Bài tập trắc nghiệm VL hay

Bài tập trắc nghiệm Polyme(hay)

Bài tập trắc nghiệm Polyme(hay)
... liên kết nhiều Câu 34 Cho etanol ( E ),vinylaxetylen ( V ),izopren ( I ), 2phenyl etanol -1 ( P ) Tập hợp điều chế cao su buna –S phản ứng a E I b E P c V I d I P Câu 35 Polyme phân tử lớn hình...
 • 4
 • 206
 • 3

ôn tập hóa - bài tập trắc nghiệm polime (hay)

ôn tập hóa - bài tập trắc nghiệm polime (hay)
... 1023 D 3,011 1024 Câu 129: Trong pôlime sau [-CH2-CH=C(CH3)-CH 2-] n , [-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH 2-] n [-CH2-CH 2-] n , [-NH-(CH2)5-CO-]n , [-O-(CH2)3-CO-]n , số pôlime điều chế theo phương pháp trùng ... Cho polime sau (-CH2-CH 2-) n, (-CH2-CH=CH-CH 2-) n, (-NH-CH2-CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ngưng để tạo polime A CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3CH(NH2)-COOH B CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH ... sau.(1)[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(O-CO-CH3)3]n Tơ thuộc loại sợi poliamit A (1) (2) B (1) (3) C (1), (2) (3) D (2) (3) Câu 37: Poli propilen có công thức...
 • 11
 • 557
 • 1

Bai tap trac nghiem VL 12 (Tu vi mo den vi mo)

Bai tap trac nghiem VL 12 (Tu vi mo den vi mo)
... giá trị sau đây? 2 2 A 240m/s B 9,18m/s C 3,75m/s D 60m/s Câu 39: Một năm ánh sáng sấp sỉ 12 12 12 12 A 9.10 m B 9,46.10 km C 9,46.10 m D 9.10 km 26 Câu 40: Công suất xạ mặt trời P = 3,9.10 ... 36km/s C 24km/s D 12km/s Câu 57: Hãy xác định khoảng cách đến Thiên Hà có tốc độ lùi xa 15000km/s 21 21 21 21 A 16,62.10 km B 11,826.10 km C 8,31.10 km D 8,31.10 km - Hết phần từ vi mô đến vĩ ... khối lượng C Cùng khối lượng điện tích D Cùng khối lượng điện tích trái dấu có độ lớn khác Câu 12: Đặc tính sau đặc tính quac A Mỗi hađrôn cấu tạo số quac B Các Bariôn tổ hợp ba hạt quac C Có...
 • 9
 • 218
 • 0

bai tap trac nghiem cuc hay

bai tap trac nghiem cuc hay
... chước, pha trộn Đúng hay sai? A Đúng B Sai Câu 20: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có bốn đặc trưng bản: tình hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hoá, tính hàm xúc Đúng hay sai A Đúng B Sai ... “Truyện Kiều” Nguyễn Du cảm hứng thân phận người, đặc biệt thân phận người phụ nữ xã hội cũ Đúng hay sai? A Đúng B Sai Câu 15: Nguyễn Du nhà thơ nhân đạo tiêu biểu cuả văn học Việt Nam vào giai ... Câu 8: Tìm ý cho văn tìm hệ thống luận điểm, luận cho văn Đúng hay sai? A Đúng B Sai Câu 9: Dàn ý văn nghị luận gồm phần? A Hai phần: Mở bài, thân B Ba phần: Mở...
 • 4
 • 40
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ancol hay và khó có ĐA

Bài tập trắc nghiệm ancol hay và khó có ĐA
... ete B.m-crezol ancol bezylic C.p-crezol ancol benzylic D.o-crezol ancol benzylic Câu 24: Ancol X tác dụng với Na dư cho thể tích H thể tích ancol X Mặt khác đốt cháy hết thể tích ancol X thu chưa ... B C D Câu 39-B14: Ancol sau số nguyên tử cacbon số nhóm -OH? A Propan-1,2-điol: C3H6(OH)2 B Glixerol: C3H5(OH)3 C Ancol benzylic C6H5-CH2OH D Ancol etylic (C2H5OH) B BÀI TẬP Câu 1: Đốt cháy ... P) Ancol X tên gọi là: A etylenglycol B propanđiol C ancol etylic D ancol propylic Câu 25: Cho dẫn xuất halogen (1) CH 3CH2Cl (2) CH3CH=CHCl (3) C6H5CH2Cl (4) C6H5Cl Thuỷ phân chất thu ancol...
 • 6
 • 259
 • 5

Bài tập trắc nghiệm Đại Số 9 (hay lắm)

Bài tập trắc nghiệm Đại Số 9 (hay lắm)
... d) x ≥ 0, y ≥ 0, x ≠ y x2 − 4x + với x < là: x−2 d) – x + = có nghiệm : b) x = – c) x = x = – d) vô nghiệm 75 Đúng hay sai: 1 69 49 + 16 = ... nào: a) 32 + − 19 b) 25 c) 29 d) Một kết khác 68 Xét tính sai đẳng thức sau: a) 15 > b) 3 < 29 c) > 19 69 Điều kiện x để biểu thức a) x < b) x ≤ −2 có nghĩa là: x−5 c) x > 70 Điều kiện x để biểu ... 15 = 20 10 80 < 2 = x x x = 59 Nếu x > x x 58 Nếu x > x 60 Nếu a < 61 62 14 − 3− 5− −a = −a a = = 5− 63 Lập luận sau bắt đầu sai từ chổ nào: a) 32 + − 19 b) 25 c) 29 d) Một kết khác 68 Xét tính...
 • 3
 • 329
 • 18

bai tap trac nghiem hay

bai tap trac nghiem hay
... Cụng thc cu to ca E l: A C2H5COOC3H7 B C3H7COOC2H5 C CH3COOC3H7 D C2H5COOCH3 Cõu 44: in li s thay i nh th no nu thờm vi git dd HCl vo 100ml dd CH 3COOH 0,1M? A in li khụng i B Va tng, va gim ... C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH D C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH Cõu 17: in li s thay i nh th no nu thờm vi git dd HCl vo 100ml dd CH 3COOH 0,1M? A in li khụng i B in li tng ... 49: Cho phn ng sau : FeS + H2SO4 H s cõn bng ti gin ca H2SO4 l A B C 12 D 10 Cõu 50: in li s thay i nh th no nu thờm vi git dd HCl vo 100ml dd CH 3COOH 0,1M? A in li khụng i B in li tng...
 • 17
 • 109
 • 1

bai tap trac nghiem Anh 8 hay

bai tap trac nghiem Anh 8 hay
... 78 TEST 80 TEST 81 TEST 83 * LISTENING COMPREHENSION 86 UNIT 10 : RECYCLING 87 TEST 87 TEST 89 TEST 91 TEST ... 68 TEST 68 TEST 70 TEST 71 TEST 74 * LISTENING COMPREHENSION 76 UNIT 9: A FIRST-AID COURSE . 78 TEST 78 TEST ... invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to live _ a in Scotland b in America c in Boston d b & c are...
 • 170
 • 279
 • 5

105 bài tập trắc nghiệm 2 chương amin - aminoaxit hay

105 bài tập trắc nghiệm 2 chương amin - aminoaxit hay
... Trong chất đây, chất đipeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 37: Từ glyxin (Gly) ... phân hợp chất H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH CH2-COOH CH2-C6H5 thu aminoaxit sau A H2N-CH2-COOH B HOOC-CH2-CH(NH2)COOH C C6H5CH2CH(NH2)COOH D Hỗn hợp aminoaxit Câu 27 : X aminoaxit no ... X A CH3(CH2)4NO2 C.NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 B NH2-CH2-COO(CHCH3)2D H2N-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 22 : Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng với dung dịch A NaNO3 B NaCl C NaOH D Na2SO4 Câu 23 : Dung dịch...
 • 9
 • 595
 • 69

Bài tập trắc nghiệm pH toàn tập - hay

Bài tập trắc nghiệm pH toàn tập - hay
... lit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Bài tập TNKQ LTĐH pH dung dịch Câu 50: Có dd có pH= 6 Để thu dd có pH= 8 ... (giả thiết thể tích dd lit) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Bài tập TNKQ LTĐH pH dung dịch A gam B 18 gam ... pH A B C D Câu 32: Trộn 100 ml dd KOH có pH= 12 với 100 ml dd HCl 0,012 M thu dd có pH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
 • 9
 • 1,105
 • 85

bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học hay và khó

bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học hay và khó
... KCl co vach ngn xụ p 2> iờn phõn KCl nong chay 3> Dung Li kh K khoi dd KCl 4> Dung CO kh K khoi K2O 5> iờn phõn nong chay KOH Cho n phng phap thich h p a> Chi co 1, b> Chi co 2, c> Chi co ... Khi lng Fe khụng thay i C Dung dch HCl: Khi lng Fe gim 39 Trờng THPT Hà Bắc D Dung dch FeCl3: Khi lng Fe khụng thay i 455.Mu hp kim st - thit khụng khớ ... kh C Phn ng hoỏ hp C Phn ng th D Phn ng phõn hu 247.Cho bit lng lỏ Zn thay i nh th no ngõm lỏ Zn vo dung dch CuSO4 A khụng thay i B tng C.gim D.cũn tu 248.Cú cỏc cp kim loi sau tip xỳc vi Al-Fe...
 • 46
 • 469
 • 6

Bai tap trac nghiem ve este rat hay

Bai tap trac nghiem ve este rat hay
... ứng este hoá ancol axit hữu cân chuyển dịch theo chiều tạo este ta: A Cho ancol dư hay axit hữu dư B Giảm nồng độ ancol hay axit hữu C Dùng chất hút nước hay tách nước Chưng cất để tách este ... axit este B.một este ancol C.hai este D.một axit ancol (CĐ khối A-2008) Câu 90: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH ( có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 50%) Khối lượng este ... B Câu 63:Một este đơn chức có thành phần khối lượng mC:mO = 9:8 Cho este tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu muối có khối lượng 41/37 khối lượng este Công thức cấu tạo este là: A.HCOOCH=CH2...
 • 7
 • 636
 • 49

Bài tập trắc nghiệm Hóa cực hay./.

Bài tập trắc nghiệm Hóa cực hay./.
... Nitrobenzen chất khử bị oxi hóa tạo anilin, N nitrobenzen có số oxi hóa +4 giảm thành N anilin có số oxi hóa -2 b) Nitrobenzen chất oxi hóa bị khử tạo anilin, N nitrobezen có số oxi hóa +4 giảm thành N ... N anilin có số oxi hóa -2 c) H ngun tử oxi hóa nitrobenzen thành anilin, số oxi hóa N nitrobezen từ +3 giảm xuống thành -3 anilin d) Nitrobenzen bị khử tạo anilin, số oxi hóa từ +3 N nitrobenzen ... phân mạch hở A là: a) b) c) d) (C = 12; H = 1) 19 Loại liên kết hóa học phân tử Natri axetat là: a) Cộng hóa trị b) Ion c) Cộng hóa trị ion d) Phối trí (Cho nhận) 20 Hỗn hợp A gồm 0,3 mol C2H4...
 • 32
 • 210
 • 0

Tài liệu BAI TAP TRAC NGHIEM HAY HKII

Tài liệu BAI TAP TRAC NGHIEM HAY HKII
... có ma sát Câu 83 Khi tên lửa chuyển động vận tốc khối lượng thay đổi Khi khối lượng giảm nửa, vận tốc tăng gấp đôi động tên lửa thay đổi ? A không đổi C Tăng gấp B tăng gấp D Tăng gấp Câu 84 ... thẳng nhanh dần v = v0 + at A v dương B a luôn dương anhchanghieuhoc95@yahoo.com Trang NGUYỄN TẤN TÀI THPT LAI VUNG I – ĐỒNG THÁP C a luôn dấu với v D a luôn ngược dấu với v Câu 15 Điều sau sai ... Ngày, tàu đến điểm B Vĩ độ tàu điểm D Hướng tàu điểm anhchanghieuhoc95@yahoo.com Trang NGUYỄN TẤN TÀI THPT LAI VUNG I – ĐỒNG THÁP Câu 23 Trong trường hợp đây, số tàu mà ta xét trùng với số đo khoảng...
 • 16
 • 247
 • 0

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm sóng cơ-rất hay

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm sóng cơ-rất hay
... 56 Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M bụng sóng N nút sóng Biết khoảng MN có bụng sóng, MN=63cm, tần số sóng f=20Hz Bước sóng vận tốc truyền sóng dây A λ=36cm; v=7,2m/s B λ=3,6cm; ... đầu A, B cố định Khi đầu A truyền dđ với tần số 50Hz sóng dừng dây có 10 bụng sóng Để sóng dừng dây có bụng sóng vận tốc truyền sóng không thay đổi đầu A phải truyền dao động với tần số: A 100Hz ... ngang với đầu B cố định Khi đầu A rung với tần số 50Hz sóng dừng dây có 10 bụng sóng Để sóng dừng dây có bụng sóng vận tốc truyền sóng không thay đổi đầu A phải rung với tần số: A 100Hz B 25Hz C...
 • 8
 • 372
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: Chuyên Đề Cực Trị Chuyển ĐộngA Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn NghĩaRisk management for Ministry of Health educational institutions (MOHEIS)Chuyên Đề Hệ Thức Vi- Ét Và Ứng Dụng Của Hệ Thức Vi- ÉtHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤPSKKN Ứng Dụng Phương Pháp Tọa Độ Vectơ, Tọa Độ Điểm Vào Việc Giải Bất Đẳng Thức, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương TrìnhSKKN Phương Pháp Giải Bài Toán Về Đa ThứcFactors Affecting Travel Decision Making A Study of the Credibility of Online Travel-related Information in VietnamThe portable MBA in entrepreneurshipMBA international marketing local marketingHigh Sensitive Enzyme Based Glucose Sensor Using Lead Sulfide NanocrystalsBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)kiểm tra 1tiết nhôm và cromTiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi đánh giá rung động của máy phương pháp đo trên các bộ phận không quay tại hiện trườngHệ thống sấy thùng quayHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2 hải thượng lãn ông lê hữu trác và bộ hải thượng y tông tâm lĩnhNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê đầu tư và xây dựngNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nướcHướng dẫn học sinh lớp một giải toán có lời vănCơ sở hóa học hữu cơ tập 1 thái doãn tĩnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập