố xung khắc xác suất tổng biến cố tổng xác suất nói chung biểu diễn qua tổng xác suất xác suất tích biến cố Đặc biệt, việc tính xác suất biến cố ... suất si Tổng xác suất điểm mẫu A gọi xác suất A (the probability of A), ký hiệu P(A) Định nghĩa Cho phép thử với không gian mẫu S mà điểm mẫu gán xác suất A biến cố phép thử Ta gọi tổng xác suất...
 • 18
 • 274
 • 2

Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG TOÁN doc

Tài liệu HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN doc
... điểm hình để tập xé dán cho Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu Mục tiêu: Hướng dẫn vẽ xé hình vuông, hình tròn Cách tiến hành: a Vẽ xé hình vuông -V ẽ hình vuông -Dán quy trình lên bảng -Hướng dẫn bước ... hình vuông -Hướng dẫn vẽ góc uốn cong cho tròn - HS quan sát -Dán quy trình lên bảng -Hs làm giấy nháp -Hướng dẫn bước để xé -Gv làm mẫu Nghỉ tiết (5’) Hoạt động 3: Thực hành Mục tiêu: hướng dẫn ... hình vuông, hình tròn Cách tiến hành: 1.Vẽ xé hình vuông đếm ô dùng bút chì nối dấu dể thành hình vuông 2.Vẽ xé dán hình tròn Thực hành: HS luyện tập -Dùng bút chì vẽ hình tròn GV hướng dẫn thao...
 • 20
 • 1,885
 • 15

Bài giảng xác suất thống đại học

Bài giảng xác suất và thống kê đại học
... xác suất vào rổ bóng thứ 1, 2, 3, 90%, 80%, 85%, 70% Tính xác suất cầu thủ ném bóng vào rổ Chương Các khái ni m b n c a xác su t Cá xá 3.2.3 Cơng thức xác suất đầy đủ Bayes a) Cơng thức xác suất ... gi i h n xác su t xá §1 Một số loại hội tụ xác suất định lý §2 Các loại xấp xỉ phân phối xác suất ………………………… §1 MỘT SỐ LOẠI HỘI TỤ TRONG XÁC SUẤT VÀ CÁC ĐỊNH LÝ 1.1 Hội tụ theo xác suất – Luật ... ĐIỂM (tham khảo) 1.1 Thống • Một hàm mẫu tổng qt T = T(X1, X2,…, Xn) gọi thống • Các vấn đề thống tốn giải chủ yếu nhờ vào việc xây dựng hàm thống phụ thuộc vào mẫu tổng qt, khơng...
 • 38
 • 413
 • 1

Bài giảng XÁC SUẤT THỐNG - Chương 5 doc

Bài giảng XÁC SUẤT và THỐNG KÊ - Chương 5 doc
... 2, 356 2,346 2,336 2 ,58 3 2 ,56 7 2 ,55 2 2 ,53 9 2 ,52 8 2,921 2,898 2,878 2,861 2,8 45 21 22 23 24 25 1 ,53 4 1 ,53 1 1 ,52 9 1 ,52 6 1 ,52 4 1 ,57 6 1 ,57 3 1 ,57 0 1 ,56 8 1 ,56 6 1,621 1,618 1,6 15 1,612 1,610 1,669 1,6 65 ... 2,301 2 ,51 8 2 ,50 8 2 ,50 0 2,492 2,4 85 2,831 2,819 2,807 2,797 2,787 26 27 28 29 30 1 ,52 2 1 ,52 1 1 ,51 9 1 ,51 7 1 ,51 6 1 ,56 4 1 ,56 2 1 ,56 0 1 ,55 8 1 ,55 7 1,608 1,606 1,604 1,602 1,600 1, 655 1, 653 1, 651 1,649 ... 2,479 2,473 2,467 2,462 2, 457 2,779 2,771 2,763 2, 756 2, 750 40 60 80 100 1000 1 ,50 6 1,496 1,491 1,488 1,477 1 ,54 6 1 ,53 5 1 ,53 0 1 ,52 7 1 ,51 5 1 ,58 9 1 ,57 7 1 ,57 2 1 ,56 8 1 ,55 6 1,6 35 1,684 1,622 1,671 1,616...
 • 19
 • 186
 • 0

Bài giảng XÁC SUẤT THỐNG - Chương 4 pptx

Bài giảng XÁC SUẤT và THỐNG KÊ - Chương 4 pptx
... dụ 4. 4 Một ao cá có 10.000 cá da trơn, có 1.000 cá tra a Tính xác suất để bắt ngẫu nhiên 20 từ ao cá tra b Tính xác suất để bắt ngẫu nhiên 50 từ ao 10 cá tra Giải 4. 5 Liên hệ phân phối xác suất ... thức Markov P (X > 75) ≥ P (40 < X < 60) = P (|X − 50| < 10) > − 4. 3 = 4 Luật số lớn Định lý 4. 4 (Luật số lớn) Gọi X1 , , Xn biến ngẫu nhiên độc lập phân phối xác suất với kỳ vọng µ = E (X) ... dấu “ ∼” nghĩa “xấp xỉ phân phối” Ví dụ 4. 2 Tung 1000 lần xúc sắc, tính xác suất tổng số chấm 1000 lần tung lớn 3600 Giải 4. 5 4. 5.1 Liên hệ phân phối xác suất Liên hệ phân phối nhị thức chuẩn Cho...
 • 6
 • 242
 • 1

Bài giảng XÁC SUẤT THỐNG - Chương 3 doc

Bài giảng XÁC SUẤT và THỐNG KÊ - Chương 3 doc
... lấy ra, lập bảng phân phối xác suất X 10 bi X P bi trắng Lấy bi −− − − − − −→ bi đen có k bi đen 1 C7 C3 C10 2 C7 C3 C10 4−k k 3 C7 C3 C10 bi trắng bi đen 4 C7 C3 C10 3. 3 Phân phối Siêu bội 42 Mô ... từ 11,98mm đến 13mm họ chọn từ cửa hàng B Tính xác suất để chọn có: a Từ đến sử dụng b Ít sử dụng Giải Bài tập 3. 3 Thời gian chơi thể thao ngày niên biến ngẫu nhiên 3. 6 Bài tập chương 49 X (giờ/ngày) ... phút/ngày xảy với xác suất 95% Giải Bài tập 3. 4 Tuổi thọ người dân địa phương biến ngẫu nhiên - X (tuổi) 3. 6 Bài tập chương 50 có hàm mật độ f (x) = λe−λx x ≤ nơi khác , λ = 0, 0 13 a Tính tuổi thọ...
 • 13
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: SKKN Sử Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Gây Hứng Thú Học Tập Phần Địa Lí Tự Nhiên 10Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 2016Lập kế hoạch marketing trà xanh 0 độDE CUONG CHI TIET DH MO TP HCMmôn PPNCKH tranthimyhuongBộ đề thi giữa học kì 2 môn ngữ văn lớp 9Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Bình Châu, Quảng Ngãi năm học 2016 2017TAKAYASUĐề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh năm học 2016 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Bình Giang, Hải Dương năm học 2014Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Cửa Nam, Nghệ An năm học 2014 2015Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Hồng Hải, Hải Dương năm học 2015 2016Đồ án Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợiĐề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Thái Thuỵ Thái Bình năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Đồng Lộc, Hà Tĩnh năm học 2016 2017Luận văn Phương pháp nguyên lý cực trị GAUSS đối với các bài toán động lực học công trìnhĐánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, giai đoạn từ năm 20102014 (LV thạc sĩ)Luận văn Kiểm tra chất lượng, phát hiện khuyết tật cọc khoan nhồi Nguyên nhân Giải pháp khắc phụcKHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NƯỚC UỐNG KHÔNG CỒN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập