De thi thu lan 1 chuyen phu yen

De thi thu lan 1 chuyen HA TINH 2014

De thi thu lan 1 chuyen HA TINH 2014
... Mã đề 12 3 10 C C B B D A B C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A C D B A C B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C D C A B C A A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C B B D B D A D B 41 42 43 ... Coi hệ số công suất A 11 4 /1 B 11 1 /1 C 11 7 /1 D 10 8 /1 Câu 45: Mai xo ấm đun nước có điện trở R = 10 Ω mắc vào mạng điện xoay chiều 200V - 50 Hz Biết dòng điện qua mai xo lệnh pha so với điện áp đầu ... Câu 17 : Trên sợi dây AB hai đầu cố định có sóng dừng Khi tần số sóng f1 thấy dây có 11 điểm nút (tính A, B) Muốn dây có thêm điểm nút, tần số sóng phải là: A f2 = 13 f1 /11 B f2 = 5f1/6 C f2 = 6f1/5...
  • 5
  • 753
  • 15

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Nguyễn Trãi-Hải Dương 2014 môn vật lý (có đáp án)

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Nguyễn Trãi-Hải Dương 2014 môn vật lý (có đáp án)
... Rơnghen ống phát A 9, 412 .10 -10 m B 0,9425 .10 -13 m C 9,375 .10 -11 m D 0,942 .10 -11 m Trang 4/6 - Mã đề thi 032 Câu 37: Lần lượt chiếu vào bề mặt kim loại có giới hạn quang điện 1   2   0 hai xạ ... trình  F k v  c o s (1  t  )N , vật nặng có khối lượng 10 0g Thời điểm vật có động ba lần lần thứ 2 014 tính từ lúc t = A 40 81 B 10 0,65s s C 15 60 41 D s 54 31 60 s 30 Câu 21: Đặt điện áp u = U0cost ...  m / s , vật nặng có khối lượng 12 0g Tỉ số độ lớn gia tốc vật vị trí cân độ lớn gia tốc vật vị trí biên 0,08 Độ lớn lực căng dây vị trí cân A 1, 207676N B 1, 19 616 N C 1, 18926N D 1, 211 46N Câu 35:...
  • 6
  • 179
  • 1

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (4)

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (4)
... hai đầu cuộn cảm 10 0 V Điện áp hai đầu cuộn cảm biểu thức π π A u = 12 5cos (10 0πt + ) V B u = 10 0 cos (10 0πt + ) V 3 π π C u =10 0 cos (10 0πt + ) V D u = 15 0cos (10 0πt + ) V Câu 31: Âm hai nhạc cụ ... xo chiều dài cực đại lần m1 dính vào vật khối lượng m2 = 3m1 đứng yên tự mặt phẳng với m1, sau hai dao động điều hòa với vận tốc cực đại A m/s B m/s C 0,5 m/s D 10 0 m/s Câu 26: Một vật ... số, phương trình dao động x = 6cos (10 t) (cm), x2 = 8sin (10 t) (cm) Lực kéo tác dụng lên vật độ lớn cực đại A 2N B 1, 4N C 1N D 0,2N Trang 5/8 - Mã đề thi 356 Câu 42: Một sợi dây AB dài 10 0...
  • 8
  • 119
  • 0

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (5)

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (5)
... cảm 10 0 V Điện áp hai đầu cuộn cảm biểu thức π π A u = 15 0cos (10 0πt + ) V B u =10 0 cos (10 0πt + ) V π π C u = 10 0 cos (10 0πt + ) V D u = 12 5cos (10 0πt + ) V 3 Câu 23: Một lắc đơn gồm vật nặng ... động vật A 4,9cm B 5cm C 2,5cm D 1, 1cm Câu 11 : Một vật dao động điều hoà với tần số góc ω = 10 rad/s Tại thời điểm t = 0, vật li độ x = cm vận tốc v = −20 15 cm/s Phương trình dao động vật ... ngang gồm vật nặng khối lượng m = 10 0g, lò xo độ cứng k = 10 0 N/m (khối lượng không đáng kể) dao động điều hòa Trong trình dao động điều hòa, vị trí li độ x = ± cm vật 1/ 8 động vật Độ lớn...
  • 8
  • 113
  • 0

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (6)

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (6)
... cảm giá trị 1, 5 A điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm 10 0 V Điện áp hai đầu cuộn cảm biểu thức π π A u = 15 0cos (10 0πt + ) V B u = 10 0 cos (10 0πt + ) V 3 π π C u = 12 5cos (10 0πt + ) V D u =10 0 ... góc α A 16 80 B 15 00 C 12 0 D 300 Câu 15 : Trong buổi hòa nhạc, giả sử kèn đồng giống phát sóng âm M mức cường độ âm 50 dB Để M mức cường độ âm 60 dB số kèn đồng cần thi t A 60 B C 10 D 50 ... điện động cảm ứng khung biểu thức Trang 3/8 - Mã đề thi 568 π π A e = 200π cos (10 0π t + ) V B e = 200π cos (10 0π t − ) V π π C e = 10 0π cos (10 0π t + ) V D e = 10 0π cos (10 0π t − ) V Câu 27: Cho...
  • 8
  • 99
  • 0

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (7)

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (7)
... cảm 10 0 V Điện áp hai đầu cuộn cảm biểu thức π π A u = 12 5cos (10 0πt + ) V B u = 10 0 cos (10 0πt + ) V 3 π π C u =10 0 cos (10 0πt + ) V D u = 15 0cos (10 0πt + ) V Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều ... 1, 5 .10 −6 s điện tích tụ triệt tiêu Tần số dao động điện từ mạch phát A 750kHz B 250kHz C 12 5kHz D 500kHz Trang 2/8 - Mã đề thi 6 41 Câu 15 : Một lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m, dây treo ... 10 0 m/s B m/s C m/s D 0,5 m/s Câu 11 : Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Động vật đạt cực đại vật vị trí biên B Thế động vật biến thi n tần số với tần số li độ C Thế vật...
  • 8
  • 130
  • 0

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (8)

Đề Thi Thử Lần 1 Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ 2014 môn vật lý có đáp án (8)
... chiều dài cực đại lần m1 dính vào vật khối lượng m2 = 3m1 đứng yên tự mặt phẳng với m1, sau hai dao động điều hòa với vận tốc cực đại A m/s B m/s C 0,5 m/s D 10 0 m/s Trang 4/8 - Mã đề thi ... lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, bốn thời điểm động B Động vật đạt cực đại vật vị trí biên C Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân D Thế động vật biến thi n ... ngang không ma sát lò xo nhẹ độ cứng k = 50N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 0,5 kg Ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để m1 bắt đầu chuyển động...
  • 8
  • 112
  • 0

Đề thi thử lần 1 chuyên KHTN Hà Nội môn vật lý

Đề thi thử lần 1 chuyên KHTN Hà Nội môn vật lý
... m ng m t, t l nl /6 11 W 12 11 0 V Bi t t ng c m C 60 rad/s i g i qua ns D 50 rad/s Trang 2/8 229 A B C D = 600 A 10 m s2 B x1 = A1 m s2 C 10 m s2 D 10 m s2 =5 Amax A B 10 cm C cm D A T/2 ... A 10 B C A t C A D 10 B D i = 4cos t (A) c A A Trang 3/8 229 ? a L/C = R2, LC A 73 B C 13 D 21 67 1 A 3,2 cm B 8,0 cm C 32 cm D 16 cm A B A 1, 42 cm B 2 ,14 cm C 2,07 cm D 1, 03 cm = 8L1 ... q2 q1/q2 A 81/ 44 1 B 44/ 81 2, b C 44/ 81 = 0,8T0 = 1, 2T0 D 81/ 44 A 0 0 A T C T0 T0 T B T D T0 T0 T g sai? sai? Trang 5/8 229 Ch g A 0 ,1 J B 0,4 J C 0,6 J D 0,2 J ng? 2 A 8,2 cm B 8,7 cm C 1, 2...
  • 8
  • 96
  • 0

Đề thi thử và trường chuyên ( phú yên)

Đề thi thử và trường chuyên ( phú yên)
... chấm thi 3- Điểm toàn thi không làm tròn số II- Đáp án thang điểm: CÂU Ý 2 NỘI DUNG Tìm A1 (Fe2O3, B1 (H2O) Viết pt Tìm X (HCl), A2 (FeCl3) Viết pt Tìm Z (Ba), B2 (Ba(OH)2 Viết pt Tìm Y (AgNO3), ... Lập pt : 0, 2( a+b+c) = 0,25(b+3c/2) Giải hệ:a =0,2 (% Cu=53,78);b = 0, 1(% Fe = 23,53);c = 0, 2(2 2,69) Viết pt pt 0,25 Lập hệ phương trình số molC2H5OH = 0,1.A=0,2 Giải n =3 CTPT C3H6(OH)2 Viết pt ... 56 − M 4,8 Dựa vào phản ứng với HCl : < 0,5 ⇒ M > 9,6 M 9,6< M< 40 ⇒ M = 24 (Mg) Viết phương trình kết tủa tan phần CO2+ Ba(OH)2  BaCO3 + H2O CO2 +H2O +BaCO3  Ba(HCO3)2 y nBa(OH)2 = 0,019 CxHyOz...
  • 3
  • 61
  • 0

DE THI THU LAN 1 ĐH CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN DA NANG

DE THI THU LAN 1 ĐH CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN DA NANG
... phòng thu A 10 31, 45 gam B 11 03 ,15 gam C 11 25,75 gam D 10 21, 35 gam Câu 10 Dung dịch A gồm: a mol ion Mg 2+, b mol ion Ba2+, c mol ion Ca2+, 0 ,1 mol Cl- 0,2 mol ion NO3– Thêm từ từ dung dịch K2CO3 1M ... Thi thử Đại học 2009 Môn Hóa học Câu B Câu A Câu A Câu D Câu D Câu A Câu 10 B 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 D B A A A A C 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu ... Câu A Câu A Câu D Câu 11 Câu 12 Câu B B C ĐÁP ÁN B Câu 21 C Câu 22 C Câu Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Câu 31 Câu 32 Câu A D D Câu 41 Câu 42 Câu A D C Trang Thi thử Đại học 2009 Môn...
  • 10
  • 226
  • 0

Đề thi thử lần 1 - Truờng THPT Tân Yên 1 pptx

Đề thi thử lần 1 - Truờng THPT Tân Yên 1 pptx
... kính 10 cm đợc chiếu ánh sáng có  = 0,2 m Hỏi cầu phải tích điện để e không thoát Biết công thoát A0 = 7,2 .10 -1 9 j : A khoảng 1, 575 .10 -1 1 c ; B khoảng 1, 875 .10 -1 1 c ; C khoảng 1, 675 .10 -1 1 c ; ... đổi 12 v dòng điện qua cuộn dây A Nếu đặt hiệu điện xoay chiều 12 v - 50 Hz cờng độ hiệu dụng qua cuộn dây 1, 5 A.Độ tự cảm ống dây : A 14 ,628 .10 -2 H ; B 2,358 .10 -2 H , C 3,256 .10 -2 H ; A -2 2,544 .10 ... Không đổi D Không có cụm từ thích hợp 11 Một dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz Trong giây dòng điện đổi chiều lần? A 10 0 lần B 200 lần C 25 lần D 50 lần 12 Điều sau sai nói đoạn mạch điện...
  • 7
  • 136
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Xây dựng chương trình truyền cổ động cho sản phẩm bột giặt Vì dân của công ty TNHH Vico
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập