Thông báo TSBSNT 2014

thông báo đăng ký lớp môn học các môn chung hk 1 năm học 2013-2014(qh2013)

thông báo đăng ký lớp môn học các môn chung hk 1 năm học 2013-2014(qh2013)
... viên không đăng học phải đăng học vào học kỳ I năm học 2 014 -2 015 Thời hạn đăng học bổ sung, thay đổi lớp môn học: tuần đầu học kỳ Thời hạn hủy lớp môn học: tuần kể từ đầu học kỳ, thời ... ngày 28/8/2 013 IV Lưu ý: Sinh viên đăng 01 lớp môn học cho môn học theo khoá trên, đăng nhiều lớp không đối tượng đăng ký, sinh viên bị hủy kết đăng phải đăng học vào năm học Sinh viên ... kết đăng môn học: sinh viên vào lại mục Đăng môn học mục “Xem thời khóa biểu”, chọn Môn học đăng để xem việc đăng thực III Thời gian đăng môn học: Từ 12 h00 ngày 26/8/2 013 đến...
 • 2
 • 199
 • 0

Báo cáo thực tập tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn đầu tư và xây DỰNG GTVT trường đại học giao thông vận tải 2014

Báo cáo thực tập tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn đầu tư và xây DỰNG GTVT trường đại học giao thông vận tải 2014
... K51 H GTVT Bỏo cỏo Thc Tp Tt Nghip PHN M U o0o MC CH V NI DUNG CA T THC TP I Mc ớch v yờu cu : Mc ớch: Mục đích, yêu cầu môn học thực chủ trơng học lý thuyết kết hợp với thực ... o0o GII THIU V CễNG TY I Gii Thiu Khỏi Quỏt V Cụng Ty 1.Tờn v a Ch - Tờn doanh nghip: CễNG TY C PHN T VN U T V XY DNG GTVT Lp: Cu_ng St K51 H GTVT Bỏo cỏo Thc Tp Tt Nghip Ting ... iu l ca cụng ty : Vn iu l: 20.296.000.000 ng C cu : : 49% C ụng l CBCNV Cụng ty : 29% II Nh nc C ụng ngoi : 22% C cu t chc Cụng ty T Vn u T & Xõy Dng GTVT Lp: Cu_ng St K51 H GTVT Bỏo cỏo...
 • 40
 • 334
 • 0

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013-2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013-2014
... tô) Đối tượng, phương thức tuyển, phạm vi tuyển sinh a Đối tượng: Toàn số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học b Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển c Phạm vi tuyển sinh: xóm (Xóm – Xóm 8) (Nghe ... trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ học sinh xếp vào lớp phù hợp Hồ sơ dự tuyển a Bản giấy khai sinh b Học bạ tiểu học (bản chính) c Đơn xin dự tuyển sinh vào Lớp - THCS (theo mẫu có dấu nhà ... trưởng trường tiểu học toàn xã thông báo rộng rãi để nhân dân, học sinh biết thực nghiêm túc, đến nộp hồ sơ dự tuyển thời gian quy định Nơi nhận: - Như kính gửi, - HĐ tuyển sinh, - Lưu: VT HIỆU...
 • 3
 • 56
 • 0

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
... gian: - Nhan h6 sa tir 01108 /2013 d~n h~t 20/08 /2013 lOh30, chieu tir 14h d~n 16hOO) * Dja (sang tir 7h30 d~n di~m: - Tai van phong tnrong ti~u hoc B~n Tre Dien thoai lien he: 075.382894 1- San ... co cong chirng; - Ban cac van bang, chirng chi, k~t qua hoc t~p phu hop voi yeu cfiu cua ngach du tuyen; - Gifty clnrng nhan sire khoe ca quan Y t~ cftp quan, huyen tro len cftp - H6 sa dir tuyen ... tuy~n - Don xin du tuyen ( theo m~u) - Sa y~u ly lich ( dan anh 4x6) theo m~u quy dinh co xac nhan cua UBND phuong, Thi td.n noi cu tru hoac cua ca quan, t6 chirc noi dang cong tac, hoc t~p; xa, -...
 • 2
 • 105
 • 0

báo cáo khoa học nông nghiệp Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất, tháng 1 năm 2014 Vùng Tây Nguyên

báo cáo khoa học nông nghiệp Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất, tháng 1 năm 2014 Vùng Tây Nguyên
... (LK130T) Mực nước dự báo Mực nước thực đo Tháng 1/ 2 014 Tháng 2/2 014 tháng 12 14 ,44 15 ,12 13 ,95 14 ,57 15 ,18 14 ,02 18 14 ,18 14 ,72 15 ,20 24 14 ,22 14 , 91 15,53 30 14 ,27 14 ,97 15 ,49 TB 14 ,13 14 ,72 15 ,30 ... nước dự báo thực đo Tháng Tháng 1/ 2 014 2/2 014 15 ,83 17 ,74 14 ,72 12 12 ,57 13 ,75 14 ,33 14 ,86 16 ,22 18 ,03 18 12 ,92 13 ,85 14 ,38 15 ,02 16 ,57 18 ,29 24 13 ,23 14 , 01 14,57 15 ,17 16 ,58 18 ,50 30 13 ,38 12 ,85 ... Tháng Tháng 1/ 2 014 2/2 014 1/ 2 014 2/2 014 12 ,02 12 ,75 12 ,86 2,96 3 ,16 3,97 12 12 ,23 12 ,55 12 ,45 3, 01 3,39 4,02 18 12 ,06 12 ,33 12 ,18 3,02 3, 51 4,09 24 11 ,96 12 ,22 11 , 91 3,03 3,74 3,96 30 12 ,15 12 ,31...
 • 35
 • 62
 • 0

Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng

Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng
... thời điểm Thông có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước chưa đảm bảo tuân thủ giới hạn, tỷ lệ quy định Thông số 36/2014/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ sung quy định Phụ ... Ngân hàng Nhà nước quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) A Cấu phần cách xác định để tính vốn tự có tổ chức tín dụng: I Vốn tự có ... Thông số 06 ngày 27/5/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung số điều Thông 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, ...
 • 51
 • 58
 • 0

hệ thống báo hiệu số 7 phần 2.DOC

hệ thống báo hiệu số 7 phần 2.DOC
... nghiệp hệ thống Báo hiệu số Chơng II: Hệ thống báo hiệu kênh chung số - ss7 Tổng quan ss7 1 Tổng quan SS7 a Tổng quan hệ thống báo hiệu kênh chung Báo hiệu kênh chung hệ thống báo hiệu thông tin đợc ... Kiểu báo hiệu đợc gọi báo hiệu kênh chung CCS tiêu biểu hệ thống báo hiệu kênh chung số 7, gọi SS7 Nội dung SS7 đợc nêu chơng II Để rõ hệ thống báo hiệu, ta xem xét sơ đồ xử lý gọi qua thủ tục báo ... hiệu kênh chung Hình 1.1 Phân chia hệ thống báo hiệu Có nhiều hệ thống báo hiệu kênh riêng khác đợc sử dụng nh: Báo hiệu xung thập phân tần số thoại 1VF Báo hiệu đơn tần SF Báo hiệu hai tần số...
 • 100
 • 1,158
 • 9

HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7.DOC

HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7.DOC
... Liên kết báo hiệu hay kênh báo hiệu (SL): Hệ thống báo hiệu kênh chung sử dụng kênh báo hiệu để chuyển tải thông tin báo hiệu hai điểm báo hiệu Một kênh báo hiệu gồm hai kết cuối báo hiệu đợc ... tần số thoại 1VF Báo hiệu đơn tần SF Báo hiệu hai tần số thoại 2VF(CCITT No#4) Ngô thị ngọc chỉnh Khoá luận tốt nghiệp hệ thống báo hiệu số Báo hiệu xung đa tần MFP (nh CCITTR1 số5 ) Báo hiệu ... Các kiểu báo hiệu: Trong thuật ngữ hệ thống báo hiệu số 7, nút báo hiệu có khả trao đổi tin báo hiệu với thông qua mạng báo hiệu có liên quan đến kênh tiếng ta nói chúng tồn liên hệ báo hiệu (Signalling...
 • 93
 • 2,782
 • 24

PHẦN MỀM HỆ THỐNG BÁO CHÁY QUA MẠNG INTERNET.DOC

PHẦN MỀM HỆ THỐNG BÁO CHÁY QUA MẠNG INTERNET.DOC
... trình hoạt động hệ thống báo cháy I.Nguyên tắc báo cháy II.Cấu trúc tuý hệ thống báo cháy 1.Cảm biến a.Cảm biến nhiệt b.Cảmbiến lửa c.Cảm biến khói Phần 2:Kiến trúc hệ thống báo cháy điều khiển ... phần mềm Vì em đònh theo hướng Sinh Viên : Đỗ Trần Anh MSSV: 8D15001 Báo cháy chống cháy qua mạng Internet CHƯƠNG 2: Quy trình hoạt động từ hệ thống báo cháy I Nguyên tắc báo cháy : Khi đám cháy ... là: mạch báo động sai vùng bảo vệ bò xâm nhập lớp bụi… Sinh Viên : Đỗ Trần Anh MSSV: 8D15001 Báo cháy chống cháy qua mạng Internet PhầN 2: Kiến trúc phần cứng hệ thống báo cháy thông qua máy tính...
 • 59
 • 882
 • 4

phần mềm thông báo kết quá của học sinh qua điện thoại di động.doc

phần mềm thông báo kết quá của học sinh qua điện thoại di động.doc
... hc ca hc sinh qua in thoi GVHD : Nguyn c Thun hc sinh thuc lp ú Chng trỡnh cp nht d liu t chc dng menu gm phn : Hc sinh : - Dựng cp nht cỏc thụng tin chi tit v hc sinh - Khi thờm mt hc sinh mi ... thụng qua cỏc tớn hiu ny SVTH : Bựi Danh t Trang 17 Thụng bỏo kt qu hc ca hc sinh qua in thoi GVHD : Nguyn c Thun Chng TNG QUAN V C S D LIU I C s d liu th gii hin i : Mụ hỡnh c s d liu quan h ... liờn quan vi cha cỏc bng khỏc Vớ d, ta cú mt c s d liu lu tr thụng tin hc sinh Trong c s d liu ny, mi mu tin tng ng vi mt hc sinh Mi mu tin cú trng : mó s , h , tờn , ngy sinh, gii tớnh, mó ni sinh...
 • 112
 • 616
 • 0

ứng dụng phần mềm thông báo kết quả điểm thi học sinh qua dtdt.doc

ứng dụng phần mềm thông báo kết quả điểm thi học sinh qua dtdt.doc
... Trang 24 Thông báo kết học tập học sinh qua điện thoại GVHD : Nguyễn Đức Thuần KẾT LUẬN Chương trình Thông báo kết học tập học sinh qua điện thoại” hoàn thi n, ứng dụng cho trường học phổ thông, ... Thông báo kết học tập học sinh qua điện thoại GVHD : Nguyễn Đức Thuần NHU CẦU THỰC TIỄN Hiện nay, thông thường học sinh phát cho sổ liên lạc Nhà trường sử dụng sổ để thông báo cho phụ huynh học ... hạnh kiểm) Nghe thông tin chi tiết học sinh mang mã số (họ, tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, tên lớp học năm học chọn) SVTH : Bùi Danh Đạt Trang Thông báo kết học tập học sinh qua điện thoại...
 • 26
 • 442
 • 0

Hệ thống báo cáo tài chính - với việc phân tích tình hình tài chính nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Giấy Việt nam.doc.DOC

Hệ thống báo cáo tài chính - với việc phân tích tình hình tài chính nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Giấy Việt nam.doc.DOC
... Hệ thống báo cáo tài - với việc phân tích tình hình tài nhằm không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt nam cho chuyên đề tốt nghiệp Nội ... II Phân tích tình hình tài sở số liệu hệ thống báo cáo tài Tổng công ty giấy Việt nam i khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh tổng công ty giấy việt nam 1.1 Quá trình phát triển Tổng công ... tài chính -Tài liệu để tiến hành phân tích Báo cáo kế toán tài báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn công nợ nh tình hình tài kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Các khoản mục riêng biệt báo cáo...
 • 108
 • 792
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: thông báo tuyển sinh cao học hành chính công 2014doanh nghiệp chế xuất nitori việt nam thông báo tuyển dụng năm 2014thông báo tuyển dụng công chức 2014 tại hà nộithông báo tuyển dụng công chức 2014 hà nộithông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2014thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2014thông báo giờ làm việc mùa hè 2014thông báo giá vật liệu xây dựng hà nội 2014bien bao giao thong duong bo 2014thông báo thi công chức thuế 2014thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2014thông báo thi tuyển công chức thuế năm 2014thông báo thi công chức thuế năm 2014thông báo tuyển sinh cao học luật năm 2014Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 21 mô đun Ecolab đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của vùng Cửa sông Vu Gia - HànNghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ emPhân tích tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bình NgânNâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Dạy học đa thức bậc ba và các hệ thức lượng giác liên quan cho học sinh khá, giỏiDạy học quy tắc đếm trong các bài toán tổ hợp và xác suất nhằm phát triển tư duy phê phán cho học sinh lớp 11Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở tân định, quận hoàng mai, thành phố hà nộiSách tất tần tật lý thuyết hóa học 12 estePhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc GiangPhát triển nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hộiPhương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn địnhJohn rawls a theory of justice revised editionNâng cao hiệu quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ))bo de thi suu tam dia ly khoi 12 co dap anHOẠCH ĐỊNH CHIẾN lược CHO CÔNG TY NHỰA BÌNH MINHTư tưởng hồ chí minh về vấn đề con ngườiTƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYCuộc cạnh tranh giữa pepsi và cocacolaPHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIALUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập