Dap so luyen de so 04

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 04 doc

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 04 doc
... phi kim D Đều nguyên tố lưỡng tính Đáp án : (C) Bài : 15097 Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt 40 Trong tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 12 hạt Nguyên tố X số khối là: ... phi kim Đáp án : (B) Bài : 15101 Một phi kim Y chất khí (đktc) dạng đơn chất số oxi hoá dương cao số oxi hoá âm thấp (tính theo trị số tuyệt đối) Y chất khí sau đây: Chọn đáp án A B C D Đáp án ... 63,54 % Chọn đáp án A 73% 27% B 27% 73% C 65% 63% D 63% 65% Đáp án : (B) Bài : 15098 Anion cation cấu hình electron Nguyên tố X, M nguyên tố sau đây: Chọn đáp án A Đều kim loại B Đều phi kim...
 • 7
 • 177
 • 0

Đề tự luyện thi đại học 04

Đề tự luyện thi đại học sô 04
... Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 A Đun hỗn hợp cao su thi n nhiên với lưu huỳnh ... phần (3) Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 X tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc ... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 Câu 12: Hỗn hợp anđehit đồng đẳng cháy cho sản phẩm nước CO2 với...
 • 4
 • 327
 • 8

Đề, đáp Anh 6 kỳ 2 có ma trận . Số 04

Đề, đáp Anh 6 kỳ 2 có ma trận . Số 04
.. . Subjective test test test test test test Listening Reading 4 Writing 2. 5 Phonetic Grammar Vocabulary 1.5 Total 17 4.5 2. 5 I (5 x 0 .2 = 1) C never D sometimes B often A often A usually Tape script: .. . questions (4 x 0.5 =2) There are four seasons in our country Yes, it is We often go on vacation Total Total 2. 5 1.5 30 10 The days are long Trả lời Đúng/Sai ( 0 ,25 x = 1) 1S 2S 3Đ III (0,5x5 =2, 5) Học .. . 2 W A R C E H T E V Khoanh tròn vào đáp án What does Lien when hot? A there’s B it’s Do you play badminton? A Yes,...
 • 3
 • 168
 • 1

Đề, đáp Anh 7kỳ 2 có ma trận . Số 04

Đề, đáp Anh 7kỳ 2 có ma trận . Số 04
.. . Reading 4 Writing 2. 5 Phonetic Grammar Vocabulary 1.5 Total 17 4.5 2. 5 I (5 x 0 .2 = 1) A C B D A Tape script: Children’s program start at The early News is at The weather forecast is 1 0.6 The world .. . was Total Total 2. 5 1.5 30 10 Trả lời Đúng/Sai ( 0 ,25 x = 1) 1S 2 3S III (0,5x5 =2, 5) Học sinh viết IV a ( 0 ,25 x 4=1) D A C D b (5x 0 ,2 = 1) slowly badly V ( 3x 0,5 = 1,5) 1A 2B 3B 4Đ well safely .. . is at The weather forecast is 1 0.6 The world today is at 6.1 5 The movie “ Fistful of dollars” starts at II Answer questions (4 x 0.5 =2) Because he was sick No, he didn’t The doctor said he must...
 • 3
 • 121
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN TOÁN

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN TOÁN
... Khóa h c LTðH ñ m b o môn Toán – Th y Lê Bá Tr n Phương ð thi t luy n s! 04  x = 1− t  Trong không gian Oxyz, cho ñư.ng th0ng (d) :  y = −2...
 • 2
 • 121
 • 2

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2
... C 12 lần D 4,5 lần Câu 22 : Cho phản ứng hạt nhân: p 3+ Li → 2 + 17, 3MeV Khi tạo thành ñược 1g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6, 023 .1 023 mol-1 A 13, 02. 1 023 MeV B 26 ,04.1 023 MeV ... nhân có khối lượng m = 5,0675.1 0 -2 7kg ñang chuyển ñộng với ñộng 4,78MeV ðộng lượng hạt nhân A 2, 4.1 0 -2 0kg.m/s B 3,875.1 0 -2 0kg.m/s C 8,8.1 0 -2 0kg.m/s D 7,75.1 0 -2 0kg.m/s Câu 34: Một lắc lò xo ngang ... x1= A /2 theo chiều (- ) đến điểm N có li độ x2 = - A /2 lần thứ 1/30s Tần số dao động vật A: 5Hz B: 10Hz C π Hz D 10 π Hz Câu 52: Một mạch R,L,C mắc nối tiếp R = 120 Ω , L = 2/ π H C = 2. 10 - 4/...
 • 8
 • 103
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 04 docx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 04 docx
... of books on happiness, you may prefer books which give step-by-step instructions on how to redecorate or enlarge a house Why have How-to books become so popular? Probably because life has become ... parents C.people may have more choices from How-to books than any other books D modern life is more difficult to deal with 45 The word “step-by-step” would probably mean A little by little ... , and sold as pets For many animals and birds, the problem is that their habitats-the place where they live-is disappearing More land is used for farm, for houses and industry, and there are...
 • 4
 • 141
 • 6

Bộ đề ôn luyện thi đh, cđ, môn hóa học ĐỀ SỐ 04 ppsx

Bộ đề ôn luyện thi đh, cđ, môn hóa học ĐỀ SỐ 04 ppsx
... nghịch 3 Cân hóa học trạng thái mà phản ứng xảy hoàn toàn Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, lượng chất không đổi Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, phản ứng ... khối so với metan 4,625 Khi đốt cháy X thu số mol H2O số mol X cháy, số mol CO2 lần số mol nước X tác dụng đươc với Na, NaOH AgNO3 dung dịch NH3 sinh Ag Công thức cấu tạo X là: A HCOOCH2CH3 B C2H5COOH ... X Câu 29: Câu sau sai? A Liên kết đa số tinh thể hợp kim liên kết kim loại B.Các thi t bị máy móc sắt tiếp xúc với nước nhiệt độ cao có khả bị ăn mòn hóa học C Kim loại có tính chât vật lý chung:...
 • 22
 • 171
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN potx

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN potx
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Đề thi tự luyện số 04 2 x − y − =  (d ) :  y − z + =  2 x + y + z + = a Viết ... phẳng phức theo thứ tự biểu diễn số 4i ; i −1 (1-i)(1+2i) ; + 6i 3−i Chứng minh ABC tam giác vuông cân Tìm số phức biểu diễn điểm D cho ABCD hình vuông B Phần dành cho thí sinh học theo chương trình ... x + 3) + log (x − 1)8 = log (4x) Giáo viên : Phan Huy Khải Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 2
 • 83
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN pdf

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN pdf
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán Đề thi tự luyện số 04 Câu VI.b (2 điểm) Theo chương trình nâng cao Trong hệ tọa độ trực ... suất để xạ thủ đạt 28 điểm Giáo viên: Trần Phương Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang| 2- ...
 • 2
 • 85
 • 1

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 04 ppt

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 04 ppt
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Đề thi tự luyện số 02  x = 3t  (∆) :  y = − t z = + t  cắt hai đường thẳng: ... Câu VII.a (1 điểm) Cho biết tổng tất hệ số khai triển nhị thức ( x + 1) = 1024 Hãy tìm hệ số số hạng n chứa x12+ 6y khai triển B Phần dành cho thí sinh học theo chương trình phân ban: Câu VI.a ... triển: (3x + 2)9 = a + a1x + a x + + a x Tìm giá trị lớn hệ số a ;a1 ; ;a Giáo viên : Phan Huy Khải Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn -...
 • 2
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 128 test bank for financial accounting the impact on decision makers 8th editionBIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN MẶT 3D DỰA VÀO KỸ THUẬT NỘI SUYCÁ NHÂN HÓA ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ DI ĐỘNG HƯỚNG NGỮ CẢNH NGƯỜI DÙNGCÁC PHƢƠNG PHÁP TRỪU TƢỢNG HÓA MÔ HÌNH QUY TRÌNH KINH DOANH VÀ THỰC NGHIỆMCÁC PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG CHỮ KÝ SỐ RSA,ELGAMAL,DSSXây dựng một số phương pháp phát hiện biên đối tượng từ ảnh số bằng ngôn ngữ c++ kết hợp tư viện opencv emguHiệu ứng led đơn có cài đặt thời gian dùng vi điều khiểnNghiên cứu hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất xi măng công ty xi măng quang sơnTÌM HIỂU CÔNG TY THAN NAM mẫuTìm hiểu về động cơ, thiết bị đóng cắt, bảo vệ và các bộ biến đổi trong hệ tống trang bị điệnĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN THỰC TRÊN INTERNETKHÔI PHỤC ẢNH SIÊU ÂM CẮT LỚP SỬ DỤNG DBIM HỖ TRỢ BỞI QUYẾT ĐỊNH NGƯỠNGLẬP TRÌNH GAME TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BẰNG NỀN TẢNG COCOS2D-IPHONETìm hiểu về kênh truyền vô tuyếnNGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÝ DÂN CƯNGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CẢM BIẾN TỤ PHẲNGHoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ))Chất lượng đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập ở các tỉnh đồng bằng sông hồng gia đoạn hiện nayPhát triển kinh tế rừng bền vững tại huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh79 test bank for intermediate accounting 17th
Đăng ký
Đăng nhập