Tổng hợp Slide Tất cả Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp

Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp

Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp
... TI CHNH DOANH NGHIP 1.4 Vai trũ ca ti chớnh doanh nghip S dng tit kim, cú hiu qu Cụng c thỳc y sn xut kinh doanh Kim tra cỏc hot ng sn xut kinh doanh TI CHNH DOANH NGHIP 1.5 Vn kinh doanh 1.5.1.Khỏi ... TI CHNH DOANH NGHIP 1.2 Chc nng ca ti chớnh doanh nghip 1.2.1 Chc nng phõn phi To lp v s dng cc qu tin t Hot ng phõn phi: - Trong phm vi ni b doanh nghip - Gia hai ch th khỏc TI CHNH DOANH NGHIP ... k TI CHNH DOANH NGHIP Vớ d: doanh s bỏn k 450 tr, thu GTGT 18%, chit khu 5%, hng tr li 12,5 tr VC u k 167tr, cui k 175tr Tớnh Hvc? - ý nghĩa: đồng VC làm đồng doanh thu TI CHNH DOANH NGHIP...
 • 70
 • 151
 • 0

Slide bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp

Slide bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp
... 3.2.2 Vận dụng tài khoản kế toán OK CO 3.2.2.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng DNTM kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp KKTX tính thuế GTGT theo phpháp khấu trừ KI LO BO 3.2.2.2.1 Kế toán nghiệp vụ bán ... a Kế toán bán buôn qua kho a.1 Kế toán nghiệp vụ bán buôn theo hình thức giao hàng trực tiếp cho khách hàng a.2 Kế toán nghiệp vụ bán buôn theo hình thức gửi hàng cho khách hàng b Kế toán nghiệp ... 2.2 Kế toán nghiệp vụ mua hàng theo phơng 2.2.2 Vận dụng tài khoản kế toán BO 2.2.2.2 Phơng pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng DN tính thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ KI LO a Kế toán...
 • 112
 • 1,466
 • 14

Bài giảng môn học tài chính tiền tệ

Bài giảng môn học tài chính  tiền tệ
... trí môn học: Môn học Tài chính- Tiền tệ h́nh thành sở tổng hợp có chọn lọc nội dung chủ yếu hai môn học: Tài học “Lưu thông Tiền tệ- Tín dụng” chuyên ngành Tài Ngân hàng Những kiến thức môn học ... nghĩa tiền tệ mà phải biết hiểu tượng tiền tệ II CÁC H̀NH THÁI TIỀN TỆ: Nghiên cứu lịch sử phát sinh phát triển tiền tệ cho thấy tiền tệ đă trải qua nhiều h́nh thái: hoá tệ, tín tệ bút tệ 1 Hoá tệ: ... chỉnh mức cung tiền theo muốn chủ quan để thực sách tiền tệ Cân đối cung cầu tiền tệ Thị trường tiền tệ hướng điểm cân mức cung tiền tệ mức cầu tiền tệ Điều kiện cho cân thị trường tiền tệ là: MS...
 • 377
 • 254
 • 0

Bài giảng môn học Tài chính - Tiền tệ

Bài giảng môn học Tài chính - Tiền tệ
... trí môn học: Môn học Tài chính- Tiền tệ h́ nh thành sở tổng hợp có chọn lọc nội dung chủ yếu hai môn học: Tài học “Lưu thông Tiền t - Tín dụng” chuyên ngành Tài Ngân hàng Những kiến thức môn học ... nghĩa tiền tệ mà phải biết hiểu tượng tiền tệ ̀ II CÁC HNH THÁI TIỀN TỆ: Nghiên cứu lịch sử phát sinh phát triển tiền tệ cho thấy tiền tệ đă trải qua nhiều h́ nh thái: hoá tệ, tín tệ bút tệ 1 ... mức cung tiền theo muốn ́ chủ quan để thực sách tiền tệ Cân đối cung cầu tiền tệ Thị trường tiền tệ hướng điểm cân mức cung tiền tệ mức cầu tiền tệ Điều kiện cho cân thị trường tiền tệ là: MS...
 • 377
 • 244
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Môn học TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TCTT. 512

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Môn học TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TCTT. 512
... chính- tiền tệ có mở rộng, nâng cao cập nhật vấn đề lý luận tài (quan niệm, chức năng); tiền tệ (các học thuyết tiền tệ; cung cầu tiền tệ) - Tiếp cận vấn đề phát triển tài ổn định tiền tệ tăng trưởng ... cầu tiền tệ - Thành phần cầu tiền tệ - Hàm cầu tiền tệ - Nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ 1.1.3.3 Cân đối cung cầu tiền tệ 1.2.4 Ổn định tiền tệ 1.2.4.1 Khái niệm điều kiện để ổn định tiền tệ ... Nhập môn tài - tiền tệ - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2006 Chương Những vấn đề phạm trù tài Chương Những lý luận tiền tệ + Lý thuyết tiền tệ - Học viện Tài...
 • 30
 • 711
 • 1

slide bài giảng c. 4 tài chính doanh nghiệp

slide bài giảng c. 4 tài chính doanh nghiệp
... vấn đề liên quan doanh nghiệp Doanh nghiệp ? Những loại hình doanh nghiệp Vai trò vị trí doanh nghiệp kinh tế 2/ Cấu trúc tài doanh nghiệp Khái niệm Là mô hình hoạt động tài doanh nghiệp xây dựng ... kinh doanh - Phương tiện, công nghệ phục vụ kinh doanh - Thị phần, vị trí doanh nghiệp thị trường - Năng lực tổ chức quản lý - Nhân tố vĩ mô Vốn kinh doanh doanh nghiệp Vốn kinh doanh doanh nghiệp ... quản lý Nguồn vốn tài trợ hoat động đầu tư kinh doanh a Khái niệm Nguồn vốn kinh doanh nguồn lực tài Nguồn vốn kinh doanh nguồn lực tài doanh nghiệp huy động thị mà doanh nghiệp huy động thị...
 • 19
 • 158
 • 0

Bài giảng môn học Tài chính tiền tệ

Bài giảng môn học Tài chính tiền tệ
... đơn việc để lại cải 24 KHỐI TIỀN TỆ Khối tiền tệ M1 Khối tiền tệ M2 Khối tiền tệ M3 Khối tiền tệ L 25 KHỐI TIỀN TỆ M1 Khối tiền tệ bao gồm: - Tiền lưu hành (gồm toàn tiền mặt Ngân hàng trung ương ... chất tiền tệ chức tiền tệ: đo lường giá trị, trung gian trao đổi dự trữ giá trị, toán Các vai trò tiền tệ Các hình thái tiền tệ: hóa tệ, tín tệ, bút tệ (tiền ghi sổ) tiền điện tử Các khối tiền tệ ... thái tiền tệ Khối tiền tệ chế độ tiền tệ Cung - cầu tiền tệ Lạm phát 11 KHÁI NIỆM TIỀN TỆ Tiền tệ loại hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá chung để đo lường giá trị hàng hóa khác hay Tiền...
 • 311
 • 81
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp chương 1 tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp  chương 1 tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
... 40.442 =1, 00 71 • I(b) = 42.687/ 40.730 = 1, 048 • I(Q) = 1, 00 71 x 1, 048 = 1, 055 Tháng DT % so tháng trước % so tháng 1 120 14 0 10 0 10 5 12 4 80 90 12 0 16 0 11 6,7% 71, 4% 10 5% 11 8% 65% 11 2,5% 13 3,3% 13 3,3% ... 13 3,3% 11 6,7% 83,3% 87,5% 10 3,3% 66,7% 75% 10 0% 13 3,3% 10 11 12 15 0 18 2 17 0 93,8% 12 1,3% 93,4% 12 5% 15 1,7% 14 1,7% • b) Tỷ lệ tăng trung bình : • Tỷ lệ tăng trung bình = 11(17 0 /12 0) = 3,22% -1 ... lần a1.b1.c0 Tác động nhân tố b : a1.b1.c0 - a1.b0.c0 Thay lần a1.b1.c1 Tác động nhân tố c : a1.b1.c1 - a1.b1.c0 Cộng a1.b1.c1 - a0.b0.c0 Ví dụ : Có số liệu chi phí vật tư A năm 2 011 2 010 sau...
 • 40
 • 85
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp

 Bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp
... NH TRONG DOANH NGHIP Cn c vo tớnh cht ca ti sn c nh doanh nghip, doanh nghip tin hnh phõn loi ti sn c nh theo cỏc ch tiờu sau: Ti sn c nh dựng cho mc ch kinh doanh l nhng ti sn c nh doanh nghip ... doanh nghip s dng cho cỏc mc ớch kinh doanh ca doanh nghip - i vi ti sn c nh hu hỡnh, doanh nghip phõn loi nh sau: Loi 1: Nh ca, vt kin trỳc: l ti sn c nh ca doanh nghip dc hỡnh thnh sau quỏ trỡnh ... inh doanh nghip bo qun, gi h cho n v khỏc hoc ct gi h nh nc theo quy nh ca c quan nh nc cú thm quyn Tựy theo yờu cu qun lý ca tng doanh nghip, doanh nghip t phõn loi chi tit hn cỏc ti sn c ca doanh...
 • 126
 • 1,200
 • 12

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp
... giá trị bị từ bỏ doanh nghiệp định lựa chọn dự án đầu tư − Có thể coi phần thiệt hại "ứ đọng" vốn chủ sở hữu doanh nghiệp vào dự án đầu tư loại chi phí hội; tức số lợi nhuận tối thiểu mà doanh nghiệp ... lợi thu dự án kinh doanh khác có doanh nghiệp bị doanh nghiệp từ bỏ để thực dự án đầu tư xem xét − Trong số trường hợp, dự án đầu tư đòi hỏi phải sử dụng nguồn lực khan doanh nghiệp, chi phí thực ... phần lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp Như thấy tổng số thu từ hoạt động đầu tư mà doanh nghiệp hưởng bao gồm toàn số trích khấu hao lợi nhuận sau thuế Đây nguồn tài để doanh nghiệp trang trải toàn...
 • 34
 • 519
 • 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP TS NGÔ QUANG HUÂN

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ tài CHÍNH DOANH NGHIỆP  TS NGÔ QUANG HUÂN
... QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH  CÁC DẠNG QUYẾT ĐỊNH  MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  KHÁI KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quản trò tài môn khoa ... QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  MỘT  VỊ SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRÍ VAI TRỊ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  MƠI TRƯỜNG TÀI CHÍNH MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NIỆM QUẢN TRỊ ... TƯ TÀI CHÍNH  ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ DẦU TƯ  QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TÀI LIỆU THAM KHẢO          Quản trị tài – Nguyễn Quang Thu Tài doanh nghiệp – Nguyễn Minh Kiều Quản trị tài...
 • 58
 • 1,168
 • 6

BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - TS. NGÔ QUANG HUÂN

BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - TS. NGÔ QUANG HUÂN
... DOANH NGHIỆP NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH  CÁC DẠNG QUYẾT ĐỊNH  MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  KHÁI KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quản ... Finance - … TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  MỘT  VỊ SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRÍ VAI TRỊ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  MƠI TRƯỜNG TÀI CHÍNH MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH ... TƯ TÀI CHÍNH  ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ DẦU TƯ  QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TÀI LIỆU THAM KHẢO          Quản trị tài – Nguyễn Quang Thu Tài doanh nghiệp – Nguyễn Minh Kiều Quản trị tài...
 • 58
 • 488
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpbài giảng môn học tài chính quốc tếslide bài giảng kế toán tài chính doanh nghiệpslide bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệpbài giảng pháp luật tài chính doanh nghiệpbài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp 2bài giảng lý thuyết tài chính doanh nghiệpbài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp 1bai giang ke toan tai chinh doanh nghiep chuong 3bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệpbài giảng kế toán tài chính doanh nghiệpbài giảng kế toán tài chính doanh nghiệp thương mạibai giang phan tich tai chinh doanh nghiep chuong 13 cua bui huu phuoctài liệu môn học tài chính doanh nghiệpmôn học tài chính doanh nghiệp 2Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất ngô lai tại Sơn LaChiết xuất glycosid tim từ lá cây trúc đào và từ hạt của cây thông thiênChúng ta có nên e ngại về các công cụ phái sinhChương 15 HIỆP ước vốn BASEL i, BASEL II và LUẬT đảm bảo KHẢ NĂNG THANH TOÁN SOLVENCY IIThực trạng hệ thống cung ứng dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Hải Phòng (TT)Mạng anfis và ứng dụng cho dự báo mực nước hồ thủy điện thác bàQuản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo mô hình trường học mới ở các trường tiểu học tỉnh tuyên quangSự hội tụ yếu của độ đo monge ampere phức kết hợp với lớp các hàm delta đa điều hóa dướiGIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG BẤT ĐỘNG SẢNĐánh giá mối quan hệ đầu tư công, tăng trưởng kinh tế, tối ưu hóa phúc lợi xã hội và khuyến nghị chính sách trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tếBiện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Văn LongQuy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trườngMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần kỹ thuật điện Việt Phápkế hoạch cá nhân năm 2017 theo chỉ thị số 05 (ngắn gọn, xúc tích)BO DE THI GVDG TOAN HUYENBộ Đề thi thử Hóa 2017 các trường full đáp ánChủ đề cộng phân thức đại số 8PEPTIT 2017 PHIÊN bản 1 THẦY HUYphân tích hệ thống máy đếm tiềnBAI TAP CAU DIEU KIEN CONDITIONAL SENTENCES
Đăng ký
Đăng nhập