Dap so luyen de so 04

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 04 doc

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 04 doc
... phi kim D Đều nguyên tố lưỡng tính Đáp án : (C) Bài : 15097 Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt 40 Trong tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 12 hạt Nguyên tố X số khối là: ... phi kim Đáp án : (B) Bài : 15101 Một phi kim Y chất khí (đktc) dạng đơn chất số oxi hoá dương cao số oxi hoá âm thấp (tính theo trị số tuyệt đối) Y chất khí sau đây: Chọn đáp án A B C D Đáp án ... 63,54 % Chọn đáp án A 73% 27% B 27% 73% C 65% 63% D 63% 65% Đáp án : (B) Bài : 15098 Anion cation cấu hình electron Nguyên tố X, M nguyên tố sau đây: Chọn đáp án A Đều kim loại B Đều phi kim...
 • 7
 • 191
 • 0

Đề tự luyện thi đại học 04

Đề tự luyện thi đại học sô 04
... Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 A Đun hỗn hợp cao su thi n nhiên với lưu huỳnh ... phần (3) Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 X tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc ... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 Câu 12: Hỗn hợp anđehit đồng đẳng cháy cho sản phẩm nước CO2 với...
 • 4
 • 362
 • 8

Đề, đáp Anh 6 kỳ 2 có ma trận . Số 04

Đề, đáp Anh 6 kỳ 2 có ma trận . Số 04
.. . Subjective test test test test test test Listening Reading 4 Writing 2. 5 Phonetic Grammar Vocabulary 1.5 Total 17 4.5 2. 5 I (5 x 0 .2 = 1) C never D sometimes B often A often A usually Tape script: .. . questions (4 x 0.5 =2) There are four seasons in our country Yes, it is We often go on vacation Total Total 2. 5 1.5 30 10 The days are long Trả lời Đúng/Sai ( 0 ,25 x = 1) 1S 2S 3Đ III (0,5x5 =2, 5) Học .. . 2 W A R C E H T E V Khoanh tròn vào đáp án What does Lien when hot? A there’s B it’s Do you play badminton? A Yes,...
 • 3
 • 180
 • 1

Đề, đáp Anh 7kỳ 2 có ma trận . Số 04

Đề, đáp Anh 7kỳ 2 có ma trận . Số 04
.. . Reading 4 Writing 2. 5 Phonetic Grammar Vocabulary 1.5 Total 17 4.5 2. 5 I (5 x 0 .2 = 1) A C B D A Tape script: Children’s program start at The early News is at The weather forecast is 1 0.6 The world .. . was Total Total 2. 5 1.5 30 10 Trả lời Đúng/Sai ( 0 ,25 x = 1) 1S 2 3S III (0,5x5 =2, 5) Học sinh viết IV a ( 0 ,25 x 4=1) D A C D b (5x 0 ,2 = 1) slowly badly V ( 3x 0,5 = 1,5) 1A 2B 3B 4Đ well safely .. . is at The weather forecast is 1 0.6 The world today is at 6.1 5 The movie “ Fistful of dollars” starts at II Answer questions (4 x 0.5 =2) Because he was sick No, he didn’t The doctor said he must...
 • 3
 • 125
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN TOÁN

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN TOÁN
... Khóa h c LTðH ñ m b o môn Toán – Th y Lê Bá Tr n Phương ð thi t luy n s! 04  x = 1− t  Trong không gian Oxyz, cho ñư.ng th0ng (d) :  y = −2...
 • 2
 • 135
 • 2

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2
... C 12 lần D 4,5 lần Câu 22 : Cho phản ứng hạt nhân: p 3+ Li → 2 + 17, 3MeV Khi tạo thành ñược 1g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6, 023 .1 023 mol-1 A 13, 02. 1 023 MeV B 26 ,04.1 023 MeV ... nhân có khối lượng m = 5,0675.1 0 -2 7kg ñang chuyển ñộng với ñộng 4,78MeV ðộng lượng hạt nhân A 2, 4.1 0 -2 0kg.m/s B 3,875.1 0 -2 0kg.m/s C 8,8.1 0 -2 0kg.m/s D 7,75.1 0 -2 0kg.m/s Câu 34: Một lắc lò xo ngang ... x1= A /2 theo chiều (- ) đến điểm N có li độ x2 = - A /2 lần thứ 1/30s Tần số dao động vật A: 5Hz B: 10Hz C π Hz D 10 π Hz Câu 52: Một mạch R,L,C mắc nối tiếp R = 120 Ω , L = 2/ π H C = 2. 10 - 4/...
 • 8
 • 115
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 04 docx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 04 docx
... of books on happiness, you may prefer books which give step-by-step instructions on how to redecorate or enlarge a house Why have How-to books become so popular? Probably because life has become ... parents C.people may have more choices from How-to books than any other books D modern life is more difficult to deal with 45 The word “step-by-step” would probably mean A little by little ... , and sold as pets For many animals and birds, the problem is that their habitats-the place where they live-is disappearing More land is used for farm, for houses and industry, and there are...
 • 4
 • 152
 • 6

Bộ đề ôn luyện thi đh, cđ, môn hóa học ĐỀ SỐ 04 ppsx

Bộ đề ôn luyện thi đh, cđ, môn hóa học ĐỀ SỐ 04 ppsx
... nghịch 3 Cân hóa học trạng thái mà phản ứng xảy hoàn toàn Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, lượng chất không đổi Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, phản ứng ... khối so với metan 4,625 Khi đốt cháy X thu số mol H2O số mol X cháy, số mol CO2 lần số mol nước X tác dụng đươc với Na, NaOH AgNO3 dung dịch NH3 sinh Ag Công thức cấu tạo X là: A HCOOCH2CH3 B C2H5COOH ... X Câu 29: Câu sau sai? A Liên kết đa số tinh thể hợp kim liên kết kim loại B.Các thi t bị máy móc sắt tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mòn hóa học C Kim loại có tính chât vật lý chung:...
 • 22
 • 186
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN potx

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN potx
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Đề thi tự luyện số 04 2 x − y − =  (d ) :  y − z + =  2 x + y + z + = a Viết ... phẳng phức theo thứ tự biểu diễn số 4i ; i −1 (1-i)(1+2i) ; + 6i 3−i Chứng minh ABC tam giác vuông cân Tìm số phức biểu diễn điểm D cho ABCD hình vuông B Phần dành cho thí sinh học theo chương trình ... x + 3) + log (x − 1)8 = log (4x) Giáo viên : Phan Huy Khải Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 2
 • 93
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN pdf

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN pdf
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán Đề thi tự luyện số 04 Câu VI.b (2 điểm) Theo chương trình nâng cao Trong hệ tọa độ trực ... suất để xạ thủ đạt 28 điểm Giáo viên: Trần Phương Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang| 2- ...
 • 2
 • 88
 • 1

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 04 ppt

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 04 ppt
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Đề thi tự luyện số 02  x = 3t  (∆) :  y = − t z = + t  cắt hai đường thẳng: ... Câu VII.a (1 điểm) Cho biết tổng tất hệ số khai triển nhị thức ( x + 1) = 1024 Hãy tìm hệ số số hạng n chứa x12+ 6y khai triển B Phần dành cho thí sinh học theo chương trình phân ban: Câu VI.a ... triển: (3x + 2)9 = a + a1x + a x + + a x Tìm giá trị lớn hệ số a ;a1 ; ;a Giáo viên : Phan Huy Khải Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn -...
 • 2
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý công việc văn phòng nàng dâu tạo tiếng thơm cho doanh nghiệpTìm hiểu chất lượng có phải như bạn nghĩ khôngCác giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.Cải tiến công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng TàuPháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lạiQuản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty T.N.H.H các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSUTăng cường hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.Bài Giảng Kỹ Thuật Phòng Cháy Và Chữa Cháy1000 cụm từ vựng part 1 toeicĐề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtSứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng XHCNĐề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Vật Lý 11Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 2Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hồng sâm cheong kwanjang của người dân tại khu vực TP HCM luận văn thạc sĩBài giảng Catheter dùng trong thận nhân tạoBài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổiBài giảng Tổn thương thận cấp do thuốc kháng viêm NonSteroidsNghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens cho nấm sợi aspergillus oryzaeXác định hàm lượng một số kim loại nặng trong rau xanh ở thành phố hà nội bằng phương pháp PIXEđồ án xử lí khí CO2 và bụi
Đăng ký
Đăng nhập