Viết phương trình dao động điều hòa –xác định các đặc trưng của một dđđh

Bài toán viết phương trình dao động điều hòa khi biết vận tốc và li độ ở thời điểm ban đầu

Bài toán viết phương trình dao động điều hòa khi biết vận tốc và li độ ở thời điểm ban đầu
... gia dao động phương, tần số có phương trình dao động: x1 = cos(2πt + /3) cm, x2 = 4cos(2πt +/6) cm phương trình dao động tổng hợp có dạng x = 6cos(2πt - /6) cm Tính biên độ dao động pha ban đầu ... dạng độ ( máy cài chế độ D :độ) +Giá trị φ dạng rad ( máy cài chế độ R: Radian) Viết phương trình dao động x2  A2 cos t  2  Ví dụ: Ví dụ 1: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình dao ...  2     x  4cos( t  ) 4 Bài toán tổng hợp hai dao động điều hòa máy tính casio fx 570ES 2.1 Bài toán1 : Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số: x1  A1 cos t ...
 • 20
 • 2,740
 • 24

Viết phương trình dao động điều hòa pdf

Viết phương trình dao động điều hòa pdf
... O v0 Trang 12 Lý thuy t phương pháp gi i d ng toán ph n dao đ ng l p 12 D ng 18 : T ng h p hai dao đ ng phương t n s + Hai dao đ ng u hoà phương t n s : Phương trình dao đ ng d ng: x1 = A1cos(ωt ... 0905930406 Trang Lý thuy t phương pháp gi i d ng toán ph n dao đ ng l p 12 D ng 5: Xác đ nh lư ng c a dao đ ng u hoà Phương trình dao đ ng có d ng: x = Acos(ωt + ϕ) m Phương trình v n t c: v = -Aωsin(ωt ... v t lý- chu kỳ dao đ ng nh 1) Phương trình dao đ ng Ch n: + Tr c OX trùng ti p n v i qu đ o + g c to đ t i v trí cân b ng + chi u dương chi u l ch v t + g c th i gian Phương trình ly đ dài:...
 • 14
 • 152
 • 2

ĐỀ 5 VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ppsx

ĐỀ 5 VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ppsx
... Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 1, 256 s Tại thời điểm t = chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm với vận tốc 10 cm/s phía biên gần Viết phương trình dao động ⎛ ⎝ π⎞ A x = 2 cos(5t + π ... nghệ Giáo Dục IDJ C x = 20cos(4πt - 2π/3) cm D x = 5cos(4πt + 2π/3) cm Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa 40 cm chu kỳ Viết phương trình dao động biết lúc t = chất điểm qua vị trí cân với vận ... m = kg dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T = s Vật qua vị trí cân với vMax = 15, 7 cm/s Chọn gốc thời gian thời điểm mà vật qua vị trí cách vị trí biên dương 2 ,5 cm chuyển động theo...
 • 3
 • 241
 • 2

Đề 6 VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA doc

Đề 6 VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA doc
... N Viết phương trình dao động điều hòa vật Lấy g = 10 m/s2 ( ) A x = cos 10 5t + π cm ( ) ( ) B x = cos 10 5t cm ( ) D x = cos 10 5t + π cm C x = cos 10 5t cm Câu 10: Một vật dao động điều hòa ... vật nặng có khối lượng m Vật nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 4,5 Hz Trong suốt trình dao động, độ dài ngắn lò xo 40 cm độ dài dài 56 cm Lấy g = 9,8 m/s2 Chọn gốc tọa ... π⎞ cm 6 ⎠ ⎛ ⎝ D x = cos ⎜ 10π t − 5π ⎞ ⎟ cm ⎠ Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa đường thẳng quanh vị trí cân O với chu kì T = 0,314 s Biết t = vật li độ -6 cm với vận tốc Viết phương trình...
 • 3
 • 152
 • 2

DẠNG 7 viết phương trình dao động điều hòa

DẠNG 7 viết phương trình dao động điều hòa
... điểm qua vị trí có li độ x = theo chiều âm 2 Câu 28 Phương trình dao động vật dao động điều hòa dạng x = Acos(t + Câu 29 : Một vật dao động điều hoà với tần số góc ω = 5rad/s Lúc t = 0, vật ... THPT Lương Phú Câu 27 Dao động điều hòa phương trình x = A cos(ω.t + ϕ ) Lúc t=0 vật cách vị trí cân 2 (cm) có gia tốc - 100 2π ( cm ) , vận s2 cm ) Phương trình dao động: s π π A x = cos(10π ... cos(π t − π ) cm Câu 11 Môt vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz Sau 2,25s kể từ vật bắt đầu dao động vật có li độ x = 5cm vận tốc 20π cm/s Phương trình dao động vật A x = cos(4π t + π ) cm...
 • 4
 • 464
 • 7

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG điều hòa

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG điều hòa
... Một vật dao động điều hòa đoạn thẳng d{i 12 cm v{ thời gian s vật thực 20 dao động Khi t = vận tốc vật đạt gi| trị cực đại v{ vật chuyển động theo chiều }m trục tọa độ Phương trình dao động vật ... 19: Một vật dao động điều ho{ chu kì dao động vật qu~ng dường 40 cm v{ thực 120 dao động phút Khi t = 0, vật qua vị trí có li độ cm v{ theo chiều hướng vị trí c}n Phương trình dao động vật có ... 22: Cho dao động điều ho{ có đồ thị hình vẽ Phương trình dao động tương ứng l{: A x = 5cos(4t) cm B x = 5cos(2t - ) cm C x =5cos(4t + ) cm D x = 5cos(t) cm Bài 23: Cho dao động điều ho{...
 • 6
 • 63
 • 0

Giải toán dao động bằng cách viết phương trình dao động điều hòa 99 ers

Giải toán dao động bằng cách viết phương trình dao động điều hòa  99 ers
... Phương trình dao động li độ: x  A cos  t  0  Phương trình dao động vận tốc:   v  A cos  t  0   2  Phương trình dao động gia tốc: a  2 A cos  t  0    Phương trình dao ... độ cm Tại thời điểm t = 290 s, chất điểm có li độ −A/2 Viết phương trình dao động vận tốc Lời giải: Giả sử vật dao động điều hòa với phương trình: x  A cos  t  0  Tại t = 0, x  A cos  ... điểm dao động điều hòa với biên độ A chu kì s Tại thời điểm t = 0,5 s, chất điểm có li độ cm Tại thời điểm t = 9,5 s, chất điểm có li độ A/2 lần thứ 19 Viết phương trình dao động vận tốc Lời giải: ...
 • 6
 • 143
 • 0

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường
... 3.1.1 Đặc trƣng cấu trúc ảnh hƣởng thông số phản ứng đến cấu trúc vật liệu Để nghiên cứu cấu trúc vật liệu, giản đồ XRD đƣợc sử dụng kết hợp với phổ FTIR 3.1.1.1 Đặc trƣng cấu trúc vật liệu Giản ... vừa tổng hợp: Giản đồ XRD mẫu HT4/CO3, đƣợc tổng hợp 300C với tỉ lệ mol Mg:Cu:Al = 60:10:30 thời gian đƣợc cho hình 3.1 Trên giản đồ thể rõ cấu trúc lớp trúc lớp pha hydrotalcite với pic đặc ... 1.3 Ứng dụng hydrotalcite Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng hợp vật liệu hydrotalcite 2.2 Xác định đặc trƣng vật liệu 2.3 Khảo sát khả loại NO3- vật liệu CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1.1 Đặc...
 • 12
 • 314
 • 1

tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường
... Tổng hợp xác định đặc trưng số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng xử môi trường CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.2 GIỚI THIỆU VỀ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP (HYDROTALCITE) Các hydroxide cấu trúc lớp ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Thị Hương TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Hóa Vô Mã số: ... HT/Cl Hydrotalcite chứa ion Cl- lớp xen HT/CO3 Hydrotalcite chứa ion CO32- lớp xen LDH Hydroxide cấu trúc lớp kép MỞ ĐẦU Các hydroxide cấu trúc lớp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi hydrotalcite...
 • 94
 • 267
 • 0

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm
... sóng đến trình tổng hợp vật liệu sắt- polysaccarit đề cập đến Do đó, đề tài luận án Tổng hợp xác định đặc trưng số vật liệu sắt- polysaccarit, hướng đến ứng dụng thực phẩm chức dược phẩm có nhiều ... VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC NGUYỄN ĐÌNH VINH TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU SẮT -POLYSACCARIT, HƯỚNG ĐẾN ỨNG DỤNG TRONG THỰC ... xu hướng chung giới dùng thực phẩm chức dược phẩm bổ sung sắt [4] Các hợp chất chứa sắt sử dụng cho mục đích bao gồm dạng sắt( II) sắt( III) Hợp chất sắt( II) thường sử dụng sắt( II) sunphat, sắt( II)...
 • 150
 • 88
 • 0

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm (TT)

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số vật liệu sắt polysaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm (TT)
... sóng đến trình tổng hợp vật liệu sắt- polysaccarit đề cập đến Do đó, đề tài luận án Tổng hợp xác định đặc trưng số vật liệu sắt- polysaccarit, hướng đến ứng dụng thực phẩm chức dược phẩm có nhiều ... phù hợp cho trình tổng hợ ợp vật liệu; - Vật liệu sắt- MDEX MDEX hình thành điều kiện thích hợp có ứa khoảng 29 % sắt hiệu suất củaa trình đạt khoảng 79 % 3.6 Một số đặc trưng vật liệu sắt- TBS, sắt- TBT, ... 1/3 Thời gian phản ứng dao động khoảng từ đến Trong đó, MDEX tạo vật liệu có hàm lượng sắt hiệu suất tổng hợp cao Đã nghiên cứu số đặc trưng vật liệu sắt- TBS, sắt- TBT, sắt- DEX sắt- MDEX phương pháp:...
 • 30
 • 65
 • 0

TỔNG hợp và xác ĐỊNH các đặc TRƯNG của một số HYDROXIDE cấu TRÚC lớp kép ỨNG DỤNG TRONG xử lý môi TRƯỜNG

TỔNG hợp và xác ĐỊNH các đặc TRƯNG của một số HYDROXIDE cấu TRÚC lớp kép ỨNG DỤNG TRONG xử lý môi TRƯỜNG
... Tổng hợp xác định đặc trưng số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng xử môi trường CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.2 GIỚI THIỆU VỀ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP (HYDROTALCITE) Các hydroxide cấu trúc lớp ... NHIÊN - Trần Thị Hƣơng TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA MỘT SỐ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: Hóa Vô Mã số: 604425 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... HT/Cl Hydrotalcite chứa ion Cl- lớp xen HT/CO3 Hydrotalcite chứa ion CO32- lớp xen LDH Hydroxide cấu trúc lớp kép MỞ ĐẦU Các hydroxide cấu trúc lớp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi hydrotalcite...
 • 94
 • 99
 • 0

phuong trinh dao dong dieu hoa

phuong trinh dao dong dieu hoa
... trình dao động cầ A) x = sin(10πt – 2π/3) (cm) B) x = sin(10πt – 2π/3)(cm) C) x = sin(10πt – 2π/3)(cm) D) x = sin(10πt – 2π/3)(cm) Câu 16 Lúc t = vật dao động điều hòa có gia tốc a = −ω trình dao ... chun ®éng Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ: A x = 0,3cos(5t + π/2) cm B x = 0,3cos(5t - π ) cm C x = 0,15cos(5t - π/2) cm D x = 0,15cos(5t) cm Câu14 Một chất điểm có khối lượng m = 10g dao động điều hòa đoạn ... 10m/s Ph¬ng tr×nh dao ®éng cđa qu¶ cÇu cã d¹ng: A x = 4cos(10 t + π/6) cm B x = 5cos(10 t + 2π/3) cm C x = 5cos(10 t + 5π/6) cm D x = 4cos(10 t + π/3) cm C©u 13 Mét l¾c lß xo dao ®éng th¼ng ®øng...
 • 3
 • 362
 • 7

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng cơ học phần 1 pptx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng cơ học phần 1 pptx
... chấn động phát s1 = a1cos (cot + α ) (3 .1) s2 = a2cos ( ω t + α ) Hai chấn động truyền đến điểm quan sát M, với biểu thức sóng tương ứng là: r1 ) + α0 ] v r s2M = s2 cos [ ω (t - ) + α ] v s1M ... S’F1 + F1O’ = S’F2 + F2O’ Hay S’F1 – SF’2 = F2O’ - F1O’ Trước đây, ta tính được: F2 O’ – F1 O’ = xl D Tương tự ta có: S’F1 – S’F2 = Vậy x= vl d yD d (6 .1) O’ nằm đường SI, I trung điểm đoạn F1 ... GIỚI HẠN CỦA NGUỒN SÁNG Hình 16 Trong thí nghiệm khe young, nguồn sáng điểm S đặt cách hai khe F1, F2 Trên hình vẽ 16 , quang lộ SF1 SF2 F1 F2 hai nguồn đồng Tại O, chân đường trung trực F1 F2 xuống...
 • 10
 • 150
 • 1

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng cơ học phần 2 pptx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương trình dao động điều hòa của sóng cơ học phần 2 pptx
... w y ϕ = 2 2 ∆ = 2e cosi λ λ (8.11) Hình 27 Hàm số sóng ứng với tia R1: a cos cot Hàm số sóng ứng với tia R2: arcos (cot - φ) Hàm số sóng ứng với tia R3: ar (2) cos (cot - 2 ) Hàm số sóng ứng ... tương ứng theo cơng thức: δ1 = (2R - ek) ek Vì ek bé, bỏ quaĠ Vậy ρk = 2Re k (8.9) Nếu bề dày ek có vận tối thứ k ek phải thỏa mãn điều kiện: ∆ = 2ek + ek = k λ λ λ = (2k + 1) 2 Ta tính bán kính ... = 2 + 2 = A2 a a2 a I=A = = = (8. 12) (1 − re− iϕ )(1 − reiϕ ) − 2r cos ϕ + r − re −iϕ * Cường độ cực đại cosφ = 1, φ = 2kπ IMax = a2 (1 − r ) * Cường độ cực tiểu cosφ = -1, φ = (2k +1)π Hệ số...
 • 10
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường đại học hải dươngA Noncanonical RNA Silencing Pathway Promotes mRNA Degradation in Basal FungiĐánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở hạt kiểm lâm hiệp đức, tỉnh quảng namThực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại NH TMCP công thương việt nam (vietinbank) chi nhánh 12Thực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh SEAREFICOKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH)Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV XNK hoàng lễQuy trình kiểm toán báo cáo tài chính minh họa cụ thể khoản mục doanh thu và khoản phải thuGiáo trình văn hóa kinh doanh500 BAI TOAN SO PHUC PHAN 1 (GIAI CHI TIET)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt á chi nhánh sài gònChương trình đào tạo ngành Tiếng anh phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP đông nam á (SeABank) chi nhánh tân bìnhCác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh châu thành, bến treĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với nghiệp vụ giao dịch tại ngân hàng nam á chi nhánh hàm nghiChương trình đào tạo ngành Tiếng nhật phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nhật sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)12 thì cơ bản trong Tiếng Anh dành cho người bị mất kiến thức căn bảnNghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng tại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập