Luyen de so 06

LUYỆN THI ĐẠI HỌC - 2009-2010: ĐỀ SỐ 06

LUYỆN THI ĐẠI HỌC - 2009-2010: ĐỀ SỐ 06
... MeV B Thu vào 1,60132 MeV C Tỏa 2,562112.1 0-1 9 J D Thu vào 2,562112.1 0-1 9 J Câu 40: Hạt α có khối lượng 4,0015u; biết số Avô-ga-drô NA= 6,02.1023mol-1,1u = 931 MeV/c2 Các nuclon kết hợp với tạo ... cm/s -5 -1 Câu 42: Một lắc đơn, dây treo có hệ số nở dài 4.10 K Nếu nhiệt độ tăng thêm 30°C chu kỳ lắc A tăng 0 ,06% B tăng 0,12% C giảm 0 ,06% D giảm 0,12% Câu 43: Một mạch điện xoay chiều tần số ... phát điện xoay chiều pha Câu 17: Tần số máy phát điện xoay chiều pha phụ thuôc vào A tốc độ quay rôto số cực trừ B tốc độ quay rôto số cuộn dây C số cặp cực từ số cuộn dây D phụ thuộc tốc độ quay...
 • 8
 • 314
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 06 pptx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 06 pptx
... lady…………………………………………………… ? A which you borrow this bike.from B from who you borrow this bike C from whom you borrow this book D from that you borrow this bike Câu 43 When we arrived at the airport,…………………………………… ... to……… A cut down human- wildlife conflicts and improve livelihoods of people affected B increase human- wildlife conflicts and improve livelihoods of people affected C help human- wildlife conflicts ... he meets his friends A B C D Câu 50 The thieves capturing by the police declared not to be guilty A B C D ANSWER 06: 1A 2A 3D 4A 5C 6D 7B 8D 9A 10A 11D 12B 13B 14D 15D 16C 17D 18D 19A 20B 21D...
 • 5
 • 196
 • 7

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 06 pdf

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 06 pdf
... dịch A X1 X2 B X2 X4 C X1 X4 D Cả dung dịch Câu 25: Oxit B có công thức X2O Tổng số hạt (p, n, e) B 92, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 28 B A K2O B Cl2O C Na2O D N2O Câu 26: Nguyên ... muối Y Chất X có công thức cấu tạo là: A CH2(COOC2H5)2 B (COOC2H5)2 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 39: Cho cân hóa học: a A + b B  pC + q D Ở 1050C, số mol chất D x mol; 180oC, số mol chất D y mol ... dư, sau phản ứng số kết tủa thu ? A B C Đều D Đều Câu 46: Cho 50 g hỗn hợp gồm Fe3O4, Cu , Mg tác dụng với dung dịch HCl dư ,sau phản ứng 2,24 lít H2 (đktc) lại 18 g chất rắn không tan % Fe3O4...
 • 21
 • 179
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 06 pot

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 06 pot
... nguyên tố: X Y nguyên tố sau đây: Chọn đáp án A Ca Sr B Mg Ca C Sr Ba D Na K Đáp án : (B) Bài : 15142 hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử: thể loại phân tử HCl khác tạo nên từ hai ... Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 15141 hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử: Nguyên tử khối trung bình H Cl là: Chọn đáp án A 1,001 va 35,5 B 1,1 35,57 C 1,001 35,58 D 1,01 35,5 Đáp ... D A, B, C sai Đáp án : (C) trong Bài : 15148 Với n tối thi u hợp chất X công thức phân tử tác dụng với Na, đun nóng X với axit vô hai chất tham gia phản ứng tráng bạc Chọn đáp án A n = B...
 • 7
 • 249
 • 0

đề luyện thi hóa học cấp tốc, đề số 06

đề luyện thi hóa học cấp tốc, đề số 06
... CH2=CH-COO-NH4 Câu 42 Chất hữu X có tỉ khối so với metan 4,625 Khi đốt cháy X thu số mol H2O số mol X cháy, số mol CO2 lần số mol nước X tác dụng đươc với Na, NaOH Ag2O dung dịch NH3 sinh Ag Công thức ... glycol B glyxerin C etanol D propanol Câu 26 Trong đồng phân chứa vòng benzen có công thức C7H8O số đồng phân phản ứng với Na NaOH A B C D Câu 27 Dẫn luồng khí CO dư qua ống sứ chứa 17,1 gam hỗn ... đến phản ứng hoàn toàn chất rắn Y Hoà tan Y dung dịch NaOH dư thấy khối lượng chất rắn Z thu 65, 306% khối lượng Y Hoà tan Z lượng dư dung dịch HCl thoát 2,24 lít khí (đktc) Khối lượng chất Z (gam)...
 • 4
 • 174
 • 0

Free luyện giải đề 2016 môn lý thầy lê tiến hà đề số 06

Free luyện giải đề 2016 môn lý thầy lê tiến hà đề số 06
... êlêctron giải phóng khỏi khối chất bán dẫn Câu 8: Nhận xét tia tử ngoại không đúng? A Tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ tần số ... gọi cộng hưởng Câu 10: Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có số A khối khác số nơtrôn B khối khác số prôtôn C prôtôn khác số nơtrôn D nơtrôn khác số prôtôn Câu 11: Để đo tốc độ truyền sóng v sợ dây đàn ... A Năng lượng cần thiết để giải phóng êlêctron liên kết thành êlêctron dẫn cung cấp nhiệt B Là tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu...
 • 9
 • 239
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06
... 21.Tìm pháp bi u SAI v ñi n t trư ng bi n thi n A M t t trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t ñi n trư ng xoáy ñi m lân c n B M t ñi n trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t t trư ng ñi ... 46.M t thi t b ñi n ñư c ñ t dư i hi u ñi n th xoay chi u t n s 100 Hz có giá tr hi u d ng 220 V Thi t b ch ho t ñ ng hi u ñi n th t c th i có giá tr không nh 220 V Xác ñ nh th i gian thi t b ... eV C 1,83 eV D 1,80 eV H t nhân nguyên t Tư vi mô ñ n vĩ mô (5 câu) Câu 36.Tính lư ng t i thi u c n thi t ñ tách h t nhân Oxy (O16) thành h t nhân Hêli (He4) Cho kh i lư ng c a h t: mO = 15,99491u;...
 • 6
 • 64
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06
... 21.Tìm pháp bi u SAI v ñi n t trư ng bi n thi n A M t t trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t ñi n trư ng xoáy ñi m lân c n B M t ñi n trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t t trư ng ñi ... 46.M t thi t b ñi n ñư c ñ t dư i hi u ñi n th xoay chi u t n s 100 Hz có giá tr hi u d ng 220 V Thi t b ch ho t ñ ng hi u ñi n th t c th i có giá tr không nh 220 V Xác ñ nh th i gian thi t b ... eV C 1,83 eV D 1,80 eV H t nhân nguyên t Tư vi mô ñ n vĩ mô (5 câu) Câu 36.Tính lư ng t i thi u c n thi t ñ tách h t nhân Oxy (O16) thành h t nhân Hêli (He4) Cho kh i lư ng c a h t: mO = 15,99491u;...
 • 6
 • 85
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: Toán học ĐỀ SỐ 06 ppt

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: Toán học ĐỀ SỐ 06 ppt
... thẳng AB song song với   đoạn AB có độ dài  i  z   2i   2i Câu VIIb (1,0 điểm) Tìm mô đun số phức z2 biết:   3  i  - 1 i ...
 • 3
 • 114
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 06

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 06
... dư thấy khối lượng bình tăng 11,9 gam Số nguyên tử C trung bình hai olefin A 4, B 3, C 3, D 3, 44 Đốt cháy số mol hiđrocacbon K, L, M ta thu lượng CO tỉ lệ số mol H2O CO2 K, L, M tương ứng 0,5 ... lưỡng tính B bazơ C chất trung tính D axit 50 Trùng hợp iso-pren thu loại polime? A B C D ĐÁP ÁN ĐỀ 06: D C 11 C 16 C 21 A 26 D 31 A 36 C 41 C 46 D B B 12 C 17 B 22 A 27 A 32 A 37 D 42 B 47 D A ... D Mg, S, FeO, HBr 25 Cho phản ứng: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O Hệ số chất oxi hóa chất khử phản ứng A B C 10 D 26 Muối sunfua điều chế H 2S với muối kim loại tương...
 • 6
 • 77
 • 0

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 06 pdf

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 06 pdf
... c o ktc A C3H8,C3H 4, 0,2 mol C3H 8, 0,1 mol C3H4 B C2H6,C2H 2, 0,2 mol C2H 6, 0,2 mol C2H2 C C2H6,C2H 2, 0,1 mol C2H 6, 0,2 mol C2H2 D C3H8,C3H 4, 0,1 mol C3H 8, 0,2 mol C3H4 Câu 24 : Dung dch FeSO4 ... (1 ), (3 ), (5 ), (4) B (2 ), (1 ), (5 ), (3) C (3 ), (1 ), (5 ), (4) D (4 ), (5 ), (1 ), (3) Câu 36 : X l este ca axit n chc v ru n chc thu phõn hon ton 6,6 gam cht X dựng 3 4,1 ml dd NaOH 10% cú d = 1,1 g/ml ... Anken ny lm mt mu 0,4 lớt dd KMnO4 1/3M Tỡm CTPT v s mol ca X, Y 0,1 mol CH3OH, 0,1 mol C2H5OH B 0,1 mol C2H5OH, 0,1 mol C3H7OH 0,2 mol C2H5OH, 0,2 mol C3H7OH D 0,2 mol CH3OH, 0,2 mol C2H5OH Gi...
 • 6
 • 92
 • 0

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 06 docx

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 06 docx
... thể A tần số kiểu gen quần thể B tổng số kiểu gen quần thể C toàn alen tất gen quần thể D tần số alen quần thể 27 Theo Di truyền học đại vai trò chủ yếu chọn lọc quần thể A làm tăng số lượng loài ... thể sinh vật C tăng trưởng số lượng cá thể quần thể D hình thành nhiều loài từ vài dạng tổ tiên ban đầu 17 Đóng góp quan trọng học thuyết La mác A khẳng định vai trò ngoại cảnh biến đổi loài sinh ... B đề xuất quan niệm người động vật cao cấp phát sinh từ vượn C chứng minh sinh giới ngày sản phẩm trình phát triển liên tục từ giản đơn đến phức tạp D làm sáng tỏ quan hệ ngoại cảnh với sinh...
 • 14
 • 150
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển kinh tế tư nhân trên (tt)Thiết kế hoạt động ngoại khóa văn học dân gian cho học sinh ở trường THPT tập sơn, huyện trà cú, tỉnh trà vinh (tt)Pháp luật về hợp đồng lao động thực trạng áp dụng tại các khu công nghiệp tỉnh hậu giang (tt)TÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Bài tập nhóm chuyên đề 6Đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại cục thuế tỉnh hậu giang (tt)Đánh giá thực trạng thị trường bán lẻ của việt namTÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Quản lý nhà nước về giáo dục bậc Trung họcPhát huy giá trị đạo đức truyền thống việt nam trong lối sống thanh niên hiện nay tiểu luận cao họcskkn Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học theo tiếp cận năng lực ở trường Trung học phổ thông Mường Luân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biênthơ hay về tình bạnĐánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại chi cục thuế huyện mỏ cày bắc (tt)Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet của khách hàng đối với viettel hậu giang (tt)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm khoai lang của tỉnh vĩnh long (tt)Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ cho sản phẩm than hoạt tính của công ty cổ phần trà bắc (tt)Hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa tại kho bạc nhà nước cầu kè (tt)Vận dụng nguyên lý phát triển vào công tác quy họach đội ngũ cán bộ huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa tiểu luận cao họcGiải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp nhật bảncau do hay bang tieng anhĐề thi thử THPT quốc gia môn vật lý có lời giải chi tiết đề 17
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập