19 9 16 QC giao an 5 buoc van 10

giao an 5 chuan tuan 10

giao an 5 chuan tuan 10
... B»ng - N¨m häc 2009 - 2 010 - GV yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi vµ tù lµm bµi vµo vë bµi tËp 127 bµi a) = 12,7 (mêi hai phÈy b¶y) b) c) d) 10 65 100 20 05 100 0 100 0 = 0, 65 = 2,0 05 = 0,008 - HS nhËn xÐt ... tai nạn giao thông đường lỗi người tham gia giao thông không chấp hành luật giao thông Hoạt động : Quan sát thảo luận -HS nêu số biện pháp an -Một số HS trình bày kết toàn giao thông -Quan sát ... tÝnh cđa m×nh 15, 9 + 8, 75 24, 65 - HS nªu, c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt * §Ỉt tÝnh : ViÕ 15, 9 råi viÕt 8, 75 díi 15, 9 cho hai dÊu phÈy th¼ng cét, c¸c ch÷ sè ë cïng mét hµng th¼ng cét víi 10 Gi¸o ¸n líp...
 • 26
 • 149
 • 0

giáo án 5 tuần 1- 10

giáo án 5 tuần 1- 10
... dao Primary School Lesson plan ***************************** Week 6: P :10/ 10/2008 ************** T:class 5A: 14 /10 5B ,C: 15/ 10 Period :11 Unit 3: Section B A/Objectives: By the end of the lesson ... 5/ Remarks: a teacher a pupil a nurse a worker a singer a driver Tran Hong Anh 2008-2009 Hung dao Primary School Lesson plan ************************* P:4 /10/ 2008 Period :10 T; class 5A :7 /10 5B ... exercise 8,9 ,10, 11,12 in the workbook Tran Hong Anh - 2008-2009 Hung dao Primary School Lesson plan ****************************** P:4 /10 2008 Week 5: ************** T:class 5A:7 /10 B ,C: 8 /10 Unit...
 • 28
 • 197
 • 0

Giáo án 5 Tuần 31(10-11)

Giáo án 5 Tuần 31(10-11)
... giải sửa Giải Dân số nông thôn 7 751 5000 x 80 : 100 = 62012000 (người) Dân số thành thò năm 2000 7 751 5000 – 62012000 = 155 03000 (người) Đáp số: 155 03000 người 5  Hoạt động 2: Củng cố - Nêu lại ... số thập 3, 25 × 0,1 = 0,3 25 phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 417 ,56 × 100 = 41 756 417 ,56 × 0,01 = 4,1 756 Bài 3: Tính nhanh - Học sinh vận dụng tính chất - Học sinh đọc đề học để giải tập - Giáo viên ... đình tháng chiếm: 1– 3 ( + )= = 20 15% - Nếu số tiền lướng 2000.000 đồng tháng để dành được: 2000.000 × 15 : 100 = 300.000 (đồng) Đáp số: a/ 15% b/ 300.000 đồng - Học sinh làm miệng Bai 5: - Học...
 • 42
 • 162
 • 0

Giáo án 5 Tuần 32(10-11)

Giáo án 5 Tuần 32(10-11)
... = = 22 11 x5 x 12 9: x = = 15 x 15 a) 17 : = 17 x6 = 17 16 : b) 72 : 45 = 1,6 281,6 : = 35, 2 15 : 50 = 0,3 912,8 : 28 = 32,6 300,72 : 53 ,7 = 5, 6 0,162 : 0,36=0, 45 Bµi a) 3 ,5 : 0,1 = 35 7,2 : 0,01 ... 9,4 : 0,1 = 94 5, 5 : 0,01 = 55 0 yªu cÇu HS nèi tiÕp nªu b) 12 : 0 ,5 = 24 20 : 0, 25 = 80 kÕt qu¶ tríc líp 11 : 0, 25 = 44 24 : 0 ,5 = 48 - HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi : 0 ,5 = 15 : 0, 25 = 60 tËp, HS ... céng, trõ c¸c tØ sè phÇn tr¨m a) 2 ,5% + 10,34% = 12,84% ta lµm nh thÕ nµo? b) 56 ,9% - 34, 25% = 22, 65% - C¶ líp lµm vµo vë, HS c) 100% - 23% - 47 ,5% = ch÷a bµi 29 ,5% - GV nhËn xÐt Bµi - HS ®äc ®Ị...
 • 32
 • 169
 • 0

Giáo án 5 Tuần 33(10-11)

Giáo án 5 Tuần 33(10-11)
... lợc đô hộ (1 858 -19 45) Xây dựng CNXH miền Bắc đấu tranh thống đất nớc (1 954 -19 75) Xây dựng CNXH nớc (19 75- đến nay) -1 859 -1864 -5- 7-18 85 -1904-1907 -5- 6-1911 -3-2-1930 +21-7-1 954 +12-1 955 +17-1-1960 ... là: 80 - 30 = 50 (m) Diện tích mảnh vờn hình chữ nhật là: 50 x 30 = 150 0 (m2) Số ki-lô-gam rau thu hoạch đợc là: 15 : 10 x 150 0 = 2 250 (kg) - GV mời HS nhận xét làm Đáp số : 2 250 kg bạn trên bảng ... lớp làm vào tập Bài giải Độ dài thực tế AB là: x 1000 = 50 00 (cm): 50 00cm = 50 m Độ dài cạnh BC thực tế là: 2 ,5 x 1000 = 250 0 (cm): 250 0cm = 25m Độ dài cạnh CD thực tế x 1000 = 3000 (cm): 3000cm...
 • 42
 • 186
 • 2

Giáo án 5 Tuần 34(10-11)

Giáo án 5 Tuần 34(10-11)
... đọc đề toán, tóm tắt bài, HS lớp làm vào tập Bài giải toán sau yêu cầu em làm GV giúp đỡ HS Đáy lớn mảnh đất hình thang là: 150 ì = 250 (m) Diện tích mảnh đất hình thang là: ( 150 + 250 ) ì100 : ... chữa bạn b) x : 2 ,5 = x = ì 2 ,5 bảng lớp x = 10 a) 0,12 ì x = x = : 0,12 d) x ì 0,1 = c) x = 50 5, : x = x = 5, : x = 1, : 0,1 x=4 x= - GV chữa bài, nhận xét cho điểm - Hs đọc đề toán trớc lớp HS ... mời HS đọc đề toán Tỉ số phầm trăm số ki-lô-gam đờng - GV yêu cầu HS tóm tắt toán tự bán ngày thứ ba là: làm hớng dẫn riêng cho 100% - 35% - 40% = 25% HS Ngày thứ ba cửa hàng bán đợc số ki-lôCâu...
 • 56
 • 179
 • 0

Giáo án 5 Tuần 35(10-11)

Giáo án 5 Tuần 35(10-11)
... 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 20 05 13 859 9741100 355 900 15, % 13903 93 153 00 359 900 15, % 14163 88 157 00 363100 16, % 14346 8346000 366200 17, % 1 451 8 7744800 362400 19, % + Bảng thống kê ... 6,78 – (8, 951 + 4,784) : 2, 05 = 6,78 – 13,741 : 2, 05 = 6,78 – 6,7 = 0,08 b 7 ,56 : 3, 15 + 24,192 + 4,32 = 2,4 + 24,192 + 4,32 = 26 ,59 2 + 4,32 = 30,912 c 45 phút + 14 30 phút : = 45 phút + 54 phút ... xuôi dòng 8,8 x 3 ,5 = 30,8 ( km ) Vận tốc thuyền ngược dòng 7,2 – 1,6 = 5, 6 ( km/giờ ) Thời gian thuyền ngược dòng để 30,8 km là: 30,8 : 5, 6 = 5, 5( ) Đáp số: a 30,8 km ; b 5, 5 KHOA HỌC ÔN TẬP...
 • 21
 • 183
 • 0

Giáo án 5 Tuần 11(10-11)

Giáo án 5 Tuần 11(10-11)
... nhÊt lµ: 10 ,5 + = 18 ,5 (kg) 28, 75 - 10 ,5 = 18, 25 ( kg) Sè ki-l«-gam ®êng cßn l¹i Sè ki - l«- gam ®êng cßn l¹i lµ: thïng lµ: 18, 25 - = 10, 25 ( kg) 28, 75 - 18 ,5 = 10, 25 ( kg) §¸p sè: 10, 25 kg ®êng ... 12, 45 + 6,98 + 7 ,55 = 12, 45 + 7 ,55 + 6,98 - HS lÇn lỵt nªu : = 20 + 6,98 a, ¸p dơng tÝnh chÊt giao ho¸n cđa = 26,98 phÐp céng ®ỉi chç 6,98 vµ 7 ,55 - GV gäi HS võa lªn b¶ng lµm TÝnh tỉng 12, 45 + ... bµi tËp a, 68,72 b, 25, 37 - 29,91 - 8,64 - Gv gäi HS nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n trªn b¶ng 38,81 16,73 - Gv HS nhËn xÐt vµ cho ®iĨm tõng HS c, 75, 5 d, 60 Bµi - 30,26 - 12, 45 47 ,55 - GV yªu cÇu HS ®äc...
 • 44
 • 116
 • 0

Giáo án 5 Tuần 12(10-11)

Giáo án 5 Tuần 12(10-11)
... lµ 5, 31 75 - Em h·y nªu râ c¸c thõa sè, tÝch cđa - Khi chun dÊu phÈy cđa 53 1, 75 sang 53 1, 75 x 0,01 = 5, 31 75 bªn tr¸i hai ch÷ sè th× ta ®ỵc 5, 31 75 - H·y t×m c¸ch viÕt 53 1, 75 thµnh - Khi nh©n 53 1, 75 ... ax(bxc) 2 ,5 3,1 0,6 ( 2 ,5 x 3,1 ) x 0,6 = 4, 65 2 ,5 x ( 3,1 x 0,6 ) = 4, 65 1,6 2 ,5 ( 1,6 x ) x 2 ,5 = 16 1,6 x ( x 2 ,5 ) = 16 4.8 2 ,5 1,3 ( 4,8 x 2 ,5 ) x 1,3 = 15, 6 4,8 x (2 ,5 x 1,3 )= 15, 6 -GV cho ... bµi tËp vỊ nhµ cho HS 9, 65 x 0,4 x 2 ,5 = 9, 65 x ( 0,4 x 2 ,5) = 9, 65 x = 9, 65 0, 25 x 40 x 9,84 = ( 0, 25 x 40 ) x 9,84 = 10 x 9,84 = 98,4 7,38 x 1, 25 x 80 = 7,38 x( 1, 25 x 80 ) = 7,38 x 100 = 738...
 • 42
 • 186
 • 0

giao an 5 tuan 34.10 11

giao an 5 tuan 34.10 11
... 683 x 35 = 239 05 ; 1 954 x 4 25 = 830 450 - Gọi HS nêu cách làm 2438 x 306 = 746 028 7×3 7×3 / / = = b) × = - Cho HS làm vào 35 × 35 × × × 15 / / - Gọi HS lên bảng chữa 11 33 11 34 11 × 34 11 × 17 ... 1(1 75) : Tính: a) 857 93 – 36841 + 3826 = 48 952 + 3826 = 52 778 84 29 30 55 30 85 17 − + = + = = b) 100 100 100 100 100 100 20 c) 3 25, 97 + 86 ,54 + 103,46 - Cùng lớp chữa bài, chốt kết = 412 ,51 + ... dung thời kì + Các niên đại quan trọng + Các kiện lòch sử 5 - Hát - Học sinh nêu thời kì: + Từ 1 858 đến 1930 + Từ 1930 đến 19 45 + Từ 19 45 đến 1 954 + Từ 1 954 đến 19 75 - Chia lớp làm nhóm, bốc thăm...
 • 32
 • 68
 • 0

giao an 5 tuan 34.10 11

giao an 5 tuan 34.10 11
... làm hết bài) 11 33 11 34 11 × 34 11 × 17 × 2 : = × = = = 17 34 17 33 17 × 33 17 × 11 × 3 a) 0,12 × x = b) x : 2 ,5 = x = × 2 ,5 x = : 0,12 x = 50 x = 10 c) 5, 6 : x = d) x × 0,1 = x = 5, 6 : x = 1,4 ... c) 3 25, 97 + 86 ,54 + 103,46 = 412 ,51 + 103,46 - Cùng lớp chữa bài, chốt kết = 51 5,97 Bài 2(1 75) : Tìm x a, x + 3 ,5 = 4,72 + 2,28 - Gọi HS đọc u cầu x + 3 ,5 = - u cầu HS nêu cách làm x = – 3 ,5 - ... đọc u cầu a) 683 x 35 = 239 05 ; 1 954 x 4 25 = 830 450 - Gọi HS nêu cách làm 2438 x 306 = 746 028 - Cho HS làm vào bảng 7×3 7×3 / / = = b) × = - Gọi HS nhận xét 35 × 35 × × × 15 / / - GV nhận xét,...
 • 29
 • 77
 • 0

Bài giảng giáo án học tốt văn 10 tập 2

Bài giảng giáo án học tốt văn 10 tập 2
... tác gia văn học lớn thuộc giai đoạn văn học trung đại, kĩ khái quát tài liệu, kiện để đưa nhận xét, đánh giá đắn, sâu sắc B- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP I Hướng dẫn học bài: Bài tập Vì nói ... trung nghĩa LÀM VĂN: VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6: VĂN THUYẾT MINH VĂN HỌC (Bài làm nhà) A- NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN NẮM VỮNG Bài viết số viết văn thuyết minh tác gia tác phẩm văn học Cần nắm vững ... (Ngữ văn 10, tập 2) đoạn văn tóm tắt văn thuyết minh người viết lược nhiều thông tin, giữ lại nội dung văn gốc yêu cầu tóm tắt văn thuyết minh b Đối chiếu với văn gốc (thuyết minh đời nghiệp văn...
 • 99
 • 1,181
 • 4

giáo án tự chọn văn 10

giáo án tự chọn văn 10
... VHHĐVN viết chữ Hán + Nơm _ VHHĐVN chịu ảnh hưởng VH Trung Quốc _ Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: + Văn xi chữ Hán 10 TỰ CHỌN NGỮ VĂN 10 – NGUYỄN THỊ NGA ?Với tiếp thu chủ động sáng tạo thể thơ Đường ... Ngµy 15/1/2 010 TiÕt 18-19 TỪ HÁN - VIỆT VÀ NHỮNG LƯU Ý 33 TỰ CHỌN NGỮ VĂN 10 – NGUYỄN THỊ NGA KHI SỬ DỤNG TỪ HÁN - VIỆT A.Mục đích cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu rõ Hán Việt yếu tố Hán Việt tiếng ... sinh lấy thêm ví dụ Em cho biết hình tượng văn văn học? Thông qua hình tượng văn ta thấy gì? Hs tự lấy ví dụ: Thế đề tài? Đề tài gì? TỰ CHỌN NGỮ VĂN 10 – NGUYỄN THỊ NGA + Thông tin + Thẩm mó VD:...
 • 55
 • 169
 • 1

Giáo án DMPP Ngu Van 10 HK II Nam học 2012 - 2013 (1)

Giáo án DMPP Ngu Van 10 HK II Nam học 2012 - 2013 (1)
... * Ghi nhớ (101 ) B Luyện tập * BT1 (101 ) -> So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, nói giảm, nói ? Chọn từ thích hợp điền? tránh… * BT2 (101 ) - Tính hình tượng: + phương tiện, mđích stạo NT ? So sánh điểm giống ... trưng phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Hướng dẫn học nhà chuẩn bị sau - Học hoàn thiện tập - Soạn: Trao duyên - Trích Truyện Kiều Nguyễn Du Giáo án mới: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 80 Tiếng Việt ... dùng để tạo tính - Đồng chí ( Chính Hữu )-> giản dị, mộc hình tượng? mạc - Tây Tiến ( QDũng )-> hào hoa, lịch - Bài thơ tiểu đội ( PTDuật )-> ngang ? Đặc trưng phong tàng, phóng khoáng cách ngôn ngữ...
 • 8
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án dạy thêm văn 10giáo án bồi dưỡng văn 10giáo án điện tử văn 10giao an nhan ngu van 10giao an tap lam van lop 5 tuan 9giao an 5 tuan 9 s a mot cotgiáo án tập làm văn lớp 5 tuấn 19giáo án tiếng anh lớp 10 phần nâng cao unit 9 16giao an tap lam van tuan 9 lop 5 tap 1giáo án 5 tuổigiáo án điện tử văn 9giáo án môn anh văn lớp 9giáo án phụ đạo văn 9giáo án lịch sử lớp 10 bài 9giáo án công nghệ lớp 10 bài 9Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vận tải thương mại xuân trườngThuyết trình về hiện tượng cuồng thần tượng ở giới trẻ hiện nayKế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TMDV THTìm hiểu các phương pháp mã hóa nhằm bảo vệ thông tinThuoc uc che Than kinh trung uongđề thi thử đại học nâng cao môn tiếng anh .mới nhấtTense revision (Ôn tập các thì)BT mệnh đề quan hệMatlab image processing tutorialPhân tích cấu trúc xúc xính heo bằng máy TA.XTplusGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 31Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 32Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 17Đề tài: Đời sống tinh thần của nữ công nhân nhập cư ở khu công nghiệp tại Trà VinhĐề tài: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sảnTài liệu tiếng Anh về ô tôTHAM LUẬN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆNBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉMMau bien ban tham dinh gt 2017Phân tích chương trình marketing cho sản phẩm xe máy air blade 125cc và wave alpha 100cc của công ty honda việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập